WebMatrix Benioku dosyasıWebMatrix Readme

13 Ocak 201113 January 2011

İçindekilerContents

Note

Bu benioku, WebMatrix 'in 1,0 sürümü için geçerlidir.This readme applies to the 1.0 release of WebMatrix.

Genel bakışOverview

Microsoft WebMatrix 1,0, dakikalar içinde yüklenen ücretsiz bir Web geliştirme yığınıdır.Microsoft WebMatrix 1.0 is a free web development stack that installs in minutes. Tek ve tümleşik bir deneyim oluşturmak için veritabanı ve programlama çerçeveleri ile bir Web sunucusunu tümleştirir.It integrates a web server with database and programming frameworks to create a single, integrated experience. WebMatrix kullanarak kendi ASP.NET veya PHP Web sitenizi kodlayın, test edin ve yayımlayın ya da DotNetNuke, dönen Raco, WordPress veya Joomla gibi popüler açık kaynaklı uygulamaları kullanarak yeni bir Web sitesini başlatmak için WebMatrix 'i kullanabilirsiniz.You can use WebMatrix to streamline the way you code, test, and publish your own ASP.NET or PHP website, or you can use WebMatrix to start a new website using popular open-source apps like DotNetNuke, Umbraco, WordPress, or Joomla. WebMatrix, Web sitenizi Internet üzerinde çalıştıracak olan güçlü Web sunucusu, veritabanı altyapısı ve çerçeveler ortamını kullanır. Bu, geliştirmeden üretime sorunsuz ve sorunsuz bir şekilde geçiş yapar.WebMatrix uses the same powerful web server, database engine, and frameworks environment that will run your website on the internet, which makes the transition from development to production smooth and seamless.

YüklemeInstallation

WebMatrix 1,0 ' ü yüklemek için, ilk olarak Microsoft Web Platformu Yükleyicisi 3,0' ü yüklemeniz gerekir.To install WebMatrix 1.0, you must first install the Microsoft Web Platform Installer 3.0. Web Platformu Yükleyicisi 'ni yükledikten sonra WebMatrix 'i yüklemek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz.After you've installed the Web Platform Installer, you can use it to install WebMatrix.

Yükleme sırasında sorunlarla karşılaşırsanız Microsoft Web Platformu Yükleyicisi sorun giderme sorunlarıbölümüne bakın.If you have problems during installation, refer to Troubleshooting Problems with Microsoft Web Platform Installer.

Uygulamaları yayımlamaHow to Publish Applications

Bkz. uygulamaları yayımlamak Için adım adım yönergelerSee Step-by-Step Instructions for Publishing Applications

Değişiklikler ve sorunlarChanges and Issues

WebMatrix 1,0 yükleme sorunlarıWebMatrix 1.0 Installation Issues

Sorun: WebMatrix 1,0 yalnızca Microsoft .NET Framework 4 ' ü destekleyen platformlarda kullanılabilirIssue: WebMatrix 1.0 is available only on platforms that support Microsoft .NET Framework 4

WebMatrix için .NET Framework sürüm 4 gerekir.The .NET Framework version 4 is required for WebMatrix. Bazı durumlarda, WebMatrix 1,0 yükleyicisi, desteklenen yapılandırma kümesinin parçası olmayan bir platforma yükleme denemenize imkan tanır.In certain cases, the WebMatrix 1.0 installer will let you try to install on a platform that is not part of the supported configuration set. Özellikle, SP1 güncelleştirmesi olmayan Windows Vista, WebMatrix yüklemesine başlamanızı sağlar, ancak .NET Framework 4 bileşeni başarısız olur ve yüklemenizi engeller.In particular, Windows Vista without the SP1 update will let you begin the installation of WebMatrix, but the .NET Framework 4 component will fail and block your installation.

Geçici çözümWorkaround
Aşağıdakileri içeren desteklenen bir platforma yükler:Install on a supported platform, which includes:

 • Windows 7Windows 7
 • Windows Server 2008Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista SP1 veya sonraki sürümüWindows Vista SP1 or later
 • Windows XP SP3Windows XP SP3
 • Windows Server 2003 SP2Windows Server 2003 SP2

Sorun: Microsoft Visual Studio 2008 SP1 olmadan Microsoft Visual Studio 2008 yüklenirse WebMatrix 1,0 yüklenemiyorIssue: Cannot install WebMatrix 1.0 if Microsoft Visual Studio 2008 is installed without Microsoft Visual Studio 2008 SP1

Geçici çözümWorkaround
Microsoft Visual Studio 2008 SP1 'ı Microsoft İndirme Merkezi ' nden yükleyin.Install Microsoft Visual Studio 2008 SP1 from the Microsoft Download Center.

Sorun: SQL Server Compact 4,0 için bazı derlemeler GAC 'de yüklü değilIssue: Some assemblies for SQL Server Compact 4.0 are not installed in the GAC

SQL Server Compact 4,0 için yönetilen derlemeler, SQL Server Compact 4,0 ' i bir 64 bit bilgisayara yüklediğinizde ve bilgisayarda yalnızca .NET Framework 3,5 SP1 Istemci profili yüklü olduğunda genel derleme önbelleği 'ne (GAC) yerleştirilmez.The managed assemblies for SQL Server Compact 4.0 are not placed in the global assembly cache (GAC) when you install SQL Server Compact 4.0 on a 64-bit computer and the computer has only the .NET Framework 3.5 SP1 Client Profile installed. GAC 'de yüklü olmayan yönetilen derlemeler şunlardır:The managed assemblies that are not installed in the GAC are:

 • System. Data. SqlServerCe. dll (ADO.NET sağlayıcısı)System.Data.SqlServerCe.dll (ADO.NET provider)
 • System. Data. SqlServerCe. Entity. dll (ADO.NET Entity Framework)System.Data.SqlServerCe.Entity.dll (ADO.NET Entity Framework )

Geçici çözümWorkaround
SQL Server Compact 4,0 'yi kaldırın.Uninstall SQL Server Compact 4.0. Aşağıdaki konumdan .NET Framework 3,5 SP1 'in tam sürümünü indirip yükleyin:Download and install the full version of .NET Framework 3.5 SP1 from the following location:

Microsoft .NET Framework 3,5 Service Pack 1 (tam paket)Microsoft .NET Framework 3.5 Service pack 1 (Full Package)

SQL Server Compact 4,0 yeniden yükleyin.Then reinstall SQL Server Compact 4.0.

Sorun: komut satırı kullanılarak SQL Server Compact kaldırılamıyorIssue: Cannot uninstall SQL Server Compact using the command line

Komut satırı seçeneklerini kullanarak SQL Server Compact kaldırılması bu sürümde çalışmaz.Uninstallation of SQL Server Compact using command-line options does not work in this release.

Geçici çözümWorkaround
4,0 Microsoft SQL Server Compact kaldırmak için Windows Denetim Masası 'ndaki Programlar ve Özellikler ' i kullanın.Use Programs and Features in the Windows Control Panel to uninstall Microsoft SQL Server Compact 4.0.

ASP.NET Web SayfalarıASP.NET Web Pages

Belgenin bu bölümünde, Razor söz dizimi ile ASP.NET Web sayfalarının 1,0 sürümündeki yeni özellikler, değişiklikler ve bilinen sorunlar açıklanmaktadır.This section of the document describes new features, changes, and known issues with the 1.0 release of ASP.NET Web Pages with Razor syntax.

