Linux için Azure NetApp Files performans değerlendirmeleriAzure NetApp Files performance benchmarks for Linux

Bu makalede, Linux için Azure NetApp Files performans kıyaslamaları açıklanmaktadır.This article describes performance benchmarks Azure NetApp Files delivers for Linux.

Linux genişlemeLinux scale-out

Bu bölümde, Linux iş yükü işleme ve iş yükü ıOPS 'nin performans kıyaslamaları açıklanmaktadır.This section describes performance benchmarks of Linux workload throughput and workload IOPS.

Linux iş yükü işlemeLinux workload throughput

Aşağıdaki grafik, 64-kibibyte (KiB) sıralı iş yükünü ve 1-TiB çalışma kümesini temsil eder.The graph below represents a 64-kibibyte (KiB) sequential workload and a 1-TiB working set. Tek bir Azure NetApp Files biriminin ~ 1.600 MiB/s saf sıralı yazma işlemleri ile ~ 4.500 MiB/s saf sıralı okumaları arasında işleyebileceğini gösterir.It shows that a single Azure NetApp Files volume can handle between ~1,600 MiB/s pure sequential writes and ~4,500 MiB/s pure sequential reads.

Grafik, saf okumayı saf yazma 'dan bir kerede %10 oranında azaltır.The graph illustrates decreases in 10% at a time, from pure read to pure write. Değişen okuma/yazma oranları (%100: %0, 90%: %10, %80: %20, vb.) kullanılırken ne beklendiğini gösterir.It demonstrates what you can expect when using varying read/write ratios (100%:0%, 90%:10%, 80%:20%, and so on).

Linux iş yükü işleme

Linux iş yükü ıOPSLinux workload IOPS

Aşağıdaki grafik 4-kibibyte (KiB) rastgele iş yükünü ve 1-TiB çalışma kümesini temsil eder.The following graph represents a 4-kibibyte (KiB) random workload and a 1-TiB working set. Grafik, Azure NetApp Files bir birimin ~ 130.000 saf rastgele yazma ve ~ 460.000 saf rastgele okuma arasında işleyebileceğini gösterir.The graph shows that an Azure NetApp Files volume can handle between ~130,000 pure random writes and ~460,000 pure random reads.

Bu grafik, saf okumayı saf yazma 'dan bir kerede %10 oranında azaltır.This graph illustrates decreases in 10% at a time, from pure read to pure write. Değişen okuma/yazma oranları (%100: %0, 90%: %10, %80: %20, vb.) kullanılırken ne beklendiğini gösterir.It demonstrates what you can expect when using varying read/write ratios (100%:0%, 90%:10%, 80%:20%, and so on).

Linux iş yükü ıOPS

Linux ölçeği artırmaLinux scale-up

Linux 5,3 çekirdeği, NFS için tek istemci genişleme ağını mümkün bir şekilde sunar nconnect .Linux 5.3 kernel enables single-client scale-out networking for NFS-nconnect. Bu bölümdeki grafikler, NFSv3 ile istemci tarafı bağlama seçeneğinin doğrulama testi sonuçlarını gösterir.The graphs in this section show the validation testing results for the client-side mount option with NFSv3. Bu özellik SUSE (SLES12SP4 ile başlayan) ve Ubuntu (19,10 sürümü ile başlayarak) için kullanılabilir.The feature is available on SUSE (starting with SLES12SP4) and Ubuntu (starting with the 19.10 release). Hem çok kanallı SMB hem de Oracle doğrudan NFS kavramıyla benzerdir.It's similar in concept to both SMB multichannel and Oracle Direct NFS.

Grafikler, ' nin avantajlarını nconnect bağlı olmayan bağlanmış bir birime karşılaştırır.The graphs compare the advantages of nconnect to a non-connected mounted volume. Grafiklerde, FIO, US-west2 Azure bölgesindeki tek bir D32s_v3 örneğinden iş yükünü oluşturdu.In the graphs, FIO generated the workload from a single D32s_v3 instance in the us-west2 Azure region.

Linux okuma performansıLinux read throughput

Aşağıdaki grafiklerde, yaklaşık 3.500 MIB/s ile okunan nconnect , kabaca 2.3 x olan sıralı okumaları gösterilmektedir nconnect .The following graphs show sequential reads of ~3,500 MiB/s reads with nconnect, roughly 2.3X non-nconnect.

Linux okuma performansı

Linux yazma performansıLinux write throughput

Aşağıdaki grafiklerde sıralı yazma işlemleri gösterilmektedir.The following graphs show sequential writes. Bunlar nconnect , sıralı yazma işlemleri için dikkat çekici bir avantajın olmadığını gösterir.They indicate that nconnect has no noticeable benefit for sequential writes. 1.500 MIB/s kabaca hem sıralı yazma birimi üst sınırı hem de D32s_v3 örneği çıkış limiti.1,500 MiB/s is roughly both the sequential write volume upper limit and the D32s_v3 instance egress limit.

Linux yazma performansı

Linux okuma ıOPS 'siLinux read IOPS

Aşağıdaki grafiklerde nconnect , kabaca 3x olmayan, yaklaşık olarak yaklaşık 200.000 Okuma IOPS 'nin rastgele okumaları gösterilmektedir nconnect .The following graphs show random reads of ~200,000 read IOPS with nconnect, roughly 3X non-nconnect.

Linux okuma ıOPS 'si

Linux yazma ıOPSLinux write IOPS

Aşağıdaki grafiklerde nconnect , kabaca 3x olmayan, yaklaşık 135.000 Yazma IOPS 'nin rastgele yazmaları gösterilmektedir nconnect .The following graphs show random writes of ~135,000 write IOPS with nconnect, roughly 3X non-nconnect.

Linux yazma ıOPS

Sonraki adımlarNext steps