Azure Resource Manager nedir?What is Azure Resource Manager?

Azure Resource Manager, Azure için dağıtım ve yönetim hizmetidir.Azure Resource Manager is the deployment and management service for Azure. Azure hesabınızda kaynak oluşturma, güncelleştirme ve silme işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlayan bir yönetim katmanı sunar.It provides a management layer that enables you to create, update, and delete resources in your Azure account. Dağıtım sonrasında kaynaklarınızın güvenliğini sağlamak ve onları düzenlemek için erişim denetimleri, kilitler ve etiketler gibi yönetim özelliklerini kullanabilirsiniz.You use management features, like access control, locks, and tags, to secure and organize your resources after deployment.

Azure Resource Manager şablonları (ARM şablonları) hakkında bilgi edinmek için bkz. şablon dağıtımına genel bakış.To learn about Azure Resource Manager templates (ARM templates), see the template deployment overview.

Tutarlı yönetim katmanıConsistent management layer

Kullanıcı Azure araçlarından, API'lerden veya SDK'lardan bir istek gönderdiğinde bu istek Resource Manager'a ulaşır.When a user sends a request from any of the Azure tools, APIs, or SDKs, Resource Manager receives the request. Hizmet isteğin kimliğini doğrular ve onu yetkilendirir.It authenticates and authorizes the request. Resource Manager, istenen eylemin gerçekleştirilmesi için isteği ilgili Azure hizmetine gönderir.Resource Manager sends the request to the Azure service, which takes the requested action. Tüm istekler aynı API tarafından işlendiğinden farklı araçlar da kullansanız tutarlı sonuçlar ve özelliklerle karşılaşırsınız.Because all requests are handled through the same API, you see consistent results and capabilities in all the different tools.

Aşağıdaki görüntüde Azure Resource Manager'ın Azure isteklerini işleme konusundaki rolü gösterilmiştir.The following image shows the role Azure Resource Manager plays in handling Azure requests.

Resource Manager istek modeli

Portalda kullanılabilen tüm özellikler aynı zamanda PowerShell, Azure CLI, REST API'leri ve istemci SDK'ları aracılığıyla da kullanılabilir.All capabilities that are available in the portal are also available through PowerShell, Azure CLI, REST APIs, and client SDKs. İlk olarak API'lerle başlatılan işlevler 180 gün içinde portalda kullanıma sunulacaktır.Functionality initially released through APIs will be represented in the portal within 180 days of initial release.

TerminolojiTerminology

Azure Resource Manager’ı kullanmaya yeni başladıysanız bilmiyor olabileceğiniz bazı terimler vardır.If you're new to Azure Resource Manager, there are some terms you might not be familiar with.

