App Service’e genel bakışApp Service overview

Azure App Service Web UYGULAMALARıNı, REST API 'leri ve mobil arka uçları BARıNDıRMAK için HTTP tabanlı bir hizmettir.Azure App Service is an HTTP-based service for hosting web applications, REST APIs, and mobile back ends. .NET, .NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP veya Python dahil en sevdiğiniz dilde geliştirebilirsiniz.You can develop in your favorite language, be it .NET, .NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP, or Python. Uygulamalar hem Windows hem de Linuxtabanlı ortamlarda kolayca çalışır ve ölçeklenebilir.Applications run and scale with ease on both Windows and Linux-based environments.

App Service, uygulamanıza güvenlik, Yük Dengeleme, otomatik ölçeklendirme ve otomatik yönetim gibi Microsoft Azure gücünü eklemektedir.App Service not only adds the power of Microsoft Azure to your application, such as security, load balancing, autoscaling, and automated management. Ayrıca, Azure DevOps, GitHub, Docker Hub 'dan sürekli dağıtım ve diğer kaynaklardan, paket yönetimi, hazırlık ortamları, özel etki alanı ve TLS/SSL sertifikaları gibi DevOps özelliklerinden de yararlanabilirsiniz.You can also take advantage of its DevOps capabilities, such as continuous deployment from Azure DevOps, GitHub, Docker Hub, and other sources, package management, staging environments, custom domain, and TLS/SSL certificates.

App Service ile kullandığınız Azure işlem kaynakları için ödeme yaparsınız.With App Service, you pay for the Azure compute resources you use. Kullandığınız işlem kaynakları, uygulamalarınızı çalıştırdığınız App Service planına göre belirlenir.The compute resources you use are determined by the App Service plan that you run your apps on. Daha fazla bilgi için bkz. Azure App Service planlarına genel bakış.For more information, see Azure App Service plans overview.

App Service nedir?Why use App Service?

App Service temel özelliklerinden bazıları aşağıda verilmiştir:Here are some key features of App Service:

 • Birden çok dil ve çerçeve -App Service ASP.NET, ASP.NET Core, Java, Ruby, Node.js, php veya Python için birinci sınıf desteğe sahiptir.Multiple languages and frameworks - App Service has first-class support for ASP.NET, ASP.NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP, or Python. Ayrıca, PowerShell’i ve diğer betikleri ya da yürütülebilir hizmetleri arka plan hizmetleri olarak çalıştırabilirsiniz.You can also run PowerShell and other scripts or executables as background services.
 • Yönetilen üretim ortamı -otomatik düzeltme eklerini App Service ve işletim sistemi ve dil çerçevelerini sizin için korur.Managed production environment - App Service automatically patches and maintains the OS and language frameworks for you. Harika uygulamalar yazmaya ve Azure 'un platformu hakkında endişelenmenize zaman harcaın.Spend time writing great apps and let Azure worry about the platform.
 • Kapsayıcılama ve Docker -uygulamanızı yeniden renklendirme ve App Service özel bir Windows veya Linux kapsayıcısı barındırın.Containerization and Docker - Dockerize your app and host a custom Windows or Linux container in App Service. Docker Compose ile çok Kapsayıcılı uygulamalar çalıştırın.Run multi-container apps with Docker Compose. Docker becerilerinizi doğrudan App Service geçirin.Migrate your Docker skills directly to App Service.
 • DevOps iyileştirmesi - Azure DevOps, GitHub, BitBucket, Docker Hub veya Azure Container Registry ile sürekli tümleştirme ve dağıtım ayarlayın.DevOps optimization - Set up continuous integration and deployment with Azure DevOps, GitHub, BitBucket, Docker Hub, or Azure Container Registry. Test ve hazırlık ortamları aracılığıyla güncelleştirmeleri yükseltin.Promote updates through test and staging environments. Azure PowerShell veya platformlar arası komut satırı arabirimi (CLI) kullanarak uygulamalarınızı App Service’de yönetin.Manage your apps in App Service by using Azure PowerShell or the cross-platform command-line interface (CLI).
 • Yüksek kullanılabilirlik ile küresel ölçeklendirme - El ile veya otomatik olarak ölçek artırabilir veya genişletebilirsiniz.Global scale with high availability - Scale up or out manually or automatically. Uygulamalarınızı Microsoft'un küresel veri merkezi altyapılarının herhangi bir yerinde barındırın. App Service SLA’sı yüksek kullanılabilirlik taahhüt eder.Host your apps anywhere in Microsoft's global datacenter infrastructure, and the App Service SLA promises high availability.
 • SaaS platformları ve şirket için veri bağlantıları - Kurumsal sistemler (SAP gibi), SaaS hizmetleri (Salesforce gibi) ve İnternet hizmetleri (Facebook gibi) için 50’den fazla bağlayıcı arasından seçim yapın.Connections to SaaS platforms and on-premises data - Choose from more than 50 connectors for enterprise systems (such as SAP), SaaS services (such as Salesforce), and internet services (such as Facebook). Karma Bağlantılar’ı ve Azure Sanal Ağlar’ı kullanarak şirket içi verilere erişin.Access on-premises data using Hybrid Connections and Azure Virtual Networks.
 • Güvenlik ve uyumluluk - App Service ISO, SOC ve PCI uyumludur.Security and compliance - App Service is ISO, SOC, and PCI compliant. Azure Active Directory, Google, Facebook, Twitterveya Microsoft hesabıkullanıcıların kimliğini doğrulayın.Authenticate users with Azure Active Directory, Google, Facebook, Twitter, or Microsoft account. IP adresi kısıtlamaları oluşturun ve hizmet kimliklerini yönetin.Create IP address restrictions and manage service identities.
 • Uygulama şablonları - Azure Market’teki WordPress, Joomla ve Drupal’i de içeren kapsamlı uygulama şablonu listesinden seçiminizi yapın.Application templates - Choose from an extensive list of application templates in the Azure Marketplace, such as WordPress, Joomla, and Drupal.
 • Visual Studio ve Visual Studio Code tümleştirme temelli Araçlar Visual Studio ve oluşturma, dağıtma ve hata ayıklama işini kolaylaştırır Visual Studio Code.Visual Studio and Visual Studio Code integration - Dedicated tools in Visual Studio and Visual Studio Code streamline the work of creating, deploying, and debugging.
 • API ve mobil Özellikler -App Service, daha fazla API senaryosu Için, YENIDEN anahtar cors desteği sağlar ve kimlik doğrulama, çevrimdışı veri eşitleme, anında iletme bildirimleri ve daha fazlasını etkinleştirerek mobil uygulama senaryolarını basitleştirir.API and mobile features - App Service provides turn-key CORS support for RESTful API scenarios, and simplifies mobile app scenarios by enabling authentication, offline data sync, push notifications, and more.
 • Sunucusuz kod - Açıkça altyapı sağlamanıza veya yönetmenize gerek kalmadan isteğe bağlı olarak bir kod parçacığı veya betik çalıştırın ve yalnızca kodunuzun gerçekte kullandığı işlem süresi (bkz. Azure İşlevleri) için ücret ödeyin.Serverless code - Run a code snippet or script on-demand without having to explicitly provision or manage infrastructure, and pay only for the compute time your code actually uses (see Azure Functions).

