Uygulama proxy'si sorunlarını ve hata iletileri sorunlarını gidermeTroubleshoot Application Proxy problems and error messages

Uygulama proxy 'Si sorunlarını giderirken, uygulama proxy bağlayıcısının doğru yapılandırılıp yapılandırılmadığını anlamak için sorun giderme akışını gözden geçirmeye, uygulama proxy Bağlayıcısı sorunlarını ayıklamanızabaşlamanız önerilir.When troubleshooting Application Proxy issues, we recommend you start with reviewing the troubleshooting flow, Debug Application Proxy Connector issues, to determine if Application Proxy connectors are configured correctly. Uygulamaya bağlanırken sorun yaşamaya devam ediyorsanız, uygulama proxy 'si uygulama sorunlarını ayıklamaiçindeki sorun giderme akışını izleyin.If you're still having trouble connecting to the application, follow the troubleshooting flow in Debug Application Proxy application issues.

Yayımlanan bir uygulamaya erişen veya yayımlama uygulamalarda hata oluşursa, Microsoft Azure AD uygulama ara sunucusu doğru şekilde çalışıp çalışmadığını görmek için aşağıdaki seçeneklerden denetleyin:If errors occur in accessing a published application or in publishing applications, check the following options to see if Microsoft Azure AD Application Proxy is working correctly:

 • Windows Hizmetleri konsolunu açın.Open the Windows Services console. MICROSOFT AAD uygulama proxy Bağlayıcısı hizmetinin etkinleştirildiğini ve çalıştığını doğrulayın.Verify that the Microsoft AAD Application Proxy Connector service is enabled and running. Ayrıca uygulama ara sunucusu hizmet özellikleri sayfasında bakın aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi istediğiniz:You may also want to look at the Application Proxy service properties page, as shown in the following image:
  Microsoft AAD Application Proxy Connector özellikleri penceresi ekran görüntüsüMicrosoft AAD Application Proxy Connector Properties window screenshot
 • Olay Görüntüleyicisi'ni açın ve uygulama ara sunucusu Bağlayıcısı olayları arayın uygulama ve hizmet günlükleri > Microsoft > AadApplicationProxy > Bağlayıcı > yönetici.Open Event Viewer and look for Application Proxy connector events in Applications and Services Logs > Microsoft > AadApplicationProxy > Connector > Admin.
 • Gerekli olursa, daha ayrıntılı günlüklere tarafından uygulama Proxy Bağlayıcısı oturumu açtığında kapatma.If needed, more detailed logs are available by turning on the Application Proxy connector session logs.

Sayfa doğru işlenmezThe page is not rendered correctly

İşleme veya belirli hata iletileri almadan hatalı işlev uygulamanız ile ilgili sorunlar olabilir.You may have problems with your application rendering or functioning incorrectly without receiving specific error messages. Bu makalede yolu yayımlanan ancak uygulama dışında yolun var olduğundan içerik gerektiriyor ortaya çıkabilir.This can occur if you published the article path, but the application requires content that exists outside that path.

Örneğin, yol yayımlarsanız https://yourapp/app ancak uygulama görüntüleri çağrıları https://yourapp/media, bunlar işlenmez.For example, if you publish the path https://yourapp/app but the application calls images in https://yourapp/media, they won't be rendered. Tüm ilgili içerik dahil etmek için gereken en yüksek düzey yolu kullanarak uygulama yayımlama emin olun.Make sure that you publish the application using the highest level path you need to include all relevant content. Bu örnekte, bu olacaktır http://yourapp/.In this example, it would be http://yourapp/.

Başvurulan içerik, ancak daha ayrıntılı bir bağlantıyı yolunda yerleşmesi kullanıcılar yine yolunuzu değiştirirseniz, blog gönderisine bakın panelinde ve Office 365 uygulama başlatıcısındaAzureADuygulamaproxy'siuygulamalarıerişmekiçindoğrubağlantıayarını.If you change your path to include referenced content, but still need users to land on a deeper link in the path, see the blog post Setting the right link for Application Proxy applications in the Azure AD access panel and Office 365 app launcher.

