Visual Studio 2013 Web Düzenleyicisi Özellikleri - HTML DüzenleyicisiVisual Studio 2013 Web Editor Features - HTML Editor

Mads Kristensen tarafındanby Mads Kristensen

Mads Kristensen, HTML öğelerine yönelik tam IntelliSense de dahil olmak üzere Visual Studio 2013 içindeki HTML düzenleyici özelliklerini gösterir, projenizde tüm CSS sınıfları ve KIMLIKLERI, HTML varlıkları, zengin kod parçacıkları, medya için sürükle ve bırak, AngularJS gibi modern kitaplıkları destekler, Altını gizleme ve Handleçubuklar ve çeşitli meta etiketler.Mads Kristensen shows off HTML editor features in Visual Studio 2013, including full IntelliSense for HTML elements, all CSS classes and ID's in your project, HTML entities, rich snippets, drag and drop for media, support for modern libraries like AngularJS, KnockoutJS and Handlebars, and a variety of meta tags.

▶Videoyu izleyin (3 dakika)▶ Watch video (3 minutes)