Windows Yönetim merkezini kullanarak Azure Stack HCı kümelerini yönetmeManage Azure Stack HCI clusters using Windows Admin Center

Uygulama hedefi: Azure Stack HI, sürüm 20H2; Windows Server 2019Applies to: Azure Stack HCI, version 20H2; Windows Server 2019

Windows Yönetim Merkezi Azure Stack HCı kümelerinizi yönetmek için kullanılabilir.Windows Admin Center can be used to manage your Azure Stack HCI clusters. Özellikle, kümelerinizi yönetmek için Windows Yönetim Merkezi 'nde Küme Yöneticisi özelliğini kullanacaksınız.Specifically, you will be using the Cluster Manager feature in Windows Admin Center to manage your clusters.

Küme panosunu görüntülemeView the cluster dashboard

Küme panosu, küme durumu ve performansıyla ilgili bilgileri görüntüler.The cluster dashboard displays information regarding cluster health and performance.

Küme panosu ekranı

Bu bilgileri görüntülemek için tüm bağlantılar altında küme adı ' nı seçin ve sol taraftaki Araçlar ' ın altında Pano' yı seçin.To view this information, select the cluster name under All connections, then under Tools on the left, select Dashboard. Aşağıdakileri görebilirsiniz:You can view the following:

 • Küme olay uyarılarıCluster event alerts
 • Kümeye katılmış sunucuların listesiList of the servers joined to the cluster
 • Kümede çalışan sanal makinelerin listesiList of virtual machines running on the cluster
 • Kümede bulunan disk sürücülerinin listesiList of disk drives available on the cluster
 • Kümede bulunan birimlerin listesiList of volumes available on the cluster
 • Küme için toplam küme CPU kullanımıTotal cluster CPU usage for the cluster
 • Küme için toplam küme bellek kullanımıTotal cluster memory usage for the cluster
 • Küme için toplam küme depolama kullanımıTotal cluster storage usage for the cluster
 • Toplam küme giriş/çıkış işlemi/saniye (ıOPS)Total cluster input/output operations/second (IOPS)
 • Milisaniye cinsinden ortalama küme gecikmesiAverage cluster latency in milliseconds

Depolama ayarlarını değiştirChange storage settings

Sunucu belleğini, sık sık okumaları önbelleğe almak ve sunucu başına kullanılacak maksimum belleği belirlemek için kullanabilirsiniz.You can select to use server memory to cache frequent reads and specify the maximum memory to be used per sever. Daha fazla bilgi için bkz. Azure Stack HI 'de önbelleği anlama.For more information, see Understanding the cache in Azure Stack HCI.

 1. Windows Yönetim Merkezi 'nde yukarıdan aşağı açılan oka göre Küme Yöneticisi ' ni seçin.In Windows Admin Center, select Cluster Manager from the top drop-down arrow.

 2. Araçlar' ın altında, alt kısımdaki Ayarlar ' ı seçin.Under Tools, select Settings at the bottom.

 3. Bellek içi önbellek ' yi seçin ve yeni adı girin.Select In-memory cache and enter the new name.

  küme bellek Içi önbellek ekranı

 4. Depolama Alanları Doğrudan kullandığı depolama havuzunun adını değiştirebilirsiniz.You can change the name of the storage pool that Storage Spaces Direct uses. Depolama havuzları ' nı seçin ve yeni adı girin.Select Storage pools and enter the new name. Bu, uzatılmış kümeler için geçerlidir.This is applicable for stretched clusters.

  küme depolama havuzu ekranı

 5. Depolama Alanları Doğrudan ayarlarını değiştirebilirsiniz.You can change Storage Spaces Direct settings. Depolama alanları doğrudan ' yi seçin ve aşağıdaki ayarları gerektiği gibi değiştirin:Select Storage Spaces Direct and change the following settings as needed:

  • Kalıcı önbellek -kalıcı önbelleği etkinleştirme veya devre dışı bırakmaPersistent cache - enable or disable the persistent cache
  • HDD Için önbellek modu -HDD sürücüleri için önbellek modunu değiştirmeCache mode for HDD - change the cache mode for HDD drives
  • SSD Için önbellek modu -SSD sürücüleri önbelleğini değiştirmeCache mode for SSD - change the cache for SSD drives

  küme Depolama Alanları Doğrudan ekranı

Küme ayarlarını değiştirChange cluster settings

Kümenize uygulanabilen çeşitli genel ayarlar vardır.There are several general settings that can be applied to your cluster. Burada, erişim noktalarını, düğüm kapatması davranışını, trafik şifrelemeyi, VM yük dengelemesini ve küme tanığını ayarlayabileceğiniz ve yönetebileceğiniz yerdir.Here is where you can set and manage access points, node shutdown behavior, traffic encryption, VM load balancing, and cluster witness.

