Azure AD hizmet sınırlamaları ve kısıtlamalarıAzure AD service limits and restrictions

Bu makale, kullanım kısıtlamaları ve Azure Active Directory (Azure AD) hizmeti için diğer hizmet sınırlamaları içerir.This article contains the usage constraints and other service limits for the Azure Active Directory (Azure AD) service. Microsoft Azure hizmet sınırlamaları için tam kümesini arıyorsanız bkz Azure aboneliği ve hizmet limitleri, kotalar ve kısıtlamalar.If you’re looking for the full set of Microsoft Azure service limits, see Azure Subscription and Service Limits, Quotas, and Constraints.

Azure Active Directory (Azure AD) hizmetine yönelik kullanım kısıtlamalarını ve diğer hizmet sınırlarını burada bulabilirsiniz.Here are the usage constraints and other service limits for the Azure Active Directory (Azure AD) service.

KategoriCategory SınırlarLimits
DizinlerDirectories Tek bir kullanıcı, üye veya konuk olarak en fazla 500 Azure AD dizinine ait olabilir.A single user can belong to a maximum of 500 Azure AD directories as a member or a guest.
Tek bir kullanıcı, en fazla 20 dizin oluşturabilir.A single user can create a maximum of 20 directories.
Etki AlanlarıDomains En fazla 900 yönetilen etki alanı adı ekleyebilirsiniz.You can add no more than 900 managed domain names. Şirket içi Active Directory ile tüm etki alanlarınızı federasyon için ayarlarsanız her dizinde en fazla 450 etki alanı adı ekleyebilirsiniz.If you set up all of your domains for federation with on-premises Active Directory, you can add no more than 450 domain names in each directory.
NesnelerObjects
 • Azure Active Directory'nin Ücretsiz sürümünün kullanıcıları, tek bir dizinde en fazla 500.000 nesne oluşturabilir.A maximum of 500,000 objects can be created in a single directory by users of the Free edition of Azure Active Directory.
 • Yönetici olmayan bir kullanıcı en fazla 250 nesne oluşturabilir.A non-admin user can create no more than 250 objects. Geri yüklenebilir durumdaki etkin nesneler ve silinmiş nesneler bu kotaya dahil edilir.Both active objects and deleted objects that are available to restore count toward this quota. Yalnızca silinmesinin üzerinden 30 günden az zaman geçen nesneler geri yüklenebilir.Only deleted objects that were deleted fewer than 30 days ago are available to restore. Geri yüklenemez durumdaki silinmiş nesneler, 30 gün boyunca dörtte bir değerde bu kotaya dahil edilir.Deleted objects that are no longer available to restore count toward this quota at a value of one-quarter for 30 days. Normal görevleri sırasında bu kotayı sürekli aşabilecek, yönetici olmayan kullanıcılara yönetici rolü atayabilirsiniz.Perhaps assign an administrator role to non-admin users who are likely to repeatedly exceed this quota in the course of their regular duties.
Şema uzantılarıSchema extensions
 • Dize türü uzantılar en fazla 256 karakter olabilir.String-type extensions can have a maximum of 256 characters.
 • İkili tür uzantılar 256 bayt ile sınırlıdır.Binary-type extensions are limited to 256 bytes.
 • Herhangi bir tek nesneye tüm türlerde ve tüm uygulamalarda yalnızca 100 uzantı değeri yazılabilir.Only 100 extension values, across all types and all applications, can be written to any single object.
 • Dize türü veya ikili tür tek değerli özniteliklerle yalnızca User, Group, TenantDetail, Device, Application ve ServicePrincipal varlıkları uzatılabilir.Only User, Group, TenantDetail, Device, Application, and ServicePrincipal entities can be extended with string-type or binary-type single-valued attributes.
 • Şema uzantıları yalnızca Graph API'si 1.21 önizleme sürümünde kullanılabilir.Schema extensions are available only in the Graph API version 1.21 preview. Bir uzantıyı kaydetmek için uygulamaya yazma erişimi verilmelidir.The application must be granted write access to register an extension.
UygulamalarApplications Tek bir uygulamanın sahibi en fazla 100 kullanıcı olabilir.A maximum of 100 users can be owners of a single application.
GruplarGroups
 • Tek bir grubun sahibi olarak en fazla 100 kullanıcı atanabilir.A maximum of 100 users can be owners of a single group.
 • Tek bir gruba üye olarak herhangi bir miktarda nesne atanabilir.Any number of objects can be members of a single group.
 • Bir kullanıcı, herhangi bir sayıda grubun üyesi olabilir.A user can be a member of any number of groups.
 • Bir grupta, Azure AD Connect kullanarak şirket içi Active Directory'den Azure Active Directory'ye eşitleyebileceğiniz üye sayısı 50.000 ile sınırlıdır.The number of members in a group that you can synchronize from your on-premises Active Directory to Azure Active Directory by using Azure AD Connect is limited to 50,000 members.
Erişim PaneliAccess Panel
 • Erişim Paneli'nde kullanıcı başına görülebilecek uygulama sayısı sınırı yoktur.There's no limit to the number of applications that can be seen in the Access Panel per user. Bu, Azure AD Premium veya Enterprise Mobility Suite lisansları atanmış kullanıcılar için geçerlidir.This applies to users assigned licenses for Azure AD Premium or the Enterprise Mobility Suite.
 • Erişim Paneli'nde her kullanıcı için en fazla 10 uygulama kutucuğu görülebilir.A maximum of 10 app tiles can be seen in the Access Panel for each user. Bu sınır, Azure Active Directory'nin Ücretsiz veya Azure AD Temel sürümü lisansları atanmış kullanıcılar için geçerlidir.This limit applies to users who are assigned licenses for Free or Azure AD Basic editions of Azure Active Directory. Uygulama kutucuklarına Box, Salesforce veya Dropbox örnek verilebilir.Examples of app tiles include Box, Salesforce, or Dropbox. Bu sınır yönetici hesapları için geçerli değildir.This limit doesn't apply to administrator accounts.
ReportsReports Herhangi bir raporda en fazla 1.000 satır görüntülenebilir veya indirilebilir.A maximum of 1,000 rows can be viewed or downloaded in any report. Bunun üzerindeki veriler kesilir.Any additional data is truncated.
Yönetim birimleriAdministrative units Bir nesne en fazla 30 idari birimin üyesi olabilir.An object can be a member of no more than 30 administrative units.
Yönetici rolleri ve izinleriAdmin roles and permissions
 • Bir grup, sahip olarak eklenemez.A group can't be added as an owner.
 • Bir grup, bir role atanamaz.A group can't be assigned to a role.
 • Varsayılan kullanıcı izinleri, Azure AD’deki kullanıcı ayarı olan kiracı değiştirmeleri hariç değiştirilemez.Default user permissions can't be changed except for tenant switches, which are user settings in Azure AD.
 • Sonraki adımlarNext steps