Bağlayıcı hatalarıConnector errors

Bağlayıcı Sihirbazı'nı yükleme sırasında kayıt başarısız olursa, başarısızlığın nedenini görüntülemek için iki yolu vardır.If registration fails during the Connector wizard installation, there are two ways to view the reason for the failure. Ya da konum altında olay günlüğüne uygulamaları ve Hizmetleri Logs\Microsoft\AadApplicationProxy\Connector\Admin, veya aşağıdaki Windows PowerShell komutunu çalıştırın:Either look in the event log under Applications and Services Logs\Microsoft\AadApplicationProxy\Connector\Admin, or run the following Windows PowerShell command:

Get-EventLog application –source "Microsoft AAD Application Proxy Connector" –EntryType "Error" –Newest 1

Olay günlüğünden Bağlayıcısı hata bulduğunuzda, sorunu çözmek için bu tablo yaygın hataların kullanın:Once you find the Connector error from the event log, use this table of common errors to resolve the problem:

HataError Önerilen adımlarRecommended steps
Bağlayıcı kaydı başarısız oldu: Azure Yönetim Portalı uygulama proxy 'Sini etkinleştirdiğinizden ve Active Directory Kullanıcı adınızı ve parolanızı doğru girdiğinizden emin olun.Connector registration failed: Make sure you enabled Application Proxy in the Azure Management Portal and that you entered your Active Directory user name and password correctly. Hata: ' Bir veya daha fazla hata oluştu. 'Error: 'One or more errors occurred.' Azure AD'ye açmadan kayıt pencereyi kapattıysanız, bağlayıcı Sihirbazı'nı yeniden çalıştırın ve bağlayıcıyı kaydedin.If you closed the registration window without signing in to Azure AD, run the Connector wizard again and register the Connector.

Kayıt penceresi açılıp daha sonra oturum açmaya izin vermeden hemen kapatırsa bu hatayı alırsınız.If the registration window opens and then immediately closes without allowing you to log in, you'll probably get this error. Sisteminizde bir ağ hatası olduğunda bu hata oluşur.This error occurs when there is a networking error on your system. Tarayıcıdan ortak bir Web sitesine bağlanmak ve bağlantı noktalarının uygulama proxy önkoşulları'nda belirtilen şekilde açık olduğundan emin olun.Make sure that it's possible to connect from a browser to a public website and that the ports are open as specified in Application Proxy prerequisites.
NET hata kayıt penceresinde görüntülenir.Clear error is presented in the registration window. Devam edilemiyorCannot proceed Bu hatayı ve ardından pencereyi kapatır, yanlış kullanıcı adı veya parola girildi.If you see this error and then the window closes, you entered the wrong username or password. Yeniden deneyin.Try again.
Bağlayıcı kaydı başarısız oldu: Azure Yönetim Portalı uygulama proxy 'Sini etkinleştirdiğinizden ve Active Directory Kullanıcı adınızı ve parolanızı doğru girdiğinizden emin olun.Connector registration failed: Make sure you enabled Application Proxy in the Azure Management Portal and that you entered your Active Directory user name and password correctly. Hata: 'AADSTS50059: İstekte veya belirtilen kimlik bilgileri tarafından ima edilen ya da hizmet sorumlusu URI 'sine göre arama başarısız olan hiçbir kiracı tanımlama bilgisi bulunamadı.Error: 'AADSTS50059: No tenant-identifying information found in either the request or implied by any provided credentials and search by service principal URI has failed. Erişmeye çalıştığınız dizinin kuruluş KIMLIĞININ bir parçası olan bir etki alanı değil, bir Microsoft hesabı kullanarak oturum açmaya çalışıyorsunuz.You're trying to sign in using a Microsoft Account and not a domain that is part of the organization ID of the directory you're trying to access. Yönetici Kiracı etki alanı olarak aynı etki alanı adının bir parçasıdır, örneğin, Azure AD etki alanı contoso.com ise yönetici olmalıdır emin admin@contoso.com.Make sure that the admin is part of the same domain name as the tenant domain, for example, if the Azure AD domain is contoso.com, the admin should be admin@contoso.com.
PowerShell komut dosyaları çalıştırmak için geçerli yürütme İlkesi alınamadı.Failed to retrieve the current execution policy for running PowerShell scripts. Bağlayıcı yüklemesi başarısız olursa, PowerShell yürütme ilkesinin devre dışı olmadığından emin olmak için denetleyin.If the Connector installation fails, check to make sure that PowerShell execution policy isn't disabled.

