Azure kaynakları için adlandırma kurallarıNaming conventions for Azure resources

Bu makale, Azure kaynakları için adlandırma kurallarının ve kısıtlamalarının bir özeti ve adlandırma kurallarınıza yönelik bir temel öneri dizisidir.This article is a summary of the naming rules and restrictions for Azure resources and a baseline set of recommendations for naming conventions. Gereksinimlerinize göre kendi kurallarınız için başlangıç noktası olarak bu önerileri kullanabilirsiniz.You can use these recommendations as a starting point for your own conventions specific to your needs.

Microsoft Azure’da herhangi bir kaynak için ad seçimi şu nedenlerle önemlidir:The choice of a name for any resource in Microsoft Azure is important because:

 • Bir adı daha sonra değiştirmek zordur.It is difficult to change a name later.
 • Adlar kendi kaynak türlerinin gereksinimlerini karşılamalıdır.Names must meet the requirements of their specific resource type.

Tutarlı adlandırma kuralları kaynakların bulunmasını kolaylaştırır.Consistent naming conventions make resources easier to locate. Bunlar bir çözümde yer alan bir kaynağın rolünü de belirtebilir.They can also indicate the role of a resource in a solution.

Adlandırma kuralları konusunda başarının anahtarı, bu kuralları oluşturup uygulamalarınızda ve kuruluşlarınızda uygulamaktır.The key to success with naming conventions is establishing and following them across your applications and organizations.

Abonelikleri adlandırmaNaming subscriptions

Azure abonelikleri adlandırılırken ayrıntılı adların kullanılması her aboneliğin bağlamının ve amacının net bir şekilde anlaşılmasını sağlar.When naming Azure subscriptions, verbose names make understanding the context and purpose of each subscription clear. Birden fazla aboneliğin bulunduğu bir ortamda çalışırken, paylaşılan bir adlandırma kuralının uygulanması netliği artırabilir.When working in an environment with many subscriptions, following a shared naming convention can improve clarity.

Aboneliklerin adlandırılmasına ilişkin önerilen düzen şu şekildedir:A recommended pattern for naming subscriptions is:

<Company> <Department (optional)> <Product Line (optional)> <Environment>

 • Her abonelik için genellikle şirket aynı olur.Company would usually be the same for each subscription. Ancak bazı şirketlerin kuruluş yapıları dahilinde alt şirketleri olabilir.However, some companies may have child companies within the organizational structure. Bu şirketler merkezi bir BT grubu tarafından yönetilebilir.These companies may be managed by a central IT group. Bu tür durumlarda bunlar hem üst şirket adı (Contoso) hem de alt şirket adı (Northwind) eklenerek ayırt edilebilir.In these cases, they could be differentiated by having both the parent company name (Contoso) and child company name (Northwind).
 • Bölüm içeren bir kuruluş içindeki bir addır.Department is a name within the organization that contains a group of individuals. Ad alanı içinde bu öğe isteğe bağlıdır.This item within the namespace is optional.
 • Ürün serisi, bir ürünün veya bölüm içinde gerçekleştirilen bir işlevin adıdır.Product line is a specific name for a product or function that is performed from within the department. Bu iç kullanıma yönelik hizmetler ve uygulamalar için genellikle isteğe bağlıdır.This is typically optional for internal-facing services and applications. Ancak kolay ayrım ve belirleme gerektiren genel kullanıma yönelik hizmetler (örneğin, fatura kayıtlarında net bir ayrım yapılması) için kullanılması önemle önerilir.However, it is highly recommended to use for public-facing services that require easy separation and identification (such as for clear separation of billing records).
 • Ortam, uygulamaların veya hizmetlerin Geliştirme, Kalite Denetimi ya da Üretim gibi bir dağıtım yaşam döngüsünü tanımlayan addır.Environment is the name that describes the deployment lifecycle of the applications or services, such as Dev, QA, or Prod.
ŞirketCompany BölümDepartment Ürün Serisi veya HizmetProduct Line or Service OrtamEnvironment Tam adıFull Name
ContosoContoso SosyalOyunlarSocialGaming MükemmelHizmetAwesomeService ÜretimProduction Contoso SosyalOyunlar MükemmelHizmet ÜretimContoso SocialGaming AwesomeService Production
ContosoContoso SosyalOyunlarSocialGaming MükemmelHizmetAwesomeService GeliştirmeDev Contoso SosyalOyunlar MükemmelHizmet GeliştirmeContoso SocialGaming AwesomeService Dev
ContosoContoso BTIT İçUygulamalarInternalApps ÜretimProduction Contoso BT İçUygulamalar ÜretimContoso IT InternalApps Production
ContosoContoso BTIT İçUygulamalarInternalApps GeliştirmeDev Contoso BT İçUygulamalar GeliştirmeContoso IT InternalApps Dev

