Azure işlem seçeneklerine genel bakışOverview of Azure compute options

İşlem terimi, uygulamanızın üzerinde çalıştığı işlem kaynakları için barındırma modelini ifade eder.The term compute refers to the hosting model for the computing resources that your application runs on.

Genel BakışOverview

Spektrumun bir sonunda hizmet olarak altyapı (Iaas).At one end of the spectrum is Infrastructure-as-a-Service (IaaS). IaaS ile gereksinim duyduğunuz VM’leri ilişkili ağ ve depolama bileşenleriyle birlikte sağlayabilirsiniz.With IaaS, you provision the VMs that you need, along with associated network and storage components. Sonra, bu VM’lere istediğiniz yazılımları ve uygulamaları dağıtırsınız.Then you deploy whatever software and applications you want onto those VMs. Bu model, altyapının Microsoft tarafından yönetilmesi dışında geleneksel şirket içi ortama en yakın modeldir.This model is the closest to a traditional on-premises environment, except that Microsoft manages the infrastructure. Tek tek sanal makineleri yönetmeye devam edersiniz.You still manage the individual VMs.

Platform (PaaS) hizmet olarak dağıtabileceğiniz uygulamanızı Vm'leri ya da ağ kaynaklarını yönetmek zorunda kalmadan bir yönetilen bir barındırma ortamı sağlar.Platform as a service (PaaS) provides a managed hosting environment, where you can deploy your application without needing to manage VMs or networking resources. Örneğin, tek tek sanal makineler oluşturmak yerine bir örnek sayısı belirtirsiniz ve hizmet tarafından gerekli kaynaklar sağlanır, yapılandırılır ve yönetilir.For example, instead of creating individual VMs, you specify an instance count, and the service will provision, configure, and manage the necessary resources. PaaS hizmetine örnek olarak Azure App Service verilebilir.Azure App Service is an example of a PaaS service.

IaaS ile saf PaaS arasında uzanan bir spektrum vardır.There is a spectrum from IaaS to pure PaaS. Örneğin, Azure Vm'leri, sanal makine ölçek kümeleri kullanarak otomatik ölçeklendirme yapabilirsiniz.For example, Azure VMs can autoscale by using virtual machine scale sets. Bu otomatik ölçeklendirme özelliği tam olarak PaaS sayılamaz, ancak PaaS hizmetlerinden bulunan bir yönetim özelliği türüdür.This automatic scaling capability isn't strictly PaaS, but it's the type of management feature that might be found in a PaaS service.

Hizmet Olarak İşlevler (FaaS), barındırma ortamı hakkında endişelenme gereksinimini ortadan kaldırma açısından daha ileri gider.Functions-as-a-Service (FaaS) goes even further in removing the need to worry about the hosting environment. İşlem örnekleri oluşturup bu örneklere kod dağıtmak yerine, basitçe kodunuzu dağıtırsınız ve hizmet otomatik olarak çalıştırır.Instead of creating compute instances and deploying code to those instances, you simply deploy your code, and the service automatically runs it. İşlem kaynaklarını yönetmeniz gerekmez.You don’t need to administer the compute resources. Bu hizmetler sunucusuz bir mimari kullanın ve sorunsuz bir şekilde ölçeği artırabilir ya da trafiği işlemek için gerekli düzeyi.These services use a serverless architecture, and seamlessly scale up or down to whatever level necessary to handle the traffic. Azure İşlevleri bir FaaS hizmetidir.Azure Functions are a FaaS service.

En yüksek denetim, esneklik ve taşınabilirlik düzeyi IaaS modeli tarafından sağlanır.IaaS gives the most control, flexibility, and portability. Yalnızca kodunuzun çalıştığı süre için ödeme yaptığınız FaaS modeli basitlik, elastik ölçek ve olası maliyet tasarrufu sağlar.FaaS provides simplicity, elastic scale, and potential cost savings, because you pay only for the time your code is running. PaaS bu ikisinin arasında bir yerdedir.PaaS falls somewhere between the two. Genel olarak, bir hizmet ne kadar esneklik sağlıyorsa kaynakların yapılandırılması ve yönetimiyle ilgili sorumluluklarınız o kadar fazla olur.In general, the more flexibility a service provides, the more you are responsible for configuring and managing the resources. FaaS hizmetleri bir uygulamanın çalıştırılmasıyla ilgili neredeyse tüm boyutları otomatik olarak yönetirken, IaaS çözümleri kendi oluşturduğunuz VM’leri ve ağ bileşenlerini sağlamanızı, yapılandırmanızı ve yönetmenizi gerektirir.FaaS services automatically manage nearly all aspects of running an application, while IaaS solutions require you to provision, configure and manage the VMs and network components you create.

