Azure SQL Veritabanı nedir?What is Azure SQL Database?

Uygulama hedefi: Azure SQL veritabanı

Azure SQL Veritabanı yükseltme, düzeltme eki uygulama, yedekleme ve izleme gibi veritabanı işlevlerinin çoğunu kullanıcı müdahalesi olmadan gerçekleştiren tam olarak yönetilen hizmet olarak platform (PaaS) veritabanı altyapısıdır.Azure SQL Database is a fully managed platform as a service (PaaS) database engine that handles most of the database management functions such as upgrading, patching, backups, and monitoring without user involvement. Azure SQL Veritabanı her zaman en güncel kararlı SQL Server veritabanı altyapısı ve düzeltme eki uygulanmış işletim sistemi sürümü üzerinde çalışır ve %99,99 kullanılabilirlik sunar.Azure SQL Database is always running on the latest stable version of the SQL Server database engine and patched OS with 99.99% availability. Azure SQL Veritabanı'nda bulunan yerleşik PaaS özellikleri, işletmeniz için kritik öneme sahip olan etki alanına özgü veritabanı yönetim ve iyileştirme etkinliklerine odaklanmanızı sağlar.PaaS capabilities that are built into Azure SQL Database enable you to focus on the domain-specific database administration and optimization activities that are critical for your business.

Azure SQL Veritabanı ile Azure'da çalışan uygulamalar ve çözümler için yüksek oranda kullanılabilir ve yüksek performanslı bir veri depolama katmanı oluşturabilirsiniz.With Azure SQL Database, you can create a highly available and high-performance data storage layer for the applications and solutions in Azure. SQL veritabanı, hem ilişkisel verileri hem de ilişkisel olmayan yapıları(GRAFIKLER, JSON, uzamsal ve XML gibi) işleyebilmenizi sağladığından, çeşitli modern bulut uygulamaları için doğru seçim yapılabilir.SQL Database can be the right choice for a variety of modern cloud applications because it enables you to process both relational data and non-relational structures, such as graphs, JSON, spatial, and XML.

Azure SQL veritabanı, Microsoft SQL Server veritabanı altyapısınınen son kararlı sürümünü temel alır.Azure SQL Database is based on the latest stable version of the Microsoft SQL Server database engine. Yüksek performanslı bellek içi teknolojiler ve akıllı sorgu işlemegibi gelişmiş sorgu işleme özelliklerini kullanabilirsiniz.You can use advanced query processing features, such as high-performance in-memory technologies and intelligent query processing. Hatta en yeni SQL Server özellikleri önce SQL Veritabanı'na, daha sonra SQL Server'a uygulanır.In fact, the newest capabilities of SQL Server are released first to SQL Database, and then to SQL Server itself. Düzeltme eki uygulama veya yükseltme konusunda endişelenmeden milyonlarca veritabanıyla test edilmiş olan en güncel SQL Server özelliklerine sahip olursunuz.You get the newest SQL Server capabilities with no overhead for patching or upgrading, tested across millions of databases.

SQL veritabanı iki farklı satın alma modelinde performansı kolayca tanımlamanızı ve ölçeklendirmenizi sağlar: sanal çekirdek tabanlı satın alma modeli ve DTU tabanlı satın alma modeli.SQL Database enables you to easily define and scale performance within two different purchasing models: a vCore-based purchasing model and a DTU-based purchasing model. SQL Veritabanı yerleşik yüksek kullanılabilirlik, yedekleme ve diğer yaygın bakım işlemlerine sahip olan tam olarak yönetilen bir hizmettir.SQL Database is a fully managed service that has built-in high availability, backups, and other common maintenance operations. Microsoft, SQL ve işletim sistemi kodunun tüm düzeltme ekini ve güncelleştirilmesini işler.Microsoft handles all patching and updating of the SQL and operating system code. Temel alınan altyapıyı yönetmeniz gerekmez.You don't have to manage the underlying infrastructure.

Azure SQL veritabanı 'na yeni başladıysanız, Azure SQL veritabanı 'Na genel bakış videosunu, derınlemesıne Azure SQL video serimizegöre inceleyin:If you're new to Azure SQL Database, check out the Azure SQL Database Overview video from our in-depth Azure SQL video series:

İpucu

Azure SQL nasıl daha iyi hale getirebiliriz?How can we make Azure SQL better? Ankete katılın.Take the survey.

