Yönetim ve İzleme desenleriManagement and Monitoring patterns

Bulut uygulamaları, altyapının veya bazı durumlarda işletim sisteminin üzerinde tam denetim sahibi olmadığınız uzak bir veri merkezinde çalıştırılır.Cloud applications run in a remote datacenter where you do not have full control of the infrastructure or, in some cases, the operating system. Bu da yönetimin ve izlemenin şirket içi dağıtımdan daha zor olmasına neden olur.This can make management and monitoring more difficult than an on-premises deployment. Uygulamalar, yöneticilerin ve operatörlerin sistemi yönetmek ve izlemek için, ayrıca değişen iş gereksinimlerini ve özelleştirmeleri uygulamanın durdurulması veya yeniden dağıtılması gerekmeden desteklemek için kullanabilecekleri bazı çalışma zamanı bilgilerini ortaya koymalıdır.Applications must expose runtime information that administrators and operators can use to manage and monitor the system, as well as supporting changing business requirements and customization without requiring the application to be stopped or redeployed.

DesenPattern ÖzetSummary
BüyükelçiAmbassador Bir tüketici hizmeti veya uygulaması adına ağ istekleri gönderen yardımcı hizmetler oluşturur.Create helper services that send network requests on behalf of a consumer service or application.
Bozulma Önleyici KatmanAnti-Corruption Layer Modern uygulamayla eski sistem arasında bir cephe veya bağdaştırıcı katmanı oluşturun.Implement a façade or adapter layer between a modern application and a legacy system.
Dış Yapılandırma DeposuExternal Configuration Store Yapılandırma bilgilerini uygulama dağıtım paketinden merkezi bir konuma taşıyın.Move configuration information out of the application deployment package to a centralized location.
Ağ Geçidi ToplamaGateway Aggregation Tek tek birden çok isteği tek bir istekte toplamak için ağ geçidi kullanın.Use a gateway to aggregate multiple individual requests into a single request.
Ağ Geçidi BoşaltmaGateway Offloading Paylaşılan veya özelleştirilmiş hizmet işlevlerini bir ağ geçidi ara sunucusuna boşaltın.Offload shared or specialized service functionality to a gateway proxy.
Ağ Geçidi YönlendirmeGateway Routing Tek bir uç nokta kullanarak istekleri birden çok hizmete yönlendirin.Route requests to multiple services using a single endpoint.
Sistem Durumu Uç Nokta İzlemeHealth Endpoint Monitoring Dış araçların düzenli aralıklarla ortaya çıkarılan uç noktalar üzerinden erişebildiği bir uygulamada işlev denetimleri yapın.Implement functional checks in an application that external tools can access through exposed endpoints at regular intervals.
SepetSidecar Yalıtım ve kapsülleme sağlamak için uygulamanın bileşenlerini ayrı işleme veya kapsayıcıya dağıtın.Deploy components of an application into a separate process or container to provide isolation and encapsulation.
StranglerStrangler Belirli işlev parçalarını aşamalı olarak yeni uygulamalar ve hizmetlerle değiştirerek, eski sistemi artım bir şekilde geçirin.Incrementally migrate a legacy system by gradually replacing specific pieces of functionality with new applications and services.