1. Grup İlkesi Düzenleyicisi'ni açın.1. Open the Group Policy Editor.
2. Git Bilgisayar Yapılandırması > Yönetim Şablonları > Windows bileşenleri > Windows PowerShell ve çift betik yürütmeyi açma.2. Go to Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows PowerShell and double-click Turn on Script Execution.
3. Yürütme ilkesini olarak ayarlanabilir yapılandırılmadı veya etkin.3. The execution policy can be set to either Not Configured or Enabled. Varsa kümesine etkinseçenekleri altında olduğundan emin olun, yürütme İlkesi ayarlandığından yerel ve uzak imzalanmış komut dosyalarını izin veya tüm betiklere izin vermek.If set to Enabled, make sure that under Options, the Execution Policy is set to either Allow local scripts and remote signed scripts or to Allow all scripts.
Bağlayıcı yapılandırması yüklenemedi.Connector failed to download the configuration. Kimlik doğrulaması için kullanılır, bağlayıcının istemci sertifikasının süresi doldu.The Connector’s client certificate, which is used for authentication, expired. Bir proxy'nin arkasında yüklü bağlayıcı varsa bu da oluşabilir.This may also occur if you have the Connector installed behind a proxy. Bu durumda, bağlayıcı Internet'e erişemez ve uzak kullanıcılar uygulamalara sağlamak mümkün olmayacaktır.In this case, the Connector cannot access the Internet and will not be able to provide applications to remote users. Güven kullanarak el ile yenileme Register-AppProxyConnector Windows PowerShell cmdlet'i.Renew trust manually using the Register-AppProxyConnector cmdlet in Windows PowerShell. Bağlayıcınızı bir proxy'nin arkasındayken, Internet erişimi Bağlayıcısı hesaplarına "Ağ Hizmetleri" ve "yerel sistem." vermek gerekli değildirIf your Connector is behind a proxy, it is necessary to grant Internet access to the Connector accounts “network services” and “local system.” Bu, bunları ara sunucuya erişim verme veya bunları proxy atlama ayarlayarak gerçekleştirilebilir.This can be accomplished either by granting them access to the Proxy or by setting them to bypass the proxy.
Bağlayıcı kaydı başarısız oldu: Bağlayıcıyı kaydettirmek için Active Directory bir uygulama yöneticisi olduğunuzdan emin olun.Connector registration failed: Make sure you are an Application Administrator of your Active Directory to register the Connector. Hata: ' Kayıt isteği reddedildi. 'Error: 'The registration request was denied.' Bir yönetici bu etki alanında oturum açmada çalıştığınız diğer ad değil.The alias you're trying to log in with isn't an admin on this domain. Bağlayıcınızı kullanıcının etki alanı sahibi olan dizin için her zaman yüklenir.Your Connector is always installed for the directory that owns the user’s domain. Oturum açmaya çalıştığınız yönetici hesabının Azure AD kiracısı için en az uygulama Yöneticisi izinlerine sahip olduğundan emin olun.Make sure that the admin account you're trying to sign in with has atleast application administrator permissions to the Azure AD tenant.
Bağlayıcı, ağ sorunları nedeniyle hizmete bağlanamadı.The Connector was unable to connect to the service due to networking issues. Bağlayıcı aşağıdaki URL 'ye erişmeyi denedi.The Connector tried to access the following URL. Bağlayıcı, uygulama proxy 'Si bulut hizmetine bağlanamıyor.The connector is unable to connect to the Application Proxy cloud service. Bağlantıyı engelleyen bir güvenlik duvarı kuralınız varsa bu durum oluşabilir.This may happen if you have a firewall rule blocking the connection. Uygulama proxy 'si önkoşulları'nda listelenen doğru bağlantı noktalarına ve URL 'lere erişim izni verildiğinden emin olun.Make sure that you have allowed access to the correct ports and URLS listed in Application Proxy prerequisites.

Kerberos hatalarıKerberos errors

Bu tablo, Kerberos Kurulum ve yapılandırma gelen daha yaygın hataları kapsar ve çözümleme için öneriler içerir.This table covers the more common errors that come from Kerberos setup and configuration, and includes suggestions for resolution.

HataError Önerilen adımlarRecommended steps
PowerShell komut dosyaları çalıştırmak için geçerli yürütme İlkesi alınamadı.Failed to retrieve the current execution policy for running PowerShell scripts. Bağlayıcısı yüklemesi başarısız olursa, PowerShell yürütme ilkesini devre dışı olduğunu emin olmak için kontrol edin.If the Connector installation fails, check to make sure that PowerShell execution policy is not disabled.

