Azure Active Directory kullanarak temel Grup oluşturma ve üye eklemeCreate a basic group and add members using Azure Active Directory

Azure Active Directory (Azure AD) portalını kullanarak temel bir grup oluşturabilirsiniz.You can create a basic group using the Azure Active Directory (Azure AD) portal. Bu makalenin amaçları doğrultusunda, kaynak sahibi (yönetici) tarafından tek bir kaynağa temel bir grup eklenir ve bu grup, o kaynağa erişmesi gereken belirli üyeleri (çalışanlar) içerir.For the purposes of this article, a basic group is added to a single resource by the resource owner (administrator) and includes specific members (employees) that need to access that resource. Dinamik üyelikler ve kural oluşturma da dahil olmak üzere daha karmaşık senaryolar için bkz. Azure Active Directory kullanıcı yönetimi belgeleri.For more complex scenarios, including dynamic memberships and rule creation, see the Azure Active Directory user management documentation.

Temel bir grup oluşturma ve üye eklemeCreate a basic group and add members

Temel bir grup oluşturabilir ve aynı anda üyelerinizi ekleyebilirsiniz.You can create a basic group and add your members at the same time.

Temel bir grup oluşturmak ve üye eklemek içinTo create a basic group and add members

 1. Dizin için bir Genel yönetici hesabı kullanarak Azure portalda oturum açın.Sign in to the Azure portal using a Global administrator account for the directory.

 2. Arama yapın ve Azure Active Directoryseçin.Search for and select Azure Active Directory.

  Grupları gösteren Azure AD sayfası

 3. Active Directory sayfasında, gruplar ' ı seçin ve ardından Yeni Grup' u seçin.On the Active Directory page, select Groups and then select New group.

  Grupları gösteren Azure AD sayfası

 4. Yeni Grup sayfasında, gerekli bilgileri doldurun.In the New Group page, fill out the required information.

  Örnek bilgileriyle doldurulmuş şekilde yeni grup sayfası

  • Grup türü (gerekli).Group type (required). Önceden tanımlanmış bir grup türü seçin.Select a pre-defined group type. Buna şunlar dahildir:- Security.This includes: - Security. Bir kullanıcı grubu için paylaşılan kaynaklara üye ve bilgisayar erişimini yönetmek için kullanılır.Used to manage member and computer access to shared resources for a group of users. Örneğin, belirli bir güvenlik ilkesi için bir güvenlik grubu oluşturabilirsiniz.For example, you can create a security group for a specific security policy. Böylece, her bir üyeye ayrı ayrı izin eklemek zorunda kalmadan aynı anda tüm üyelere bir dizi izin verebilirsiniz.By doing it this way, you can give a set of permissions to all the members at once, instead of having to add permissions to each member individually. Kaynaklara erişimi yönetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure Active Directory grupları ile kaynaklara erişimi yönetme.For more info about managing access to resources, see Manage access to resources with Azure Active Directory groups. - Office 365.- Office 365. Üyelerin paylaşılan posta kutusuna, takvime, takvime, dosyalara, SharePoint sitesine vb.’ye erişmesini sağlayarak işbirliği fırsatları sunar.Provides collaboration opportunities by giving members access to a shared mailbox, calendar, files, SharePoint site, and more. Bu seçenek, kuruluşunuzun dışındaki kişilerin de gruba erişmesini sağlar.This option also lets you give people outside of your organization access to the group. Office 365 Grupları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Office 365 Grupları hakkında bilgi edinin.For more info about Office 365 Groups, see Learn about Office 365 Groups.

  • Grup adı (gerekli).Group name (required). Grup için unutmayacağınız ve mantıklı olan bir ad ekler.Add a name for the group, something that you'll remember and that makes sense. Adın zaten başka bir grup için kullanıldığını tespit etmek üzere bir denetim gerçekleştirilecek.A check will be performed to determine if the name is already used for another group. Ad zaten kullanımda ise, yinelenen adlandırmayı önlemek için grubunuzun adını değiştirmeniz istenir.If the name is already in use, to avoid duplicate naming, you'll be asked to modify the name of your group.

  • Grup e-posta adresi (gerekli).Group email address (required). Grup için bir e-posta adresi ekleyin veya otomatik olarak doldurulmuş e-posta adresini saklayın.Add an email address for the group, or keep the email address that is filled in automatically.

  • Grup açıklaması.Group description. Grubunuza isteğe bağlı bir açıklama ekler.Add an optional description to your group.

