Azure Stack hub 'a genel bakış için kapasite planlamasıCapacity planning for Azure Stack Hub overview

Azure Stack hub çözümünü değerlendirirken, Azure Stack hub bulutu için genel kapasite üzerinde doğrudan etkisi olan donanım yapılandırma seçeneklerini göz önünde bulundurun.When you're evaluating an Azure Stack Hub solution, consider the hardware configuration choices that have a direct impact on the overall capacity of the Azure Stack Hub cloud.

CPU, bellek yoğunluğu, depolama yapılandırması ve genel çözüm ölçeklendirmesinin yanı sıra sunucu sayısıyla ilgili seçimler yapmanız gerekir.You will need to make choices regarding the CPU, memory density, storage configuration, and overall solution scale or number of servers. Ancak, kullanılabilir kapasitenin belirlenmesi, bazı kapasite zaten kullanımda olduğu için geleneksel bir sanallaştırma çözümünden farklı olacaktır.However, determining usable capacity will be different than a traditional virtualization solution because some capacity is already in use. Azure Stack hub, çözüm içindeki altyapıyı veya yönetim bileşenlerini barındırmak için oluşturulmuştur.Azure Stack Hub is built to host the infrastructure or management components within the solution itself. Ayrıca, bazı çözüm kapasitesi dayanıklılığı desteklemek için ayrılmıştır.Also, some of the solution's capacity is reserved to support resiliency. Dayanıklılık, çözüm yazılımının güncelleştirme olarak, kiracı iş yüklerinin kesintiye uğramasını en aza indirmek için tanımlanır.Resiliency is defined as the updating of the solution's software in a way to minimize disruption of tenant workloads.

Önemli

Bu kapasite planlama bilgileri ve Azure Stack hub Capacity Planner , Azure Stack hub planlama ve yapılandırma kararları için bir başlangıç noktasıdır.This capacity planning information and the Azure Stack Hub Capacity Planner are a starting point for Azure Stack Hub planning and configuration decisions. Bu bilgiler, kendi araştırmanıza ve analizine yönelik bir alternatif olarak kullanılmaya yönelik değildir.This information isn't intended to serve as a substitute for your own investigation and analysis. Microsoft, burada belirtilen bilgilere göre, açık veya zımni hiçbir temsilini veya garantiyi içermez.Microsoft makes no representations or warranties, express or implied, with respect to the information provided here.

Hiper yakınsama ve ölçek birimiHyperconvergence and the scale unit

Azure Stack hub çözümü, hiper yakınsanmış bir işlem ve depolama kümesi olarak oluşturulmuştur.An Azure Stack Hub solution is built as a hyperconverged cluster of compute and storage. Yakınsama, bir ölçek birimi olarak adlandırılan kümedeki donanım kapasitesini paylaşıma izin verir.The convergence allows for the sharing of the hardware capacity in the cluster, referred to as a scale unit. Azure Stack hub 'ında, bir ölçek birimi kaynakların kullanılabilirliğini ve ölçeklenebilirliğini sağlar.In Azure Stack Hub, a scale unit provides the availability and scalability of resources. Ölçek birimi, konaklar olarak adlandırılan Azure Stack hub sunucusu kümesinden oluşur.A scale unit consists of a set of Azure Stack Hub servers, referred to as hosts. Altyapı yazılımı bir sanal makine (VM) kümesi içinde barındırılır ve Kiracı VM 'leriyle aynı fiziksel sunucuları paylaşır.The infrastructure software is hosted within a set of virtual machines (VMs), and shares the same physical servers as the tenant VMs. Tüm Azure Stack hub VM 'Leri, ölçek biriminin Windows Server kümeleme teknolojileri ve ayrı Hyper-V örnekleri tarafından yönetilir.All Azure Stack Hub VMs are then managed by the scale unit’s Windows Server clustering technologies and individual Hyper-V instances.

Ölçek birimi Azure Stack hub 'ın Alım ve yönetimini basitleştirir.The scale unit simplifies the acquisition and management of Azure Stack Hub. Ölçek birimi Ayrıca, tüm hizmetlerin (kiracı ve altyapı) Azure Stack hub üzerinden taşınmasının ve ölçeklenebilirliğin de yapılmasına izin verir.The scale unit also allows for the movement and scalability of all services (tenant and infrastructure) across Azure Stack Hub.

Aşağıdaki konularda her bir bileşen hakkında daha fazla bilgi sağlanmaktadır:The following topics provide more details about each component: