Kurumsal Bulutu benimseme: Envanter verileri için bir dijital Emlak toplayınEnterprise Cloud Adoption: Gather inventory data for a digital estate

Bir envanterini geliştirme olduğundan İlk adımda dijital Emlak planlama.Developing an inventory is the first step in Digital Estate Planning. Bu işlemde belirli iş işlevlerini destekleyen BT varlıklarınızı listesini daha sonra analiz ve yeterli duruma getirilmesi için toplanan.In this process, a list of IT assets that support specific business functions would be collected for later analysis and rationalization. Bu makalede, bir aşağıdan yukarıya yaklaşım analizi için planlama gereksinimlerinize en uygun olduğunu varsayar.This article assumes that a bottom-up approach to analysis is most appropriate for planning needs. Daha fazla bilgi için dijital Emlak planlama yaklaşımları.For more information, see Approaches to digital estate planning.

Nasıl dijital Emlak envantere kaydedilmiş?How can a digital estate be inventoried?

Dijital bir Emlak destekleyen Envanter istenen bağlı olarak dijital Dönüşüm ve karşılık gelen bir dönüşüm YOLCULUĞUNA değiştirir.The inventory supporting a digital estate changes depending on the desired Digital Transformation and corresponding Transformation Journey.

  • İşletimsel dönüştürme: İşletimsel bir dönüştürme sırasında tüm Vm'leri ve sunucuları merkezi bir listesini oluşturabilirsiniz araçları taramanın dışında Envanter toplanacağını genellikle önerilir.Operational Transformation: During an operational transformation, it is often advised that the inventory be collected from scanning tools which can create a centralized list of all VMs and servers. Bazı araçlar Ayrıca ağ eşlemeleri oluşturabilir ve iş yükü hizalama yardımcı olan bağımlılıkları tanımlayın.Some tools can also create network mappings and dependencies, which will help define workload alignment.

  • Artımlı dönüştürme: Artımlı bir dönüştürme için stok müşteri ile başlar.Incremental Transformation: Inventory for an incremental transformation begins with the customer. Müşteri Deneyimini baştan sona eşleme başlamak için iyi bir yerdir.Mapping the customer experience from start to finish is a good place to begin. Uygulamaları, API'leri, veri ve diğer varlıkları eşleştiren hizalama analiz için ayrıntılı bir sayım oluşturacaksınız.Aligning that map to applications, APIs, data, and other assets will create a detailed inventory for analysis.

  • Kesintiye uğratan dönüştürme: Kesintiye uğratan dönüştürme ürün veya hizmet üzerinde odaklanır.Disruptive Transformation: Disruptive transformation focuses on the product or service. Buradan Pazar ve gereken yetenekleri kesintiye fırsatı eşlemesi bir envanterini içerir.From there an inventory would include a mapping of the opportunities to disrupt the market and the capabilities needed.

Doğruluk ve Pazarındaki eksiksiz bir envanteriAccuracy and completeness of an inventory

Bir envanterini nadiren, ilk yineleme tam olarak tamamlanır.An inventory is seldom fully complete in its first iteration. Bulut stratejisi takım üyelerine proje katılımcıları Hizala ve stok doğrulamak için kullanıcılara güç önerilir.It is highly advised that various members of the Cloud Strategy team align stakeholders and power users to validate the inventory. Mümkün olduğunda, ağ gibi ek araçlar ve bağımlılık analizi trafik gönderildiğini varlıkları tanımlamak için kullanılabilir, ancak envanterinde değildir.When possible, additional tools like network and dependency analysis can be used to identify assets that are being sent traffic, but are not in the inventory.

Sonraki adımlarNext steps

Bir envanterini derlenmiş ve doğrulanmış sonra tüketilebilir.Once an inventory is compiled and validated, it can rationalized. Stok yeterli duruma getirilmesi dijital Emlak planlama sonraki adımdır.Inventory Rationalization is the next step to digital estate planning.