Yeni özelliklerNew Features

Yeni: paket yöneticisini devre dışı bırakmak için yapılandırma ayarı eklendiNew: Configuration setting added to disable the package manager

Web. config dosyasındaki <appSettings> öğesi için yeni bir asp:AdminManagerEnabled anahtarı vardır ve bu, paket yöneticisini tamamen devre dışı bırakmanızı sağlar.A new asp:AdminManagerEnabled key is available for the <appSettings> element in the web.config file, which lets you completely disable the package manager. Bu öğe için varsayılan değer true 'dur, yani Web. config dosyasına dahil edilmediğinde, Paket Yöneticisi etkindir.The default value for this element is true, meaning that if it is not included in the web.config file, the package manager is enabled. Paket yöneticisini devre dışı bırakmak için, aşağıdaki öğeyi Web sitesinin kökündeki Web. config dosyasına ekleyin:To disable the package manager, add the following element to the web.config file in the root of the website:

<configuration>
 <appSettings>
  <add key="asp:AdminManagerEnabled" value="false"/>
 </appSettings>
</configuration>

DeğişikliklerineChanges

Değişiklik: "Web sayfaları: AdminFolderVirtualPath" anahtarı "ASP: AdminFolderVirtualPath" olarak yeniden adlandırıldıChange: "webPages:AdminFolderVirtualPath" key renamed to "asp:AdminFolderVirtualPath"

Paket yöneticisinin konumunu belirtmek için Web. config dosyasına eklenebilen webPages:AdminFolderVirtualPath anahtarı, webPages ad alanı yerine asp: ad alanını kullanacak şekilde yeniden adlandırıldı.The webPages:AdminFolderVirtualPath key that can be added to the web.config file to specify the location of the package manager has been renamed to use the asp: namespace instead of the webPages namespace. Bu öğeyi kullandıysanız yapılandırma dosyasında yeniden adlandırmanız gerekir.If you have used this element, you must rename it in the configuration file.

Bilinen SorunlarKnown Issues

Sorun: üyelik kullanıcıları için parolalar artık tanınmıyorIssue: Passwords for membership users no longer recognized

Üyelik (oturum açma) parolalarının oluşturulması ve depolanması için algoritma daha güvenli olacak şekilde değiştirildi.The algorithm for creating and storing membership (login) passwords has been changed to be more secure. Sonuç olarak, ASP.NET Razor 'nin Beta sürümlerinde oluşturulan Üyeler (kullanıcılar) için depolanan parolalar tanınmaz.As a result, the passwords stored for members (users) created in Beta versions of ASP.NET Razor will not be recognized.

Geçici çözüm Site henüz üretime yerleştirmemişse, Kullanıcı kayıtlarını üyelik veritabanından kaldırın.Workaround If the site has not yet been put into production, remove the user records from the membership database. Veritabanı canlı ise, üyelik veritabanındaki mevcut parolaları program aracılığıyla yeniden oluşturun.If database is live, programmatically regenerate existing passwords in the membership database.

Sorun: üyelik için özel bir kullanıcı tablosu kullanılırken beklenmeyen davranışIssue: Unexpected behavior when using a custom user table for membership

Bir ASP.NET Razor Web sitesinin üyelik sağlayıcısını başlatmak için WebSecurity.InitializeDatabaseConnection yöntemini çağırın.To initialize the membership provider for an ASP.NET Razor website, you call the WebSecurity.InitializeDatabaseConnection method. (WebMatrix 'te, başlatıcı site şablonu _AppStart. cshtml dosyasında Bu metoda bir çağrı içerir.) Bu yöntemin autoCreateTables parametresi true olarak ayarlanmışsa (varsayılan olarak, başlatıcı site şablonunda true olarak ayarlanır) ve tanınmayan bir tablo adı yönteme (ikinci parametre) geçirilirse Yöntem bir hata oluşturmaz.(In WebMatrix, the Starter Site template includes a call to this method in the _AppStart.cshtml file.) If the autoCreateTables parameter of this method is set to true (by default, it is set to true in the Starter Site template), and if an unrecognized table name is passed to the method (the second parameter), the method does not throw an error. Bunun yerine, tabloyu otomatik olarak oluşturur.Instead, it automatically creates the table.

Bu, üyelik için özel bir kullanıcı tablosu kullanmayı amaçlıyorsanız ancak yanlış tablo adını WebSecurity.InitializeDatabaseConnection yöntemine geçirirseniz bir sorun olabilir.This can be a problem if you intend to use a custom user table for membership but pass the wrong table name to the WebSecurity.InitializeDatabaseConnection method. Yöntemi varsayılan olarak, belirttiğiniz tablo yoksa ve bunun yerine yeni bir tablo oluşturduğunda bir hata oluşturmaz, uygulama çalışıyor olarak görünebilir.Because the method does not by default raise an error if the table you specify does not exist, and because it instead creates a new table, the application can appear to be working. Ancak, Özel Kullanıcı tablonuza (ve içindeki alanlarda) bağlı olan uygulama kodu sonunda beklenmedik hatalarla başarısız olabilir.However, application code that relies on your custom user table (and on fields in it) can eventually fail with unexpected errors.

Geçici çözümWorkaround
InitializeDatabaseConnection yönteminde geçirilen adın, üyelik veritabanındaki kullanıcı profili tablosuyla eşleştiğinden emin olun veya autoCreateTables parametresinin false olarak ayarlandığından emin olun.Make sure that the name passed in the InitializeDatabaseConnection method matches the user profile table in the membership database, or make sure that the autoCreateTables parameter is set to false.

Sorun: "Yönetici modülü ~/App_Data için erişim gerektiriyor" hata iletisiIssue: Error message "The Admin Module requires access to ~/App_Data"

Bazı durumlarda, kullanıcı oluşturmaya veya başka bir şekilde ASP.NET üyelik sistemiyle çalışmayı denemek sayfanın Yönetim modülünün ~/App_verilerine erişmesi gerekenhatayı görüntülemesine neden olabilir.Under some circumstances, trying to create users or otherwise work with the ASP.NET membership system can cause the page to display the error The Admin Module requires access to ~/App_Data. Bu durum, IIS veya IIS Express 'nin altında çalıştığı hesabın, Web sitesi kökünde uygulama_veri klasörü oluşturma ve bu klasöre yazma izinleri yoksa oluşur.This occurs if the account that IIS or IIS Express is running under does not have permissions to create and write to the App_Data folder under the website root.

Geçici çözüm Web sitesi için el ile uygulama_veri klasörü oluşturun.Workaround Manually create an App_Data folder for the website. Daha sonra uygulamanın altında çalıştığı Windows hesabının (genellikle ağ HIZMETI) uygulamanın kök klasörleri ve App_verileri gibi alt klasörler için okuma/yazma izinlerine sahip olduğundan emin olun.Then make sure that the Windows account that the application runs under (typically NETWORK SERVICE) has read/write permissions for root folders of the application and for subfolders such as App_Data. SQL Server Express Kullanıcı örneği oluşturma ve ASP.NET Web uygulaması projeleriyleIlgili Bilgi Bankası makalesi sorunlarını daha ayrıntılı olarak bulabilirsiniz.More detailed information is available in the KnowledgeBase article Problems with SQL Server Express user instancing and ASP.net Web Application Projects.

