Dell EMC PowerEdge Politikgöstergeleri ve kodlarıDell EMC PowerEdge Tactical indicators and codes

Bu bölümde açıklanan özellikler, donanım yaşam döngüsü Konağı ve ölçek birimi düğüm sunucuları için aynıdır.The features described in this section are the same for the Hardware Lifecycle Host and Scale Unit node servers.

Sistem bilgisi etiketiSystem information label

Aşağıdaki şekilde, ön panelde bulunan sistem bilgisi etiketi gösterilmektedir.The following figure shows the system information label, which is on the front panel.

Şekil 10.Figure 10. LED davranışıLED behavior

LED davranışının sistem bilgisi etiketi.

Idrac doğrudan LED gösterge kodlarıiDRAC Direct LED indicator codes

Idrac doğrudan LED göstergesi, bağlantı noktasının bağlı olduğunu ve Idrac alt sisteminin bir parçası olarak kullanıldığını belirtmek için ışıkları.The iDRAC Direct LED indicator lights up to indicate that the port is connected and is being used as a part of the iDRAC subsystem.

Dizüstü bilgisayar veya tabletinize bağlanabilmeniz için bir USB-mikro-USB (tür AB) kablosu kullanarak Idrac Direct 'i yapılandırabilirsiniz.You can configure the iDRAC Direct by using a USB to micro-USB (type AB) cable, which you can connect to your laptop or tablet. Aşağıdaki tabloda Idrac doğrudan bağlantı noktası etkin olduğunda Idrac Direct etkinliği açıklanmakta ve Idrac doğrudan LED gösterge kodları açıklanmıştır.The following table describes the iDRAC Direct activity when the iDRAC Direct port is active and explains iDRAC Direct LED indicator codes.

Tablo 4.Table 4. LED gösterge kodlarıLED indicator codes

Gösterge kodlarıIndicator codes ConditionCondition
İki saniye boyunca düz yeşilSolid green for two seconds Dizüstü bilgisayarın veya tabletin bağlı olduğunu gösterir.Indicates that the laptop or tablet is connected.
Yanıp sönen yeşil (iki saniye boyunca açık ve iki saniye için kapalı)Flashing green (on for two seconds and off for two seconds) Dizüstü bilgisayarın veya tablet bağlı 'nin tanındığını gösterir.Indicates that the laptop or tablet connected is recognized.
AydınlatmaNot illuminated Dizüstü bilgisayarın veya tabletin takılı olmadığını gösterir.Indicates that the laptop or tablet is unplugged.

Sol Denetim bölmesiLeft control panel

Aşağıdaki şekilde, sol Denetim Masası durumu ve sistem durumu göstergeleri gösterilmektedir.The following figure shows the left control panel status and health indicators.

Şekil 11.Figure 11. Sol Denetim bölmesiLeft control panel

Sol Denetim Masası durumunu ve sistem durumu göstergelerini gösteren diyagram.

Aşağıdaki tabloda, sol paneldeki özellikler açıklanmaktadır.The following table describes the features on the left panel.

Tablo 5.Table 5. PowerEdge sol Denetim Masası durumu ve sistem durumu göstergeleriPowerEdge left control panel status and health indicators


ÖğeItem

Gösterge veya düğmeIndicator or button

SimgeIcon

AçıklamaDescription

11

Durum LED göstergeleriStatus LED indicators

YokN/A

Sistemin durumunu gösterir.Indicates the status of the system. Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 61 üzerinde PowerEdge durumu LED göstergeleri.For more information, see PowerEdge status LED indicators on page 61.

2 ve 32 and 3

Sistem durumu ve sistem KIMLIĞI göstergeleriSystem health and system ID indicators
Sistem durumu simgesi
Sistem durumunu gösterir.Indicates the system health.

Aşağıdaki tabloda, PowerEdge durumu LED göstergeleri listelenmektedir.The following table lists the PowerEdge status LED indicators.

Not

Durum LED göstergeleri her zaman kapalıdır ve herhangi bir hata oluşursa yalnızca bir SolidThe status LED indicators are always off and only change to a solid amber if any error occurs.

