WebMatrix İçerik KılavuzuWebMatrix Content Guide

Note

WebMatrix artık ASP.NET Web Sayfaları için tümleşik bir geliştirme ortamı olarak önerilmez.WebMatrix is no longer recommended as an integrated development environment for ASP.NET Web Pages. Visual Studio veya Visual Studio Codekullanın.Use Visual Studio or Visual Studio Code.

WebMatrix, Microsoft Windows için Web siteleri oluşturmanın kolay bir yolunu sağlayan bir araç kümesidir.WebMatrix is a set of tools that provides an easy way to build Web sites for Microsoft Windows. IIS Express (geliştirme web sunucusu), ASP.NET (web programlama çerçevesi) ve SQL Server Compact (gömülü bir veritabanı) içerir.It includes IIS Express (a development web server), ASP.NET (a web programming framework), and SQL Server Compact (an embedded database). WebMatrix'te hızlı bir tur görmek için WebMatrix Genel Bakış'abakın.To see a quick tour of WebMatrix, see WebMatrix Overview. En üst teki WebMatrix özelliklerini gözden geçirmek için Bkz. WebMatrix Özellikleri.To review the top WebMatrix features, see WebMatrix Features.

SenaryoScenario İçerikContent
WebMatrix ile başlayınGet started with WebMatrix Giriş WebMatrix (video) WebMatrix ve ASP.NET Web Sayfaları Sıfırdan Başlat (video) ile başlarken nasıl özel bir web sitesi yazmak için ASP.NET Razor kodu kullanmayı öğrenin.Introduction to WebMatrix (video) Getting Started with WebMatrix and ASP.NET Web Pages Start from Scratch (video) Learn how to use ASP.NET Razor code to write a custom website. WebMatrix'i Kullanan İlk Web Siteniz Web Uygulamalarıyla Başlat (video) Kendi sitenizi oluşturmak için ücretsiz bir açık kaynak uygulaması kullanın.Your First Website Using WebMatrix Start with Web Apps (video) Use a free open-source application to create your own site.
Bileşenleri yükleme (WebMatrix dahil)Install components (including WebMatrix) Microsoft Web Platformu Yükleyici Web Platformu Yükleyici 2.0 Walkthrough Web Platform Installer Kaynakları kullanmaUsing the Microsoft Web Platform Installer Web Platform Installer 2.0 Walkthrough Web Platform Installer Resources
WebMatrix UI ile çalışmaWork with the WebMatrix UI WebMatrix Sitesi Çalışma Alanı Yardım WebMatrix Dosyaları Çalışma Alanı Yardım WebMatrix Veritabanları Çalışma Alanı Yardım WebMatrix Raporlar Workspace YardımWebMatrix Site Workspace Help WebMatrix Files Workspace Help WebMatrix Databases Workspace Help WebMatrix Reports Workspace Help
Kodla çalışmaWork with code Giriş ASP.NET Web Programlama Jilet Sözdizimi Basit kod (video) Programlama Visual Studio ASP.NET Web Sayfaları Visual Basic ASP.NET Hızlı API Referans ile Web Sayfaları ASP.NET KullanarakIntroduction to ASP.NET Web Programming Using the Razor Syntax Simple to code (video) Programming ASP.NET Web Pages with Visual Studio ASP.NET Web Pages Visual Basic ASP.NET Quick API Reference
Tutarlı bir web sitesi görünümü oluşturmaCreate a consistent website look Tutarlı Bir Görünüm Oluşturma - Yeniden Kullanılabilir İçerik Blokları Oluşturma - Düzen Sayfalarını Kullanarak Tutarlı Bir Görünüm Oluşturma - Birden Çok İçerik Bölümü Ne var Düzen Sayfaları Tasarlama - İçerik Bölümlerini İsteğe Bağlı Hale Getirme - Düzen Sayfalarına Veri Aktarma - Temel Yardımcı Oluşturma ve KullanmaCreating a Consistent Look - Creating Reusable Blocks of Content - Creating a Consistent Look Using Layout Pages - Designing Layout Pages That Have Multiple Content Sections - Making Content Sections Optional - Passing Data to Layout Pages - Creating and Using a Basic Helper
Web sayfalarındaHTML formları ile çalışmaWork with HTML forms in web pages Formlarla Çalışma - Basit BIR HTML Formu Oluşturma - Bir Formdan Kullanıcı Girişi Okuma - Kullanıcı Girişinin Doğrulanması - Postback'lerden Sonra Form Değerlerini Geri AlmaWorking with Forms - Creating a Simple HTML Form - Reading User Input from a Form - Validating User Input - Restoring Form Values After Postbacks