Sorun: "SQL Server bir kullanıcı örneği oluşturulamadı" hatasıIssue: "Failed to generate a user instance of SQL Server" error

Bir WebMatrix Web uygulaması SQL Server Express kullanıyorsa ve Windows 7 veya Windows Server 2008 R2 üzerinde IIS 7,5 çalıştırıyorsa, SQL Server kullanıcının yerel uygulama yolunu çalışma zamanında alamadığını belirten bir hata görebilirsiniz.If a WebMatrix Web application uses SQL Server Express and is running IIS 7.5 on Windows 7 or Windows Server 2008 R2, you might see an error that indicates that SQL Server cannot retrieve the user's local application path at run time.

Geçici çözüm Uygulamanın altında çalıştığı Windows hesabının (genellikle ağ HIZMETI) uygulamanın kök klasörleri ve App_verilerigibi alt klasörler için okuma/yazma izinlerine sahip olduğundan emin olun.Workaround Make sure that the Windows account that the application runs under (typically NETWORK SERVICE) has read/write permissions for root folders of the application and for subfolders such as App_Data. SQL Server Express Kullanıcı örneği oluşturma ve ASP.NET Web uygulaması projeleriyleIlgili Bilgi Bankası makalesi sorunlarını daha ayrıntılı olarak bulabilirsiniz.More detailed information is available in the KnowledgeBase article Problems with SQL Server Express user instancing and ASP.net Web Application Projects.

Sorun: Package Manager kaynakları veya Package-Manager parolalarını içeren dosyalar IIS 6,0 ve öncesi sürümlerde kullanılabilirIssue: Files that contains package-manager resources or package-manager passwords are servable under IIS 6.0 and earlier

RC2 sürümü kullanılarak oluşturulmuş bir ASP.NET Web Pages (Razor) uygulaması dağıtırsanız ve uygulama /App_Data/adminaltında bir password. txt veya packageso,. txt dosyası içeriyorsa, IIS 6,0, istenirse dosyayı kullanacaktır ve bu da paket yöneticisi örneğinizin parolalarını açığa çıkarmış olabilir.If you deploy an ASP.NET Web Pages (Razor) application that was built using the RC2 release, and if the application contains a password.txt or packagesources.txt file under /App_Data/admin, IIS 6.0 will serve the file if requested, potentially exposing the passwords for your package manager instance.

Geçici çözüm Password. txt veya packageso,. txt dosyasını password. config veya packageso,. configolarak yeniden adlandırın. Varsayılan olarak, IIS 6,0 . config uzantısına sahip dosyalara sahip değildir.Workaround Rename the password.txt or packagesources.txt file to password.config or packagesources.config. By default, IIS 6.0 does not serve files that have the .config extension. (IIS 7 ' de, uygulama_veri klasörüne hiçbir dosya sunulmadığından, dosyaları yeniden adlandırmanıza gerek kalmaz.)(In IIS 7, no files in the App_Data folder are served, so you do not need to rename the files.)

Sorun: Beta 3 sürümü kullanılarak yüklenen paketleri kaldırmak, paket bileşenlerini tamamen kaldırmazIssue: Uninstalling packages installed using the Beta 3 release does not completely remove package components

Beta 3 sürümündeki Paket Yöneticisi 'ni kullanarak bir paket yüklediyseniz ve sonra geçerli sürümü kullanarak kaldırmayı denerseniz, paket tümüyle kaldırılmaz.If you installed a package using the package manager in the Beta 3 release and then try to uninstall it using the current release, the package is not completely uninstalled. Paket yöneticisinin Kaldır düğmesinin kullanılması bazı bileşenleri kaldırır, ancak paketin kitaplık kodunu bırakır ve Package. config dosyasını güncelleştirmez.Using the package manager's Uninstall button removes some components, but leaves the package's library code and does not update the package.config file.

Geçici çözüm Workaround
Şu adımları uygulayın:Perform these steps:

 1. App_Data\packages klasörünü silin.Delete the App_Data\packages folder. Bu, tüm paketleri kaldırır.This removes all packages.
 2. Web sitesinin kökündeki Packages. config dosyasını silin.Delete the packages.config file in the root of the website.

Sorun: Visual Studio 'Da, Web tabanlı paket yöneticisini çağırmak uygulamayı çevrimdışı duruma getirirIssue: In Visual Studio, invoking the web-based package manager takes the application offline

Visual Studio 'da (WebMatrix değil) çalışıyorsanız ve Paket Yöneticisi 'ni başlatmak için _yönetici işlevini kullanırsanız, Visual Studio uygulamayı çevrimdışına alır ve uygulamayı çevrimdışı. htm_ Web sitesi köküne gönderir ve bu da paket yöneticisini kullanma yeteneğinizi kesintiye uğraşır.If you are working in Visual Studio (not WebMatrix) and use the _admin functionality to start the package manager, Visual Studio takes the application offline and posts the app_offline.htm into the website root, which disrupts your ability to use the package manager.

Note

Web tabanlı Paket Yöneticisi arabirimini kullanırken genellikle bu davranışı görseniz de, App_veri klasöründeki dosyaları ekler, kaldırırsanız veya değiştirirseniz aynı davranış oluşur.Although you would most typically see this behavior when using the web-based package manager interface, the same behavior occurs if you add, remove, or modify any files in the App_Data folder.

Geçici çözüm Workaround
Visual Studio 'da paketlerle çalışmak için, Web tabanlı Paket Yöneticisi yerine NuGet uzantısını kullanın.To work with packages in Visual Studio, use the NuGet extension instead of the web-based package manager. Daha fazla bilgi için bkz. NuGet belgeleri.For information, see the NuGet documentation. App_Data klasöründeki diğer dosyalarla çalışıyorsanız, bu sorundan kaçınmak için dosyaları başka bir yerde tutmayı göz önünde bulundurun.If you are working with other files in the App_Data folder, consider keeping the files elsewhere to avoid this issue. Bu pratik değilse, uygulamayı çevrimdışı. htm dosyası_ el ile silin veya site yeniden çevrimiçi olana kadar bekleyin (varsayılan olarak 30 saniye sonra).If that's not practical, delete the app_offline.htm file manually or wait until the site comes back online automatically (by default, after 30 seconds).

Sorun: Visual Studio IntelliSense ve proje şablonları yalnızca ASP.NET MVC sürüm 3 ' te kullanılabilirIssue: Visual Studio IntelliSense and project templates available only in ASP.NET MVC version 3

ASP.NET Web sayfalarının yüklenmesi, Visual Studio için IntelliSense ve ASP.NET Web sayfaları uygulamalarına yönelik proje şablonları gibi araçları da yüklemez.Installing ASP.NET Web Pages does not also install tools for Visual Studio such as IntelliSense and project templates for ASP.NET Web Pages applications.

Geçici çözüm Visual Studio 'da ASP.NET Web Pages uygulamaları için IntelliSense ve proje şablonları kullanmak üzere, Web Platformu Yükleyicisi veya tek başına yükleyiciaracılığıyla ASP.NET MVC 3 RC 'yi yükleme.Workaround To use IntelliSense and project templates for ASP.NET Web Pages applications in Visual Studio, install ASP.NET MVC 3 RC either through the Web Platform Installer or the stand-alone installer.

