Azure işlem hizmeti seçme ölçütleriCriteria for choosing an Azure compute service

İşlem terimi, uygulamalarınızın üzerinde çalıştığı bilgi işlem kaynakları için barındırma modelini ifade eder.The term compute refers to the hosting model for the computing resources that your applications run on. Aşağıdaki tablolarda Azure işlem hizmetleri belirli eksenlerde karşılaştırılmıştır.The following tables compare Azure compute services across several axes. Uygulamanız için bir işlem seçeneğini belirlerken bu tablolara bakın.Refer to these tables when selecting a compute option for your application.

Barındırma modeliHosting model

ÖlçütlerCriteria Virtual MachinesVirtual Machines App ServiceApp Service Service FabricService Fabric Azure İşlevleriAzure Functions Azure Kubernetes ServiceAzure Kubernetes Service Container InstancesContainer Instances Azure BatchAzure Batch
Uygulama yapısıApplication composition BelirsizAgnostic Uygulamalar, kapsayıcılarApplications, containers Hizmetler, konuk yürütülebilir dosyaları, kapsayıcılarServices, guest executables, containers İşlevlerFunctions KapsayıcılarContainers KapsayıcılarContainers Zamanlanan işlerScheduled jobs
YoğunlukDensity BelirsizAgnostic App Service planları aracılığıyla örnek başına birden çok uygulamaMultiple apps per instance via app service plans VM başına birden çok hizmetMultiple services per VM Sunucusuz 1Serverless 1 Düğüm başına birden çok kapsayıcıMultiple containers per node Adanmış örnek yokNo dedicated instances VM başına birden fazla uygulamaMultiple apps per VM
Minimum düğüm sayısıMinimum number of nodes 1 21 2 1.1 5 35 3 Sunucusuz 1Serverless 1 3 33 3 Adanmış düğüm yokNo dedicated nodes 1 41 4
Durum yönetimiState management Durum Bilgisi Olan veya OlmayanStateless or Stateful Durum bilgisi olmayanStateless Durum bilgisi olan veya olmayanStateless or stateful Durum bilgisi olmayanStateless Durum Bilgisi Olan veya OlmayanStateless or Stateful Durum bilgisi olmayanStateless Durum bilgisi olmayanStateless
Web BarındırmaWeb hosting BelirsizAgnostic YerleşikBuilt in BelirsizAgnostic Geçerli değilNot applicable BelirsizAgnostic BelirsizAgnostic HayırNo
Ayrılmış Vnet'e dağıtılabilir mi?Can be deployed to dedicated VNet? DesteklenenSupported Desteklenen5Supported5 DesteklenenSupported Desteklenen 5Supported 5 DestekleniyorSupported DesteklenmiyorNot supported DesteklenenSupported
Karma bağlantıHybrid connectivity DesteklenenSupported Desteklenen 6Supported 6 DesteklenenSupported Desteklenen 7Supported 7 DesteklenenSupported DesteklenmiyorNot supported DesteklenenSupported

NotlarNotes

  1. Tüketim planı kullanılıyorsa. App Service planı kullanıyorsanız, işlevler uygulama hizmeti planınız için ayrılan VM'lerde çalıştırılır. Bkz. Azure işlevleri için doğru hizmet planını seçme.If using Consumption plan. If using App Service plan, functions run on the VMs allocated for your App Service plan. See Choose the correct service plan for Azure Functions.
  2. İki veya daha fazla örnek ile daha yüksek SLA.Higher SLA with two or more instances.
  3. Üretim ortamları için önerilir.Recommended for production environments.
  4. İş tamamlandıktan sonra ölçeği sıfıra indirebilir.Can scale down to zero after job completes.
  5. App Service Environment (ASE) gerektirir.Requires App Service Environment (ASE).
  6. Azure App Service karma bağlantılarkullanın.Use Azure App Service Hybrid Connections.
  7. App Service planı gerektirir.Requires App Service plan.

DevOpsDevOps

ÖlçütlerCriteria Virtual MachinesVirtual Machines App ServiceApp Service Service FabricService Fabric Azure İşlevleriAzure Functions Azure Kubernetes ServiceAzure Kubernetes Service Container InstancesContainer Instances Azure BatchAzure Batch
Yerel hata ayıklamaLocal debugging BelirsizAgnostic IIS Express, diğerleri 1IIS Express, others 1 Yerel düğüm kümesiLocal node cluster Visual Studio veya Azure Işlevleri CLıVisual Studio or Azure Functions CLI Minikube, diğerleriMinikube, others Yerel kapsayıcı çalışma zamanıLocal container runtime DesteklenmiyorNot supported
Programlama modeliProgramming model BelirsizAgnostic Web ve API uygulamaları, arka plan görevleri için WebJobsWeb and API applications, WebJobs for background tasks Konuk yürütülebilir dosyası, Hizmet modeli, Aktör modeli, KapsayıcılarGuest executable, Service model, Actor model, Containers Tetikleyicileri olan işlevlerFunctions with triggers BelirsizAgnostic BelirsizAgnostic Komut satırı uygulamasıCommand-line application
Uygulama güncelleştirmesiApplication update Yerleşik destek yokNo built-in support Dağıtım yuvalarıDeployment slots Çalışırken yükseltme (hizmet başına)Rolling upgrade (per service) Dağıtım yuvalarıDeployment slots GüncelleştirmeRolling update Geçerli değilNot applicable

NotlarNotes

  1. Seçenekler arasında ASP.NET için IIS Express veya node.js (iisnode); PHP web sunucusu; IntelliJ için Eclipse için Azure Araç Seti, Eclipse için Azure Araç Seti bulunur. App Service ayrıca dağıtılan web uygulamasında uzaktan hata ayıklamayı destekler.Options include IIS Express for ASP.NET or node.js (iisnode); PHP web server; Azure Toolkit for IntelliJ, Azure Toolkit for Eclipse. App Service also supports remote debugging of deployed web app.
  2. Bkz. Kaynak Yöneticisi sağlayıcıları, bölgeler, API sürümleri ve şemaları.See Resource Manager providers, regions, API versions and schemas.