Büyük kuruluşlar için abonelik düzenleme hakkında daha fazla bilgi için bkz: Azure Kurumsal iskelesi: öngörücü abonelik İdaresi.For more information on how to organize subscriptions for larger enterprises, see Azure enterprise scaffold - prescriptive subscription governance.

Belirsizlikten kaçınmak için ek kullanmaUse affixes to avoid ambiguity

Azure’da kaynakları adlandırırken kaynağın türünün ve bağlamının belirlenmesinde, ortak ön eklerin veya soneklerin kullanılması önerilir.When naming resources in Azure, it is recommended to use common prefixes or suffixes to identify the type and context of the resource. Tür, meta veri ve bağlam ile ilgili tüm bilgiler programlama yoluyla kullanıma sunulurken, sık kullanılan eklerin uygulanması görsel tanımlamayı kolaylaştırır.While all the information about type, metadata, context, is available programmatically, applying common affixes simplifies visual identification. Adlandırma kuralınıza ekleri dahil ederken ekin adın başında mı (ön ek) yoksa sonunda mı (sonek) olacağını açıkça belirtmeniz önemlidir.When incorporating affixes into your naming convention, it is important to clearly specify whether the affix is at the beginning of the name (prefix) or at the end (suffix).

Aşağıda örnek olarak hesaplama altyapısını barındıran bir hizmet için iki olası ad verilmiştir:For instance, here are two possible names for a service hosting a calculation engine:

 • HzmHesaplamaAltyapısı (ön ek)SvcCalculationEngine (prefix)
 • HesaplamaAltyapısıHzm (sonek)CalculationEngineSvc (suffix)

Ekler, belirli kaynakları tanımlayan farklı nitelikleri temsil edebilir.Affixes can refer to different aspects that describe the particular resources. Aşağıdaki tabloda, genellikle kullanılan bazı örnekler gösterilmektedir.The following table shows some examples typically used.

NitelikAspect ÖrnekExample NotlarNotes
OrtamEnvironment dev, prod, qadev, prod, QA Kaynağa ilişkin ortamı belirtirIdentifies the environment for the resource
LocationLocation uw (ABD Batı), ue (ABD Doğu)uw (US West), ue (US East) Kaynağın dağıtılacağı bölgeyi belirtirIdentifies the region into which the resource is deployed
ÖrnekInstance 1, 2, ...1, 2, ... Birden fazla adlandırılmış örneğiniz VM veya NIC gibi kaynaklar.For resources that have more than one named instance such as VMs or NICs.
Ürün veya HizmetProduct or Service hizmetservice Kaynağın desteklediği ürünü, uygulamayı veya hizmeti belirtirIdentifies the product, application, or service that the resource supports
RolRole sql, web, messagingsql, web, messaging İlişkili kaynağın rolünü belirtirIdentifies the role of the associated resource

Şirketiniz veya projeleriniz için belirli bir adlandırma kuralı geliştirirken ortak ekleri ve bunların konumunu (sonek veya önek) kümesi seçmek önemlidir.When developing a specific naming convention for your company or projects, it is important to choose a common set of affixes and their position (suffix or prefix).