Sorun: bir ara sunucu aracılığıyla akışları veya diğer dış verileri okumaIssue: Reading feeds or other external data via a proxy server

Siteyi çalıştıran sunucu bir proxy sunucusunun arkasındaysa, sitenizin dışından gelen bilgileri okuyabilmeniz için Web. config dosyasındaki proxy bilgilerini yapılandırmanız gerekebilir.If the server running the site is behind a proxy server, you might need to configure proxy information in the web.config file in order to be able to read information that comes from outside your site. Örneğin, ReCaptcha yardımcısını kullanıyorsanız, yardımcı, reCAPTCHA hizmeti ile iletişim kurar, ancak proxy sunucunuz tarafından engelleniyor olabilir.For example, if you use the ReCaptcha helper, the helper communicates with the reCAPTCHA service, but might be blocked by your proxy server. Benzer şekilde, ASP.NET Web sayfalarında kullanılan ve paket yöneticisi tarafından kullanılan akış gibi akışlar ara sunucu yapılandırması gerektirebilir.Similarly, feeds that are used in ASP.NET Web Pages, such as the feed used by the package manager, might require proxy configuration.

Bir dış hizmetle çalışırken veya paket akışı ile çalışırken sorunlarla karşılaşırsanız, aşağıdaki öğeleri uygulamanızın kök Web. config dosyasına yerleştirin:If you experience problems in working with an external service or working with the package feed, put the following elements into your application's root web.config file:

<system.net>
 <defaultProxy>
  <proxy autoDetect="False" 
    proxyaddress="[proxy URL]"/>
 </defaultProxy>
</system.net>

Proxy sunucu yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için, MSDN Web sitesindeki <proxy> öğesi (ağ ayarları) bölümüne bakın.For more information about configuring a proxy server, see <proxy> Element (Network Settings) on the MSDN Web site.

Sorun: .NET Framework sürüm 4 ' ü kaldırmak, Razor sözdizimi ile ASP.NET Web sayfalarını devre dışı bırakırIssue: Uninstalling the .NET Framework version 4 disables ASP.NET Web Pages with Razor Syntax

.NET Framework sürüm 4 ' ü kaldırıp yeniden yüklerseniz, Razor söz dizimi Web sayfaları devre dışı bırakılır.If you uninstall the .NET Framework version 4 and then reinstall it, ASP.NET Web Pages with Razor syntax is disabled. . Cshtml uzantılı sayfalar düzgün çalışmaz.Pages with the .cshtml extension do not run correctly. ASP.NET Web sayfaları, bir derlemeyi makine kök Web. config dosyasına kaydeder ve .NET Framework kaldırıldığında bu dosya kaldırılır.ASP.NET Web Pages registers an assembly in the machine root web.config file, and removing the .NET Framework removes that file. .NET Framework yeniden yüklemek, yapılandırma dosyasının yeni bir sürümünü yüklüyor, ancak ASP.NET Web Pages derlemesinin başvurusunu eklemez.Reinstalling the .NET Framework installs a new version of the configuration file, but does not add the reference for the ASP.NET Web Pages assembly.

Geçici çözüm .NET Framework yeniden yükledikten sonra, ASP.NET Web sayfalarını Razor söz dizimi yeniden yükleyin.Workaround After reinstalling the .NET Framework, reinstall ASP.NET Web Pages with Razor syntax. Bu, genellikle aşağıdaki konumda olan makine kökündeki Web. config dosyasına aşağıdaki öğeyi ekler:This adds the following element to the web.config file in the machine root, which is typically in the following location:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config (32-bit)
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config (64-bit)

<compilation>
 <assemblies>
  <add assembly="System.Web.WebPages.Configuration, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />

  <-- Additional assemblies here. -->

 </assemblies>
</compilation>

Sorun: Extensionless URL 'Leri IIS 7 veya IIS 7,5 üzerinde. cshtml/. vbhtml dosyalarını bulamıyorIssue: Extensionless URLs do not find .cshtml/.vbhtml files on IIS 7 or IIS 7.5

IIS 7 veya IIS 7,5 ' de, aşağıdakine benzer bir URL 'ye sahip istekler . cshtml veya . vbhtml uzantısına sahip sayfaları bulamaz:On IIS 7 or IIS 7.5, requests with a URL like the following are not able to find pages that have the .cshtml or .vbhtml extension:

http://www.example.com/ExampleSite/ExampleFile

Bu sorun ortaya çıkar çünkü URL yeniden yazma özelliği IIS 7 veya IIS 7,5 için varsayılan olarak etkinleştirilmemiştir.The issue arises because URL rewriting is not enabled by default for IIS 7 or IIS 7.5. Likeliest senaryosu, IIS Express kullanarak yerel olarak test ederken sorunu görmemelidir, ancak Web sitenizi bir barındırma web sitesine dağıttığınızda bu sorunla karşılaşırsınız.The likeliest scenario is that you do not see the problem when testing locally using IIS Express, but you experience it when you deploy your website to a hosting website.

Geçici çözümWorkaround

Sorun: SQL Server Compact yüklü olmayan bir bilgisayara uygulama dağıtmaIssue: Deploying an application to a computer that does not have SQL Server Compact installed

SQL Server Compact veritabanlarını içeren uygulamalar, SQL Server Compact yüklü olmayan bir bilgisayarda çalıştırılabilir.Applications that include SQL Server Compact databases can run on a computer where SQL Server Compact is not installed. Microsoft WebMatrix 1,0, bu ikili dosyaları sizin için otomatik olarak kopyalar ve uygun Web. config dosyası dönüşümlerini gerçekleştirir.Microsoft WebMatrix 1.0 automatically copies these binaries for you and performs the appropriate web.config file transforms.

Geçici çözüm Bu dosyaları kopyalamanız ve Web. config dosyasının el ile değişiklikleri yapmanız gerekiyorsa, şunları yapın:Workaround If you need to copy these files and make the web.config file changes manually, do the following:

 1. Veritabanı altyapısı derlemelerini hedef bilgisayardaki uygulamanın bin klasörüne (ve alt klasörlerine) kopyalayın:Copy the database engine assemblies to the Bin folder (and subfolders) of the application on the target computer:

  • C:\Program Files\Microsoft SQL Server Edition\v4.0\Desktop\System.Data.SqlServerCe.dll KopyalaCopy C:\Program Files\Microsoft SQL Server Edition\v4.0\Desktop\System.Data.SqlServerCe.dll
   \Bin 'eto \Bin
  • C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition\v4.0\Private\x86\ dosyasını \bin\x86 ' ya kopyalayınCopy C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition\v4.0\Private\x86\ to \Bin\x86
  • C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition\v4.0\Private\amd64\ * 'i \bin\amd64 dizinine kopyalayınCopy C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition\v4.0\Private\amd64\* to \Bin\amd64
 2. Web sitesinin kök klasöründe bir Web. config dosyası oluşturun veya açın.In the root folder of the website, create or open a web.config file. (WebMatrix 1,0 ' de, dosya türü seç Iletişim kutusunda Tümü ' ne tıkladığınızda bu dosya türü kullanılabilir.)(In WebMatrix 1.0, this file type is available if you click All in the Choose a File Type dialog box.)