Tablo 6.Table 6. PowerEdge durumu LED göstergeleriPowerEdge status LED indicators


SimgeIcon

AçıklamaDescription

KoşulCondition

Düzeltici eylemCorrective action

Sürücü göstergesiDrive indicator

Bir sürücü hatası varsa gösterge, düz bir değer döndürür.The indicator turns solid amber if there is a drive error.
1. sürücüde hata olup olmadığını öğrenmek için sistem olay günlüğünü denetleyin.1. Check the System Event Log to determine if the drive has an error.
2. uygun çevrimiçi tanılama testini çalıştırın.2. Run the appropriate Online Diagnostics test.
3. sistemi yeniden başlatın ve katıştırılmış tanılamayı (ePSA) çalıştırın.3. Restart the system and run embedded diagnostics (ePSA).
4. sürücüler bir RAID dizisinde yapılandırılmışsa, sistemi yeniden başlatın ve konak bağdaştırıcısı yapılandırma yardımcı programı programını girin.4. If the drives are configured in a RAID array, restart the system, and enter the host adapter configuration utility program.

Sıcaklık göstergesiTemperature indicator

Sistem bir ısı hatası yaşıyorsa (örneğin, çevresel sıcaklık Aralık dışında veya bir fan hatası varsa), gösterge, katı bir hata döndürür.The indicator turns solid amber if the system experiences a thermal error (for example, the ambient temperature is out of range or there is a fan failure).
Aşağıdaki koşullardan hiçbirinin bulunmadığından emin olun:Ensure that none of the following conditions exist:
* Bir soğutma fanı kaldırılmış veya başarısız oldu.* A cooling fan has been removed or has failed.
* Sistem kapağı, AIR shkabd, bellek modülü boş veya arka dolgu ayracı kaldırılır.* System cover, air shroud, memory module blank, or back filler bracket is removed.
* Çevresel sıcaklık çok yüksek.* Ambient temperature is too high.
* Dış Airflow yok.* External airflow is obstructed.

Elektrik göstergesiElectrical indicator

Bu gösterge, sistem bir elektrik hatası (örneğin, voltaj düzeyi veya başarısız güç kaynağı birimi (PSU) veya voltaj Düzenleyicisi gibi) yaşadığında, Solid Ise 'yi dönüştürür.The indicator turns solid amber if the system experiences an electrical error (for example, voltage out of range, or a failed power supply unit (PSU) or voltage regulator.
1. belirli bir sorun için sistem olay günlüğünü veya sistem iletilerini denetleyin.1. Check the System Event Log or system messages for the specific issue.
2. günlük, PSU ile ilgili bir sorun gösteriyorsa, PSU üzerindeki ışığı kontrol edin.2. If the log indicates a problem with the PSU, check the LED on the PSU.
3. PSU 'da yeniden mühürleme.3. Reseat the PSU.

Bellek göstergesiMemory indicator

Bir bellek hatası oluşursa gösterge, Solid, döner.The indicator turns solid amber if a memory error occurs.
1. sistem olay günlüğünü veya hatalı belleğin konumu için sistem iletilerini denetleyin.1. Check the System Event Log or system messages for the location of the failed memory.
2. bellek modülünü yeniden takın.2. Reseat the memory module.

PCIe göstergesiPCIe indicator

Bir PCIe kartı hata yaşadığında gösterge, katı bir hata yaştır.The indicator turns solid amber if a PCIe card experiences an error.
1. sistemi yeniden başlatın.1. Restart the system.
2. PCIe kartı için gerekli sürücüleri güncelleştirin.2. Update any required drivers for the PCIe card.
3. kartı yeniden yükleyin.3. Reinstall the card.

Güç kaynağı birimi gösterge kodlarıPower supply unit indicator codes

AC güç kaynağı birimleri (PSUs), gösterge görevi gören bir aydınlatma yarı saydam işleyicisine sahiptir.AC power supply units (PSUs) have an illuminated translucent handle that serves as an indicator. DC PSUs, gösterge görevi gören bir LED 'e sahiptir.DC PSUs have an LED that serves as an indicator. Gösterge, gücün mevcut olduğunu veya bir güç hatası oluştuğunu gösterir.The indicator shows whether power is present or a power fault has occurred.

Aşağıdaki şekilde AC PSU gösterilmektedir.The following figure shows the AC PSU.

