Ekleme veya Azure Active Directory kullanarak kullanıcı silmeAdd or delete users using Azure Active Directory

Yeni kullanıcı ekleme veya var olan kullanıcılar Azure Active Directory (Azure AD) kuruluşunuzdan silin.Add new users or delete existing users from your Azure Active Directory (Azure AD) organization.

Yeni kullanıcı eklemeAdd a new user

Azure Active Directory portalı kullanarak yeni bir kullanıcı oluşturabilir.You can create a new user using the Azure Active Directory portal.

Yeni bir kullanıcı eklemek içinTo add a new user

 1. Oturum Azure portalında kuruluş için bir kullanıcı Yöneticisi olarak.Sign in to the Azure portal as a User administrator for the organization.

 2. Seçin Azure Active Directoryseçin kullanıcılarve ardından yeni kullanıcı.Select Azure Active Directory, select Users, and then select New user.

  Kullanıcılar - yeni kullanıcı ile vurgulanmış tüm kullanıcılar sayfası

 3. Üzerinde kullanıcı sayfasında, gerekli bilgileri doldurun.On the User page, fill out the required information.

  Yeni kullanıcı, kullanıcı bilgileri kullanıcının Sayfası Ekle

  • Ad (gerekli).Name (required). Yeni kullanıcı ilk ve son adı.The first and last name of the new user. Örneğin, Gamze Parker.For example, Mary Parker.

  • Kullanıcı adı (gerekli).User name (required). Yeni kullanıcının kullanıcı adı.The user name of the new user. Örneğin, mary@contoso.com.For example, mary@contoso.com.

   Kullanıcı adının etki alanı bölümünü ya da ilk varsayılan etki alanı adı kullanmanız gerekir <etkialanıadınız>. onmicrosoft.com ya da bir özel etki alanı adı contoso.com gibi.The domain part of the user name must use either the initial default domain name, <yourdomainname>.onmicrosoft.com, or a custom domain name, such as contoso.com. Özel etki alanı adı oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure Active Directory'ye özel etki alanı adı ekleme.For more information about how to create a custom domain name, see How to add a custom domain name to Azure Active Directory.

  • Profili.Profile. İsteğe bağlı olarak, kullanıcı hakkında daha fazla bilgi ekleyebilirsiniz.Optionally, you can add more information about the user. Daha sonraki bir zamanda kullanıcı bilgileri de ekleyebilirsiniz.You can also add user information at a later time. Kullanıcı bilgileri ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. eklemek veya kullanıcı profili bilgilerini değiştirmek nasıl.For more information about adding user info, see How to add or change user profile information.

  • Gruplar.Groups. İsteğe bağlı olarak, bir veya daha fazla mevcut gruplara kullanıcı ekleyebilirsiniz.Optionally, you can add the user to one or more existing groups. Ayrıca, kullanıcı gruplarına daha sonra ekleyebilirsiniz.You can also add the user to groups at a later time. Kullanıcı grupları ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. temel bir grup oluşturma ve üye ekleme.For more information about adding users to groups, see How to create a basic group and add members.

  • Dizin rolü.Directory role. İsteğe bağlı olarak, bir Azure AD Yönetici rolüne kullanıcı ekleyebilirsiniz.Optionally, you can add the user to an Azure AD administrator role. Kullanıcı Azure AD'de genel yönetici veya bir veya daha fazla sınırlı yönetici rolleri atayabilir.You can assign the user to be a Global administrator or one or more of the limited administrator roles in Azure AD. Rol atama hakkında daha fazla bilgi için bkz. kullanıcılara roller atama.For more information about assigning roles, see How to assign roles to users.

 4. Sağlanan otomatik olarak oluşturulan parola kopyalama parola kutusu.Copy the auto-generated password provided in the Password box. İlk oturum açma işlemi için bu parolayı kullanıcıya vermeniz gerekir.You'll need to give this password to the user for the initial sign-in process.

