Veritabanına Yeni Öğe EklemeAdd a New Item to the Database

, Mike te sonby Mike Wasson

Tamamlanmış projeyi indirDownload Completed Project

Bu bölümde, kullanıcıların yeni bir kitap oluşturmasını sağlayacak bir özellik ekleyeceksiniz.In this section, you will add the ability for users to create a new book. App. js ' de, görünüm modeline aşağıdaki kodu ekleyin:In app.js, add the following code to the view model:

self.authors = ko.observableArray();
self.newBook = {
  Author: ko.observable(),
  Genre: ko.observable(),
  Price: ko.observable(),
  Title: ko.observable(),
  Year: ko.observable()
}

var authorsUri = '/api/authors/';

function getAuthors() {
  ajaxHelper(authorsUri, 'GET').done(function (data) {
    self.authors(data);
  });
}

self.addBook = function (formElement) {
  var book = {
    AuthorId: self.newBook.Author().Id,
    Genre: self.newBook.Genre(),
    Price: self.newBook.Price(),
    Title: self.newBook.Title(),
    Year: self.newBook.Year()
  };

  ajaxHelper(booksUri, 'POST', book).done(function (item) {
    self.books.push(item);
  });
}

getAuthors();

Index. cshtml dosyasında aşağıdaki biçimlendirmeyi değiştirin:In Index.cshtml, replace the following markup:

<div class="col-md-4">
  <!-- TODO: Add new book -->
</div>

Yerine konan:With:

<div class="col-md-4">
<div class="panel panel-default">
 <div class="panel-heading">
  <h2 class="panel-title">Add Book</h2>
 </div>

 <div class="panel-body">
  <form class="form-horizontal" data-bind="submit: addBook">
   <div class="form-group">
    <label for="inputAuthor" class="col-sm-2 control-label">Author</label>
    <div class="col-sm-10">
     <select data-bind="options:authors, optionsText: 'Name', value: newBook.Author"></select>
    </div>
   </div>

   <div class="form-group" data-bind="with: newBook">
    <label for="inputTitle" class="col-sm-2 control-label">Title</label>
    <div class="col-sm-10">
     <input type="text" class="form-control" id="inputTitle" data-bind="value:Title"/>
    </div>

    <label for="inputYear" class="col-sm-2 control-label">Year</label>
    <div class="col-sm-10">
     <input type="number" class="form-control" id="inputYear" data-bind="value:Year"/>
    </div>

    <label for="inputGenre" class="col-sm-2 control-label">Genre</label>
    <div class="col-sm-10">
     <input type="text" class="form-control" id="inputGenre" data-bind="value:Genre"/>
    </div>

    <label for="inputPrice" class="col-sm-2 control-label">Price</label>
    <div class="col-sm-10">
     <input type="number" step="any" class="form-control" id="inputPrice" data-bind="value:Price"/>
    </div>
   </div>
   <button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>
  </form>
 </div>
</div>
</div>

Bu biçimlendirme yeni bir yazar göndermek için bir form oluşturur.This markup creates a form for submitting a new author. Yazar açılan listesinin değerleri, görünüm modelinde authors observable 'a veri bağlalardır.The values for the author drop-down list are data-bound to the authors observable in the view model. Diğer form girişleri için değerler, görünüm modelinin newBook özelliğine veri bağımlıdır.For the other form inputs, the values are data-bound to the newBook property of the view model.

Formdaki gönderme işleyicisi addBook işlevine bağlıdır:The submit handler on the form is bound to the addBook function:

<form class="form-horizontal" data-bind="submit: addBook">

addBook işlevi, JSON nesnesi oluşturmak için veri bağlantılı form girişlerinin geçerli değerlerini okur.The addBook function reads the current values of the data-bound form inputs to create a JSON object. Ardından JSON nesnesini /api/books' e gönderir.Then it POSTs the JSON object to /api/books.