 • kaynak -Azure aracılığıyla kullanılabilen yönetilebilir bir öğe.resource - A manageable item that is available through Azure. Sanal makineler, depolama hesapları, web uygulamaları, veritabanları ve sanal ağlar kaynaklara örnek olarak verilebilir.Virtual machines, storage accounts, web apps, databases, and virtual networks are examples of resources. Kaynak grupları, abonelikler, yönetim grupları ve Etiketler Ayrıca kaynaklara örnektir.Resource groups, subscriptions, management groups, and tags are also examples of resources.
 • kaynak grubu -bir Azure çözümü için ilgili kaynakları tutan bir kapsayıcı.resource group - A container that holds related resources for an Azure solution. Kaynak grubu, grup olarak yönetmek istediğiniz kaynakları içerir.The resource group includes those resources that you want to manage as a group. Kuruluşunuz açısından en mantıklı duruma göre hangi kaynakların bir kaynak grubuna ait olduğuna siz karar verirsiniz.You decide which resources belong in a resource group based on what makes the most sense for your organization. Bkz. kaynak grupları.See Resource groups.
 • kaynak sağlayıcısı -Azure kaynakları sağlayan bir hizmet.resource provider - A service that supplies Azure resources. Örneğin, bir ortak kaynak sağlayıcısı Microsoft.Compute , sanal makine kaynağını temin eder.For example, a common resource provider is Microsoft.Compute, which supplies the virtual machine resource. Microsoft.Storage başka bir ortak kaynak sağlayıcısıdır.Microsoft.Storage is another common resource provider. Bkz. kaynak sağlayıcıları ve türleri.See Resource providers and types.
 • Kaynak Yöneticisi Template -bir kaynak grubuna, aboneliğe, yönetim grubuna veya kiracıya dağıtılacak bir veya daha fazla kaynağı tanımlayan bir JAVASCRIPT nesne GÖSTERIMI (JSON) dosyası.Resource Manager template - A JavaScript Object Notation (JSON) file that defines one or more resources to deploy to a resource group, subscription, management group, or tenant. Şablon, kaynakları tutarlı ve sürekli olarak dağıtmak için kullanılabilir.The template can be used to deploy the resources consistently and repeatedly. Şablon dağıtımı genel bakışbölümüne bakın.See Template deployment overview.
 • bildirim temelli söz dizimi - Oluşturmaya yönelik programlama komutları dizisini yazmak zorunda kalmadan "Oluşturmak istediğiniz şeyi" belirtmenize imkan tanıyan söz dizimi.declarative syntax - Syntax that lets you state "Here is what I intend to create" without having to write the sequence of programming commands to create it. Resource Manager şablonu, bildirim temelli söz diziminin bir örneğidir.The Resource Manager template is an example of declarative syntax. Dosya içinde Azure’a dağıtılacak altyapının özelliklerini tanımlarsınız.In the file, you define the properties for the infrastructure to deploy to Azure. Şablon dağıtımı genel bakışbölümüne bakın.See Template deployment overview.

Resource Manager’ı kullanmanın avantajlarıThe benefits of using Resource Manager

Resource Manager ile şunları yapabilirsiniz:With Resource Manager, you can:

 • Altyapınızı yönetmek için betikler yerine bildirim temelli şablonlar kullanın.Manage your infrastructure through declarative templates rather than scripts.

 • Çözümünüze ait kaynakları ayrı ayrı işlemek yerine tümünü grup olarak birlikte dağıtın, yönetin ve izleyin.Deploy, manage, and monitor all the resources for your solution as a group, rather than handling these resources individually.

 • Çözümünüzü geliştirme yaşam döngüsü boyunca yeniden dağıtın ve kaynaklarınızın tutarlı bir şekilde dağıtılacağından emin olun.Redeploy your solution throughout the development lifecycle and have confidence your resources are deployed in a consistent state.

 • Kaynaklar arasındaki bağımlılıkları tanımlayarak doğru sırada dağıtılmalarını sağlayın.Define the dependencies between resources so they're deployed in the correct order.

 • Azure rol tabanlı erişim denetimi (Azure RBAC), yönetim platformuyla yerel olarak tümleştirildiği için tüm hizmetlere erişim denetimi uygulayın.Apply access control to all services because Azure role-based access control (Azure RBAC) is natively integrated into the management platform.

 • Aboneliğinizdeki tüm kaynakları mantıksal olarak düzenlemek için kaynaklara etiket uygulayın.Apply tags to resources to logically organize all the resources in your subscription.

 • Aynı etiketi paylaşan bir grup kaynak ile ilgili maliyetleri görüntüleyerek kuruluşunuzun faturalandırma süreçlerini kolaylaştırın.Clarify your organization's billing by viewing costs for a group of resources sharing the same tag.

Kapsamı anlamaUnderstand scope

Azure dört kapsam düzeyi sağlar: Yönetim grupları, abonelikler, kaynak gruplarıve kaynaklar.Azure provides four levels of scope: management groups, subscriptions, resource groups, and resources. Aşağıdaki resimde bu katmanlara ait bir örnek gösterilir.The following image shows an example of these layers.

