Event Grid kullanarak uygulama tümleştirmesi

Event Grid
İşlevler
Logic Apps

Çözüm fikri Solution Idea

Daha fazla bilgi, uygulama ayrıntıları, fiyatlandırma Kılavuzu veya kod örneği ile bu makaleyi genişletmemizi istiyorsanız GitHub geri bildirimlerindenhaberdar olalım!If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

Event Grid, uygulamanızı diğer hizmetlere bağlar.Event Grid connects your app with other services. Örneğin, uygulamanızın olay verilerini Event Grid göndermek için bir uygulama konusu oluşturun ve güvenilir tesliminden, gelişmiş yönlendirmeye ve Azure ile doğrudan tümleştirmeden yararlanın.For example, create an application topic to send your app's event data to Event Grid and take advantage of its reliable delivery, advanced routing, and direct integration with Azure. Ayrıca Event Grid’i Logic Apps ile birlikte kullanarak kod yazmadan her yerden veri işleyebilirsiniz.Alternatively, you can use Event Grid with Logic Apps to process data anywhere, without writing code.

MimariArchitecture

Mimari diyagramı Bu mimarinin bir SVG indirin.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.