Dağıtım modelleriDeployment models

Azure SQL veritabanı, bir veritabanı için aşağıdaki dağıtım seçeneklerini sağlar:Azure SQL Database provides the following deployment options for a database:

Önemli

SQL veritabanı ile SQL Server arasındaki özellik farklarını ve farklı Azure SQL veritabanı seçenekleri arasındaki farkları anlamak için bkz. SQL veritabanı özellikleri.To understand the feature differences between SQL Database and SQL Server, as well as the differences among different Azure SQL Database options, see SQL Database features.

SQL veritabanı, birden çok kaynak türü, hizmet katmanı ve işlem boyutları ile öngörülebilir performans sunar.SQL Database delivers predictable performance with multiple resource types, service tiers, and compute sizes. Kapalı kalma süresi olmadan dinamik ölçeklenebilirlik, yerleşik akıllı iyileştirme, küresel ölçeklenebilirlik ve kullanılabilirlik ve gelişmiş güvenlik seçenekleri sağlar.It provides dynamic scalability with no downtime, built-in intelligent optimization, global scalability and availability, and advanced security options. Bu yetenekler, sanal makineleri ve altyapıyı yönetmek yerine hızlı uygulama geliştirmeye odaklanmanıza ve pazara ulaşma süresini hızlandırmanıza olanak tanır.These capabilities allow you to focus on rapid app development and accelerating your time-to-market, rather than on managing virtual machines and infrastructure. SQL veritabanı şu anda dünyanın dört bir yanındaki 38 veri merkezinde bulunur, bu nedenle veritabanınızı yakınınızdaki bir veri merkezinde çalıştırabilirsiniz.SQL Database is currently in 38 datacenters around the world, so you can run your database in a datacenter near you.

Ölçeklenebilir performans ve havuzlarScalable performance and pools

Atanan kaynak miktarını belirleyebilirsiniz.You can define the amount of resources assigned.

 • Tek veritabanları ile, her veritabanı diğerlerinden yalıtılmıştır ve taşınabilir.With single databases, each database is isolated from others and is portable. Her birinin garantili işlem, bellek ve depolama kaynağı miktarına sahip olması gerekir.Each has its own guaranteed amount of compute, memory, and storage resources. Veritabanına atanan kaynakların miktarı söz konusu veritabanına ayrılmıştır ve Azure 'daki diğer veritabanlarıyla paylaşılmaz.The amount of the resources assigned to the database is dedicated to that database, and isn't shared with other databases in Azure. Tek veritabanı kaynaklarını dinamik olarak yukarı ve aşağı ölçekleyebilirsiniz.You can dynamically scale single database resources up and down. Tek veritabanı seçeneği, farklı gereksinimlere göre farklı işlem, bellek ve depolama kaynakları sağlar.The single database option provides different compute, memory, and storage resources for different needs. Örneğin, 1 ila 80 sanal çekirdek veya 32 GB ila 4 TB alabilir.For example, you can get 1 to 80 vCores, or 32 GB to 4 TB. Tek veritabanları için hiperscale hizmet katmanı , hızlı yedekleme ve geri yükleme özellikleri Ile 100 TB 'a ölçeklenmenize olanak sağlar.The hyperscale service tier for single databases enables you to scale to 100 TB, with fast backup and restore capabilities.
 • Elastik havuzlarla, havuzdaki tüm veritabanları tarafından paylaşılan kaynaklar atayabilirsiniz.With elastic pools, you can assign resources that are shared by all databases in the pool. Kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmak ve tasarruf etmek için yeni bir veritabanı oluşturabilir veya var olan tek veritabanlarını bir kaynak havuzuna taşıyabilirsiniz.You can create a new database, or move the existing single databases into a resource pool to maximize the use of resources and save money. Bu seçenek ayrıca Esnek havuz kaynaklarını yukarı ve aşağı dinamik olarak ölçeklendirmenize olanak tanır.This option also gives you the ability to dynamically scale elastic pool resources up and down.