1. Grup İlkesi Düzenleyicisi'ni açın.1. Open the Group Policy Editor.
2. Git Bilgisayar Yapılandırması > Yönetim Şablonları > Windows bileşenleri > Windows PowerShell ve çift betik yürütmeyi açma.2. Go to Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows PowerShell and double-click Turn on Script Execution.
3. Yürütme ilkesini olarak ayarlanabilir yapılandırılmadı veya etkin.3. The execution policy can be set to either Not Configured or Enabled. Varsa kümesine etkinseçenekleri altında olduğundan emin olun, yürütme İlkesi ayarlandığından yerel ve uzak imzalanmış komut dosyalarını izin veya tüm betiklere izin vermek.If set to Enabled, make sure that under Options, the Execution Policy is set to either Allow local scripts and remote signed scripts or to Allow all scripts.
12008 - azure AD arka uç sunucusu izin verilen Kerberos kimlik doğrulaması girişimi sınırını aştı.12008 - Azure AD exceeded the maximum number of permitted Kerberos authentication attempts to the backend server. Bu hata Azure AD arasında yapılandırması yanlış gösterebilir ve arka uç uygulama sunucusu veya her iki makinede saat ve tarih yapılandırmasında bir sorun.This error may indicate incorrect configuration between Azure AD and the backend application server, or a problem in time and date configuration on both machines. Arka uç sunucusu, Azure AD tarafından oluşturulan Kerberos biletini reddetti.The backend server declined the Kerberos ticket created by Azure AD. Doğrulayın, Azure AD ve arka uç uygulama sunucusu doğru şekilde yapılandırılır.Verify that Azure AD and the backend application server are configured correctly. Emin olun Azure AD saat ve tarih yapılandırmasına ve arka uç uygulama sunucusu eşitlenir.Make sure that the time and date configuration on the Azure AD and the backend application server are synchronized.
13016 - sınır belirteci veya erişim tanımlama bilgisi UPN olduğundan azure AD kullanıcı adına bir Kerberos anahtarı alınamıyor.13016 - Azure AD cannot retrieve a Kerberos ticket on behalf of the user because there is no UPN in the edge token or in the access cookie. STS yapılandırmasında bir sorun yoktur.There is a problem with the STS configuration. UPN talep yapılandırması içinde STS düzeltin.Fix the UPN claim configuration in the STS.
13019 - azure AD, aşağıdaki genel API hatası nedeniyle kullanıcı adına bir Kerberos anahtarı alınamıyor.13019 - Azure AD cannot retrieve a Kerberos ticket on behalf of the user because of the following general API error. Bu olay, Azure AD arasında yapılandırması yanlış gösterebilir ve etki alanı denetleyicisi sunucusuna veya her iki makinede saat ve tarih yapılandırmasında bir sorun.This event may indicate incorrect configuration between Azure AD and the domain controller server, or a problem in time and date configuration on both machines. Etki alanı denetleyicisi, Azure AD tarafından oluşturulan Kerberos biletini reddetti.The domain controller declined the Kerberos ticket created by Azure AD. Doğrulayın, Azure AD ve arka uç uygulama sunucusu özellikle SPN yapılandırma doğru yapılandırılmış.Verify that Azure AD and the backend application server are configured correctly, especially the SPN configuration. Azure AD etki alanı denetleyicisi güven Azure AD ile başlatmasını sağlamak etki alanı denetleyicisi aynı etki alanına katılmış olduğundan emin olun.Make sure the Azure AD is domain joined to the same domain as the domain controller to ensure that the domain controller establishes trust with Azure AD. Emin olun Azure AD saat ve tarih yapılandırmasına ve etki alanı denetleyicisi eşitlenir.Make sure that the time and date configuration on the Azure AD and the domain controller are synchronized.
13020 - arka uç sunucu SPN'si tanımlanmadığından azure AD kullanıcı adına bir Kerberos anahtarı alınamıyor.13020 - Azure AD cannot retrieve a Kerberos ticket on behalf of the user because the backend server SPN is not defined. Bu olay, Azure AD arasında yapılandırması yanlış gösterebilir ve etki alanı denetleyicisi sunucusuna veya her iki makinede saat ve tarih yapılandırmasında bir sorun.This event may indicate incorrect configuration between Azure AD and the domain controller server, or a problem in time and date configuration on both machines. Etki alanı denetleyicisi, Azure AD tarafından oluşturulan Kerberos biletini reddetti.The domain controller declined the Kerberos ticket created by Azure AD. Doğrulayın, Azure AD ve arka uç uygulama sunucusu özellikle SPN yapılandırma doğru yapılandırılmış.Verify that Azure AD and the backend application server are configured correctly, especially the SPN configuration. Azure AD etki alanı denetleyicisi güven Azure AD ile başlatmasını sağlamak etki alanı denetleyicisi aynı etki alanına katılmış olduğundan emin olun.Make sure the Azure AD is domain joined to the same domain as the domain controller to ensure that the domain controller establishes trust with Azure AD. Emin olun Azure AD saat ve tarih yapılandırmasına ve etki alanı denetleyicisi eşitlenir.Make sure that the time and date configuration on the Azure AD and the domain controller are synchronized.
13022 - Kerberos kimlik doğrulaması denemeleri ile bir HTTP 401 hata için arka uç sunucu yanıt verir çünkü azure AD kullanıcı kimlik doğrulaması yapamaz.13022 - Azure AD cannot authenticate the user because the backend server responds to Kerberos authentication attempts with an HTTP 401 error. Bu olay, Azure AD arasında yapılandırması yanlış gösterebilir ve arka uç uygulama sunucusu veya her iki makinede saat ve tarih yapılandırmasında bir sorun.This event may indicate incorrect configuration between Azure AD and the backend application server, or a problem in time and date configuration on both machines. Arka uç sunucusu, Azure AD tarafından oluşturulan Kerberos biletini reddetti.The backend server declined the Kerberos ticket created by Azure AD. Doğrulayın, Azure AD ve arka uç uygulama sunucusu doğru şekilde yapılandırılır.Verify that Azure AD and the backend application server are configured correctly. Emin olun Azure AD saat ve tarih yapılandırmasına ve arka uç uygulama sunucusu eşitlenir.Make sure that the time and date configuration on the Azure AD and the backend application server are synchronized. Daha fazla bilgi için sorun giderme Kerberos Kısıtlı temsilci yapılandırmaları için uygulama proxy'si.For more information, see Troubleshoot Kerberos Constrained Delegation Configurations for Application Proxy.