Verileri görüntüleme ve yönetmeDisplay and manage data Veritabanı basit (video) WebMatrix'te SQL Server veya MySQL Veritabanına Bağlanma (programlı) - Veritabanlarına Giriş - Veritabanı oluşturma - Veritabanına veri ekleme - Veritabanından veri görüntüleme - Veritabanına veri ekleme - Verileri güncelleme veritabanı - Veritabanındaki Verileri Silme - Veritabanına Bağlanma - SQL'i Anlama - Veritabanını SQL Server'a Geçirme - Grid'de Veri Görüntüleme - Görüntülenecek Verileri Görüntüleme - Sütunları Görüntülemek için Belirtme ve Biçimlendirme - Izgarayı Bir Bütün Olarak Şekillendirme - Veriler aracılığıyla SayfalamaDatabase made simple (video) Connecting to a SQL Server or MySQL Database in WebMatrix Working with Data (programmatically) - Introduction to Databases - Creating a database - Adding data to the database - Displaying data from a database - Inserting data in a database - Updating data in a database - Deleting data in a database - Connecting to a Database - Understanding SQL - Migrating a Database to SQL Server Displaying Data in a Grid - Displaying Data in a Grid - Specifying and Formatting Columns to Display - Styling the Grid as a Whole - Paging Through Data
Grafikleri bir web sayfasında görüntülemeDisplay charts in a web page Grafikte Veri Görüntüleme - Grafik Yardımcısı - Verilerden Grafik Oluşturma - Bir Web Sayfası İçinde Grafikleri Görüntüleme - Grafik Oluşturma - Grafik KaydetmeDisplaying Data in a Chart - The Chart Helper - Creating a Chart from Data - Displaying Charts Inside a Web Page - Styling a Chart - Saving a Chart
Web sitesinde dosya okuma ve yazmaRead and write files in a website Dosyalarla Çalışma - Metin Dosyası Oluşturma ve Ona Veri Yazma - Mevcut Bir Dosyaya Veri Ekleme - Dosyadan Veri Okuma ve Görüntüleme - Dosyaları Silme - Kullanıcıların Dosya Yüklemesine İzin Verme - Kullanıcıların Birden Çok Dosya Yüklemesine İzin VermeWorking with Files - Creating a Text File and Writing Data to It - Appending Data to an Existing File - Reading and Displaying Data from a File - Deleting Files - Letting Users Upload a File - Letting Users Upload Multiple Files
Web sayfasındagörüntüleri görüntüleme ve işlemeDisplay and manipulate images in a web page Resimlerle Çalışma - Bir Web Sayfasına Dinamik Olarak Görüntü Ekleme - Görüntü Yükleme - Görüntüyü Yeniden Boyutlandırma - Görüntüyü Döndürme ve Çevirme - Görüntüye Filigran Ekleme - Görüntünün Filigran Olarak KullanılmasıWorking with Images - Adding an Image to a Web Page Dynamically - Uploading an Image - Resizing an Image - Rotating and Flipping an Image - Adding a Watermark to an Image - Using an Image As a Watermark
Bir web sayfasında video (ve ses oynatma) görüntülemeDisplay video (and play audio) in a web page Video ile Çalışma - Video Oynatıcı Seçme - Flash (.swf) Videoları Oynatma - MediaPlayer (.wmv) Videoları Oynatma - Silverlight Videolarını OynatmaWorking with Video - Choosing a Video Player - Playing Flash (.swf) Videos - Playing MediaPlayer (.wmv) Videos - Playing Silverlight Videos
Web sitesinden e-posta iletileri göndermeSend email messages from a website Web Sitenize E-posta Ekleme - Web sitenizden E-posta Mesajları Gönderme - E-posta Kullanarak Dosya GöndermeAdding Email to Your Web Site - Sending Email Messages from Your Web site - Sending a File Using Email
Web sitesine arama eklemeAdd search to a website Web Sitenize Arama Ekleme - Web Sitenizden AramaAdding Search to Your Web Site - Searching from Your Website
Bir web sitesine sosyal ağ akışları ve yer imi eklemeAdd social network feeds and bookmarking to a website Web Sitenize Sosyal Ağ Ekleme - Web Sitenizi Sosyal Ağ Sitelerinde Bağlama - Twitter Beslemesi Ekleme - Gravatar Görüntüsü Oluşturma - Xbox Oyuncu Kartı Görüntüleme - Facebook "Beğen" Düğmesi GörüntülemeAdding Social Networking to Your Web Site - Linking Your Website on Social Networking Sites - Adding a Twitter Feed - Rendering a Gravatar Image - Displaying an Xbox Gamer Card - Displaying a Facebook "Like" Button