ÖlçeklenebilirlikScalability

ÖlçütlerCriteria Virtual MachinesVirtual Machines App ServiceApp Service Service FabricService Fabric Azure İşlevleriAzure Functions Azure Kubernetes ServiceAzure Kubernetes Service Container InstancesContainer Instances Azure BatchAzure Batch
Otomatik ölçeklendirmeAutoscaling Sanal makine ölçek kümeleriVirtual machine scale sets Yerleşik hizmetBuilt-in service Sanal makine ölçek kümeleriVirtual machine scale sets Yerleşik hizmetBuilt-in service DesteklenmiyorNot supported DesteklenmiyorNot supported YokN/A
Yük dengeleyiciLoad balancer Azure Load BalancerAzure Load Balancer TümleşikIntegrated Azure Load BalancerAzure Load Balancer TümleşikIntegrated TümleşikIntegrated Yerleşik destek yokNo built-in support Azure Load BalancerAzure Load Balancer
Ölçek sınırı1Scale limit1 Platform görüntüsü: sanal makine ölçek kümesi başına 1000 düğüm, özel görüntü: sanal makine ölçek kümesi başına 100 düğümPlatform image: 1000 nodes per virtual machine scale set, Custom image: 100 nodes per virtual machine scale set 20 örnek, App Service Ortamı ile 10020 instances, 100 with App Service Environment sanal makine ölçek kümesi başına 100 düğüm100 nodes per virtual machine scale set Işlev uygulaması başına 200 örnek200 instances per Function app Küme başına 100 düğüm (varsayılan sınır)100 nodes per cluster (default limit) Abonelik başına 20 kapsayıcı grubu (varsayılan sınır).20 container groups per subscription (default limit). 20 çekirdek sınırı (varsayılan sınır).20 core limit (default limit).

NotlarNotes

  1. Bkz. Azure aboneliği ve hizmet limitleri, Kotalar ve kısıtlamalar.See Azure subscription and service limits, quotas, and constraints.

KullanılabilirlikAvailability

ÖlçütlerCriteria Virtual MachinesVirtual Machines App ServiceApp Service Service FabricService Fabric Azure İşlevleriAzure Functions Azure Kubernetes ServiceAzure Kubernetes Service Container InstancesContainer Instances Azure BatchAzure Batch
SLASLA Sanal makineler için SLASLA for Virtual Machines App Service için SLASLA for App Service Service Fabric için SLASLA for Service Fabric Işlevler için SLASLA for Functions AKS için SLASLA for AKS Container Instances için SLASLA for Container Instances Azure Batch için SLASLA for Azure Batch
Birden çok bölgeye yük devretmeMulti region failover Azure ön kapısı (HTTP/HTTPS)Azure Front Door (HTTP/HTTPS)
Traffic Manager (diğer)Traffic manager (Other)
Azure ön kapısıAzure Front Door Azure ön kapısı (HTTP/HTTPS)Azure Front Door (HTTP/HTTPS)
Traffic Manager (diğer), çok bölgeli kümeTraffic manager (Other), Multi-Region Cluster
Azure ön kapısıAzure Front Door Azure ön kapısı (HTTP/HTTPS)Azure Front Door (HTTP/HTTPS)
Traffic Manager (diğer)Traffic manager (Other)
DesteklenmiyorNot supported DesteklenmiyorNot Supported

Hizmet garantisi hakkında Kılavuzlu öğrenme için çekirdek Cloud Services, Azure mimarisi ve hizmet garantisi' nı gözden geçirin.For guided learning on Service Guarantees, review Core Cloud Services - Azure architecture and service guarantees.

DiğerOther

ÖlçütlerCriteria Virtual MachinesVirtual Machines App ServiceApp Service Service FabricService Fabric Azure İşlevleriAzure Functions Azure Kubernetes ServiceAzure Kubernetes Service Container InstancesContainer Instances Azure BatchAzure Batch
SSLSSL VM’de yapılandırılırConfigured in VM DesteklenenSupported DesteklenenSupported DesteklenenSupported Giriş denetleyicisiIngress controller Sepet kapsayıcısını kullanmaUse sidecar container DesteklenenSupported
MaliyetCost Windows, LinuxWindows, Linux App Service fiyatlandırmasıApp Service pricing Service Fabric fiyatlandırmasıService Fabric pricing Azure Işlevleri fiyatlandırmasıAzure Functions pricing AKS fiyatlandırmasıAKS pricing Container Instances fiyatlandırmasıContainer Instances pricing Azure Batch fiyatlandırmasıAzure Batch pricing
Uygun mimari stilleriSuitable architecture styles N katmanlı, Big COMPUTE (HPC)N-Tier, Big compute (HPC) Web-kuyruk-çalışan, N katmanıWeb-Queue-Worker, N-Tier Mikro hizmetler, olay odaklı mimariMicroservices, Event-driven architecture Mikro hizmetler, olay odaklı mimariMicroservices, Event-driven architecture Mikro hizmetler, olay odaklı mimariMicroservices, Event-driven architecture Mikro hizmetler, görev Otomasyonu, toplu işlerMicroservices, task automation, batch jobs Big COMPUTE HPCBig compute (HPC)