 5. Oluştur’u seçin.Select Create.

  Kullanıcı oluşturulur ve Azure AD kiracınıza eklenir.The user is created and added to your Azure AD tenant.

Bir karma ortamda yeni bir kullanıcı ekleyinAdd a new user within a hybrid environment

Azure Active Directory (bulut) hem de Windows Server Active Directory (şirket) ile bir ortamınız varsa, var olan kullanıcı hesabı verileri eşitleyerek yeni kullanıcıları ekleyebilirsiniz.If you have an environment with both Azure Active Directory (cloud) and Windows Server Active Directory (on-premises), you can add new users by syncing the existing user account data. Karma ortamlar ve kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi için bkz. şirket içi dizinlerinizi Azure Active Directory ile tümleştirme.For more information about hybrid environments and users, see Integrate your on-premises directories with Azure Active Directory.

Kullanıcı silmeDelete a user

Mevcut bir kullanıcının Azure Active Directory portalında kullanarak silebilirsiniz.You can delete an existing user using Azure Active Directory portal.

Kullanıcı silmeTo delete a user

 1. Oturum Azure portalında kuruluş için bir kullanıcı yönetici hesabını kullanarak.Sign in to the Azure portal using a User administrator account for the organization.

 2. Seçin Azure Active Directoryseçin kullanıcılar, arayın ve Azure AD kiracınızdan silmek istediğiniz kullanıcıyı seçin.Select Azure Active Directory, select Users, and then search for and select the user you want to delete from your Azure AD tenant. Örneğin, Mary Parker.For example, Mary Parker.

 3. Seçin kullanıcıyı silme.Select Delete user.

  Kullanıcılar - tüm kullanıcılar sayfası ile vurgulanmış kullanıcıyı silme

  Kullanıcı silindi ve artık görünür kullanıcılar - tüm kullanıcılar sayfası.The user is deleted and no longer appears on the Users - All users page. Kullanıcı görülebilir silinmiş kullanıcılarını sayfa sonraki 30 gün boyunca ve bu süre içerisinde geri yüklenebilir.The user can be seen on the Deleted users page for the next 30 days and can be restored during that time. Bir kullanıcıyı geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. geri yüklemek veya yakın zamanda silinen bir kullanıcıyı kalıcı olarak kaldırmak nasıl.For more information about restoring a user, see How to restore or permanently remove a recently deleted user. Bir kullanıcı silindiğinde, kullanıcı tarafından kullanılan tüm lisanslar kullanılacak diğer kullanıcılar için kullanılabilir hale getirilir.When a user is deleted, any licenses consumed by the user are made available for other users to be consumed.

  Not

  Windows Server Active Directory, kimlik, iletişim bilgileri veya Windows Server Active Directory, yetki kaynağı olan kullanıcılar için iş bilgileri güncelleştirmek için kullanmanız gerekir.You must use Windows Server Active Directory to update the identity, contact info, or job info for users whose source of authority is Windows Server Active Directory. Güncelleştirme tamamlandıktan sonra değişiklikleri görürsünüz önce tamamlanması için bir sonraki eşitleme döngüsü beklemeniz gerekir.After you complete your update, you must wait for the next synchronization cycle to complete before you'll see the changes.

Sonraki adımlarNext steps

Kullanıcılarınızın ekledikten sonra aşağıdaki temel işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:After you've added your users, you can perform the following basic processes:

Veya gibi diğer kullanıcı yönetim görevlerini gerçekleştirebilirsiniz başka bir dizinden Konuk kullanıcıları ekleme veya silinmiş bir kullanıcıyı geri yükleme.Or you can perform other user management tasks, such as adding guest users from another directory or restoring a deleted user. Diğer kullanılabilir eylemler hakkında daha fazla bilgi için bkz: Azure Active Directory kullanıcı yönetimi belgeleri.For more information about other available actions, see Azure Active Directory user management documentation.