İlk uygulamanızı küçük, tek bir veritabanında, genel amaçlı hizmet katmanında aylık düşük maliyetli bir şekilde oluşturabilirsiniz.You can build your first app on a small, single database at a low cost per month in the general-purpose service tier. Daha sonra, çözümünüzün ihtiyaçlarını karşılamak üzere iş açısından kritik hizmet katmanına hizmet katmanını el ile veya programlama yoluyla dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.You can then change its service tier manually or programmatically at any time to the business-critical service tier, to meet the needs of your solution. Performansı uygulamanız veya müşterileriniz kesinti yaşamadan ayarlayabilirsiniz.You can adjust performance without downtime to your app or to your customers. Dinamik ölçeklendirebilirlik, veritabanınızın hızla değişen kaynak gereksinimlerine saydam bir şekilde yanıt verebilmesini sağlar.Dynamic scalability enables your database to transparently respond to rapidly changing resource requirements. Yalnızca ihtiyacınız olan kaynaklar için ödeme yaparsınız.You pay for only the resources that you need when you need them.

Dinamik ölçeklenebilirlik , Otomatik ölçeklendirmeyi farklıdır.Dynamic scalability is different from autoscale. Bir hizmet ölçütlere dayalı olarak otomatik şekilde ölçeklendirildiğinde otomatik ölçeklendirme oluşurken, dinamik ölçeklenebilirlik ise kesinti süresi olmadan el ile ölçeklendirmeye olanak sağlar.Autoscale is when a service scales automatically based on criteria, whereas dynamic scalability allows for manual scaling without downtime. Tek veritabanı seçeneği el ile dinamik ölçeklenebilirliği destekler, ancak otomatik ölçeklendirme gerektirmez.The single database option supports manual dynamic scalability, but not autoscale. Daha otomatik bir deneyim için, veritabanlarının tek tek veritabanı gereksinimlerine göre bir havuzdaki kaynakları paylaşmasına olanak sağlayan elastik havuzları kullanın.For a more automatic experience, consider using elastic pools, which allow databases to share resources in a pool based on individual database needs. Diğer bir seçenek de tek bir veritabanı için ölçeklenebilirliği otomatik hale getirmeye yardımcı olabilecek betikleri kullanmaktır.Another option is to use scripts that can help automate scalability for a single database. Bir örnek için bkz. tek bir veritabanını izlemek ve ölçeklendirmek Için PowerShell 'ı kullanma.For an example, see Use PowerShell to monitor and scale a single database.

Satın alma modelleriPurchasing models

SQL veritabanı aşağıdaki satın alma modellerini sunmaktadır:SQL Database offers the following purchasing models:

 • Sanal çekirdek tabanlı satın alma modeli , sanal çekirdek sayısını, bellek miktarını ve depolama alanı miktarını ve hızını seçmenize olanak sağlar.The vCore-based purchasing model lets you choose the number of vCores, the amount of memory, and the amount and speed of storage. Sanal çekirdek tabanlı satın alma modeli, maliyet tasarrufu kazanmak için SQL Server Azure hibrit avantajı kullanmanıza da olanak tanır.The vCore-based purchasing model also allows you to use Azure Hybrid Benefit for SQL Server to gain cost savings. Azure Hibrit Avantajı hakkında daha fazla bilgi için, bu makalenin devamındaki "sık sorulan sorular" bölümüne bakın.For more information about the Azure Hybrid Benefit, see the "Frequently asked questions" section later in this article.
 • DTU tabanlı satın alma modeli , hafif veritabanı iş yüklerini desteklemek için üç hizmet katmanında işlem, bellek ve g/ç kaynaklarının bir karışımını sunar.The DTU-based purchasing model offers a blend of compute, memory, and I/O resources in three service tiers, to support light to heavy database workloads. Her katmandaki işlem boyutları bu kaynakların farklı bir karışımını sağlar ve bu da ek depolama kaynakları ekleyebilirsiniz.Compute sizes within each tier provide a different mix of these resources, to which you can add additional storage resources.
 • Sunucusuz model , iş yükü talebine göre işlem sayısını otomatik olarak ölçeklendirir ve saniye başına kullanılan işlem miktarına göre faturalandırılır.The serverless model automatically scales compute based on workload demand, and bills for the amount of compute used per second. Sunucusuz işlem katmanı Ayrıca, yalnızca depolama faturalandırılırken, etkin olmayan dönemler sırasında veritabanlarını otomatik olarak duraklatır ve etkinlik döndüğünde veritabanlarını otomatik olarak sürdürür.The serverless compute tier also automatically pauses databases during inactive periods when only storage is billed, and automatically resumes databases when activity returns.