 3. Aşağıdaki öğeyi <configuration> öğesinin bir alt öğesi olarak ekleyin (<system.web> öğesinin içinde değil):Add the following element as a child of the <configuration> element (not inside the <system.web> element):

  <system.data>
   <DbProviderFactories>
    <remove invariant="System.Data.SqlServerCe.4.0"></remove>
    <add name="Microsoft SQL Server Compact Data Provider" 
     invariant="System.Data.SqlServerCe.4.0" 
     Description=".NET Framework Data Provider for Microsoft SQL Server Compact" 
     type="System.Data.SqlServerCe.SqlCeProviderFactory, System.Data.SqlServerCe, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91"/>
   </DbProviderFactories>
  </system.data>
  

Sorun: "Database" ve "WebGrid" yardımcıları Visual Basic sürümünde Orta güvende çalışmıyorIssue: "Database" and "WebGrid" helpers do not work in Medium Trust in Visual Basic

Visual Basic kullanıyorsanız ( . vbhtml dosyaları oluşturma), uygulama orta güveni kullanmak üzere ayarlandıysa Database ve WebGrid yardımcıları çalışmaz.If you are using Visual Basic (creating .vbhtml files), the Database and WebGrid helpers will not work if the application is set to use Medium Trust.

Geçici çözümWorkaround
Visual Studio 2010 kullanıyorsanız, Service Pack 1 sürümünü yükleyerek bu sorunu çözebilirsiniz.If you use Visual Studio 2010, you can resolve this problem by installing the Service Pack 1 release. SP1 sürümünün son sürümü kullanılabilir olana kadar, Microsoft Indirme merkezi 'ndeki Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 Beta sayfasından SP1 'in beta sürümünü indirebilirsiniz.Until the final version of the SP1 release is available, you can download the Beta version of SP1 from the Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 Beta page on the Microsoft Download Center.

Bu pratik değilse veya Visual Studio 2010 kullanmıyorsanız, geçici olarak uygulamayı tam güven kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.If this is not practical, or if you do not use Visual Studio 2010, you can temporarily set the application to use Full Trust.

Sorun: "ApplicationPart" kaynaklarına dışarıdan erişilebilirIssue: "ApplicationPart" resources are externally accessible

Bir derleme ApplicationPart sınıfından türetilen nesneler içeriyorsa, bu derlemenin kaynakları ResourceRouteHandler sınıfı tarafından gösterilir.If an assembly contains objects that derives from the ApplicationPart class, that assembly's resources are exposed by the ResourceRouteHandler class. Örneğin, aşağıdaki URL 'YI göz önünde bulundurun:For example, consider the following URL:

~/r.ashx/System.Web.WebPages.Administration/Resources/AdminResources.resources

Bu istek, System. Web. Web sayfası. Administration. dll derlemesindeki tüm kaynak dizelerini indirir.This request downloads all of the resource strings in the System.Web.WebPages.Administration.dll assembly. Tüm katıştırılmış kaynaklar (statik içerik olarak sunulmayı amaçlananlar bile) indirilir.All of the embedded resources (even those that are not intended to be served as static content) are downloaded. Katıştırılmış kaynaklar hassas bilgiler içeriyorsa bu, bir güvenlik riskini temsil edebilir.If the embedded resources contain sensitive information, this can represent a security risk.

Geçici çözüm Workaround
Bir applicationpart nesnesi oluşturursanız, bu applicationpart nesnesinin derlemesi ile ilişkili gömülü kaynakların hassas bilgiler içermediğinden emin olun.If you create an ApplicationPart object, make sure that the embedded resources associated with that ApplicationPart object's assembly do not contain sensitive information.

WebMatrixWebMatrix

Note

WebMatrix 'e yönelik yükleme sorunları hakkında daha fazla bilgi için bu belgede daha önce WebMatrix yükleme sorunları bölümüne bakın.For information about installation issues for WebMatrix, see WebMatrix Installation Issues earlier in this document.

Belgenin bu bölümünde, WebMatrix geliştirme ortamı için bilinen sorunlar açıklanmaktadır.This section of the document describes known issues for the WebMatrix development environment.

Sorun: Web. config dosyasındaki bir veritabanı bağlantı dizesinin Kullanıcı adı veya Paroladaki değişiklikler veritabanları çalışma alanına yansıtılmıyorIssue: Changes in the username or password of a database connection string in a web.config file are not reflected in the Databases workspace

Geçici çözümWorkaround

 1. Web. config dosyasında, bağlantı dizesindeki veritabanı adını değiştirin (örneğin, "1" ekleyin).In the web.config file, change the database name in the connection string (for example, add "1" to it).
 2. Web. config dosyasını kaydedin.Save the web.config file.
 3. Veritabanları ' na tıklayın ve yenileyin.Click Databases and refresh.
 4. Web. config dosyasındaki bağlantı dizesindeki veritabanı adını özgün veritabanı adına geri değiştirin.Change the database name in the connection string in the web.config file back to the original database name.
 5. Web. config dosyasını kaydedin.Save the web.config file.
 6. Veritabanları ' na tıklayın ve yenileyin.Click Databases and refresh.

Sorun: WebMatrix tarafından oluşturulan klasörler silinemezIssue: Folders created by WebMatrix cannot be deleted

WebMatrix yükseltilmiş izinler kullanılarak çalışıyorsa (yani, Windows 'ta yönetici olarak çalıştır seçeneğini kullanarak WebMatrix 'i başlattığınızda), WebMatrix tarafından oluşturulan klasörler Windows Gezgini kullanılarak silinemez.If WebMatrix is running using elevated permissions (that is, you started WebMatrix using the Run as Administrator option in Windows), folders that are created by WebMatrix cannot be deleted using Windows Explorer.

Geçici çözümWorkaround
Yükseltilmiş izinleri kullanarak Windows Gezgini 'ni çalıştırın.Run Windows Explorer using elevated permissions. Aşağıdaki adımları uygulayın:Follow these steps:

 1. Windows 'ta Başlat' a tıklayın.In Windows, click Start.
 2. "Windows Gezgini" yazın ve Windows Gezginiiçin girişe sağ tıklayın.Enter "Windows Explorer" and right-click the entry for Windows Explorer.
 3. Yönetici olarak çalıştır' a tıklayın.Click Run as Administrator. Daha sonra klasörleri silebilirsiniz.You can then delete the folders.

Sorun: WebMatrix 1,0, yükseltme gerektiren belirli görevleri gerçekleştiremiyorIssue: WebMatrix 1.0 is unable to perform certain tasks that require elevation

WebMatrix 1,0, aşağıdaki durumlarda ek bileşenler yükleme gibi yükseltme gerektiren belirli görevleri gerçekleştiremiyor:WebMatrix 1.0 is unable to perform certain tasks that require elevation, such as installing additional components in the following situations:

 • Windows Vista veya Windows 7 ' de, yönetici ayrıcalıklarına sahip olmayan bir hesapla oturum açarsınız ve Kullanıcı hesabı denetimi (UAC) devre dışı bırakılır.On Windows Vista or Windows 7, you are logged in with an account that does not have administrative privileges and User Account Control (UAC) is disabled.
 • Microsoft Windows XP veya Microsoft Windows Server 2003 kullanıyorsunuz.You are using Microsoft Windows XP or Microsoft Windows Server 2003.