Yönetim düzeyleri

Yönetim ayarlarını bu kapsam düzeylerinden birinde uygularsınız.You apply management settings at any of these levels of scope. Seçtiğiniz düzey, ayarın ne kadar yaygın olarak uygulanacağını belirler.The level you select determines how widely the setting is applied. Düşük düzeyler, yüksek düzeylerdeki ayarları devralır.Lower levels inherit settings from higher levels. Örneğin, aboneliğe bir ilke uyguladığınızda, ilke aboneliğinizdeki tüm kaynak gruplarına ve kaynaklara uygulanır.For example, when you apply a policy to the subscription, the policy is applied to all resource groups and resources in your subscription. Kaynak grubunda bir ilke uyguladığınızda, bu ilke kaynak grubuna ve tüm kaynaklarına uygulanır.When you apply a policy on the resource group, that policy is applied to the resource group and all its resources. Ancak, başka bir kaynak grubu Bu ilke atamasına sahip değildir.However, another resource group doesn't have that policy assignment.

Şablonları kiracılara, yönetim gruplarına, aboneliklere veya kaynak gruplarına dağıtabilirsiniz.You can deploy templates to tenants, management groups, subscriptions, or resource groups.

Kaynak gruplarıResource groups

Kaynak gruplarınızı tanımlarken göz önüne almanız gereken bazı önemli faktörler bulunur:There are some important factors to consider when defining your resource group:

 • Kaynak grubunuzdaki tüm kaynaklar aynı yaşam döngüsünü paylaşmalıdır.All the resources in your resource group should share the same lifecycle. Bunları birlikte dağıtır, güncelleştirir ve silersiniz.You deploy, update, and delete them together. Sunucu gibi bir kaynağın farklı bir dağıtım döngüsüyle bulunması gerekiyorsa, başka bir kaynak grubunda olması gerekir.If one resource, such as a server, needs to exist on a different deployment cycle it should be in another resource group.

 • Her kaynak yalnızca bir kaynak grubunda yer alabilir.Each resource can exist in only one resource group.

 • Bir kaynak grubuna dilediğiniz zaman kaynak ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.You can add or remove a resource to a resource group at any time.

 • Bir kaynağı, bir kaynak grubundan bir diğerine taşıyabilirsiniz.You can move a resource from one resource group to another group. Daha fazla bilgi için bkz. Kaynakları yeni kaynak grubuna veya aboneliğe taşıma.For more information, see Move resources to new resource group or subscription.

 • Bir kaynak grubundaki kaynaklar kaynak grubundan farklı bölgelerde bulunabilir.The resources in a resource group can be located in different regions than the resource group.

 • Bir kaynak grubu oluştururken bu kaynak grubu için bir konum belirtmeniz gerekir.When creating a resource group, you need to provide a location for that resource group. "Bir kaynak grubu için neden konum gerekli olsun?You may be wondering, "Why does a resource group need a location? Ayrıca kaynaklar kaynak grubundan farklı konumlarda olabiliyorsa kaynak grubu konumu neden önemli olsun?" diye soruyor olabilirsinizAnd, if the resources can have different locations than the resource group, why does the resource group location matter at all?" Kaynak grubu, kaynaklarla ilgili meta verileri depolar.The resource group stores metadata about the resources. Kaynak grubu için bir konum belirttiğinizde, meta verilerin nerede depolandığını belirtirsiniz.When you specify a location for the resource group, you're specifying where that metadata is stored. Uyumluluk nedeniyle verilerinizin belirli bir bölgeye depolandığından emin olmanız gerekebilir.For compliance reasons, you may need to ensure that your data is stored in a particular region.

  Kaynak grubunun bölgesi geçici olarak kullanılamıyorsa, meta veriler kullanılamadığından kaynak grubundaki kaynakları güncelleştiremezsiniz.If the resource group's region is temporarily unavailable, you can't update resources in the resource group because the metadata is unavailable. Diğer bölgelerdeki kaynaklar beklendiği gibi çalışmaya devam eder, ancak bunları güncelleştiremezsiniz.The resources in other regions will still function as expected, but you can't update them. Güvenilir uygulamalar oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. güvenilir Azure uygulamaları tasarlama.For more information about building reliable applications, see Designing reliable Azure applications.