App Service yanı sıra Azure, Web sitelerini ve Web uygulamalarını barındırmak için kullanılabilecek başka hizmetler de sunar.Besides App Service, Azure offers other services that can be used for hosting websites and web applications. Çoğu senaryo için en iyi seçenektir App Service.For most scenarios, App Service is the best choice. Mikro hizmet mimarisi için Azure yay-bulut hizmeti veya Service Fabricgöz önünde bulundurun.For microservice architecture, consider Azure Spring-Cloud Service or Service Fabric. Kodunuzun çalıştırıldığı VM 'Ler üzerinde daha fazla denetime ihtiyacınız varsa, Azure sanal makinelerinigöz önünde bulundurun.If you need more control over the VMs on which your code runs, consider Azure Virtual Machines. Bu Azure hizmetleri arasında seçim yapma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure App Service, Virtual Machines, Service Fabric ve Cloud Services karşılaştırması.For more information about how to choose between these Azure services, see Azure App Service, Virtual Machines, Service Fabric, and Cloud Services comparison.

Linux’ta App ServiceApp Service on Linux

App Service, Web uygulamalarını desteklenen uygulama yığınları için yerel olarak Linux üzerinde de barındırabilir.App Service can also host web apps natively on Linux for supported application stacks. Ayrıca, özel Linux kapsayıcıları (Kapsayıcılar için Web App olarak da bilinir) çalıştırabilir.It can also run custom Linux containers (also known as Web App for Containers).

Yerleşik diller ve çerçevelerBuilt-in languages and frameworks

Linux üzerinde App Service, bir dizi dile özgü yerleşik görüntüyü destekler.App Service on Linux supports a number of language specific built-in images. Kodunuzu dağıtmanız yeterlidir.Just deploy your code. Desteklenen diller şunlardır: Node.js, Java (JRE 8 & JRE 11), PHP, Python, .NET Core ve Ruby.Supported languages include: Node.js, Java (JRE 8 & JRE 11), PHP, Python, .NET Core and Ruby. az webapp list-runtimes --linuxEn son dilleri ve desteklenen sürümleri görüntülemek için ' i çalıştırın.Run az webapp list-runtimes --linux to view the latest languages and supported versions. Uygulamanızın gerektirdiği çalışma zamanı yerleşik resimlerde desteklenmiyorsa, özel bir kapsayıcı ile dağıtabilirsiniz.If the runtime your application requires is not supported in the built-in images, you can deploy it with a custom container.

SınırlamalarLimitations

 • Linux üzerinde App Service, paylaşılan fiyatlandırma katmanında desteklenmez.App Service on Linux is not supported on Shared pricing tier.
 • Aynı App Service planında Windows ve Linux uygulamalarını karıştıramazsınız.You can't mix Windows and Linux apps in the same App Service plan.
 • Aynı kaynak grubu içinde, aynı bölgedeki Windows ve Linux uygulamalarını karıştıramazsınız.Within the same resource group, you can't mix Windows and Linux apps in the same region.
 • Azure portal, yalnızca şu anda Linux uygulamaları için çalışan özellikleri gösterir.The Azure portal shows only features that currently work for Linux apps. Özellikler etkinken, portalda etkinleştirilir.As features are enabled, they're activated on the portal.
 • Yerleşik görüntülere dağıtıldığında, kodunuz ve içeriğiniz, Azure depolama tarafından desteklenen Web içeriği için bir depolama birimi olarak ayrılır.When deployed to built-in images, your code and content are allocated a storage volume for web content, backed by Azure Storage. Bu birimin disk gecikmesi, kapsayıcı FileSystem 'ın gecikmesinden daha yüksek ve daha fazla değişken.The disk latency of this volume is higher and more variable than the latency of the container filesystem. İçerik dosyalarına ağır salt okuma erişimi gerektiren uygulamalar, dosyaları içerik birimi yerine kapsayıcı dosya sistemine yerleştiren özel kapsayıcı seçeneğinden faydalanabilir.Apps that require heavy read-only access to content files may benefit from the custom container option, which places files in the container filesystem instead of on the content volume.

Sonraki adımlarNext steps

İlk web uygulamanızı oluşturun.Create your first web app.