Azure Application Gateway nedir?What is Azure Application Gateway?

Azure Application Gateway, web uygulamalarınıza trafiği yönetmenizi sağlayan bir web trafiği yük dengeleyicisidir.Azure Application Gateway is a web traffic load balancer that enables you to manage traffic to your web applications. Geleneksel yük dengeleyiciler aktarım katmanında (OSI katman 4 - TCP ve UDP) çalışır ve trafiği kaynak IP adresi ve bağlantı noktasına göre hedef bir IP adresi ve bağlantı noktasına yönlendirir.Traditional load balancers operate at the transport layer (OSI layer 4 - TCP and UDP) and route traffic based on source IP address and port, to a destination IP address and port.

Application Gateway, bir HTTP isteğinin ek özniteliklerine (örneğin, URI yolu veya ana bilgisayar üstbilgileri) göre yönlendirme kararları verebilir.Application Gateway can make routing decisions based on additional attributes of an HTTP request, for example URI path or host headers. Örneğin, gelen URL’yi temel alarak trafiği yönlendirebilirsiniz.For example, you can route traffic based on the incoming URL. Yani /images gelen URL’deyse, trafiği görüntüler için yapılandırılmış belirli bir sunucu kümesine (havuz olarak da bilinir) yönlendirebilirsiniz.So if /images is in the incoming URL, you can route traffic to a specific set of servers (known as a pool) configured for images. URL /video 'de ise, bu trafik videolar için iyileştirilmiş başka bir havuza yönlendirilir.If /video is in the URL, that traffic is routed to another pool that's optimized for videos.

imageURLroute

Bu yönlendirme türü, uygulama katmanı (OSI katman 7) yük dengelemesi olarak bilinir.This type of routing is known as application layer (OSI layer 7) load balancing. Azure Application Gateway, URL tabanlı yönlendirmeyi ve daha fazlasını yapabilir.Azure Application Gateway can do URL-based routing and more.

Not

Azure, senaryolarınız için tam olarak yönetilen yük dengeleme çözümleri sunar.Azure provides a suite of fully managed load-balancing solutions for your scenarios. Yüksek performanslı, düşük gecikmeli, katman 4 yük dengelemeye ihtiyacınız varsa bkz. Azure Load Balancer nedir?If you need high-performance, low-latency, Layer-4 load balancing, see What is Azure Load Balancer? Küresel DNS yük dengeleyiciyi arıyorsanız bkz. ne Traffic Manager?If you're looking for global DNS load balancing, see What is Traffic Manager? Uçtan uca senaryolarınız, bu çözümleri birleştirmenin avantajlarından yararlanabilir.Your end-to-end scenarios may benefit from combining these solutions.

Azure yük dengeleme seçenekleri karşılaştırması için bkz. Azure 'da Yük Dengeleme seçeneklerine genel bakış.For an Azure load-balancing options comparison, see Overview of load-balancing options in Azure.

ÖzelliklerFeatures

Application Gateway özellikleri hakkında bilgi edinmek için bkz. Azure Application Gateway özellikleri.To learn about Application Gateway features, see Azure Application Gateway features.

Fiyatlandırma ve SLAPricing and SLA

Application Gateway fiyatlandırma bilgileri için bkz. Application Gateway fiyatlandırması.For Application Gateway pricing information, see Application Gateway pricing.

Application Gateway SLA bilgileri için bkz. APPLICATION Gateway SLA.For Application Gateway SLA information, see Application Gateway SLA.

Sonraki adımlarNext steps

Gereksinimlerinize ve ortamınıza bağlı olarak, Azure portal, Azure PowerShell ya da Azure CLı kullanarak bir test Application Gateway oluşturabilirsiniz.Depending on your requirements and environment, you can create a test Application Gateway using either the Azure portal, Azure PowerShell, or Azure CLI.