Şekil 12.Figure 12. AC PSUAC PSU

Belirtilen ışığı içeren AC PSU 'i gösteren bir diyagram.

Aşağıdaki tabloda gösterge kodları tanımlanmaktadır.The following table defines the indicator codes.

Tablo 7.Table 7. AC PSU gösterge kodlarıAC PSU indicator codes

Güç göstergesi kodlarıPower indicator codes KoşulCondition
YeşilGreen Geçerli bir güç kaynağı PSU 'a bağlanır ve PSU çalışır durumda.A valid power source is connected to the PSU and the PSU is operational.
Yanıp sönen bir buBlinking amber PSU ile ilgili bir sorun olduğunu gösterir.Indicates a problem with the PSU.
AydınlatmaNot illuminated Güç, PSU 'e bağlı değil.Power is not connected to the PSU.
Yanıp sönen yeşilBlinking green PSU 'in belleniminin güncelleştirildiği zaman, PSU tutamacı yeşil renkte yanıp söner.When the firmware of the PSU is being updated, the PSU handle blinks green.
Üretici yazılımı güncelleştirilirken güç kablosunun bağlantısını kesmeyin veya PSU bağlantısını çıkarmayın.Do not disconnect the power cord or unplug the PSU when updating firmware. Üretici yazılımı güncelleştirmesi kesintiye uğrarsa, PSUs çalışmaz.If firmware update is interrupted, the PSUs do not function.
Yanıp sönen yeşil ve kapanırBlinking green and turns off Bir PSU çalışırken, PSU tutamacı 4 Hz hızında yeşil kat yanıp sönmesini ve kapatır.When hot-plugging a PSU, the PSU handle blinks green five times at a rate of 4 Hz and turns off. Bu, verimlilik, özellik kümesi, sağlık durumu veya desteklenen voltaj açısından bir PSU uyuşmazlığı olduğunu gösterir.This indicates a PSU mismatch with respect to efficiency, feature set, health status, or supported voltage.

İki PSUs yüklüyse, her iki PSUs de aynı etiket türüne sahip olmalıdır; Örneğin, genişletilmiş güç performansı (EPP) etiketi.If two PSUs are installed, both the PSUs must have the same type of label; for example, Extended Power Performance (EPP) label. PSUs 'in aynı güç derecelendirmesine sahip olsa bile, önceki nesle nesil PowerEdge sunucularından PSUs 'in karıştırılması desteklenmez.Mixing PSUs from previous generations of PowerEdge servers is not supported, even if the PSUs have the same power rating. Bu durum, sistemin başarısız olması için bir PSU uyumsuzluğu koşuluna veya hataya neden olur.This results in a PSU mismatch condition or failure to turn the system on.
Bir PSU uyumsuzluğu düzeltirken, yalnızca PSU ile yanıp sönen göstergeyi değiştirin.When correcting a PSU mismatch, replace only the PSU with the blinking indicator. Eşleşen bir çift oluşturmak için PSU 'ın takas etme bir hata koşuluna neden olabilir veSwapping the PSU to make a matched pair can result in an error condition and
beklenmeyen sistem kapatması.unexpected system shutdown. Yüksek çıkış yapılandırmasından düşük çıkış yapılandırmasına geçiş yapmak veya bunun tersini yapmak için sistemi kapatmanız gerekir.To change from a high output configuration to a low output configuration or vice versa, you must turn off the system.
AC PSUs, yalnızca 240 V 'yi destekleyen Titanium PSUs dışında 240 V ve 120 V Input voltages 'ı destekler. İki özdeş PSUs farklı giriş voltages aldıklarında, farklı Evcil attaler verebilir ve bir uyumsuzluk tetikleyebilirsiniz.AC PSUs support both 240 V and 120 V input voltages with the exception of Titanium PSUs, which support only 240 V. When two identical PSUs receive different input voltages, they can output different wattages, and trigger a mismatch.
İki PSUs kullanılıyorsa, bunlar aynı türde olmalıdır ve aynı maksimum çıkış gücüne sahip olmalıdır.If two PSUs are used, they must be of the same type and have the same maximum output power.
AC ve DC PSUs birleştirmek desteklenmez ve bir uyumsuzluk tetikler.Combining AC and DC PSUs is not supported and triggers a mismatch.