Adlandırma kuralları ve kısıtlamalarıNaming rules and restrictions

Azure'daki her kaynak veya hizmet türü kısıtlamaları ve adlandırma kapsamını bir dizi zorlar.Each resource or service type in Azure enforces a set of naming restrictions and scope. Tüm adlandırma kuralları veya gerekli adlandırma kurallarına ve kapsamına uyması gerekir.Any naming convention or pattern must adhere to the required naming rules and scope. Örneğin, bir sanal makinenin adı bir DNS adı ile eşlenirken (ve bu nedenle Azure'nın tamamında benzersiz olması gereken sırada) bir sanal ağın adını içinde bulunduğu kaynak grubuna kapsamlıdır.For example, while the name of a virtual machine maps to a DNS name (and is thus required to be unique across all of Azure), the name of a virtual network is scoped to the resource group in which it resides.

Genel olarak adların başına veya sonuna özel karakter (- veya _) eklemekten kaçının.In general, avoid having any special characters (- or _) as the first or last character in any name. Bu karakterler doğrulama kurallarının birçoğunun başarısız olmasına neden olur.These characters will cause most validation rules to fail.

GenelGeneral

VarlıkEntity ScopeScope UzunlukLength Büyük/Küçük Harf KullanımıCasing Geçersiz KarakterlerValid Characters Önerilen DüzenSuggested Pattern ÖrnekExample
Kaynak GrubuResource Group AbonelikSubscription 1-901-90 Büyük/Küçük harfe duyarsızCase insensitive Alfasayısal, alt çizgi, parantez, kısa çizgi, nokta (adın sonu dışında) ve belgelenen regex eşleşmesi Unicode karakterler burada.Alphanumeric, underscore, parentheses, hyphen, period (except at end), and Unicode characters that match the regex documented here. <service short name>-<environment>-rg profx-prod-rg
Kullanılabilirlik KümesiAvailability Set Kaynak GrubuResource Group 1-801-80 Büyük/Küçük harfe duyarsızCase insensitive Alfasayısal, alt çizgi ve kısa çizgiAlphanumeric, underscore, and hyphen <service-short-name>-<context>-as profx-sql-as
EtiketTag İlişkili VarlıkAssociated Entity 512 (ad), 256 (değer)512 (name), 256 (value) Büyük/Küçük harfe duyarsızCase insensitive Unicode karakterler dahil olmak üzere alfasayısal; özel karakterler dışında <, >, %, &, \, ?, /.Alphanumeric including Unicode characters; special characters except <, >, %, &, \, ?, /. Kısıtlamalar bkz burada.See limitations here. "key" : "value" "department" : "Central IT"
Web UygulamasıWeb App GenelGlobal 1-601-60 Büyük/Küçük harfe duyarsızCase insensitive Alfasayısal ve kısa çizgiAlphanumeric and hyphen <app_name>-<source-slot-name> contoso-staging
API ManagementAPI Management GenelGlobal 1-501-50 Büyük/Küçük harfe duyarsızCase insensitive Alfasayısal ve kısa çizgiAlphanumeric and hyphen <apim-service-name> contoso

İşlemCompute

VarlıkEntity ScopeScope UzunlukLength Büyük/Küçük Harf KullanımıCasing Geçersiz KarakterlerValid Characters Önerilen DüzenSuggested Pattern ÖrnekExample
Sanal makineVirtual Machine Kaynak GrubuResource Group 1-15 (Windows), 1-64 (Linux)1-15 (Windows), 1-64 (Linux) Büyük/Küçük harfe duyarsızCase insensitive Alfasayısal ve kısa çizgiAlphanumeric and hyphen <name>-<role>-vm<number> profx-sql-vm1
İşlev UygulamasıFunction App GenelGlobal 1-601-60 Büyük/Küçük harfe duyarsızCase insensitive Alfasayısal ve kısa çizgiAlphanumeric and hyphen <name>-func calcprofit-func

Not

Azure’daki sanal makineler iki türde ada sahiptir: sanal makine adı ve ana bilgisayar adı.Virtual machines in Azure have two distinct names: virtual machine name, and host name. Portalda VM oluşturulurken hem ana bilgisayar hem de sanal makine kaynağı için aynı ad kullanılır.When you create a VM in the portal, the same name is used for both the host name, and the virtual machine resource name. Yukarıdaki kısıtlamalar ana bilgisayar adı için geçerlidir.The restrictions above are for the host name. Gerçek kaynak adı en fazla 64 karakter uzunluğunda olabilir.The actual resource name can have up to 64 characters.