 1. Windows Yönetim Merkezi 'nde yukarıdan aşağı açılan oka göre Küme Yöneticisi ' ni seçin.In Windows Admin Center, select Cluster Manager from the top drop-down arrow.

 2. Araçlar' ın altında Ayarlar' ı seçin.Under Tools, select Settings.

 3. Küme adını değiştirmek için, erişim noktası ' nı seçin ve yeni adı girin.To change the cluster name, select Access point and enter the new name.

  Etkin/etkin uzatılmış küme senaryosu

 4. Düğüm kapalı davranışını denetlemek için düğüm kapalı davranışını seçin ve onay kutusunun etkinleştirildiğinden emin olun.To control node shutdown behavior, select Node shutdown behavior and ensure the checkbox is enabled. Bu, normal bir düğüm kapatmaya izin vermek için önce düğümden tüm sanal makineleri taşımakta.This moves any virtual machines from the node first to allow graceful node shutdown.

  küme düğümü kapalı davranış ekranı

 5. Küme düğümleri arasında veri göndermek için kullanılan SMB bağlantılarını şifrelemek için, küme trafiği şifrelemesi' ni seçin ve ardından aşağı açılan kutulardaki şifreleme ' yi seçin:To encrypt SMB connections used to send data between cluster nodes, select Cluster traffic encryption, then select Encrypt from the dropdown boxes for the following:

  • Çekirdek trafik -bağlantı noktası 3343 ' de NetFT (küme sanal bağdaştırıcısı) üzerinden gönderilen trafiği şifrelerCore traffic - encrypts traffic sent over NetFT (cluster virtual adapter) on port 3343

  • Depolama trafiği -küme PAYLAŞıLAN BIRIMI (CSV) ve depolama veri yolu katmanı (SBL) trafiğini şifrelerStorage traffic - encrypts Cluster Shared Volume (CSV) and Storage Bus Layer (SBL) traffic

   küme kümesi trafiği şifreleme ekranı

 6. Sanal makineleri küme genelinde otomatik olarak yük dengelemek için, sanal makine yük dengelemesi' ni seçin ve aşağıdakileri yapın:To automatically load-balance virtual machines across the cluster, select Virtual machine load balancing, and do the following:

 7. Bir çekirdek tanığı türü seçmek için tanık' ı seçin ve ardından tanık türü için aşağıdakilerden birini seçin:To select a quorum witness type, select Witness, then for Witness type select one of the following:

 8. Konak sunucuları ve siteler arasında sanal makine yerleşimini denetlemek için benzeşim kurallarını kullanmak üzere benzeşim kuralları' nı seçin ve ardından kural oluştur' u tıklatın.To use affinity rules to control virtual machine placement across host servers and sites, select Affinity rules, then click Create rule. Kuralların kurulumu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. VM 'ler için sunucu ve site benzeşimi kuralları oluşturma.For detailed information on how set up rules, see Create server and site affinity rules for VMs.

  küme benzeşim kuralları ekranı

 9. Tanılama için Microsoft 'a ne kadar veri gönderileceğini seçmek üzere Tanılama verileri' ni seçin, sonra aşağıdakilerden birini seçin:To select how much data to send to Microsoft for diagnostics, select Diagnostic data, then select one of the following:

  • Tanılama verileri kapalı (güvenlik) -veri gönderilmezDiagnostic data off (Security) - no data is sent
  • Gerekli (temel) -işlemleri güvenli ve güncel tutmak için gönderilen en az veriRequired (Basic) - minimum data sent to keep things secure and up-to-date
  • Isteğe bağlı (tam) -gönderilen tüm verilerOptional (Full) - all applicable data sent

  küme verileri tanılama ekranı

Hyper-V ayarlarını değiştirChange Hyper-V settings

Kümenize uygulanabilen çok sayıda Hyper-V ana bilgisayar ayarı vardır.There are several Hyper-V host settings that can be applied to your cluster.