 • Bir kaynak grubu, yönetim eylemleri için erişim denetimini incelemek üzere kullanılabilir.A resource group can be used to scope access control for administrative actions. Bir kaynak grubunu yönetmek için Azure ilkeleri, Azure rolleriveya kaynak kilitleriatayabilirsiniz.To manage a resource group, you can assign Azure Policies, Azure roles, or resource locks.

 • Bir kaynak grubuna Etiketler uygulayabilirsiniz .You can apply tags to a resource group. Kaynak grubundaki kaynaklar bu etiketleri almıyor.The resources in the resource group don't inherit those tags.

 • Kaynak, diğer kaynak gruplarındaki kaynaklara bağlanabilir.A resource can connect to resources in other resource groups. Bu senaryo, iki kaynak ilişkili olduğunda ancak aynı yaşam döngüsünü paylaşmadığında yaygın bir senaryodur.This scenario is common when the two resources are related but don't share the same lifecycle. Örneğin, farklı bir kaynak grubundaki bir veritabanına bağlanan bir Web uygulamanız olabilir.For example, you can have a web app that connects to a database in a different resource group.

 • Bir kaynak grubunu sildiğinizde, kaynak grubundaki tüm kaynaklar da silinir.When you delete a resource group, all resources in the resource group are also deleted. Azure Resource Manager Bu silmeleri nasıl düzenleyen hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure Resource Manager kaynak grubu ve kaynak silme.For information about how Azure Resource Manager orchestrates those deletions, see Azure Resource Manager resource group and resource deletion.

 • Her kaynak grubunda bir kaynak türünün en fazla 800 örneğini dağıtabilirsiniz.You can deploy up to 800 instances of a resource type in each resource group. Bazı kaynak türleri 800 örnek sınırından muaftutulur.Some resource types are exempt from the 800 instance limit. Daha fazla bilgi için bkz. kaynak grubu sınırları.For more information, see resource group limits.

 • Bazı kaynaklar bir kaynak grubunun dışında bulunabilir.Some resources can exist outside of a resource group. Bu kaynaklar aboneliğe, yönetim grubunaveya kiracıyadağıtılır.These resources are deployed to the subscription, management group, or tenant. Bu kapsamlarda yalnızca belirli kaynak türleri desteklenir.Only specific resource types are supported at these scopes.

 • Bir kaynak grubu oluşturmak için Portal, POWERSHELL, Azure CLIveya ARM şablonunukullanabilirsiniz.To create a resource group, you can use the portal, PowerShell, Azure CLI, or an ARM template.

Azure Resource Manager esnekliğiResiliency of Azure Resource Manager

Azure Resource Manager hizmeti dayanıklılık ve sürekli kullanılabilirlik için tasarlanmıştır.The Azure Resource Manager service is designed for resiliency and continuous availability. REST API Kaynak Yöneticisi ve denetim düzlemi işlemleri (gönderilen istekler management.azure.com ):Resource Manager and control plane operations (requests sent to management.azure.com) in the REST API are:

 • Bölgeler arasında dağıtılır.Distributed across regions. Bazı hizmetler bölgesel olarak verilebilir.Some services are regional.

 • Birden çok Kullanılabilirlik Alanları sahip konumlarda Kullanılabilirlik Alanları (ve bölgelerin yanı sıra) arasında dağıtılır.Distributed across Availability Zones (as well as regions) in locations that have multiple Availability Zones.

 • Tek bir mantıksal veri merkezine bağımlı değildir.Not dependent on a single logical data center.

 • Bakım etkinlikleri için hiçbir şekilde alınmadı.Never taken down for maintenance activities.

Bu dayanıklılık, Kaynak Yöneticisi aracılığıyla istek alan hizmetler için geçerlidir.This resiliency applies to services that receive requests through Resource Manager. Örneğin, bu dayanıklılık avantajlarından yararlanın Key Vault.For example, Key Vault benefits from this resiliency.

Sonraki adımlarNext steps