Azure AD denetim etkinliği başvurusuAzure AD audit activity reference

Azure Active Directory (Azure AD) raporlarında, ortamınızın nasıl çalıştığını öğrenmek için gereken bilgileri alabilirsiniz.With Azure Active Directory (Azure AD) reports, you can get the information you need to determine how your environment is doing.

Azure AD'nin raporlama mimarisi aşağıdaki bileşenlerden oluşur:The reporting architecture in Azure AD consists of the following components:

  • Etkinlik raporlarıActivity reports

    • Oturum açma işlemleri – yönetilen uygulamaların kullanımı ve Kullanıcı oturum açma etkinlikleri hakkında bilgi sağlarSign-ins – Provides information about the usage of managed applications and user sign-in activities
    • Denetim günlükleri - Azure AD içindeki çeşitli özellikler tarafından yapılan tüm değişiklikler için günlükler aracılığıyla izlenebilirlik sağlar.Audit logs - Provides traceability through logs for all changes done by various features within Azure AD.
  • Güvenlik raporlarıSecurity reports

    • Riskli oturum açma işlemleri - Riskli oturum açma işlemi bir kullanıcı hesabının meşru sahibi olmayan bir kişi tarafından gerçekleştirilmiş olabilecek oturum açma girişiminin göstergesidir.Risky sign-ins - A risky sign-in is an indicator for a sign-in attempt that might have been performed by someone who is not the legitimate owner of a user account.
    • Riskli oldukları belirlenen kullanıcılar - Riskli kullanıcı, güvenliği tehlikeye girmiş olabilecek bir kullanıcı hesabının göstergesidir.Users flagged for risk - A risky user is an indicator for a user account that might have been compromised.

Bu makalede, denetim günlüklerinize kaydedilebilecek denetim etkinlikleri listelenir.This articles lists the audit activities that can be logged in your audit logs.

Erişim gözden geçirmeleriAccess reviews

Denetim KategorisiAudit Category EtkinlikActivity
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Erişim gözden geçirmesi sona erdiAccess review ended
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews İstek onayına onaylayan eklemeAdd approver to request approval
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Erişim gözden geçirmesine gözden geçiren eklemeAdd reviewer to access review
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Erişim incelemesi uygulaApply access review
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Erişim incelemesi oluşturCreate access review
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Program oluşturmaCreate program
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews İstek onayı oluşturmaCreate request approval
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Erişim incelemesini silDelete access review
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Program silmeDelete program
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Program denetimini bağlamaLink program control
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Azure AD Erişim Gözden Geçirmelerine EklemeOnboard to Azure AD Access Reviews
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Erişim gözden geçirmesinden gözden geçireni kaldırmaRemove reviewer from access review
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Gözden Geçirmeyi Durdurmayı İstemeRequest Stop Review
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Gözden geçirme sonucunu uygulama işlemi isteRequest apply review result
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Rbac Rolü üyeliğini gözden geçirmeReview Rbac Role membership
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Uygulama atamasını gözden geçirmeReview app assignment
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Grup üyeliğini gözden geçirmeReview group membership
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews İstek onayı isteğini gözden geçirmeReview request approval request
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Program denetiminin bağlantısını kaldırmaUnlink program control
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Erişim Gözden Geçirmesini GüncelleştirmeUpdate Access Review
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Azure AD erişim Incelemelerini güncelleştirme ekleme durumuUpdate Azure AD Access Reviews Onboarding status
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Erişim gözden geçirmesi posta bildirimi için ayarları güncelleştirUpdate access review mail notification settings
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Erişim gözden geçirme yineleme sayısı ayarını güncelleştirUpdate access review recurrence count setting
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Erişim gözden geçirme gün cinsinden yineleme sayısı ayarını güncelleştirUpdate access review recurrence duration in days setting
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Erişim gözden geçirme yineleme bitiş türü ayarını güncelleştirUpdate access review recurrence end type setting
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Erişim gözden geçirme yineleme türü ayarını güncelleştirUpdate access review recurrence type setting
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Erişim gözden geçirmesi anımsatıcı için ayarları güncelleştirUpdate access review reminder settings
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Program güncelleştirmeUpdate program
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews İstek onayını güncelleştirmeUpdate request approval
Erişim Gözden GeçirmeleriAccess Reviews Kullanıcı devre dışıUser disabled

Hesap sağlamaAccount provisioning

Denetim KategorisiAudit Category EtkinlikActivity
Uygulama YönetimiApplication Management V2 uygulama izinleri almaRetrieve V2 application permissions grants
Uygulama YönetimiApplication Management Geçerli kiracıdaki V2 uygulama hizmet sorumlularını almaRetrieve V2 application service principals in the current tenant
Uygulama YönetimiApplication Management V1 uygulamasını güncelleştirmeUpdate V1 application
Uygulama YönetimiApplication Management V2 uygulamasını güncelleştirmeUpdate V2 application
Uygulama YönetimiApplication Management V2 uygulama iznini güncelleştirmeUpdate V2 application permission grant
Uygulama YönetimiApplication Management OAuth2PermissionGrant eklemeAdd OAuth2PermissionGrant
Uygulama YönetimiApplication Management Hizmet sorumlusuna uygulama rol ataması eklemeAdd app role assignment to service principal

Uygulama proxy'siApplication proxy

Denetim KategorisiAudit Category EtkinlikActivity
Uygulama YönetimiApplication Management Uygulama eklemeAdd application
Uygulama YönetimiApplication Management Uygulamaya sahip eklemeAdd owner to application
Uygulama YönetimiApplication Management Hizmet sorumlusuna sahip eklemeAdd owner to service principal
Uygulama YönetimiApplication Management Hizmet sorumlusuna ilke eklemeAdd policy to service principal
Dizin YönetimiDirectory Management Hizmet sorumlusu eklemeAdd service principal
Dizin YönetimiDirectory Management Hizmet sorumlusu kimlik bilgileri eklemeAdd service principal credentials
Dizin YönetimiDirectory Management Uygulama onayıConsent to application
Dizin YönetimiDirectory Management Uygulamayı silDelete application
Dizin YönetimiDirectory Management Uygulamayı Kalıcı Olarak SilmeHard Delete application
Dizin YönetimiDirectory Management OAuth2PermissionGrant’ı kaldırmaRemove OAuth2PermissionGrant
Dizin YönetimiDirectory Management Hizmet sorumlusundan uygulama rolü atamasını kaldırmaRemove app role assignment from service principal
Dizin YönetimiDirectory Management Uygulamadan sahibi kaldırmaRemove owner from application
ResourceResource Hizmet sorumlusundan sahibi kaldırmaRemove owner from service principal
ResourceResource Hizmet sorumlusundan ilkeyi kaldırmaRemove policy from service principal
ResourceResource Hizmet sorumlusunu kaldırmaRemove service principal

