Azure portal risk için işaretlenen kullanıcılar raporuUsers flagged for risk report in the Azure portal

Azure Active Directory (Azure AD), kullanıcı hesaplarınızla ilgili kuşkulu eylemleri algılar.Azure Active Directory (Azure AD) detects suspicious actions related to your user accounts. Algılanan her eylem için, risk olayı adlı bir kayıt oluşturulur.For each detected action, a record called a risk event is created.

Azure portal Azure Active Directory dikey penceresini seçip güvenlik bölümüne giderek güvenlik raporlarına erişebilirsiniz.You can access the security reports from the Azure portal by selecting the Azure Active Directory blade and then navigating to the Security section.

Algılanan risk olayları aşağıdakileri hesaplamak için kullanılır:The detected risk events are used to calculate:

 • Riskli oturum açma işlemleri - Riskli oturum açma işlemi bir kullanıcı hesabının meşru sahibi olmayan bir kişi tarafından gerçekleştirilmiş olabilecek oturum açma girişiminin göstergesidir.Risky sign-ins - A risky sign-in is an indicator for a sign-in attempt that might have been performed by someone who is not the legitimate owner of a user account.

 • Riskli oldukları belirlenen kullanıcılar - Riskli kullanıcı, güvenliği tehlikeye girmiş olabilecek bir kullanıcı hesabının göstergesidir.Users flagged for risk - A risky user is an indicator for a user account that might have been compromised.

Bu risk olaylarını tetikleyen ilkelerin nasıl yapılandırılacağını öğrenmek için bkz. Kullanıcı risk ilkesini yapılandırma.To learn how to configure the policies that trigger these risk events, see How to configure the user risk policy.

Riskli Oturum Açma İşlemleri

Risk altındaki kullanıcılara erişmek için hangi Azure AD lisansının olması gerekir?What Azure AD license do you need to access the users at risk report?

Azure Active Directory'nin tüm sürümlerinde size riskli oldukları belirlenen kullanıcılar ve risk raporları sağlanır.All editions of Azure Active Directory provide you with users flagged for risk reports. Bununla birlikte, rapordaki ayrıntı düzeyi sürümler arasında değişiklik gösterir:However, the level of report granularity varies between the editions:

 • Azure Active Directory ücretsiz ve temel sürümlerde, risk için işaretlenen kullanıcıların bir listesini alırsınız.In the Azure Active Directory Free and Basic editions, you get a list of users flagged for risk.

 • Ayrıca, Azure Active Directory Premium 1 sürümü, her rapor için algılanan temeldeki bazı risk olaylarını incelemenizi sağlar.In addition, the Azure Active Directory Premium 1 edition allows you to examine some of the underlying risk events that have been detected for each report.

 • Azure Active Directory Premium 2 sürümü, tüm temel risk olayları hakkında en ayrıntılı bilgileri sağlar ve ayrıca, yapılandırılmış risk düzeylerine otomatik olarak yanıt veren güvenlik ilkeleri yapılandırmanıza da olanak tanır.The Azure Active Directory Premium 2 edition provides you with the most detailed information about all underlying risk events and it also enables you to configure security policies that automatically respond to configured risk levels.

Azure AD ücretsiz ve temel sürümleri için risk altındaki kullanıcılar raporuUsers at risk report for Azure AD free and basic editions

Azure AD ücretsiz ve temel sürümlerinde risk için işaretlenmiş kullanıcılar raporu, tehlikeye girmiş olabilecek Kullanıcı hesaplarının bir listesini sağlar.The users flagged for risk report in the Azure AD free and basic editions provides you with a list of user accounts that may have been compromised.

Riskli Oturum Açma İşlemleri

Bir kullanıcının seçilmesi, oturum açma bilgilerini sağlar.Selecting a user provides sign-in information. Risk altındaki kullanıcılarla ilgili olarak kullanıcının oturum açma geçmişini gözden geçirebilir ve gerekirse parolasını sıfırlayabilirsiniz.For users that are at risk, you can review the user’s sign-in history and reset the password if necessary.

Bu iletişim kutusu size şu seçeneği sunar:This dialog provides you with an option to:

 • Raporu indirmeDownload the report

 • Kullanıcı araSearch users

  Riskli Oturum Açma İşlemleri

Daha ayrıntılı bilgi için Premium lisansa sahip olmanız gerekir.For more detailed information, you need a premium license.

Azure AD Premium sürümleri için risk altındaki kullanıcılar raporuUsers at risk report for Azure AD premium editions

Azure AD Premium sürümlerinde risk için işaretlenmiş kullanıcılar raporu şunları sağlar:The users flagged for risk report in the Azure AD premium editions provides you with:

Riskli Oturum Açma İşlemleri

Bir kullanıcıyı seçtiğinizde bu kullanıcıya ilişkin, aşağıdakileri gerçekleştirmenize olanak tanıyan ayrıntılı bir rapor görünümü açılır:When you select a user, you get a detailed report view for this user that enables you to:

 • Tüm oturum açma işlemleri görünümünü açabilirsiniz.Open the All sign-ins view

 • Kullanıcının parolasını sıfırlayabilirsiniz.Reset the user's password

 • Tüm olayları kapatabilirsiniz.Dismiss all events

 • Kullanıcıya ilişkin bildirilmiş risk olaylarını araştırabilirsiniz.Investigate reported risk events for the user.

Riskli Oturum Açma İşlemleri

Bir risk olayını araştırmak için listeden bir olay seçerek bu olayın Ayrıntılar dikey penceresini açın.To investigate a risk event, select one from the list to open the Details blade for this risk event. Ayrıntılar dikey penceresinde, risk olayını elle kapatma ve elle kapatılmış risk olayını yeniden etkinleştirme seçenekleri sunulur.On the Details blade, you have the option to either manually close a risk event or reactivate a manually closed risk event.

Riskli Oturum Açma İşlemleri

Sonraki adımlarNext steps