 1. Windows Yönetim Merkezi 'nde yukarıdan aşağı açılan oka göre Küme Yöneticisi ' ni seçin.In Windows Admin Center, select Cluster Manager from the top drop-down arrow.

 2. Araçlar' ın altında Ayarlar' ı seçin.Under Tools, select Settings.

 3. Genel ' i seçin ve ardından aşağıdaki ayarları kullanın:Select General and then use the following settings:

  • Sanal sabit diskler yolu -sanal sabit disk dosyalarını depolamak için varsayılan klasörü belirtin.Virtual Hard Disks Path - specify the default folder for storing virtual hard disk files.

  • Sanal makineler yolu -sanal makine yapılandırma dosyalarını depolamak için varsayılan klasörü belirtin.Virtual Machines Path - specify the default folder for storing the virtual machine configuration files.

   küme Hyper-V genel ayarları ekranı

 4. Sanal makinelerden yerel cihazların ve kaynakların yeniden yönlendirilmesine izin vermek için Gelişmiş oturum modu' nu seçin.To allow redirection of local devices and resources from virtual machines, select Enhanced Session Mode. Gelişmiş oturum modu bağlantılarının desteklenen bir konuk işletim sistemi gerektirdiğini unutmayın.Note that enhanced session mode connections require a supported guest operating system.

  Hyper-V Gelişmiş oturum modu ekranını küme

 5. Sanal makinelerin fiziksel NUMA düğümlerine yaymasına izin vermek için NUMA kapsayıcı' yı seçin.To allow virtual machines to span physical NUMA nodes, select NUMA Spanning. Tekdüzen olmayan bellek mimarisi (NUMA) kapsayıcı, tek bir NUMA düğümünde bulunandan daha fazla belleğe sahip bir sanal makine sağlayabilir.Non-uniform memory architecture (NUMA) spanning can provide a virtual machine with more memory than what is available on a single NUMA node.

  küme NUMA kapsayıcı ekranı

 6. Çalışırken eşzamanlı olarak taşınabilecek VM 'lerin sayısını belirtmek için (dinamik olarak geçirilmiş) dinamik geçiş seçin, bir sayı seçin ve ardından aşağıdakileri belirtin:To specify the number of VMs that can be simultaneously moved while running (live migrated), select Live Migration, select a number, then specify the following:

  • kimlik doğrulama protokolü için CredSSP veya Kerberos seçeneklerinden birini belirleyin.for Authentication Protocol, select either CredSSP or Kerberos.

  • performans seçenekleri için sıkıştırma veya SMB' yi seçin.for Performance Options, select either Compression or SMB. Sıkıştırılmış veriler bir TCP/IP bağlantısı üzerinden gönderilir.Compressed data is sent over a TCP/IP connection.

  • geçiş işlemini gerçekleştirmek için bir düğümde bulunan herhangi bir ağı kullanmak üzere herhangi bir ağ kullan onay kutusunu etkinleştirinenable the Use any network checkbox to use any available network on a node to perform the migration

   küme Dinamik Geçiş ekranı

 7. Aynı anda gerçekleştirilebilecek depolama geçişlerinin sayısını belirtmek için, depolama geçişi' ni seçin ve ardından bir sayı seçin.To specify the number of storage migrations that can be performed at the same time, select Storage Migration, then select a number.

  küme depolama alanı geçiş ekranı

Kümeyi Azure 'a kaydetmeRegister the cluster with Azure

Kümenizi Azure 'a kaydetmek veya kaydını silmek için Azure Stack HCI kaydı' nı seçin.To register or unregister your cluster with Azure, select Azure Stack HCI registration. Bunun nasıl yapılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Azure Stack HCI 'Yi Azure 'A bağlama.For detailed information on how to do this, see Connect Azure Stack HCI to Azure.

küme Azure kayıt ekranı

Sonraki adımlarNext steps

Kümenizi izlemek için bkz. Azure izleyici ile Azure Stack HCI izleme.To monitor your cluster, see Monitor Azure Stack HCI with Azure Monitor.