Hizmet katmanlarıService tiers

Azure SQL veritabanı, farklı türlerde uygulamalar için tasarlanan üç hizmet katmanı sunar:Azure SQL Database offers three service tiers that are designed for different types of applications:

 • Ortak iş yükleri için tasarlanan genel amaçlı/standart hizmet katmanı.General Purpose/Standard service tier designed for common workloads. Bütçeye dayalı dengeli işlem ve depolama seçenekleri sunar.It offers budget-oriented balanced compute and storage options.
 • Yüksek işlem oranı ve en düşük gecikmeli g/ç özellikli OLTP uygulamaları için tasarlanan iş açısından kritik/Premium hizmet katmanı.Business Critical/Premium service tier designed for OLTP applications with high transaction rate and lowest-latency I/O. Birkaç yalıtılmış çoğaltma kullanarak hatalara en yüksek esnekliği sağlar.It offers the highest resilience to failures by using several isolated replicas.
 • Çok büyük OLTP veritabanı için tasarlanan hiper ölçekli hizmet katmanı ve depolamayı otomatik olarak ölçeklendirme ve işlem akıcı bir şekilde ölçeklendirme özelliği.Hyperscale service tier designed for very large OLTP database and the ability to autoscale storage and scale compute fluidly.

Kaynak kullanımını en verimli hale getirmek için elastik havuzlarElastic pools to maximize resource utilization

Tek veritabanı oluşturabilmek ve veritabanı performansını isteğe göre yükseltip düşürebilmek, özellikle kullanım biçimlerinin nispeten tahmin edilebilir olduğu durumlarda birçok işletme ve uygulama için yeterlidir.For many businesses and applications, being able to create single databases and dial performance up or down on demand is enough, especially if usage patterns are relatively predictable. Öngörülemeyen kullanım desenleri, maliyetleri ve iş modelinizi yönetmeyi zorlaştırır.Unpredictable usage patterns can make it hard to manage costs and your business model. Elastik havuzlar bu sorunu çözmek için tasarlanmıştır.Elastic pools are designed to solve this problem. Performans kaynaklarını ayrı bir veritabanı yerine bir havuza ayırabilirsiniz.You allocate performance resources to a pool rather than an individual database. Tek veritabanı performansı yerine havuzun toplu performans kaynakları için ödeme yaparsınız.You pay for the collective performance resources of the pool rather than for single database performance.

Temel, standart ve Premium sürümlerde elastik havuzlar gösteren grafik

Elastik havuzlarla, kaynakların ölçeği dalgalanarak bir şekilde arama yapmak için veritabanı performansını artırma ve azaltma konusuna odaklanmanız gerekmez.With elastic pools, you don't need to focus on dialing database performance up and down as demand for resources fluctuates. Havuza alınan veritabanları, gerektiğinde elastik havuzun performans kaynaklarını tüketir.The pooled databases consume the performance resources of the elastic pool as needed. Havuza alınmış veritabanları, havuzun sınırlarını aşmaz, ancak tek veritabanı kullanımı olmasa bile maliyetleriniz tahmin edilebilir olmaya devam eder.Pooled databases consume but don't exceed the limits of the pool, so your cost remains predictable even if individual database usage doesn't.

Havuza veritabanları ekleyip kaldırabilir, uygulamanızı, sizin denetlediğiniz bir bütçeyle binlerce veritabanına ölçeklendirebilirsiniz.You can add and remove databases to the pool, scaling your app from a handful of databases to thousands, all within a budget that you control. Havuzdaki veritabanları için kullanılabilen minimum ve maksimum kaynakları denetleyebilir, havuzdaki hiçbir veritabanının havuz kaynaklarını kullandığından ve havuza alınan her veritabanının garantili minimum kaynak miktarına sahip olduğundan emin olmanız gerekir.You can also control the minimum and maximum resources available to databases in the pool, to ensure that no database in the pool uses all the pool resources, and that every pooled database has a guaranteed minimum amount of resources. Elastik havuzlar kullanan hizmet olarak yazılım (SaaS) uygulamaları için tasarım desenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. SQL veritabanı ile çok kiracılı SaaS uygulamaları Için tasarım desenleri.To learn more about design patterns for software as a service (SaaS) applications that use elastic pools, see Design patterns for multi-tenant SaaS applications with SQL Database.