Geçici çözümWorkaround
WebMatrix 1,0 ' deki görevlerin çoğu, yönetici izni gerektirmez.Most tasks in WebMatrix 1.0 do not require administrative permission. Bu işlemler için, işlemi yönetici olarak gerçekleştirebilir veya aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:For those that do, you can perform the operation as an administrator, or follow these steps:

 • Windows Vista veya Windows 7 ' de UAC 'yi etkinleştirin.On Windows Vista or Windows 7, enable UAC.
 • Windows XP 'de, kullanıcıyı Administrators güvenlik grubuna ekleyin.On Windows XP, add the user to the Administrators security group.

Web Platformu Yükleyicisi 3,0 yüklü değilse, Web galerisinden site seçeneği devre dışıdır.The Site from Web Gallery option is disabled if the Web Platform Installer 3.0 is not installed.

Geçici çözümWorkaround
3,0 Microsoft Web Platformu Yükleyicisi'yi yükler.Install the Microsoft Web Platform Installer 3.0.

Sorun: Google Chrome bir çalıştır seçeneği olarak kullanılamıyorIssue: Google Chrome is not available as a Run option

Google Chrome, giriş sekmesinde Çalıştır altında bulunan tarayıcılar listesinde gösterilmez.Google Chrome is not displayed in the list of browsers under Run on the Home tab.

Geçici çözümWorkaround
Google Chrome 'un bazı sürümleri, Windows 'daki varsayılan programlar özelliği ile kendilerini doğru bir şekilde kaydetmez.Some versions of Google Chrome do not register themselves correctly with the Default Programs feature in Windows. Geçici bir çözüm olarak, Google Chrome 'u başlatın, Google Chrome ' ı Özelleştir ve denetle menüsüne tıklayın, Seçenekler' e ve ardından Google Chrome varsayılan tarayıcımı oluştur' a tıklayın.As a workaround, start Google Chrome, click the Customize and control Google Chrome menu, click Options, and then click Make Google Chrome my default browser.

Sorun: "yabancı anahtar" iletişim kutusu birincil anahtar girmeye izin vermiyorIssue: The "Foreign Key" dialog box doesn't allow entering a primary key

Yabancı anahtar iletişim kutusu birincil anahtar tablosundan birincil anahtar adını girmenize izin vermez.The Foreign Key dialog box does not allow you to enter the primary key name from the primary key table.

Geçici çözümWorkaround
Bu bilerek yapılır.This is intentional. Birincil anahtar tablosundan birincil anahtar adını girmeniz gerekmez.You do not need to enter the name of the primary key from the primary key table.

Sorun: IntelliSense Razor söz dizimi, C#veya Visual Basic için WebMatrix 'te kullanılamazIssue: IntelliSense is not available in WebMatrix for Razor syntax, C#, or Visual Basic

IntelliSense, HTML ve CSS için WebMatrix 'te desteklenir.IntelliSense is supported in WebMatrix for HTML and CSS. Ancak, diğer diller için kullanılamaz.However, it is not available for other languages.

Geçici çözüm Workaround
Yok.None.

Sorun: HTML ve CSS için IntelliSense, bağlamsal olarak uygun olmayan öğeler önerirIssue: IntelliSense for HTML and CSS suggests elements that are not contextually appropriate

WebMatrix 'te biçimlendirme için IntelliSense, css 2,1 şemasınıkullanarak XHTML 1,0 GEÇIŞLI şema ve CSS kullanarak HTML 'yi destekler.IntelliSense for markup in WebMatrix supports HTML using the XHTML 1.0 Transitional schema and CSS using the CSS 2.1 schema. IntelliSense bu belirli şemaları temel aldığı için, belirli Etiketler, öznitelikler veya özellikler geçerli sayfa veya stil tanımına uygun olmayan önerilebilir olabilir.Because IntelliSense is based on these specific schemas, certain tags, attributes, or properties might be suggested that are not appropriate for the current page or style definition. HTML için Ayrıca, hatalı oluşturulmuş XHTML (örneğin, Etiketler kapatılmadığı zaman) olarak yorumlanabilecek içerikte beklenmedik önerilere yol açabilir.For HTML, it can also lead to unexpected suggestions in content that might be interpreted as malformed XHTML (for example, when tags are not closed). Bu sorun, ekleme noktası tamamlanmamış bir etiketin içindeyse daha belirgin olabilir; Bu durumda, IntelliSense yeni açma etiketleri önerebilir veya diğer hatalı öneriler sunabilir.This issue might be more noticeable if the insertion point is inside an incomplete tag; in that case, IntelliSense might suggest new opening tags or offer other incorrect suggestions.

Geçici çözüm Workaround
HTML için iyi biçimlendirilmiş, tam bir XHTML sayfasında çalıştığınızdan emin olun.For HTML, make sure that you are working within a well-formed, complete XHTML page. CSS için geçici çözüm yoktur.For CSS, there is no workaround.

Sorun: IntelliSense siz yazarken çağrılmıyorIssue: IntelliSense is not invoked while you type

Bazen, IntelliSense HTML olarak çağrılamaz veya düzenleyicide CSS girilmeyebilir.At times, IntelliSense might not be invoked as HTML or CSS is being entered in the editor. Özellikle, ekleme noktası başka bir öğenin veya bir dosyanın sonunda doğrudan olduğunda bu durum oluşabilir.In particular, this might happen when the insertion point is directly next to another element or at the end of a file.

Geçici çözüm Workaround
Ekleme noktasının etrafında boşluk olduğundan ve ekleme noktasının bir dosyanın sonunda olmadığından emin olun.Make sure that there is whitespace around the insertion point and that the insertion point is not at the end of a file. Ayrıca, Ctrl + Space tuşlarına basarak IntelliSense 'i el ile çağırabilirsiniz.You can also invoke IntelliSense manually by pressing Ctrl+Space.

Sorun: IntelliSense devre dışı bırakmak için kullanılabilir bir kullanıcı arabirimi yokIssue: No UI is available for disabling IntelliSense

WebMatrix 1,0, IntelliSense 'i devre dışı bırakmak için Kullanıcı arabirimi veya hareket sağlar.WebMatrix 1.0 provides no UI or gesture for disabling IntelliSense.

Geçici çözüm Workaround
, IntelliSense 'i devre dışı bırakan bir anahtar içeren aşağıdaki komutu kullanarak WebMatrix 'i başlatın:Start WebMatrix using the following command, which includes a switch that disables IntelliSense:

WebMatrix.exe #ExecuteCommand# EditorIntelliSense off

IIS ExpressIIS Express

IIS Express, aşağıdaki URL 'de bulunan kendi Benioku dosyasına sahiptir:IIS Express has its own readme file, which is available at the following URL:

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=207675& CLCID = 0x409https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=207675&clcid=0x409

SQL Server CompactSQL Server Compact

SQL Server Compact, aşağıdaki URL 'de bulunan kendi Benioku dosyasına sahiptir:SQL Server Compact has its own readme file, which is available at the following URL:

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=208545

WebMatrix 'in bir parçası olarak SQL Server Compact yükleme ile ilgili sorunlar hakkında bilgi için, bu belgenin önceki bölümlerinde bulunan WebMatrix yükleme sorunları bölümüne bakın.For information about issues that involve installing SQL Server Compact as part of WebMatrix, see WebMatrix Installation Issues earlier in this document.