Site trafiğini analiz edin ve SEO için optimize edinAnalyze site traffic and optimize for SEO Trafiği Analiz Etme - Ziyaretçi Bilgilerini İzleme (Analytics) Arama motorları için sitenizi optimize etmek için WebMatrix'i kullanın Arama için optimize edin (video)Analyzing Traffic - Tracking Visitor Information (Analytics) Use WebMatrix to optimize your site for search engines Optimize for search (video)
Web sitesindeperformansı artırmaImprove performance on a website Daha Hızlı Web Siteleri için Önbelleğe Alma Ekleme - Web Sitesi Yanıt geliştirmek için Önbelleğe AlmaAdding Caching for Faster Websites - Caching to Improve Website Responsiveness
Bir web sitesine güvenlik (üyelik) eklemeAdd security (membership) to a website Güvenlik ve Üyelik Ekleme - Web Sitesi Üyeliğine Giriş - Kayıt ve Giriş Sayfaları Olan Bir Web Sitesi Oluşturma - Yalnızca Üyelere Yönelik Sayfa Oluşturma - Kullanıcı Grupları (Roller) Için Güvenlik Oluşturma - Şifre Değiştirme Sayfası Oluşturma - Kullanıcıların Yeni Bir Şifre Oluşturmasına İzin Vermek - Otomatik Programların Web Sitenize Katılmasını EngellemeAdding Security and Membership - Introduction to Website Membership - Creating a Website That Has Registration and Login Pages - Creating a Members-Only Page - Creating Security for Groups of Users (Roles) - Creating a Password-Change Page - Letting Users Generate a New Password - Preventing Automated Programs from Joining Your Website
Güvenli iletişimi test edin (SSL)Test secure communication (SSL) Web İletişiminin Güvenliği: Sertifikalar, SSL ve https://Securing Web Communications: Certificates, SSL, and https://
Araçlar ve kodlama teknikleri kullanarak hata ayıklama web sayfalarıDebug web pages using tools and coding techniques Hata Ayıklama Giriş - Sunucu Bilgilerini Görüntülemek için ServerInfo Yardımcısını Kullanma - Sayfa Değerlerini Görüntülemek için Çıktı İfadelerini Gömme - Nesne Değerlerini Görüntülemek için ObjectInfo Yardımcısını Kullanma - Hata Ayıklama Araçlarını KullanmaIntroduction to Debugging - Using the ServerInfo Helper to Display Server Information - Embedding Output Expressions to Display Page Values - Using the ObjectInfo Helper to Display Object Values - Using Debugging Tools
Kodda site genelinde işlevsellik eklemeAdd site-wide functionality in code Site Genelinde Davranış Özelleştirme - Web Sitesi Başlangıç Kodu Ekleme - Bir Klasördeki Dosyalardan Önce ve Sonra Kod Çalıştırma - Daha Okunabilir ve Aranabilir URL'ler OluşturmaCustomizing Site-Wide Behavior - Adding Website Startup Code - Running Code Before and After Files in a Folder - Creating More Readable and Searchable URLs
Web sitesi yayınlamaPublish a website WebMatrix İndirme, Düzenlediğive WebMatrix Microsoft WebMatrix ile Web Sitenizi Yeniden Yayımlama: Uyumluluk Microsoft WebMatrix Yayımla: Yayımlama Sitesi yayımlama sırasında sertifika hataları (video) kullanarak bir web uygulaması yayımlamak için nasıl Microsoft WebMatrix: Publish CompatibilityHow to publish a web application using WebMatrix Download, Edit, and Republish Your Website with WebMatrix Microsoft WebMatrix: Publish Compatibility Microsoft WebMatrix: Certificate errors during publishing Site publishing (video)
Web sitelerini test etmek için IIS Express'i kullanmaUse IIS Express to test websites IIS Express'e Genel Bakış Web İletişimini Güvence Altına Alan Komut Satırından IIS Express Çalıştıran Web Sitelerini ve Uygulamaları Yönetmek için Windows Sistem Tepsisini Kullanın: Sertifikalar, SSL ve https:// IIS Express SSSIIS Express Overview Use the Windows System Tray to Manage Websites and Applications Running IIS Express from the Command Line Securing Web Communications: Certificates, SSL, and https:// IIS Express FAQ

Ek KaynaklarAdditional Resources

OkumaRead

Görüntüle (videolar)View (videos)