Otomatik parola geçişiAutomated password rollover

Denetim KategorisiAudit Category EtkinlikActivity
Uygulama YönetimiApplication Management Hizmet sorumlusu kimlik bilgilerini kaldırmaRemove service principal credentials

B2CB2C

Denetim KategorisiAudit Category EtkinlikActivity
Uygulama YönetimiApplication Management Uygulamayı geri yüklemeRestore application
Uygulama YönetimiApplication Management İzni iptal etmeRevoke consent
Uygulama YönetimiApplication Management Uygulamayı güncelleştirmeUpdate application
Uygulama YönetimiApplication Management Dış gizli anahtarları güncelleştirmeUpdate external secrets
Uygulama YönetimiApplication Management Hizmet sorumlusunu güncelleştirmeUpdate service principal
Uygulama YönetimiApplication Management Uygulamaya bir erişim belirteci vermeIssue an access token to the application
Uygulama YönetimiApplication Management Uygulamaya bir yetkilendirme kodu vermeIssue an authorization code to the application
Uygulama YönetimiApplication Management Uygulamaya bir id_token vermeIssue an id_token to the application
Uygulama YönetimiApplication Management Yerel hesap kimlik bilgilerini doğrulamaValidate local account credentials
Uygulama YönetimiApplication Management Kullanıcı kimlik doğrulamasını doğrulamaValidate user authentication
Uygulama YönetimiApplication Management V2 uygulama izinleri eklemeAdd V2 application permissions
Uygulama YönetimiApplication Management CPIM anahtar kapsayıcısına ASCII gizli anahtarına dayalı bir anahtar eklemeAdd a key based on ASCII secret to a CPIM key container
Uygulama YönetimiApplication Management CPIM anahtar kapsayıcısına bir anahtar eklemeAdd a key to a CPIM key container
Uygulama YönetimiApplication Management AdminPolicyDatas-SetResourcesAdminPolicyDatas-SetResources
Uygulama YönetimiApplication Management AdminUserJourneys-GetResourcesAdminUserJourneys-GetResources
Uygulama YönetimiApplication Management AdminUserJourneys-RemoveResourcesAdminUserJourneys-RemoveResources
AuthenticationAuthentication AdminUserJourneys-SetResourcesAdminUserJourneys-SetResources
AuthenticationAuthentication IdentityProvider oluşturmaCreate IdentityProvider
AuthenticationAuthentication V1 uygulaması oluşturmaCreate V1 application
AuthenticationAuthentication V2 uygulaması oluşturmaCreate V2 application
AuthenticationAuthentication Kiracıda özel etki alanları oluşturmaCreate a custom domains in the tenant
AuthorizationAuthorization Yeni bir AdminUserJourney oluşturmaCreate a new AdminUserJourney
AuthorizationAuthorization Yerelleştirilmiş kaynak json oluşturmaCreate localized resource json
AuthorizationAuthorization Yeni Özel IDP oluşturmaCreate new Custom IDP
AuthorizationAuthorization Yeni IDP oluşturmaCreate new IDP
AuthorizationAuthorization B2C dizin kaynağı oluşturma veya güncelleştirmeCreate or update a B2C directory resource
AuthorizationAuthorization İlke oluşturCreate policy
AuthorizationAuthorization trustFramework ilkesi oluşturmaCreate trustFramework policy
AuthorizationAuthorization Yapılandırılabilir önek ile trustFramework ilkesi oluşturmaCreate trustFramework policy with configurable prefix
AuthorizationAuthorization Kullanıcı özniteliği oluşturmaCreate user attribute
AuthorizationAuthorization CreateTrustFrameworkPolicyCreateTrustFrameworkPolicy
AuthorizationAuthorization Yeni bir AdminUserJourney oluşturur veya güncelleştirirCreates or Update an new AdminUserJourney
AuthorizationAuthorization IDP’yi silmeDelete IDP
AuthorizationAuthorization IdentityProvider’ı silmeDelete IdentityProvider
AuthorizationAuthorization V1 uygulamasını silmeDelete V1 application
AuthorizationAuthorization V2 uygulamasını silmeDelete V2 application
AuthorizationAuthorization V2 uygulama iznini silmeDelete V2 application permission grant
AuthorizationAuthorization B2C dizini kaynağını silmeDelete a B2C directory resource
AuthorizationAuthorization CPIM anahtar kapsayıcısını silmeDelete a CPIM key container
AuthorizationAuthorization trustFramework ilkesini silmeDelete trustFramework policy
AuthorizationAuthorization Kullanıcı özniteliğini silmeDelete user attribute
AuthorizationAuthorization B2C özelliğini etkinleştirmeEnable B2C feature
AuthorizationAuthorization Bir abonelikteki B2C dizin kaynaklarını almaGet B2C directory resources in a subscription
AuthorizationAuthorization Özel IDP almaGet Custom IDP
AuthorizationAuthorization IDP almaGet IDP
AuthorizationAuthorization V1 ve V2 uygulamalarını almaGet V1 and V2 applications
AuthorizationAuthorization V1 uygulaması almaGet V1 application
AuthorizationAuthorization V1 uygulamaları almaGet V1 applications
AuthorizationAuthorization V2 uygulaması almaGet V2 application
AuthorizationAuthorization V2 uygulamaları almaGet V2 applications
AuthorizationAuthorization B2C dizin kaynağı alGet a B2C directory resource
AuthorizationAuthorization Kiracıdaki özel etki alanlarının listesini almaGet a list of custom domains in the tenant
AuthorizationAuthorization Kullanıcı yolculuğu almaGet a user journey
AuthorizationAuthorization Kullanıcı yolculuğu için izin verilen uygulama taleplerini almaGet allowed application claims for user journey
AuthorizationAuthorization Kullanıcı yolculuğu için izin verilen otomatik olarak onaylanan talepler almaGet allowed self-asserted claims for user journey
AuthorizationAuthorization İlkenin izin verilen otomatik olarak onaylanan taleplerini almaGet allowed self-asserted claims of policy
AuthorizationAuthorization Kullanılabilir çıktı talepleri listesini almaGet available output claims list
AuthorizationAuthorization Kullanıcı yolculuğu için içerik tanımlarını almaGet content definitions for user journey
AuthorizationAuthorization Belirli bir yönetim akışı için idp’leri almaGet idps for a specific admin flow
AuthorizationAuthorization JWK içindeki anahtar kapsayıcısı etkin anahtar meta verilerini almaGet key container active key metadata in JWK
AuthorizationAuthorization Tüm yönetim akışlarının listesini almaGet list of all admin flows
AuthorizationAuthorization Tüm kullanıcılar için tüm yönetim akışlarının etiketlerinin listesini almaGet list of tags for all admin flows for all users
AuthorizationAuthorization Bir kullanıcı için kiracıların listesini almaGet list of tenants for a user
AuthorizationAuthorization Yerel hesapların otomatik olarak onaylanan taleplerini almaGet local accounts' self-asserted claims
AuthorizationAuthorization Yerelleştirilmiş kaynak json almaGet localized resource json
AuthorizationAuthorization Microsoft.AzureActiveDirectory kaynak sağlayıcısının işlemlerini almaGet operations of Microsoft.AzureActiveDirectory resource provider