Son kullanıcı hatalarıEnd-user errors

Bu liste, uygulamaya erişmek ve başarısız çalıştıklarında son kullanıcılarınızın karşılaşabileceği hatalar kapsar.This list covers errors that your end users might encounter when they try to access the app and fail.

HataError Önerilen adımlarRecommended steps
Web sitesi, sayfa görüntülenemiyor.The website cannot display the page. Kullanıcı, uygulama bir IWA uygulamasıysa, yayımladığınız uygulamayı erişmeye çalışırken bu hatayı alabilirsiniz.Your user may get this error when trying to access the app you published if the application is an IWA application. Bu uygulama için tanımlanmış SPN yanlış olabilir.The defined SPN for this application may be incorrect. IWA uygulamalar için bu uygulama için yapılandırılan SPN doğru olduğundan emin olun.For IWA apps, make sure that the SPN configured for this application is correct.
Web sitesi, sayfa görüntülenemiyor.The website cannot display the page. Kullanıcı, uygulama bir OWA uygulama ise, yayımladığınız uygulamayı erişmeye çalışırken bu hatayı alabilirsiniz.Your user may get this error when trying to access the app you published if the application is an OWA application. Bunun nedeni aşağıdakilerden biri olabilir:This could be caused by one of the following:
 • Bu uygulama için tanımlanmış SPN doğru değil.The defined SPN for this application is incorrect. Bu uygulama için yapılandırılan SPN doğru olduğundan emin olun.Make sure that the SPN configured for this application is correct.
 • Uygulamaya erişmeyi denedi kullanıcının oturum açmak için kullanıyor uygun şirket hesabı yerine bir Microsoft hesabı veya Konuk kullanıcı kullanıcıdır.The user who tried to access the application is using a Microsoft account rather than the proper corporate account to sign in, or the user is a guest user. Yayımlanan uygulama etki alanını eşleşen kullanıcıların Kurumsal hesap kullanarak oturum açtığında emin olun.Make sure the user signs in using their corporate account that matches the domain of the published application. Microsoft Account kullanıcıları ve Konuk IWA uygulamaları erişemez.Microsoft Account users and guest cannot access IWA applications.
 • Uygulamaya erişmeye çalışan Kullanıcı, şirket içi tarafında bu uygulama için düzgün tanımlanmamıştır.The user who tried to access the application is not properly defined for this application on the on premises side. Bu kullanıcının şirket içi makinede bu arka uç uygulaması için tanımlanan uygun izinlere sahip olduğundan emin olun.Make sure that this user has the proper permissions as defined for this backend application on the on premises machine.
 • Bu Kurumsal uygulama erişilemez.This corporate app can’t be accessed. Bu uygulamaya erişmek için yetkiniz yok.You are not authorized to access this application. Yetkilendirme başarısız oldu.Authorization failed. Bu uygulamaya erişimi olan kullanıcı atadığınızdan emin olun.Make sure to assign the user with access to this application. Kullanıcılarınız, şirket hesabı yerine Microsoft hesapları kullanıyorsa yayımladığınız uygulamaya erişmeye çalışırken bu hatayı alabilir.Your user may get this error when trying to access the app you published if they use Microsoft accounts instead of their corporate account to sign in. Konuk kullanıcılar da bu hatayı alabilirsiniz.Guest users may also get this error. Microsoft Account kullanıcılar ve konuklar IWA uygulamaları erişemez.Microsoft Account users and guests cannot access IWA applications. Yayımlanan uygulama etki alanını eşleşen kullanıcıların Kurumsal hesap kullanarak oturum açtığında emin olun.Make sure the user signs in using their corporate account that matches the domain of the published application.