Uygulamaları yüklemeInstalling Applications

Sorun: kullanıcının Belgelerim klasörü bir ağ paylaşımında yeniden yönlendiriliyorsa, uygulamanın yüklenmesi uzun zaman alabilirIssue: Installing an application can take a long time if the user's My Documents folder is redirected to a network share

Geçici çözümWorkaround
Yok.None. Uygulamanın yüklenmesi biraz zaman alabilir, ancak doğru şekilde yüklenir.The application might take a while to install, but will install correctly.

Uygulamaları yayımlamaPublishing Applications

Sorun: bir SQL Compact veritabanı yayımlanırken "gerekli izinler alınamıyor" hatasıIssue: "Required permissions cannot be acquired" error when publishing a SQL Compact Database

WebMatrix, .NET Framework sürüm 3,5 çalıştıran bir sunucuya SQL Server Compact için destek ikililerini, orta düzeydeki bir yapılandırma ile tam olarak desteklemez.WebMatrix does not fully support deploying supporting binaries for SQL Server Compact to a server that is running .NET Framework version 3.5 with a medium trust configuration.

Geçici çözümWorkaround
Tercih edilen geçici çözüm, .NET Framework 4 ' ü sunucuya yüklemektir.The preferred workaround is to install the .NET Framework 4 on the server. Alternatif olarak, şunları yapın:Alternatively, do the following:

 1. Aşağıdaki öğeleri Web_düz güven. config dosyasındaki SecurityClasses bölümüne ekleyin:Add the following elements to the SecurityClasses section in Web_MediumTrust.config file:

  <SecurityClass Name="ReflectionPermission" 
   Description="System.Security.Permissions.ReflectionPermission, mscorlib, 
    Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>	
    
  <SecurityClass Name="RegistryPermission" 
   Description="System.Security.Permissions.RegistryPermission, mscorlib, 
   Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
  
 2. Web_düz güven. config dosyasında aşağıdaki gerekli izinlerle yeni bir izin kümesi oluşturun:Create a new permission set in the Web_MediumTrust.config file with the following required permissions:

  <PermissionSet class="NamedPermission" version="1" Name="SqlCe_Trust">
   <IPermission class="SecurityPermission" version="1" Flags="UnmanagedCode,SkipVerification"/>
   <IPermission class="EnvironmentPermission" version="1" Read="PROCESSOR_ARCHITECTURE"/>
   <IPermission class="RegistryPermission" version="1" Read="HKEY_LOCAL_MACHINE\" />
  </PermissionSet>
  
 3. Aşağıdaki öğeleri Web_düz güven. config dosyasına yerleştirerek SQL Server Compact izin kümesini uygulayın:Apply the permission set to SQL Server Compact by putting the following elements in the Web_MediumTrust.config file:

  <CodeGroup class="UnionCodeGroup" version="1" PermissionSetName="ASP.Net">
   <IMembershipCondition class="UrlMembershipCondition" version="1" Url="$AppDirUrl$/*"/> 
   <CodeGroup class="UnionCodeGroup" 
     version="1" 
     PermissionSetName="SqlCe_Trust" 
     Name="SqlCe_Strong_Name" 
     Description="This code group grants code signed with the SQLCE strong name SqlCe_Trust. ">
    <IMembershipCondition class="StrongNameMembershipCondition" 
     version="1" 
     PublicKeyBlob="0024000004800000940000000602000000240000525341310004000001000100272736ad6e5f9586bac2d531eabc3acc666c2f8ec879fa94f8f7b0327d2ff2ed523448f83c3d5c5dd2dfc7bc99c5286b2c125117bf5cbe242b9d41750732b2bdffe649c6efb8e5526d526fdd130095ecdb7bf210809c6cdad8824faa9ac0310ac3cba2aa0523567b2dfa7fe250b30facbd62d4ec99b94ac47c7d3b28f1f6e4c8" Name="System.Data.SqlServerCe" />
   </CodeGroup> 
  </CodeGroup>
  

Bazı durumlarda, bir uygulamanın yayımlanması "hizmet kullanılamıyor" hatası oluşmasına neden olur.Under some circumstances, publishing an application causes a "service is unavailable" error.

Geçici çözümWorkaround
WebMatrix 'te, yayınlama ayarları penceresinde sunucu adının sonuna bir ters eğik çizgi ekleyin () ve uygulamayı yeniden yayımlayın.In WebMatrix, add a backslash () to the end of the server name in the Publish Settings window and then publish the application again.

Bir Mooteksiz uygulamayı yayımladıktan sonra, uygulama düzgün çalışmaz.After you publish a Moodle application, the application does not work correctly.

Geçici çözümWorkaround
WebMatrix 'te, yayınlama ayarları penceresinde site adı alanının sonuna bir eğik çizgi (/) ekleyin ve uygulamayı yeniden yayımlayın.In WebMatrix, add a slash (/) to the end of the Site Name field in the Publish Settings window and then publish the application again.

Sorun: nopCommerce yayımlama bir veritabanı hatasıyla başarısız oluyorIssue: Publishing nopCommerce fails with a database error

NopCommerce 'i yayımlama başarısız oluyor ve "NOP_günlük tablosuna ekle" gibi bir veritabanı hatası oluştu.Publishing nopCommerce fails and reports a database error like "Insert into the nop_log table failed."

Geçici çözümWorkaround

 1. WebMatrix 'te, nopCommerce 'i yerel olarak başlatmak için Çalıştır ' a tıklayın.In WebMatrix, click Run to launch nopCommerce locally.
 2. Yönetim sayfasında oturum açın.Log into the administration page.
 3. Sistem menüsüne tıklayın.Click the System menu.
 4. Günlük seçeneğine tıklayın.Click the Log option.
 5. Günlüğü Temizle düğmesini tıklatın.Click the Clear Log button.
 6. NopCommerce 'i yeniden yayımlayın.Publish nopCommerce again.

Sorun: yayımlanmış bir siteyi karşıdan yüklerken SilverStripe CMS bir "HTTP 500 PHP FCGı hatası" görüntülüyorIssue: Silverstripe CMS displays a "HTTP 500 PHP FCGI Error" when you download a published site

Geçici çözümWorkaround
Yayımlanan siteyi karşıdan yükle' ye tıkladıktan sonra, Yayımlama önizlemesi' nde silverstripe-cache/manifest_main atlayın.After you click Download published site, skip silverstripe-cache/manifest_main in Publish Preview. Bu dosya, önbelleğe alma amacıyla kullanılır ve her bilgisayara özeldir.This file is used for caching purposes and is specific to each computer.

Sorun: yayımlanmış bir siteyi karşıdan yüklerken "'/' uygulamasında sunucu hatası" alt metin görüntülenirIssue: Subtext displays "Server Error in '/' Application" when you download a published site

Geçici çözümWorkaround
Sitenin Web. config dosyasını açın ve veritabanı bağlantı DIZESINDEKI Kullanıcı kimliğini ve parolayı SQL Server yönetici kimlik bilgileri ("sa" kimlik bilgileri) ile değiştirin.Open the site's web.config file and replace the user ID and password in the database connection string with the SQL Server administrator credentials (the "sa" credentials).