AuthorizationAuthorization İlkeleri almaGet policies
AuthorizationAuthorization İlke almaGet policy
AuthorizationAuthorization Bir kiracının kaynak özelliklerini almaGet resource properties of a tenant
AuthorizationAuthorization Desteklenen IDP listesini almaGet supported IDP list
AuthorizationAuthorization Kullanıcı yolculuğunun desteklenen IDP listesini almaGet supported IDP list of the user journey
AuthorizationAuthorization Kiracı Bilgilerini almaGet tenant Info
AuthorizationAuthorization Kiracının izin verilen özelliklerini almaGet tenant allowed features
AuthorizationAuthorization Kiracı tanımlı Özel IDP listesini almaGet tenant defined Custom IDP list
AuthorizationAuthorization Kiracı tanımlı IDP listesini almaGet tenant defined IDP list
AuthorizationAuthorization Kiracı tanımlı yerel IDP listesini almaGet tenant defined local IDP list
AuthorizationAuthorization Kaynak oluşturma için bir kullanıcının kiracı ayrıntılarını almaGet tenant details for a user for resource creation
AuthorizationAuthorization Kiracı listesini almaGet tenant list
AuthorizationAuthorization tenantDomains almaGet tenantDomains
AuthorizationAuthorization CPIM için varsayılan desteklenen kültürü almaGet the default supported culture for CPIM
AuthorizationAuthorization Bir yönetim akışının ayrıntılarını almaGet the details of an admin flow
AuthorizationAuthorization Bu kiracı için UserJourneys listesini almaGet the list of UserJourneys for this tenant
AuthorizationAuthorization CPIM için kullanılabilir desteklenen kültürler kümesini almaGet the set of available supported cultures for CPIM
AuthorizationAuthorization trustFramework ilkesini almaGet trustFramework policy
AuthorizationAuthorization trustFramework ilkesini xml olarak almaGet trustFramework policy as xml
AuthorizationAuthorization Kullanıcı özniteliğini almaGet user attribute
AuthorizationAuthorization Kullanıcı özniteliklerini almaGet user attributes
AuthorizationAuthorization Kullanıcı yolculuğu listesini almaGet user journey list
AuthorizationAuthorization GetIEFPoliciesGetIEFPolicies
AuthorizationAuthorization GetIdentityProvidersGetIdentityProviders
AuthorizationAuthorization GetTrustFrameworkPolicyGetTrustFrameworkPolicy
AuthorizationAuthorization Bir CPIM anahtar kapsayıcısını jwk biçiminde alırGets a CPIM key container in jwk format
AuthorizationAuthorization Kiracıdaki anahtar kapsayıcılarının listesini alırGets list of key containers in the tenant
AuthorizationAuthorization Kiracı türünü alırGets the type of tenant
AuthorizationAuthorization MigrateTenantMetadataMigrateTenantMetadata
AuthorizationAuthorization IdentityProvider için düzeltme eki uygulamaPatch IdentityProvider
AuthorizationAuthorization PutTrustFrameworkPolicyPutTrustFrameworkPolicy
AuthorizationAuthorization PutTrustFrameworkpolicyPutTrustFrameworkpolicy
AuthorizationAuthorization Kullanıcı yolculuğunu kaldırmaRemove a user journey
AuthorizationAuthorization CPIM anahtar kapsayıcısı yedeklemesini geri yüklemeRestore a CPIM key container backup
AuthorizationAuthorization V2 uygulama izinleri almaRetrieve V2 application permissions grants
AuthorizationAuthorization Geçerli kiracıdaki V2 uygulama hizmet sorumlularını almaRetrieve V2 application service principals in the current tenant
AuthorizationAuthorization Özel IDP’yi güncelleştirmeUpdate Custom IDP
AuthorizationAuthorization IDP’yi güncelleştirmeUpdate IDP
AuthorizationAuthorization Yerel IDP'yi güncelleştirUpdate Local IDP
AuthorizationAuthorization V1 uygulamasını güncelleştirmeUpdate V1 application
AuthorizationAuthorization V2 uygulamasını güncelleştirmeUpdate V2 application
AuthorizationAuthorization V2 uygulama iznini güncelleştirmeUpdate V2 application permission grant
AuthorizationAuthorization İlkeyi güncelleştirUpdate policy
AuthorizationAuthorization Kullanıcı özniteliğini güncelleştirmeUpdate user attribute
AuthorizationAuthorization CPIM şifrelenmiş anahtarını karşıya yüklemeUpload a CPIM encrypted key
AuthorizationAuthorization Kullanıcı yetkilendirmesi: API, kiracı için devre dışı bırakıldıUser Authorization: API is disabled for tenant featureset
AuthorizationAuthorization Kullanıcı yetkilendirmesi: ' Kiracı Admin' ' olarak Kullanıcı erişimi verildiUser Authorization: User granted access as 'Tenant Admin'
AuthorizationAuthorization Kullanıcı yetkilendirmesi: Kullanıcıya ' kimliği doğrulanmış kullanıcılar ' erişim hakları verildiUser Authorization: User was granted 'Authenticated Users' access rights
AuthorizationAuthorization B2C özelliğinin etkinleştirildiğini doğrulamaVerify if B2C feature is enabled
AuthorizationAuthorization Özelliğin etkin olduğunu doğrulayınVerify if feature is enabled
AuthorizationAuthorization Program oluşturmaCreate program
AuthorizationAuthorization Program silmeDelete program
AuthorizationAuthorization Program denetimini bağlamaLink program control
AuthorizationAuthorization Azure AD Erişim Gözden Geçirmelerine EklemeOnboard to Azure AD Access Reviews
AuthorizationAuthorization Program denetiminin bağlantısını kaldırmaUnlink program control
AuthorizationAuthorization Program güncelleştirmeUpdate program
AuthorizationAuthorization Masaüstü Sso’yu devre dışı bırakmaDisable Desktop Sso
AuthorizationAuthorization Belirli bir etki alanı için Masaüstü Sso’yu devre dışı bırakmaDisable Desktop Sso for a specific domain
AuthorizationAuthorization Uygulama proxy'sini devre dışı bırakDisable application proxy
AuthorizationAuthorization Geçişli kimlik doğrulamasını devre dışı bırakmaDisable passthrough authentication
AuthorizationAuthorization Masaüstü Sso’yu etkinleştirmeEnable Desktop Sso
Dizin YönetimiDirectory Management Belirli bir etki alanı için Masaüstü Sso’yu etkinleştirmeEnable Desktop Sso for a specific domain
Dizin YönetimiDirectory Management Uygulama proxy'sini etkinleştirEnable application proxy
Dizin YönetimiDirectory Management Geçişli kimlik doğrulamasını etkinleştirmeEnable passthrough authentication
Dizin YönetimiDirectory Management Kiracıda özel etki alanları oluşturmaCreate a custom domains in the tenant
Dizin YönetimiDirectory Management B2C özelliğini etkinleştirmeEnable B2C feature
Dizin YönetimiDirectory Management Kiracıdaki özel etki alanlarının listesini almaGet a list of custom domains in the tenant
Dizin YönetimiDirectory Management Bir kiracının kaynak özelliklerini almaGet resource properties of a tenant
Dizin YönetimiDirectory Management Kiracı Bilgilerini almaGet tenant Info
Dizin YönetimiDirectory Management Kiracının izin verilen özelliklerini almaGet tenant allowed features
