Hızlı Başlangıç: Azure portalını kullanarak bir oturum açma raporunu indirinQuickstart: Download a sign-in report using the Azure portal

Bu hızlı başlangıçta, son 24 saat boyunca kiracınız için oturum açma verilerinin nasıl indirileceğini öğreneceksiniz.In this quickstart, you learn how to download the sign-in data for your tenant for the past 24 hours. En fazla 250.000 kayıtlarını Azure portalından indirebilirsiniz.You can download up to 250,000 records from the Azure portal. Kayıtları çoğu tarafından sıralanır varsayılan olarak, en son 250.000 kayıtları almak için son.The records are sorted by most recent so by default, you get the most recent 250,000 records.

ÖnkoşullarPrerequisites

Gerekenler:You need:

  • Oturum açma etkinlik raporunu görüntülemek için Premium lisansına sahip Azure Active Directory kiracısı.An Azure Active Directory tenant, with a Premium license to view the sign-in activity report. Bkz: Azure Active Directory Premium ile çalışmaya başlama , Azure Active Directory sürümünü yükseltmek için.See Getting started with Azure Active Directory Premium to upgrade your Azure Active Directory edition. Yükseltme öncesinde tüm etkinlikleri veri yoksa, birkaç gün raporlarda görünmesi için bir premium lisansı yükselttikten sonra verilerin gerektiğine dikkat edin.Note that if you did not have any activities data prior to the upgrade, it will take a couple of days for the data to show up in the reports after you upgrade to a premium license.
  • İçinde olan bir kullanıcı Güvenlik Yöneticisi, güvenlik okuyucusu, rapor okuyucu veya genel yönetici kiracının rol.A user, who is in the Security Administrator, Security Reader, Report Reader or Global Administrator role for the tenant. Ayrıca, kiracıdaki tüm kullanıcılar kendi oturum açma işlemlerine erişebilir.In addition, any user in the tenant can access their own sign-ins.

Hızlı Başlangıç: Oturum açma raporunu indirmeQuickstart: Download a sign-in report

  1. Azure portalına gidin.Navigate to the Azure portal.
  2. Sol gezinti bölmesinden Azure Active Directory’yi seçin ve Dizini değiştir düğmesini kullanarak etkin dizininizi seçin.Select Azure Active Directory from the left navigation pane and use the Switch directory button to select your active directory.
  3. Panodan Azure Active Directory’yi ve sonra Oturum açma işlemleri’ni seçin.From the dashboard, select Azure Active Directory and then select Sign-ins.
  4. Tarih filtre açılır listesinden son 24 saat’i seçin ve sonra Uygula’yı seçerek son 24 saatteki oturum açma işlemlerini görüntüleyin.Choose last 24 hours in the Date filter drop-down and select Apply to view the sign-ins for the past 24 hours.
  5. Seçin indirme düğmesini seçme CSV dosyası olarak biçimlendirmek ve filtrelenen kayıtlar içeren bir CSV dosyasını indirmek için bir dosya adı belirtin.Select the Download button, select CSV as the file format and specify a file name to download a CSV file containing the filtered records.

Raporlama

Sonraki adımlarNext steps