Azure işlem seçenekleriAzure compute options

Şu anda Azure’da kullanılabilen ana işlem seçenekleri şunlardır:Here are the main compute options currently available in Azure:

 • Sanal Makineler bir IaaS hizmetidir ve bir sanal ağ (VNet) içinde sanal makine dağıtıp yönetmenize olanak tanır.Virtual Machines are an IaaS service, allowing you to deploy and manage VMs inside a virtual network (VNet).
 • App Service yönetilen bir PaaS teklifidir web uygulamaları, mobil uygulama arka uçları, RESTful API'ler veya otomatikleştirilmiş iş süreçleri barındırmak için.App Service is a managed PaaS offering for hosting web apps, mobile app back ends, RESTful APIs, or automated business processes.
 • Service Fabric, Azure veya şirket içi dahil olmak üzere birçok ortamda çalışabilen bir dağıtılmış sistem platformudur.Service Fabric is a distributed systems platform that can run in many environments, including Azure or on premises. Service Fabric, bir makine kümesindeki mikro hizmetler için bir düzenleyicidir.Service Fabric is an orchestrator of microservices across a cluster of machines.
 • Azure Kubernetes hizmeti kapsayıcılı uygulamaları çalıştırmak için barındırılan bir Kubernetes hizmeti yönetir.Azure Kubernetes Service manages a hosted Kubernetes service for running containerized applications.
 • Azure Container Instances kapsayıcı herhangi bir sanal makine sağlamak zorunda kalmadan ve daha yüksek düzeyde bir hizmeti benimsemek zorunda kalmadan Azure'da çalıştırmak için hızlı ve kolay bir yolunu sunar.Azure Container Instances offer the fastest and simplest way to run a container in Azure, without having to provision any virtual machines and without having to adopt a higher-level service.
 • Azure İşlevleri yönetilen bir FaaS hizmetidir.Azure Functions is a managed FaaS service.
 • Azure Batch, büyük ölçekli paralel ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) uygulamaları çalıştırmaya yönelik bir yönetilen hizmettir.Azure Batch is a managed service for running large-scale parallel and high-performance computing (HPC) applications.
 • Cloud Services, bulut uygulamaları çalıştırmaya yönelik bir yönetilen hizmettir.Cloud Services is a managed service for running cloud applications. PaaS barındırma modeli kullanır.It uses a PaaS hosting model.

İşlem seçeneği tercihi konusunda dikkat edilecek bazı noktalar şunlardır:When selecting a compute option, here are some factors to consider:

 • Barındırma modeli.Hosting model. Hizmet nasıl barındırılıyor?How is the service hosted? Bu barındırma ortamı tarafından hangi gereksinimler ve sınırlamalar uygulanıyor?What requirements and limitations are imposed by this hosting environment?
 • DevOps.DevOps. Uygulama yükseltme işlemleri için yerleşik destek var mı?Is there built-in support for application upgrades? Dağıtım modeli ne?What is the deployment model?
 • Ölçeklendirilebilirlik.Scalability. Hizmet, örnek eklemeyi veya kaldırmayı nasıl işliyor?How does the service handle adding or removing instances? Yük ve diğer ölçümlere göre otomatik ölçeklendirme alabilir?Can it autoscale based on load and other metrics?
 • Kullanılabilirlik.Availability. Hizmet SLA’sı nedir?What is the service SLA?
 • Maliyet.Cost. Hizmetin kendi maliyetine ek olarak, bu hizmet üzerinde oluşturulan bir çözümün yönetiminden kaynaklanan işletim maliyetini göz önünde bulundurun.In addition to the cost of the service itself, consider the operations cost for managing a solution built on that service. Örneğin, IaaS çözümleri daha yüksek bir işletim maliyetine sahip olabilir.For example, IaaS solutions might have a higher operations cost.
 • Her hizmetin genel sınırlamaları nelerdir?What are the overall limitations of each service?
 • Bu hizmet için ne tür uygulama mimarileri uygundur?What kind of application architectures are appropriate for this service?

Sonraki adımlarNext steps

Uygulamanız için bir işlem hizmeti seçmenize yardımcı olması için kullanın Azure işlem Hizmetleri için karar ağacıTo help select a compute service for your application, use the Decision tree for Azure compute services

Azure'daki işlem seçeneklerinin daha ayrıntılı bir karşılaştırması için bkz: Azure seçme ölçütleri işlem hizmeti.For a more detailed comparison of compute options in Azure, see Criteria for choosing an Azure compute service.