Dizin YönetimiDirectory Management tenantDomains almaGet tenantDomains
AnahtarKey Kiracı türünü alırGets the type of tenant
AnahtarKey B2C özelliğinin etkinleştirildiğini doğrulamaVerify if B2C feature is enabled
AnahtarKey Özelliğin etkin olduğunu doğrulayınVerify if feature is enabled
AnahtarKey Şirkete iş ortağı eklemeAdd partner to company
AnahtarKey Doğrulanmamış etki alanı eklemeAdd unverified domain
AnahtarKey Doğrulanmış etki alanı eklemeAdd verified domain
AnahtarKey Şirket oluşturmaCreate company
AnahtarKey Şirket ayarları oluşturmaCreate company settings
AnahtarKey Şirket ayarlarını silmeDelete company settings
AnahtarKey İş ortağını indirgemeDemote partner
AnahtarKey Dizin silindiDirectory deleted
DiğerOther Dizin kalıcı olarak silindiDirectory deleted permanently
DiğerOther Dizin silinmek üzere zamanlandıDirectory scheduled for deletion
ResourceResource Şirketi iş ortağına yükseltmePromote company to partner
ResourceResource Hak yönetimi özelliklerini temizlemePurge rights management properties
ResourceResource Şirketten iş ortağını kaldırmaRemove partner from company
ResourceResource Doğrulanmamış etki alanını kaldırmaRemove unverified domain
ResourceResource Doğrulanmış etki alanını kaldırmaRemove verified domain
ResourceResource Şirket Bilgilerini AyarlamaSet Company Information
ResourceResource DirSync özelliğini ayarlamaSet DirSync feature
ResourceResource DirSyncEnabled bayrağını ayarlamaSet DirSyncEnabled flag
ResourceResource İş Ortaklığı AyarlamaSet Partnership
ResourceResource Yanlışlıkla silme eşiğini ayarlamaSet accidental deletion threshold
ResourceResource Şirket tarafından izin verilen veri konumunu ayarlamaSet company allowed data location
ResourceResource Şirket çok uluslu özelliğini etkin olarak ayarlamaSet company multinational feature enabled
ResourceResource Kiracıda dizin özelliğini ayarlamaSet directory feature on tenant
ResourceResource Etki alanı kimlik doğrulaması ayarlamaSet domain authentication
ResourceResource Etki alanında federasyon ayarlarını belirlemeSet federation settings on domain
ResourceResource Parola ilkesi ayarlamaSet password policy
ResourceResource Rights management özelliklerini ayarlamaSet rights management properties
ResourceResource Şirketi güncelleştirmeUpdate company
ResourceResource Şirket ayarlarını güncelleştirmeUpdate company settings
ResourceResource Etki alanını güncelleştirUpdate domain
ResourceResource Etki alanını doğrulaVerify domain
ResourceResource E-posta ile doğrulanmış etki alanını doğrulamaVerify email verified domain
ResourceResource EklemeOnboarding
ResourceResource Uyarı ayarlarını güncelleştirUpdate alert settings
ResourceResource Haftalık özet ayarlarını güncelleştirmeUpdate weekly digest settings
ResourceResource Dizin için parola geri yazmayı devre dışı bırakmaDisable password writeback for directory
ResourceResource Dizin için parola geri yazmayı etkinleştirmeEnable password writeback for directory
ResourceResource Gruba uygulama rolü ataması eklemeAdd app role assignment to group
ResourceResource Grup ekleAdd group
ResourceResource Gruba üye ekleAdd member to group
ResourceResource Gruba sahip eklemeAdd owner to group
ResourceResource Grup ayarları oluşturmaCreate group settings
ResourceResource Grubu silDelete group
ResourceResource Grup ayarlarını silmeDelete group settings
ResourceResource Kullanıcılara grup tabanlı lisans uygulamayı sonlandırmaFinish applying group based license to users
ResourceResource Grubu Kalıcı Olarak SilmeHard Delete group
ResourceResource Gruptan uygulama rolü atamasını kaldırmaRemove app role assignment from group
ResourceResource Üyeyi gruptan kaldırRemove member from group
ResourceResource Gruptan sahibi kaldırmaRemove owner from group
ResourceResource Grubu geri yüklemeRestore Group
ResourceResource Grup lisansı ayarlamaSet group license
ResourceResource Grubu kullanıcı tarafından yönetilecek şekilde ayarlamaSet group to be managed by user
ResourceResource Kullanıcılara grup tabanlı lisans uygulamaya başlamaStart applying group based license to users
ResourceResource Tetikleyici grubu lisans yeniden hesaplamasıTrigger group license recalculation
ResourceResource Grubu güncelleştirmeUpdate group
ResourceResource Grup ayarlarını güncelleştirmeUpdate group settings
ResourceResource Üye EkleAdd Member
ResourceResource Grup OluşturmaCreate Group
ResourceResource Grubu SilDelete Group
ResourceResource Üye KaldırRemove Member
ResourceResource Grubu GüncelleştirUpdate Group
ResourceResource Onay bekleyen bir gruba katılma isteğini onaylamaApprove a pending request to join a group
ResourceResource Onay bekleyen bir gruba katılma isteğini iptal etmeCancel a pending request to join a group
ResourceResource Yaşam döngüsü yönetim ilkesi oluşturmaCreate lifecycle management policy
ResourceResource Onay bekleyen bir gruba katılma isteğini silmeDelete a pending request to join a group
ResourceResource Onay bekleyen bir gruba katılma isteğini reddetmeReject a pending request to join a group
ResourceResource Grubu yenileRenew group
ResourceResource Bir gruba katılma isteğinde bulunmaRequest to join a group
ResourceResource Dinamik grup özelliklerini ayarlamaSet dynamic group properties
ResourceResource Yaşam döngüsü yönetim ilkesini güncelleştirmeUpdate lifecycle management policy
ResourceResource CPIM anahtar kapsayıcısına ASCII gizli anahtarına dayalı bir anahtar eklemeAdd a key based on ASCII secret to a CPIM key container
ResourceResource CPIM anahtar kapsayıcısına bir anahtar eklemeAdd a key to a CPIM key container
ResourceResource CPIM anahtar kapsayıcısını silmeDelete a CPIM key container
ResourceResource Anahtar kapsayıcısını silmeDelete key container
ResourceResource JWK içindeki anahtar kapsayıcısı etkin anahtar meta verilerini almaGet key container active key metadata in JWK
ResourceResource Anahtar kapsayıcısı meta verilerini almaGet key container metadata
ResourceResource Bir CPIM anahtar kapsayıcısını jwk biçiminde alırGets a CPIM key container in jwk format
ResourceResource Kiracıdaki anahtar kapsayıcılarının listesini alırGets list of key containers in the tenant
ResourceResource CPIM anahtar kapsayıcısı yedeklemesini geri yüklemeRestore a CPIM key container backup
ResourceResource Anahtar kapsayıcısını kaydetmeSave key container
ResourceResource CPIM şifrelenmiş anahtarını karşıya yüklemeUpload a CPIM encrypted key
ResourceResource Uygulamaya bir yetkilendirme kodu vermeIssue an authorization code to the application
ResourceResource Uygulamaya bir id_token vermeIssue an id_token to the application