DepolamaStorage

VarlıkEntity ScopeScope UzunlukLength Büyük/Küçük Harf KullanımıCasing Geçersiz KarakterlerValid Characters Önerilen DüzenSuggested Pattern ÖrnekExample
Depolama hesabı adı (veriler)Storage account name (data) GenelGlobal 3-243-24 KüçükLowercase AlfasayısalAlphanumeric <globally unique name><number> (depolama hesaplarını adlandırmak için benzersiz bir GUID hesaplamak üzere bir işlevi kullanın)<globally unique name><number> (use a function to calculate a unique guid for naming storage accounts) profxdata001
Depolama hesabı adı (diskler)Storage account name (disks) GenelGlobal 3-243-24 KüçükLowercase AlfasayısalAlphanumeric <vm name without hyphens>st<number> profxsql001st0
Kapsayıcı adıContainer name Depolama hesabıStorage account 3-633-63 KüçükLowercase Alfasayısal ve kısa çizgiAlphanumeric and hyphen <context> logs
Blob adıBlob name KapsayıcıContainer 1-10241-1024 Büyük/Küçük harfe duyarlıCase sensitive Herhangi bir URL karakteriAny URL characters <variable based on blob usage> <variable based on blob usage>
Kuyruk adıQueue name Depolama hesabıStorage account 3-633-63 KüçükLowercase Alfasayısal ve kısa çizgiAlphanumeric and hyphen <service short name>-<context>-<num> awesomeservice-messages-001
Tablo adıTable name Depolama hesabıStorage account 3-633-63 Büyük/Küçük harfe duyarsızCase insensitive AlfasayısalAlphanumeric <service short name><context> awesomeservicelogs
Dosya adıFile name Depolama hesabıStorage account 3-633-63 KüçükLowercase AlfasayısalAlphanumeric <variable based on blob usage> <variable based on blob usage>
Data Lake StoreData Lake Store GenelGlobal 3-243-24 KüçükLowercase AlfasayısalAlphanumeric <name>dls telemetrydls
Yönetilen disk adıManaged Disk name Kaynak GrubuResource Group 1-801-80 Büyük/Küçük harfe duyarsızCase insensitive Alfasayısal, kısa çizgi ve alt çizgi ancak çalıştırılmadı karakter 1Alphanumeric, hyphen and underscore but not on character 1 <disktype>disk<number> OSdisk1

