Bulut maliyetlerini tahmin etmek için dijital Emlak ile maliyet modelleri HizalaAlign cost models with the digital estate to forecast cloud costs

Dijital bir Emlak tüketilebilir sonra seçtiğiniz bulut sağlayıcısı ile eşdeğer maliyet modelleri için hizalanabilir.Once a digital estate has been rationalized, it can be aligned to equivalent costing models with the chosen cloud provider. Maliyet modelleri açıklayan belirli bir bulut sağlayıcısında odaklanmadan zordur.Discussing cost models is difficult without focusing on a specific cloud provider. Bu makaledeki somut örnekleri sağlamak için Azure varsayılan bulut sağlayıcısıdır.To provide tangible examples in this article, Azure is the assumed cloud provider.

Azure harcamalarınızı şeffaf ve Azure ve diğer bulutlardan en iyi hale getirmek için doğruluğu, bulutta yönetmenize yardımcı olan araçlar fiyatlandırma.Azure pricing tools help you manage cloud spend with transparency and accuracy, to make the most of Azure and other clouds. İzleme, ayırma ve bulut maliyetlerini en iyi duruma getirmek için Araçlar sağlayarak, müşterilerin gelecek yatırımlarınızı güvenle hızlandırmanıza olanak sağlar.Providing the tools to monitor, allocate, and optimize cloud costs, empowers customers to accelerate future investments with confidence.

  • Azure geçişi.Azure Migrate. Azure geçişi belki de en Hesaplı maliyet modeli hizalama yaklaşımdır.Azure migrate is perhaps the most cost effective approach to cost model alignment. Bu araç için dijital Emlak sağlar Envanter, sınırlı yeterli duruma getirilmesi, ve maliyet hesaplamaları aracını.This tool allows for digital estate inventory, limited rationalization, and cost calculations in one tool.

  • Toplam sahip olma maliyetinizi (TCO) hesaplayıcı maliyeti.Total Cost of Ownership (TCO) Calculator. Şirket içi altyapınızı Azure bulut platformuyla sahipliğini toplam maliyetini düşürün.Lower the total cost of ownership of your on-premises infrastructure with the Azure cloud platform. Azure TCO hesaplayıcı, uygulama iş yüklerini Azure'a geçirerek fark maliyet tasarrufu tahmin etmek için kullanın.Use the Azure TCO calculator to estimate the cost savings you can realize by migrating your application workloads to Azure. Yalnızca şirket içi ortamınızı hızlı bir rapor almak için kısa bir açıklamasını sağlayın.Simply provide a brief description of your on-premises environment to get an instant report.

  • Fiyatlandırma hesaplayıcı.Pricing Calculator. Fiyatlandırma hesaplayıcı uygulamamız kullanarak beklenen aylık faturanızı tahmin edin.Estimate your expected monthly bill using our pricing calculator. Faturalandırma portalını kullanarak herhangi bir zamanda, gerçek hesap kullanımınızı ve faturanızı izleyin.Track your actual account usage and bill at any time using the billing portal. Harcamalarınızın yapılandırdığınız miktarı aşması durumunda gönderilecek fatura uyarıları otomatik e-posta ayarlayın.Set up automatic email billing alerts to be notified if your spend goes above an amount you configure.

  • Azure maliyet Yönetimi.Azure Cost Management. Microsoft paketinizle Cloudyn tarafından lisanslanan Azure maliyet yönetimi, en iyi yardımcı olan çoklu bulut maliyet yönetimi çözümü kullanan ve Azure ve diğer bulut kaynaklarını yönetmek olan.Azure Cost Management, licensed by Microsoft subsidiary Cloudyn, is a multi-cloud cost management solution that helps you best utilize and manage Azure and other cloud resources. Bulut kullanımı ve faturalama verileri uygulama programı arabirimleri (API) aracılığıyla Azure, Amazon Web Services ve Google Cloud Platform toplayın.Collect cloud usage and billing data through application program interfaces (APIs) from Azure, Amazon Web Services, and Google Cloud Platform. Bu verilerden yararlanarak tek, birleşik bir görünümde tüm bulut platformlarındaki kaynak tüketimine ve maliyetlere yönelik tam görünürlük elde edin.With that data, gain full visibility into resource consumption and costs across cloud platforms in a single, unified view. Bulut tüketimi ve maliyet eğilimlerini sürekli olarak izleyin.Continuously monitor cloud consumption and cost trends. Bütçenizi aşmamak için gerçek bulut harcamalarını bütçenizle karşılaştırarak izleyin.Track actual cloud spend against your budget to avoid overspending. Harcamayla ilgili anormal durumları ve kullanım verimsizliklerini algılayın.Detect spending anomalies and usage inefficiencies. Geçmiş verileri için bulut kullanımınızı ve harcamalarınızı tahmin, doğruluğunu artırmak için kullanın.Use historical data to improve your forecasting accuracy for cloud usage and expenditures.