Çekirdek dizinCore directory

Denetim KategorisiAudit Category EtkinlikActivity
Yönetim Birimi YönetimiAdministrative Unit Management Tek bir risk olayı türünü indirmeDownload a single risk event type
Yönetim Birimi YönetimiAdministrative Unit Management Yöneticileri ve haftalık özet katılımı durumunu indirmeDownload admins and status of weekly digest opt-in
Yönetim Birimi YönetimiAdministrative Unit Management Tüm risk olayı türlerini indirmeDownload all risk event types
Yönetim Birimi YönetimiAdministrative Unit Management Ücretsiz kullanıcı risk olaylarını indirmeDownload free user risk events
Yönetim Birimi YönetimiAdministrative Unit Management Riskli olduğu belirlenen kullanıcıları indirmeDownload users flagged for risk
Uygulama YönetimiApplication Management İşlenen toplu davetlerBatch invites processed
Uygulama YönetimiApplication Management Karşıya yüklenen toplu davetlerBatch invites uploaded
Uygulama YönetimiApplication Management İlkeye sahip eklemeAdd owner to policy
Uygulama YönetimiApplication Management İlke eklemeAdd policy
Uygulama YönetimiApplication Management İlkeyi silDelete policy
Uygulama YönetimiApplication Management İlke kimlik bilgilerini kaldırmaRemove policy credentials
Uygulama YönetimiApplication Management İlkeyi güncelleştirUpdate policy
Uygulama YönetimiApplication Management MFA kayıt ilkesini ayarlamaSet MFA registration policy
Uygulama YönetimiApplication Management Oturum açma riski ilkesini ayarlamaSet sign-in risk policy
Uygulama YönetimiApplication Management Kullanıcı riski ilkesini ayarlamaSet user risk policy
Uygulama YönetimiApplication Management Kullanım Koşullarını Kabul EtmeAccept Terms Of Use
Uygulama YönetimiApplication Management Kullanım Koşulları OluşturmaCreate Terms Of Use
Uygulama YönetimiApplication Management Kullanım Koşullarını ReddetmeDecline Terms Of Use
Uygulama YönetimiApplication Management Kullanım Koşullarını SilmeDelete Terms Of Use
Uygulama YönetimiApplication Management Kullanım Koşullarını DüzenlemeEdit Terms Of Use
Uygulama YönetimiApplication Management Kullanım Koşullarını YayımlamaPublish Terms Of Use
Uygulama YönetimiApplication Management Kullanım Koşullarını Yayımdan KaldırmaUnpublish Terms Of Use
Uygulama YönetimiApplication Management Uygulama SSL sertifikası eklemeAdd application SSL certificate
Uygulama YönetimiApplication Management SSL bağlamasını silmeDelete SSL binding
Uygulama YönetimiApplication Management Bağlayıcıyı kaydetmeRegister connector
Uygulama YönetimiApplication Management AdminPolicyDatas-RemoveResourcesAdminPolicyDatas-RemoveResources
Uygulama YönetimiApplication Management AdminPolicyDatas-SetResourcesAdminPolicyDatas-SetResources
Uygulama YönetimiApplication Management AdminUserJourneys-GetResourcesAdminUserJourneys-GetResources
Dizin YönetimiDirectory Management AdminUserJourneys-RemoveResourcesAdminUserJourneys-RemoveResources
Dizin YönetimiDirectory Management AdminUserJourneys-SetResourcesAdminUserJourneys-SetResources
Dizin YönetimiDirectory Management IdentityProvider oluşturmaCreate IdentityProvider
Dizin YönetimiDirectory Management Yeni bir AdminUserJourney oluşturmaCreate a new AdminUserJourney
Dizin YönetimiDirectory Management Yerelleştirilmiş kaynak json oluşturmaCreate localized resource json
Dizin YönetimiDirectory Management Yeni Özel IDP oluşturmaCreate new Custom IDP
Dizin YönetimiDirectory Management Yeni IDP oluşturmaCreate new IDP
Dizin YönetimiDirectory Management B2C dizin kaynağı oluşturma veya güncelleştirmeCreate or update a B2C directory resource
Dizin YönetimiDirectory Management İlke oluşturCreate policy
Dizin YönetimiDirectory Management trustFramework ilkesi oluşturmaCreate trustFramework policy
Dizin YönetimiDirectory Management Yapılandırılabilir önek ile trustFramework ilkesi oluşturmaCreate trustFramework policy with configurable prefix
Dizin YönetimiDirectory Management Kullanıcı özniteliği oluşturmaCreate user attribute
Dizin YönetimiDirectory Management CreateTrustFrameworkPolicyCreateTrustFrameworkPolicy
Dizin YönetimiDirectory Management IDP’yi silmeDelete IDP
Dizin YönetimiDirectory Management IdentityProvider’ı silmeDelete IdentityProvider
Dizin YönetimiDirectory Management B2C dizini kaynağını silmeDelete a B2C directory resource
Dizin YönetimiDirectory Management trustFramework ilkesini silmeDelete trustFramework policy
Dizin YönetimiDirectory Management Kullanıcı özniteliğini silmeDelete user attribute
Dizin YönetimiDirectory Management Bir kaynak grubundaki B2C dizin kaynaklarını almaGet B2C directory resources in a resource group
Dizin YönetimiDirectory Management Bir abonelikteki B2C dizin kaynaklarını almaGet B2C directory resources in a subscription
Dizin YönetimiDirectory Management Özel IDP almaGet Custom IDP
Dizin YönetimiDirectory Management IDP almaGet IDP
Dizin YönetimiDirectory Management B2C dizin kaynağı alGet a B2C directory resource
Dizin YönetimiDirectory Management Kullanıcı yolculuğu almaGet a user journey
Dizin YönetimiDirectory Management Kullanıcı yolculuğu için izin verilen uygulama taleplerini almaGet allowed application claims for user journey
Dizin YönetimiDirectory Management Kullanıcı yolculuğu için izin verilen otomatik olarak onaylanan talepler almaGet allowed self-asserted claims for user journey
Dizin YönetimiDirectory Management İlkenin izin verilen otomatik olarak onaylanan taleplerini almaGet allowed self-asserted claims of policy
Dizin YönetimiDirectory Management Kullanılabilir çıktı talepleri listesini almaGet available output claims list
Dizin YönetimiDirectory Management Kullanıcı yolculuğu için içerik tanımlarını almaGet content definitions for user journey
Dizin YönetimiDirectory Management Belirli bir yönetim akışı için idp’leri almaGet idps for a specific admin flow
Dizin YönetimiDirectory Management Tüm yönetim akışlarının listesini almaGet list of all admin flows
Dizin YönetimiDirectory Management Tüm kullanıcılar için tüm yönetim akışlarının etiketlerinin listesini almaGet list of tags for all admin flows for all users
Grup YönetimiGroup Management Bir kullanıcı için kiracıların listesini almaGet list of tenants for a user
Grup YönetimiGroup Management Yerel hesapların otomatik olarak onaylanan taleplerini almaGet local accounts' self-asserted claims
Grup YönetimiGroup Management Yerelleştirilmiş kaynak json almaGet localized resource json
Grup YönetimiGroup Management Microsoft.AzureActiveDirectory kaynak sağlayıcısının işlemlerini almaGet operations of Microsoft.AzureActiveDirectory resource provider
Grup YönetimiGroup Management İlkeleri almaGet policies
Grup YönetimiGroup Management İlke almaGet policy
Grup YönetimiGroup Management Desteklenen IDP listesini almaGet supported IDP list
Grup YönetimiGroup Management Kullanıcı yolculuğunun desteklenen IDP listesini almaGet supported IDP list of the user journey
Grup YönetimiGroup Management Kiracı tanımlı Özel IDP listesini almaGet tenant defined Custom IDP list
Grup YönetimiGroup Management Kiracı tanımlı IDP listesini almaGet tenant defined IDP list
Grup YönetimiGroup Management Kiracı tanımlı yerel IDP listesini almaGet tenant defined local IDP list
Grup YönetimiGroup Management Kaynak oluşturma için bir kullanıcının kiracı ayrıntılarını almaGet tenant details for a user for resource creation
Grup YönetimiGroup Management CPIM için varsayılan desteklenen kültürü almaGet the default supported culture for CPIM
Grup YönetimiGroup Management Bir yönetim akışının ayrıntılarını almaGet the details of an admin flow
Grup YönetimiGroup Management Bu kiracı için UserJourneys listesini almaGet the list of UserJourneys for this tenant
Grup YönetimiGroup Management CPIM için kullanılabilir desteklenen kültürler kümesini almaGet the set of available supported cultures for CPIM
Grup YönetimiGroup Management trustFramework ilkesini almaGet trustFramework policy
Grup YönetimiGroup Management trustFramework ilkesini xml olarak almaGet trustFramework policy as xml
Grup YönetimiGroup Management Kullanıcı özniteliğini almaGet user attribute
İlke YönetimiPolicy Management Kullanıcı özniteliklerini almaGet user attributes
İlke YönetimiPolicy Management Kullanıcı yolculuğu listesini almaGet user journey list
İlke YönetimiPolicy Management GetIEFPoliciesGetIEFPolicies
İlke YönetimiPolicy Management GetIdentityProvidersGetIdentityProviders
İlke YönetimiPolicy Management GetTrustFrameworkPolicyGetTrustFrameworkPolicy
ResourceResource MigrateTenantMetadataMigrateTenantMetadata
ResourceResource Kaynakları taşıMove resources
ResourceResource IdentityProvider için düzeltme eki uygulamaPatch IdentityProvider
ResourceResource PutTrustFrameworkPolicyPutTrustFrameworkPolicy
ResourceResource PutTrustFrameworkpolicyPutTrustFrameworkpolicy
ResourceResource Kullanıcı yolculuğunu kaldırmaRemove a user journey
ResourceResource Özel IDP’yi güncelleştirmeUpdate Custom IDP
ResourceResource IDP’yi güncelleştirmeUpdate IDP
ResourceResource Yerel IDP'yi güncelleştirUpdate Local IDP
ResourceResource B2C dizini kaynağını güncelleştirmeUpdate a B2C directory resource
ResourceResource İlkeyi güncelleştirUpdate policy
ResourceResource Abonelik durumunu güncelleştirmeUpdate subscription status
Rol YönetimiRole Management Kullanıcı özniteliğini güncelleştirmeUpdate user attribute
Rol YönetimiRole Management Kaynakları taşımayı doğrulamaValidate move resources
Rol YönetimiRole Management Cihaz eklemeAdd device
Rol YönetimiRole Management Cihaz yapılandırması eklemeAdd device configuration
Rol YönetimiRole Management Cihaza kayıtlı sahip eklemeAdd registered owner to device
Rol YönetimiRole Management Cihaza kayıtlı kullanıcılar eklemeAdd registered users to device
Rol YönetimiRole Management Cihazı silDelete device
Rol YönetimiRole Management Cihaz yapılandırmasını silmeDelete device configuration
Rol YönetimiRole Management Cihaz artık uyumlu değilDevice no longer compliant
Rol YönetimiRole Management Cihaz artık yönetilen cihaz değilDevice no longer managed
Kullanıcı YönetimiUser Management Cihazdan kayıtlı sahibi kaldırmaRemove registered owner from device
Kullanıcı YönetimiUser Management Cihazdan kayıtlı kullanıcıları kaldırmaRemove registered users from device
Kullanıcı YönetimiUser Management Cihazı güncelleştirUpdate device
Kullanıcı YönetimiUser Management Cihaz yapılandırmasını güncelleştirmeUpdate device configuration
Kullanıcı YönetimiUser Management Role uygun üye eklemeAdd eligible member to role
Kullanıcı YönetimiUser Management Role üye eklemeAdd member to role
Kullanıcı YönetimiUser Management Rol tanımına rol ataması eklemeAdd role assignment to role definition
Kullanıcı YönetimiUser Management Şablondan rol eklemeAdd role from template
Kullanıcı YönetimiUser Management Role kapsamlı üye eklemeAdd scoped member to role
Kullanıcı YönetimiUser Management Rolden uygun üyeyi kaldırmaRemove eligible member from role
Kullanıcı YönetimiUser Management Üyeyi rolden kaldırRemove member from role
Kullanıcı YönetimiUser Management Rol tanımından rol atamasını kaldırmaRemove role assignment from role definition
Kullanıcı YönetimiUser Management Rolden kapsamlı üyeyi kaldırmaRemove scoped member from role
Kullanıcı YönetimiUser Management Rolü güncelleştirmeUpdate role
Kullanıcı YönetimiUser Management AccessReview_ReviewAccessReview_Review
Kullanıcı YönetimiUser Management AccessReview_UpdateAccessReview_Update
Kullanıcı YönetimiUser Management ActivationAbortedActivationAborted
Kullanıcı YönetimiUser Management ActivationApprovedActivationApproved
Kullanıcı YönetimiUser Management ActivationCanceledActivationCanceled
Kullanıcı YönetimiUser Management ActivationRequestedActivationRequested
Kullanıcı YönetimiUser Management EklendiAdded
Kullanıcı YönetimiUser Management AtaAssign