Networking

VarlıkEntity ScopeScope UzunlukLength Büyük/Küçük Harf KullanımıCasing Geçersiz KarakterlerValid Characters Önerilen DüzenSuggested Pattern ÖrnekExample
Sanal Ağ (VNet)Virtual Network (VNet) Kaynak GrubuResource Group 2-642-64 Büyük/Küçük harfe duyarsızCase insensitive Alfasayısal, tire, alt çizgi ve noktaAlphanumeric, hyphen, underscore, and period <service short name>-vnet profx-vnet
Alt ağSubnet Üst Sanal AğParent VNet 2-802-80 Büyük/Küçük harfe duyarsızCase insensitive Alfasayısal, tire, alt çizgi ve noktaAlphanumeric, hyphen, underscore, and period <descriptive context> web
Ağ ArabirimiNetwork Interface Kaynak GrubuResource Group 1-801-80 Büyük/Küçük harfe duyarsızCase insensitive Alfasayısal, tire, alt çizgi ve noktaAlphanumeric, hyphen, underscore, and period <vmname>-nic<num> profx-sql1-vm1-nic1
Ağ Güvenliği GrubuNetwork Security Group Kaynak GrubuResource Group 1-801-80 Büyük/Küçük harfe duyarsızCase insensitive Alfasayısal, tire, alt çizgi ve noktaAlphanumeric, hyphen, underscore, and period <service short name>-<context>-nsg profx-app-nsg
Ağ Güvenliği Grubu KuralıNetwork Security Group Rule Kaynak GrubuResource Group 1-801-80 Büyük/Küçük harfe duyarsızCase insensitive Alfasayısal, tire, alt çizgi ve noktaAlphanumeric, hyphen, underscore, and period <descriptive context> sql-allow
Genel IP AdresiPublic IP Address Kaynak GrubuResource Group 1-801-80 Büyük/Küçük harfe duyarsızCase insensitive Alfasayısal, tire, alt çizgi ve noktaAlphanumeric, hyphen, underscore, and period <vm or service name>-pip profx-sql1-vm1-pip
Load BalancerLoad Balancer Kaynak GrubuResource Group 1-801-80 Büyük/Küçük harfe duyarsızCase insensitive Alfasayısal, tire, alt çizgi ve noktaAlphanumeric, hyphen, underscore, and period <service or role>-lb profx-lb
Yük Dengeli Kural YapılandırmasıLoad Balanced Rules Config Load BalancerLoad Balancer 1-801-80 Büyük/Küçük harfe duyarsızCase insensitive Alfasayısal, tire, alt çizgi ve noktaAlphanumeric, hyphen, underscore, and period <descriptive context> http
Azure Application GatewayAzure Application Gateway Kaynak GrubuResource Group 1-801-80 Büyük/Küçük harfe duyarsızCase insensitive Alfasayısal, tire, alt çizgi ve noktaAlphanumeric, hyphen, underscore, and period <service or role>-agw profx-agw
Traffic Manager ProfiliTraffic Manager Profile Kaynak GrubuResource Group 1-631-63 Büyük/Küçük harfe duyarsızCase insensitive Alfasayısal, tire ve noktaAlphanumeric, hyphen, and period <descriptive context> app1

KapsayıcılarContainers

VarlıkEntity ScopeScope UzunlukLength Büyük/Küçük Harf KullanımıCasing Geçersiz KarakterlerValid Characters Önerilen DüzenSuggested Pattern ÖrnekExample
Container Kayıt DefteriContainer Registry GenelGlobal 5-505-50 Büyük/Küçük harfe duyarsızCase insensitive AlfasayısalAlphanumeric <service short name>registry app1registry

Service BusService Bus

VarlıkEntity ScopeScope UzunlukLength Büyük/Küçük Harf KullanımıCasing Geçersiz KarakterlerValid Characters Önerilen DüzenSuggested Pattern ÖrnekExample
Service Bus Ad AlanıService Bus Namespace GenelGlobal 6-506-50 Büyük/Küçük harfe duyarsızCase insensitive Alfasayısal karakterler, kısa çizgi, bir harf ile başlamalıdır bkz: burada Ayrıntılar için.Alphanumeric, hyphen, must start with a letter; see here for details. <service short name>-bus app1-bus

Kaynakları etiketlerle düzenlemeOrganize resources with tags

Azure Resource Manager, bağlamı belirlemek ve otomasyonu kolaylaştırmak için varlıkları rastgele metin dizeleriyle etiketlemeyi destekler.The Azure Resource Manager supports tagging entities with arbitrary text strings to identify context and streamline automation. Örneğin, etiket "sqlVersion"="sql2014ee" SQL Server 2014 Enterprise Edition çalıştıran VM'ler belirleyebilirsiniz.For example, the tag "sqlVersion"="sql2014ee" could identify VMs running SQL Server 2014 Enterprise Edition. Bağlamın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için, seçilen adlandırma kurallarının yanı sıra etiketler de kullanılmalıdır.Tags should be used to augment and enhance context along side of the naming conventions chosen.