  • Üyelik türü (gerekli).Membership type (required). Önceden tanımlanmış bir üyelik türü seçin.Select a pre-defined membership type. Buna şunlar dahildir:- atandı.This includes: - Assigned. Bu grubun üyesi olacak ve benzersiz izinlere sahip olacak şekilde belirli kullanıcıları eklemenize olanak sağlar.Lets you add specific users to be members of this group and to have unique permissions. Bu makalenin amaçları doğrultusunda, bu seçeneği kullanıyoruz.For the purposes of this article, we're using this option. dinamik kullanıcı - .- Dynamic user. , Üyeleri otomatik olarak eklemek ve kaldırmak için dinamik üyelik kuralları kullanmanıza olanak sağlar.Lets you use dynamic membership rules to automatically add and remove members. Bir üyenin öznitelikleri değişirse sistem, üyenin kural gereksinimlerini karşıladığını mı (eklendiğini) yoksa artık kural gereksinimlerini karşılamadığını mı (kaldırıldığını) görmek amacıyla dizin için dinamik grup kurallarınıza bakar.If a member's attributes change, the system looks at your dynamic group rules for the directory to see if the member meets the rule requirements (is added) or no longer meets the rules requirements (is removed). dinamik cihaz - .- Dynamic device. Otomatik olarak cihazlar eklemek ve kaldırmak için dinamik grup kuralları kullanmanıza olanak sağlar.Lets you use dynamic group rules to automatically add and remove devices. Bir cihazın öznitelikleri değişirse sistem, cihazın kural gereksinimlerini karşıladığını mı (eklendiğini) yoksa artık kural gereksinimlerini karşılamadığını mı (kaldırıldığını) görmek amacıyla dizin için dinamik grup kurallarınıza bakar.If a device's attributes change, the system looks at your dynamic group rules for the directory to see if the device meets the rule requirements (is added) or no longer meets the rules requirements (is removed).

   Önemli

   Ya cihazlar ya da kullanıcılar için bir dinamik grup oluşturabilirsiniz, her ikisi için oluşturamazsınız.You can create a dynamic group for either devices or users, but not for both. Ayrıca cihaz sahiplerinin özniteliklerine göre de bir cihaz grubu oluşturamazsınız.You also can't create a device group based on the device owners' attributes. Cihaz üyeliği kuralları yalnızca cihaz ilişkilendirmesine başvurabilir.Device membership rules can only reference device attributions. Kullanıcılar ve cihazlar için dinamik bir grup oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. dinamik grup oluşturma ve durumu denetleme.For more info about creating a dynamic group for users and devices, see Create a dynamic group and check status.

 5. Oluştur'u seçin.Select Create.

  Grubunuz oluşturulur ve üyeler eklemeniz için hazır olur.Your group is created and ready for you to add members.

 6. Grup sayfasından Üyeler alanını seçin ve sonra Üyeleri seç sayfasından grubunuza eklenecek üyeleri aramaya başlayın.Select the Members area from the Group page, and then begin searching for the members to add to your group from the Select members page.

  Grup oluşturma işlemi sırasında grubunuz için üyeleri seçme

 7. Üye ekleme işleminiz bittiğinde Seç öğesini seçin.When you're done adding members, choose Select.

  Gruba Genel Bakış sayfası, şimdi gruba eklenen üye sayısını gösterecek şekilde güncelleştirilir.The Group Overview page updates to show the number of members who are now added to the group.

  Üye sayısı vurgulanmış şekilde Gruba Genel Bakış sayfası

Hoş geldiniz e-postasını aç veya kapatTurn on or off welcome email

Herhangi bir yeni Office 365 Grubu oluşturulduğunda, dinamik veya statik üyeliğe bakılmaksızın, gruba eklenen tüm kullanıcılara bir hoş geldiniz bildirimi gönderilir.When any new Office 365 group is created, whether with dynamic or static membership, a welcome notification is sent to all users who are added to the group. Bir kullanıcının veya cihazın herhangi bir özniteliği değiştiğinde, kuruluştaki tüm dinamik grup kuralları olası üyelik değişiklikleri için işlenir.When any attributes of a user or device change, all dynamic group rules in the organization are processed for potential membership changes. Ayrıca eklenen kullanıcılar da hoş geldiniz bildirimini alır.Users who are added then also receive the welcome notification. Bu davranışı Exchange PowerShell'de devre dışı bırakabilirsiniz.You can turn this behavior off in Exchange PowerShell.

Sonraki adımlarNext steps

Şimdi bir grup ve en az bir kullanıcı eklediğinize göre artık aşağıdakileri yapabilirsiniz:Now that you've added a group and at least one user, you can: