Repeater’da ConfirmButton Kullanma (VB)Using a ConfirmButton In a Repeater (VB)

Hristia WENZ tarafındanby Christian Wenz

Kodu indirin veya PDF 'yi indirinDownload Code or Download PDF

AJAX denetim araç setinde ConfirmButton genişletici, Kullanıcı bir düğmeye tıkladığında (LinkButton denetimi dahil) bir Evet/Hayır açılan penceresi oluşturur.The ConfirmButton extender in the AJAX Control Toolkit creates a Yes/No popup when the user clicks on a button (including LinkButton control). Yalnızca Evet düğmesine tıklandığında düğme eylemi yürütülür, aksi takdirde iptal edilir.Only if Yes is clicked, the button's action is executed, otherwise cancelled. Bu bir yineleyici içinde de mümkündür.This is also possible in a repeater.

Genel bakışOverview

AJAX denetim araç setinde ConfirmButton genişletici, Kullanıcı bir düğmeye tıkladığında (LinkButton denetimi dahil) bir Evet/Hayır açılan penceresi oluşturur.The ConfirmButton extender in the AJAX Control Toolkit creates a Yes/No popup when the user clicks on a button (including LinkButton control). Yalnızca Evet düğmesine tıklandığında düğme eylemi yürütülür, aksi takdirde iptal edilir.Only if Yes is clicked, the button's action is executed, otherwise cancelled. Bu bir yineleyici içinde de mümkündür.This is also possible in a repeater.

AdımlarSteps

Birincisi, bir veri kaynağı gereklidir.First of all, a data source is required. Bu örnek, AdventureWorks veritabanını ve Microsoft SQL Server 2005 Express sürümünü kullanır.This sample uses the AdventureWorks database and the Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Veritabanı, Visual Studio yüklemesinin (Express Edition dahil) isteğe bağlı bir parçasıdır ve https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=64064altında ayrı bir indirme olarak da kullanılabilir.The database is an optional part of a Visual Studio installation (including express edition) and is also available as a separate download under https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=64064. AdventureWorks veritabanı SQL Server 2005 örnek ve örnek veritabanlarının bir parçasıdır ( https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e719ecf7-9f46-4312-af89-6ad8702e4e6e&D ısplaylang = en).The AdventureWorks database is part of the SQL Server 2005 Samples and Sample Databases (download at https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e719ecf7-9f46-4312-af89-6ad8702e4e6e&DisplayLang=en). Veritabanını ayarlamanın en kolay yolu, Microsoft SQL Server Management Studio Express (https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c243a5ae-4bd1-4e3d-94b8-5a0f62bf7796&D isplayLang = en) kullanmaktır ve AdventureWorks.mdf veritabanı dosyasını eklemektir.The easiest way to set the database up is to use the Microsoft SQL Server Management Studio Express (https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c243a5ae-4bd1-4e3d-94b8-5a0f62bf7796&DisplayLang=en) and attach the AdventureWorks.mdf database file.

Bu örnek için, SQL Server 2005 Express Sürüm örneğinin SQLEXPRESS ve Web sunucusuyla aynı makinede yer aldığı varsayılmaktadır; Bu, aynı zamanda varsayılan kurulumdır.For this sample, we assume that the instance of the SQL Server 2005 Express Edition is called SQLEXPRESS and resides on the same machine as the web server; this is also the default setup. Kurulumlarınız farklıysa, veritabanının bağlantı bilgilerini uyarlamanız gerekir.If your setup differs, you have to adapt the connection information for the database.

ASP.NET AJAX ve Denetim araç seti işlevlerini etkinleştirmek için, ScriptManager denetimi sayfada herhangi bir yere yerleştirmeli (ancak <form> öğesi içinde):In order to activate the functionality of ASP.NET AJAX and the Control Toolkit, the ScriptManager control must be put anywhere on the page (but within the <form> element):

<asp:ScriptManager ID="asm" runat="server" />

Ardından, bir veri kaynağı gereklidir.Then, a data source is required. Basitlik sağlamak için, yalnızca AdventureWorks ' satıcıları tablosundaki ilk beş giriş alınır.For the sake of simplicity, only the first five entries in AdventureWorks' Vendors table are retrieved. Veri kaynağını oluşturmak için Visual Studio Sihirbazı 'nı kullanırken, tablo adının (Vendors) Şu anda Purchasingaçık olarak öneki olmadığına unutmayın.Note that when using the Visual Studio wizard to create the data source, the table name (Vendors) is currently not correctly prefixed with Purchasing. Aşağıdaki biçimlendirme doğru bir biçimdir:The following markup is the correct one:

<asp:SqlDataSource ID="sds1" runat="server" ConnectionString="
 Data Source=(local)\SQLEXPRESS;Initial Catalog=AdventureWorks;Integrated Security=True"
 ProviderName="System.Data.SqlClient" SelectCommand="SELECT TOP 5
 [VendorID], [Name] FROM [Purchasing].[Vendor]" />

Bu veri kaynağı, daha sonra bir yineleyici içinde kullanılabilir.This data source can then be used within a repeater. Her zamanki gibi DataBinder.Eval() yöntemi veri kaynağından veri alır.As usual, the DataBinder.Eval() method retrieves data from the data source. ConfirmButtonExtender denetim, veri kaynağındaki her giriş için görünmesi için yineleyicisi 'nin <ItemTemplate> bölümü içine yerleştirilmelidir.The ConfirmButtonExtender control must then be placed within the <ItemTemplate> section of the repeater so that it appears for every entry in the data source.

<div>
 <ul>
 <asp:Repeater ID="rep1" DataSourceID="sds1" runat="server">
 <ItemTemplate>
 <li>
 <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Name")%>
 <asp:LinkButton ID="btn1" Text="Remove Item" runat="server" />
 <ajaxToolkit:ConfirmButtonExtender ID="cfe1" runat="server" TargetControlID="btn1" ConfirmText="Are you sure?!" />
 </li>
 </ItemTemplate>
 </asp:Repeater>
 </ul>
</div>

veri kaynağından her girdinin yanında Onayla düğmesi görünürThe confirm button appears next to each entry from the data source

Veri kaynağındaki her girdinin yanında Onayla düğmesi görünür (tam boyutlu görüntüyü görüntülemek Için tıklayın)The confirm button appears next to each entry from the data source (Click to view full-size image)