  Bu uygulama için kullanıcı atanmamış.You may not have assigned the user for this application. Git uygulama sekmesinde altında kullanıcılar ve gruplar, bu uygulama için bu kullanıcı veya kullanıcı grubuna atayın.Go to the Application tab, and under Users and Groups, assign this user or user group to this application.
  Şirket bu uygulama şu anda erişilemiyor.This corporate app can’t be accessed right now. Lütfen daha sonra yeniden deneyin... Bağlayıcı zaman aşımına uğradı.Please try again later…The connector timed out. Kullanıcılarınız şirket içi tarafında bu uygulama için doğru tanımlanmamışsa, yayımladığınız uygulamaya erişmeye çalışırken bu hatayı alabilir.Your user may get this error when trying to access the app you published if they are not properly defined for this application on the on-premises side. Kullanıcılarınızın şirket içi makinede bu arka uç uygulaması için tanımlanan uygun izinlere sahip olduğundan emin olun.Make sure that your users have the proper permissions as defined for this backend application on the on premises machine.
  Bu Kurumsal uygulama erişilemez.This corporate app can’t be accessed. Bu uygulamaya erişmek için yetkiniz yok.You are not authorized to access this application. Yetkilendirme başarısız oldu.Authorization failed. Kullanıcının Azure Active Directory Premium için bir lisansa sahip olduğundan emin olun.Make sure that the user has a license for Azure Active Directory Premium. Kullanıcılarınız, abone yöneticisinin bir Premium lisansıyla açıkça atanmamışsa, yayımladığınız uygulamaya erişmeye çalışırken bu hatayı alabilir.Your user may get this error when trying to access the app you published if they weren't explicitly assigned with a Premium license by the subscriber’s administrator. Abonenin Active Directory Lisansları sekmesine gidin ve bu kullanıcı veya kullanıcı grubuna bir Premium Lisansı atandığından emin olun.Go to the subscriber’s Active Directory Licenses tab and make sure that this user or user group is assigned a Premium license.
  Belirtilen ana bilgisayar adına sahip bir sunucu bulunamadı.A server with the specified host name could not be found. Bu hata, uygulamanın özel etki alanı doğru yapılandırılmamışsa yayımladığınız uygulamaya erişmeye çalışırken bu hatayı alabilir.Your user may get this error when trying to access the app you published if the application's custom domain is not configured correctly. Azure 'da özel etki alanları Ile çalışma bölümündeki adımları izleyerek etki alanı için bir sertifika YÜKLEDIĞINIZDEN ve DNS kaydını doğru şekilde yapılandırdığınızdan emin olun ad uygulama ara sunucusuMake sure you've uploaded a certificate for the domain and configured the DNS record correctly by following the steps in Working with custom domains in Azure AD Application Proxy

  My hata burada listelenen değildiMy error wasn't listed here

  Bir hata veya sorun listede bu sorun giderme Kılavuzu'nda Azure AD uygulama proxy'si ile karşılaşırsanız, bu konuda fikrinizi öğrenmek isteriz.If you encounter an error or problem with Azure AD Application Proxy that isn't listed in this troubleshooting guide, we'd like to hear about it. Bir e-posta Gönder bizim geri bildirim ekibi karşılaştığınız hata ayrıntılarını içeren.Send an email to our feedback team with the details of the error you encountered.

  Ayrıca bkz.See also