Microsoft kimlik doğrulama kitaplığı 'na genel bakış (MSAL)Overview of Microsoft Authentication Library (MSAL)

Microsoft kimlik doğrulama kitaplığı (MSAL), geliştiricilerin güvenli Web API 'Lerine erişmek için Microsoft Identity platform uç noktasından belirteç almasına olanak sağlar.Microsoft Authentication Library (MSAL) enables developers to acquire tokens from the Microsoft identity platform endpoint in order to access secured web APIs. Bu Web API 'Leri Microsoft Graph, diğer Microsoft API 'leri, üçüncü taraf Web API 'Leri veya kendi Web API 'niz olabilir.These web APIs can be the Microsoft Graph, other Microsoft APIs, third-party web APIs, or your own web API. MSAL, birçok farklı uygulama mimarilerini ve platformunu destekleyen .NET, JavaScript, Android ve iOS için kullanılabilir.MSAL is available for .NET, JavaScript, Android, and iOS, which support many different application architectures and platforms.

MSAL, çeşitli platformlar için tutarlı bir API ile belirteç almanın birçok yolunu sağlar.MSAL gives you many ways to get tokens, with a consistent API for a number of platforms. MSAL kullanmak aşağıdaki avantajları sağlar:Using MSAL provides the following benefits:

  • Uygulamanızdaki protokolde OAuth kitaplıklarını veya kodu doğrudan kullanmaya gerek yoktur.No need to directly use the OAuth libraries or code against the protocol in your application.
  • Belirteçleri bir kullanıcı adına veya bir uygulama adına (platforma uygun olduğunda) alır.Acquires tokens on behalf of a user or on behalf of an application (when applicable to the platform).
  • Belirteç önbelleğini korur ve süreleri sona ermek üzereyken sizin için belirteçleri yeniler.Maintains a token cache and refreshes tokens for you when they are close to expire. Belirteç süre sonunu kendi kendinize uygulamanız gerekmez.You don't need to handle token expiration on your own.
  • Uygulamanızın hangi izleyiciyi istediğini (Kuruluşunuz, çeşitli org, iş ve okul ve Microsoft kişisel hesaplarınız, Azure AD B2C ile sosyal kimlikler, Sovereign ve ulusal bulutlar) için hangi izleyiciyi istediğinizi belirtmenize yardımcı olur.Helps you specify which audience you want your application to sign in (your org, several orgs, work, and school and Microsoft personal accounts, social identities with Azure AD B2C, users in sovereign, and national clouds).
  • Uygulamanızı yapılandırma dosyalarından ayarlamanıza yardımcı olur.Helps you set up your application from configuration files.
  • Eyleme dönüştürülebilir özel durumlar, günlüğe kaydetme ve telemetri sunarak uygulamanızın sorunlarını gidermenize yardımcı olur.Helps you troubleshoot your app by exposing actionable exceptions, logging, and telemetry.

Uygulama türleri ve senaryolarApplication types and scenarios

MSAL kullanarak bir belirteç birçok uygulama türünden alınabilir: Web uygulamaları, Web API 'Leri, tek sayfalı uygulamalar (JavaScript), mobil ve yerel uygulamalar, Daemon 'ları ve sunucu tarafı uygulamalar.Using MSAL, a token can be acquired from a number of application types: web applications, web APIs, single-page apps (JavaScript), mobile and native applications, and daemons and server-side applications.

MSAL, aşağıdakiler dahil birçok uygulama senaryosunda kullanılabilir:MSAL can be used in many application scenarios, including the following:

Diller ve çerçevelerLanguages and frameworks

KitaplıkLibrary Desteklenen platformlar ve çerçevelerSupported platforms and frameworks
MSAL.NETMSAL.NET .NET Framework, .NET Core, Xamarin Android, Xamarin iOS, Evrensel Windows Platformu.NET Framework, .NET Core, Xamarin Android, Xamarin iOS, Universal Windows Platform
MSAL.jsMSAL.js AngularJS, Ember.js veya Durandal.js gibi JavaScript/TypeScript çerçeveleriJavaScript/TypeScript frameworks such as AngularJS, Ember.js, or Durandal.js
Android için MSALMSAL for Android AndroidAndroid
iOS ve macOS için MSALMSAL for iOS and macOS iOS ve macOSiOS and macOS
MSAL JavaMSAL Java Windows, macOS, LinuxWindows, macOS, Linux
MSAL PythonMSAL Python Windows, macOS, LinuxWindows, macOS, Linux

ADAL ve MSAL arasındaki farklarDifferences between ADAL and MSAL

Active Directory Authentication Library (ADAL), MSAL Microsoft Identity platform (v 2.0) uç noktasıyla tümleştirilebilen geliştiriciler için Azure AD (v 1.0) uç noktası ile tümleşir.Active Directory Authentication Library (ADAL) integrates with the Azure AD for developers (v1.0) endpoint, where MSAL integrates with the Microsoft identity platform (v2.0) endpoint. V 1.0 uç noktası, kişisel hesapları değil, iş hesaplarını destekler.The v1.0 endpoint supports work accounts, but not personal accounts. V 2.0 uç noktası, Microsoft kişisel hesaplarının ve iş hesaplarının tek bir kimlik doğrulama sisteminde bir birleşme noktasıdır.The v2.0 endpoint is the unification of Microsoft personal accounts and work accounts into a single authentication system. Ayrıca, MSAL ile Azure AD B2C için kimlik doğrulamaları da alabilirsiniz.Additionally, with MSAL you can also get authentications for Azure AD B2C.

Daha ayrıntılı bilgi için, adal.net adresinden msal.net 'e geçme ve ADAL.jsMSAL.js geçiş hakkında bilgi edinin.For more specific information, read about migrating to MSAL.NET from ADAL.NET and migrating to MSAL.js from ADAL.js.