İpucu

Etiketlerin bir diğer avantajı ise kaynak gruplarını kapsayarak varlıkları farklı dağıtımlar üzerinde bağlayıp ilişkilendirmenize olanak tanımasıdır.One other advantage of tags is that tags span resource groups, allowing you to link and correlate entities across disparate deployments.

Her kaynakta ve kaynak grubunda en fazla 15 etiket bulunabilir.Each resource or resource group can have a maximum of 15 tags. Etiket adı 512 karakter ile sınırlıdır ve etiket değeri 256 karakter ile sınırlıdır.The tag name is limited to 512 characters, and the tag value is limited to 256 characters.

Kaynak etiketleme hakkında daha fazla bilgi için bkz: etiketleri kullanarak Azure kaynaklarınızı düzenleme.For more information on resource tagging, see Using tags to organize your Azure resources.

Etiketleme ile ilgili sık karşılaşılan kullanım örneklerinden bazıları şunlardır:Some of the common tagging use cases are:

 • Faturalama.Billing. Kaynakları gruplama ve bunları fatura veya ödeme iadesi kodlarıyla ilişkilendirme.Grouping resources and associating them with billing or chargeback codes.
 • Hizmet bağlamı tanımlama.Service Context Identification. Kaynak grupları, yaygın işlemler ve Gruplama için kaynak grupları arasında tanımlayın.Identify groups of resources across Resource Groups for common operations and grouping.
 • Erişim denetimi ve güvenlik bağlamı.Access Control and Security Context. Yönetim rolü tanımlama Portföy, sistem, hizmet, uygulama, örnek veya diğer etkenlere göre.Administrative role identification based on portfolio, system, service, app, instance, or other factors.

İpucu

Genellikle etiketi erken, etiketi.Tag early, tag often. Temel bir etiketleme düzeninizin olması ve sonradan iyileştirme yapmak zorunda kalmadan düzenli bir şekilde ayarlama yapmak daha faydalı olacaktır.Better to have a baseline tagging scheme in place and adjust over time rather than having to retrofit after the fact.

Aşağıda, sık kullanılan bazı etiketleme yaklaşımlarının bir örneği verilmiştir:An example of some common tagging approaches:

Etiket AdıTag Name AnahtarKey ÖrnekExample YorumComment
Fatura/Dahili Geri Ödeme KimliğiBill To / Internal Chargeback ID billTobillTo IT-Chargeback-1234 İç G/Ç veya faturalama koduAn internal I/O or billing code
Operatör veya Doğrudan Sorumlu Kişi (DRI)Operator or Directly Responsible Individual (DRI) managedBymanagedBy joe@contoso.com Diğer ad veya e-posta adresiAlias or email address
Proje AdıProject Name projectNameprojectName myproject Projenin veya ürün serisinin adıName of the project or product line
Proje SürümüProject Version projectVersionprojectVersion 3.4 Projenin veya ürün serisinin sürümüVersion of the project or product line
OrtamEnvironment environmentenvironment <Production, Staging, QA > Ortam tanımlayıcısıEnvironmental identifier
KatmanTier tiertier Front End, Back End, Data Katman veya rol/bağlam tanımlamaTier or role/context identification
Veri ProfiliData Profile dataProfiledataProfile Public, Confidential, Restricted, Internal Kaynakta depolanan verilerin duyarlılık düzeyiSensitivity of data stored in the resource

İpuçları ve püf noktalarıTips and tricks

Bazı kaynak türlerinde adlandırmaya ve kurallara daha fazla dikkat edilmesi gerekebilir.Some types of resources may require additional care on naming and conventions.

Sanal makinelerVirtual machines

Özellikle büyük topolojilerde sanal makinelerin dikkatli bir şekilde adlandırılması, her makinenin rolünün ve amacının tanımlanmasını kolaylaştırarak betiklerin daha tahmin edilebilir olmasını sağlar.Especially in larger topologies, carefully naming virtual machines streamlines identifying the role and purpose of each machine, and enabling more predictable scripting.