Kimlik korumasıIdentity protection

Denetim KategorisiAudit Category EtkinlikActivity
Dizin YönetimiDirectory Management YükseltElevate
Dizin YönetimiDirectory Management KaldırıldıRemoved
Dizin YönetimiDirectory Management Rol Ayarı değişiklikleriRole Setting changes
DiğerOther ScanAlertsNowScanAlertsNow
DiğerOther KaydolSignup
DiğerOther Yetkiyi KaldırUnelevate
DiğerOther UpdateAlertSettingsUpdateAlertSettings
DiğerOther UpdateCurrentStateUpdateCurrentState
İlke YönetimiPolicy Management Erişim gözden geçirmesi sona erdiAccess review ended
İlke YönetimiPolicy Management İstek onayına onaylayan eklemeAdd approver to request approval
İlke YönetimiPolicy Management Erişim gözden geçirmesine gözden geçiren eklemeAdd reviewer to access review
Kullanıcı YönetimiUser Management Erişim incelemesi uygulaApply access review
Kullanıcı YönetimiUser Management Erişim incelemesi oluşturCreate access review

Davetli kullanıcılarInvited users

Denetim KategorisiAudit Category EtkinlikActivity
DiğerOther İstek onayı oluşturmaCreate request approval
DiğerOther Erişim incelemesini silDelete access review
Kullanıcı YönetimiUser Management Erişim gözden geçirmesinden gözden geçireni kaldırmaRemove reviewer from access review
Kullanıcı YönetimiUser Management Gözden geçirme sonucunu uygulama işlemi isteRequest apply review result
Kullanıcı YönetimiUser Management Gözden Geçirmeyi Durdurmayı İstemeRequest Stop Review
Kullanıcı YönetimiUser Management Uygulama atamasını gözden geçirmeReview app assignment
Kullanıcı YönetimiUser Management Grup üyeliğini gözden geçirmeReview group membership
Kullanıcı YönetimiUser Management Rbac Rolü üyeliğini gözden geçirmeReview Rbac Role membership