Alternatif olarak, oturum açtığınız kullanıcı hesabına db_owner izinlerle izin vermek için aşağıdaki adımları izleyin:Alternatively, follow these steps in order to give the user account you are logged in with db_owner permissions:

 1. Web platformu yükleyicisini kullanarak SQL Server Management Studio yükleme.Install SQL Server Management Studio using the Web Platform Installer.
 2. Yerel SQL Server Express örneğine bağlanın (varsayılan olarak, .\SQLEXPRESS).Connect to the local SQL Server Express instance (by default, .\SQLEXPRESS).
 3. > [ Localsubtextdatabase] > güvenlik > Kullanıcılar > [localsubtextuser] (varsayılan değer subtextuser], sağ tıklayın ve Özellikler' e tıklayın.Click Databases > [localSubtextDatabase] > Security > Users > [localSubtextUser] (default is subtextuser], right-click, and click Properties.
 4. Rol üyeliği bölümünde db_Owner ' ı seçin.Select db_owner in the role membership section.

Sorun: "hedef URL" alanı http://veya https://ön eki değilse, site yayımlamadan sonra çalışmayabilirIssue: Site might not work after publishing if the "Destination URL" field is not prefixed with http:// or https://

Yayımlama ayarları iletişim kutusunda, hedef URL http:// veya https://ile başlamadıysanız, site dağıtımdan sonra çalışmayabilir.In the Publishing Settings dialog box, if the destination URL does not begin with http:// or https://, the site might not work after deployment.

Geçici çözümWorkaround
Bir siteyi yayımlamadan önce, yayınlama ayarları iletişim KUTUSUNDAKI hedef URL 'nin http:// veya https://ile başlayacağını doğrulayın.Make sure that before you publish a site, the destination URL in the Publish Settings dialog box starts with http:// or https://.

Sorun: bir MySQL veritabanının yayımlanması "veritabanı yayımlanamadı.Issue: Publishing a MySQL database fails with the error "Failed to publish the database. Uzak veritabanı betiği çalıştıramadığı takdirde bu durum oluşabilir. "This can happen if the remote database cannot run the script."

Hata çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir.The error can occur for a number of reasons. Bu hatayı görebileceğiniz bir nedeni, veritabanı betiğinin tek tırnak karakteri (') içermesi ve hedef MySQL veritabanının varsayılan karakter kümesinin UTF-8 ' e olmaması olabilir.One reason you can see this error is if the database script contains a single quotation character (') and the destination MySQL database's default character set is not to UTF-8.

Geçici çözümWorkaround
Uzak MySQL veritabanı için varsayılan karakter kümesini UTF-8 olarak ayarlayın.Set the default character set for the remote MySQL database to UTF-8.

Bir DotNetNuke sitesi yayımladığınızda veya indirdiğinizde, sitede yeni bağlantıların görünmesini sağlamak için Önbelleği temizlemeniz gerekebilir.If you publish or download a DotNetNuke site, you might need to clear the cache to get the new links to appear on the site.

Geçici çözümWorkaround

 1. "Konak" olarak oturum açın.Log in as "Host".
 2. Konak menüsüne gidin ve konak ayarları' nı seçin.Go to the host menu and select Host Settings.
 3. Aşağı kaydırın ve Gelişmiş ayarlaraltında performans ayarları' nı genişletin.Scroll down and under Advanced Settings, expand Performance Settings.
 4. Sayfalar için önbelleği temizle bağlantısına tıklayın.Click the Clear Cache link for pages.
 5. Sayfanın en altına gidin ve uygulamayı yeniden başlatın.Go to the bottom of the page and restart the application.

Geçici çözümWorkaround
Service. config dosyasında, Users. config dosyasında ve tüm . xml dosyalarında, URL dizesini (örneğin, http://myhost.com/atomsite) yerel bir dosyayla değiştirin (örneğin, http://localhost:1239).In the service.config file, users.config file, and all .xml files, replace the URL string (for example, http://myhost.com/atomsite) with the local one (for example, http://localhost:1239).

Sorun: WordPress gibi MySQL tabanlı uygulamalar bir veritabanı hatasını yayımlayamaz ve bildiremezIssue: MySQL-based applications like WordPress fail to publish and report a database error

WebMatrix, varsayılan olarak MySQL 'i UTF-8 karakter kümesiyle birlikte yüklüyor.By default, WebMatrix installs MySQL with the UTF-8 character set. MySQL 'i kendinize yüklerseniz ve karakter kümesi UTF-8 değilse (örneğin, Latin1), veritabanları için yayımlama işlemi başarısız olabilir.If you install MySQL on your own, and the character set is not UTF-8 (for example, it is Latin1), the publish process for databases might fail.

Geçici çözümWorkaround

 1. MySQL için karakter kümesini UTF-8 olarak değiştirin.Change the character set for MySQL to UTF-8. (Ayrıntılar için bkz. MySQL web sitesinde sunucu karakter kümesi ve harmanlama .)(For details, see Server Character Set and Collation on the MySQL website.)
 2. Uygulamayı yeniden yükleyin.Reinstall the application.
 3. Uygulamayı yeniden yayımlayın.Republish the application.

Sorun: tarayıcı tabanlı kurulum özellikli uygulamalar için "yayımlanmış siteyi Indirme" başarısız oluyorIssue: "Download published site" fails for applications that have browser-based setup

Bazı uygulamalar (örneğin, Kentico CMS), bir veritabanı oluşturma gibi yükleme sonrası kurulumu gerçekleştirmek için bunları tarayıcıda açmanızı gerektirir.Some applications (for example, Kentico CMS) require you to launch them in the browser in order to perform post-installation setup such as creating a database. Tarayıcı tabanlı kurulumu tamamlamadan bunun gibi bir uygulamayı yayımlarsanız, uzak bir sunucudan aynı siteyi indirmeyi denemek başarısız olur.If you publish an application like this without completing the browser-based setup, attempting to download the same site from a remote server will fail.

Geçici çözümWorkaround
Siteyi yayımlamadan önce tarayıcı tabanlı kurulumu sona erdirin.Finish browser-based setup before publishing the site.

Sorun: "yayımlanmış siteyi Indirme" DotNetNuke ve Kooboo CMS için bir veritabanı hatasıyla başarısız oluyorIssue: "Download published site" fails with a database error for DotNetNuke and Kooboo CMS

Bir sunucudan bir uygulamayı indirmeye çalışırsanız ve Yayımlama ayarları iletişim kutusunda veritabanı bağlantı dizesinde yönetici kimlik bilgileriniz varsa, yayımlama günlüğünde şu hatayı görebilirsiniz:If you try to download an application from a server and you have administrator credentials in the database connection string in the Publish Settings dialog, you might see the following error in the publish log:

1:28:29 PM: An error occurred during execution of the database script. The approximate location of the error was between lines '3260' and '3262' of the script. The verbose log may have more information about the error. The command started with:

1:28:29 PM: CREATE LOGIN [MACHINE\Administrator] FROM WINDOW

1:28:29 PM: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178587.

Geçici çözümWorkaround
Pratik ise, veritabanı için yönetici olmayan kimlik bilgilerini kullanarak siteyi yeniden yayımlayın (veya yayımladınız).If practical, republish the site (or have it published) using non-administrator credentials for the database.

Daha Fazla Bilgi İçinFor More Information

WebMatrix 1,0 hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Web sitelerine bakın:For more information about WebMatrix 1.0, see the following websites:

© 2011 Microsoft Corporation.© 2011 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.All Rights Reserved. Kullanım koşulları.Terms of Use.