Depolama hesapları ve depolama varlıklarıStorage accounts and storage entities

Depolama hesapları için iki ana kullanım örneği vardır: VM'ler için destekleme diskleri ve depolama blobları, kuyrukları ve tabloları.There are two primary use cases for storage accounts: backing disks for VMs, and storing data in blobs, queues and tables. VM diskleri için kullanılan depolama hesapları, bunların üst VM adıyla ilişkilendirilmesine yönelik adlandırma kuralını uygulamalıdır (ve ileri düzey VM SKU’ları için birden fazla depolama hesabına ihtiyaç duyulması olasılığına karşı sayı soneki kullanılmalıdır).Storage accounts used for VM disks should follow the naming convention of associating them with the parent VM name (and with the potential need for multiple storage accounts for high-end VM SKUs, also apply a number suffix).

İpucu

Depolama hesapları—veriler veya diskler için etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini—(yani her zaman sayı sonekinin kullanıldığı olduğu gibi) birden çok depolama hesabında yararlanılmasına izin veren bir adlandırma kuralını uygulamalıdır.Storage accounts—whether for data or disks—should follow a naming convention that allows for multiple storage accounts to be leveraged (that is, always using a numeric suffix).

Azure Depolama hesabınızdaki blob verilerine erişim için özel bir etki alanı adı yapılandırılabilir.It's possible to configure a custom domain name for accessing blob data in your Azure Storage account. Blob hizmeti için varsayılan uç nokta https://<name>.blob.core.windows.net.The default endpoint for the Blob service is https://<name>.blob.core.windows.net.

Ancak özel bir etki alanı eşleme (gibi www.contoso.com) da erişebilirsiniz blob uç noktası için depolama hesabınız için blob depolama hesabınızdaki veriler, bu etki alanını kullanarak.But if you map a custom domain (such as www.contoso.com) to the blob endpoint for your storage account, you can also access blob data in your storage account by using that domain. Örneğin, özel bir etki alanı adı ile https://mystorage.blob.core.windows.net/mycontainer/myblob erişimi https://www.contoso.com/mycontainer/myblob olarak yapılabilir.For example, with a custom domain name, https://mystorage.blob.core.windows.net/mycontainer/myblob could be accessed as https://www.contoso.com/mycontainer/myblob.

Bu özelliği yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Blob Depolama uç noktanız için özel etki alanı yapılandırma.For more information about configuring this feature, see Configure a custom domain name for your Blob storage endpoint.

Bloblar, kapsayıcıların ve tabloların adlandırılması hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki listeye bakın:For more information on naming blobs, containers and tables, see the following list:

Bir blob adı herhangi bir karakter bileşiminden oluşabilir ancak ayrılmış URL karakterleri için doğru kaçış karakterleri eklenmelidir.A blob name can contain any combination of characters, but reserved URL characters must be properly escaped. Nokta (.), eğik çizgi (/) veya her ikisiyle birden biten blob adları kullanmaktan kaçının.Avoid blob names that end with a period (.), a forward slash (/), or a sequence or combination of the two. Kurala göre eğik çizgi sanal dizin ayırıcısıdır.By convention, the forward slash is the virtual directory separator. Blob adında ters eğik çizgi (\) kullanmayın.Do not use a backward slash (\) in a blob name. İstemci API’leri buna izin verebilir ancak sonrasında karma haline getirme konusunda başarısız olabilir ve imzalar eşleşmez.The client APIs may allow it, but then fail to hash properly, and the signatures will not match.

Bir depolama hesabının veya kapsayıcının adı oluşturulduktan sonra değiştirilemez.It is not possible to modify the name of a storage account or container after it has been created. Yeni bir ad kullanmak istiyorsanız adı silip yenisini oluşturmanız gerekir.If you want to use a new name, you must delete it and create a new one.

İpucu

Yeni bir hizmetin veya uygulamanın geliştirmesine başlamadan önce tüm depolama hesapları ve türleri için bir adlandırma kuralı oluşturmanızı öneririz.We recommend that you establish a naming convention for all storage accounts and types before embarking on the development of a new service or application.