Microsoft Identity Manager (MIM)Microsoft Identity Manager (MIM)

Denetim KategorisiAudit Category EtkinlikActivity
Grup YönetimiGroup Management İstek onayı isteğini gözden geçirmeReview request approval request
Grup YönetimiGroup Management Erişim Gözden Geçirmesini GüncelleştirmeUpdate Access Review
Grup YönetimiGroup Management Erişim gözden geçirmesi posta bildirimi için ayarları güncelleştirUpdate access review mail notification settings
Grup YönetimiGroup Management Erişim gözden geçirme yineleme sayısı ayarını güncelleştirUpdate access review recurrence count setting
Grup YönetimiGroup Management Erişim gözden geçirme gün cinsinden yineleme sayısı ayarını güncelleştirUpdate access review recurrence duration in days setting
Kullanıcı YönetimiUser Management Erişim gözden geçirme yineleme bitiş türü ayarını güncelleştirUpdate access review recurrence end type setting
Kullanıcı YönetimiUser Management Erişim gözden geçirme yineleme türü ayarını güncelleştirUpdate access review recurrence type setting

Privileged Identity ManagementPrivileged Identity Management

Denetim KategorisiAudit Category EtkinlikActivity
PIMPIM ActivationAbortedActivationAborted
PIMPIM ActivationApprovedActivationApproved
PIMPIM ActivationCanceledActivationCanceled
PIMPIM ActivationreddedildiActivationDenied
PIMPIM ActivationRequestedActivationRequested
PIMPIM EklendiAdded
PIMPIM AddedOutsidePIMAddedOutsidePIM
PIMPIM AtaAssign
PIMPIM DissalertDismissAlert
PIMPIM YükseltElevate
PIMPIM ReactivateAlertReactivateAlert
PIMPIM KaldırıldıRemoved
PIMPIM RemovedOutsidePIMRemovedOutsidePIM
PIMPIM Gözden Geçirmeyi Durdurmayı İstemeRequest Stop Review
PIMPIM Rol Ayarı değişiklikleriRole Setting changes
PIMPIM ScanAlertsNowScanAlertsNow
PIMPIM KaydolSignup
PIMPIM KaldırmanızUnassign
PIMPIM Yetkiyi KaldırUnelevate
PIMPIM UpdateAlertSettingsUpdateAlertSettings
PIMPIM UpdateCurrentStateUpdateCurrentState

Self servis grup yönetimiSelf-service group management

Denetim KategorisiAudit Category EtkinlikActivity
Grup YönetimiGroup Management Kullanıcı parolasını sıfırlamaReset user password
Grup YönetimiGroup Management Kullanıcıyı geri yükleRestore user
Grup YönetimiGroup Management Kullanıcı parolasını değiştirmeye zorlamayı ayarlamaSet force change user password
Grup YönetimiGroup Management Kullanıcı yöneticisini ayarlamaSet user manager
Grup YönetimiGroup Management Kullanıcılar için kimlik doğrulaması belirteci meta verilerini etkin olarak ayarlamaSet users oath token metadata enabled
Grup YönetimiGroup Management StsRefreshTokenValidFrom Zaman Damgasını GüncelleştirmeUpdate StsRefreshTokenValidFrom Timestamp
Grup YönetimiGroup Management Dış gizli anahtarları güncelleştirmeUpdate external secrets
Grup YönetimiGroup Management Kullanıcıyı güncelleştirUpdate user
Grup YönetimiGroup Management Yönetici geçici bir parola oluştururAdmin generates a temporary password

Self servis parola yönetimiSelf-service password management

Denetim KategorisiAudit Category EtkinlikActivity
Dizin YönetimiDirectory Management Yöneticiler, kullanıcının parolasını sıfırlamasını zorunlu tutarAdmins requires the user to reset their password
Dizin YönetimiDirectory Management Uygulamaya dış kullanıcı atamaAssign external user to application
Kullanıcı YönetimiUser Management E-posta gönderilmedi, kullanıcının aboneliği kaldırıldıEmail not sent, user unsubscribed
Kullanıcı YönetimiUser Management Dış kullanıcıyı davet etmeInvite external user
Kullanıcı YönetimiUser Management Dış kullanıcı davetini kullanmaRedeem external user invite
Kullanıcı YönetimiUser Management Virüslü kiracı oluşturmaViral tenant creation
Kullanıcı YönetimiUser Management Virüslü kullanıcı oluşturmaViral user creation
Kullanıcı YönetimiUser Management Kullanıcı Parolası KaydıUser Password Registration
Kullanıcı YönetimiUser Management Kullanıcı Parolası SıfırlamaUser Password Reset
Kullanıcı YönetimiUser Management Self servis parola sıfırlaması engellendiBlocked from self-service password reset

Kullanım koşullarıTerms of use

Denetim KategorisiAudit Category EtkinlikActivity
Kullanım KoşullarıTerms Of Use Kullanım Koşullarını Kabul EtmeAccept Terms Of Use
Kullanım KoşullarıTerms Of Use Kullanım Koşulları OluşturmaCreate Terms Of Use
Kullanım KoşullarıTerms Of Use Kullanım Koşullarını ReddetmeDecline Terms Of Use
Kullanım KoşullarıTerms Of Use Onayı SilDelete Consent
Kullanım KoşullarıTerms Of Use Kullanım Koşullarını SilmeDelete Terms Of Use
Kullanım KoşullarıTerms Of Use Kullanım Koşullarını DüzenlemeEdit Terms Of Use
Kullanım KoşullarıTerms Of Use Süre sonu kullanım koşullarıExpire Terms Of Use
Kullanım KoşullarıTerms Of Use Kullanım koşullarını kalıcı olarak silHard Delete Terms Of Use
Kullanım KoşullarıTerms Of Use Kullanım Koşullarını YayımlamaPublish Terms Of Use
Kullanım KoşullarıTerms Of Use Kullanım Koşullarını Yayımdan KaldırmaUnpublish Terms Of Use

Sonraki adımlarNext steps