Betikler, elastik havuzların izlenmesine ve ölçeklendirilmesine yardımcı olabilir.Scripts can help with monitoring and scaling elastic pools. Bir örnek için bkz. Azure SQL veritabanında esnek havuzu izlemek ve ölçeklendirmek Için PowerShell 'ı kullanma.For an example, see Use PowerShell to monitor and scale an elastic pool in Azure SQL Database.

Tek veritabanlarını havuza alınan veritabanlarıyla karıştırmaBlend single databases with pooled databases

Tek veritabanlarını elastik havuzlarla karıştırabilirsiniz ve tek veritabanlarının ve elastik havuzların hizmet katmanlarını, durumunuza uyum sağlamak için değiştirebilirsiniz.You can blend single databases with elastic pools, and change the service tiers of single databases and elastic pools to adapt to your situation. Ayrıca, benzersiz uygulama tasarımı ihtiyaçlarınızı karşılamak, maliyet ve kaynak verimliliği sağlamak ve yeni iş fırsatlarının kilidini açmak için diğer Azure hizmetlerini SQL veritabanı ile karıştırabilir ve eşleştirebilirsiniz.You can also mix and match other Azure services with SQL Database to meet your unique app design needs, drive cost and resource efficiencies, and unlock new business opportunities.

Kapsamlı izleme ve uyarı özellikleriExtensive monitoring and alerting capabilities

Azure SQL veritabanı, iş yükü özelliklerine daha derin Öngörüler elde etmenize yardımcı olan gelişmiş izleme ve sorun giderme özellikleri sağlar.Azure SQL Database provides advanced monitoring and troubleshooting features that help you get deeper insights into workload characteristics. Bu özellikler ve araçlar şunları içerir:These features and tools include:

 • SQL Server veritabanı altyapısının en son sürümü tarafından sunulan yerleşik izleme özellikleri.The built-in monitoring capabilities provided by the latest version of the SQL Server database engine. Gerçek zamanlı performans öngörülerini bulmanıza olanak tanır.They enable you to find real-time performance insights.
 • Azure tarafından sunulan PaaS izleme özellikleri, çok sayıda veritabanı örneğini izlemenize ve gidermenize olanak sağlar.PaaS monitoring capabilities provided by Azure that enable you to monitor and troubleshoot a large number of database instances.

Sorgu deposu, yerleşik bir SQL Server izleme özelliği, Sorgularınızın performansını gerçek zamanlı olarak kaydeder ve olası performans sorunlarını ve en üst kaynak tüketicilerini tanımlamanızı sağlar.Query Store, a built-in SQL Server monitoring feature, records the performance of your queries in real time, and enables you to identify the potential performance issues and the top resource consumers. Otomatik ayarlama ve öneriler, gerileme performansına ve eksik veya yinelenen dizinlere sahip sorgularla ilgili öneriler sağlar.Automatic tuning and recommendations provide advice regarding the queries with the regressed performance and missing or duplicated indexes. SQL veritabanı 'ndaki otomatik ayarlama, sorunları giderebilen betikleri el ile uygulamanızı veya SQL veritabanının bu sorunu çözmesine izin verir.Automatic tuning in SQL Database enables you to either manually apply the scripts that can fix the issues, or let SQL Database apply the fix. SQL veritabanı Ayrıca, düzeltmesinin bazı avantajlardan yararlandığına da test edebilir ve sonuca bağlı olarak değişikliği korur veya döndürmenizi sağlar.SQL Database can also test and verify that the fix provides some benefit, and retain or revert the change depending on the outcome. Sorgu deposu ve otomatik ayarlama özelliklerine ek olarak, iş yükü performansını izlemek için standart DMVs ve XEvent ' yi de kullanabilirsiniz.In addition to Query Store and automatic tuning capabilities, you can use standard DMVs and XEvent to monitor the workload performance.

Azure, binlerce veritabanının durumunu izlemenize olanak sağlayan, performans derecelendirmeleri ile birleştirilmiş yerleşik performans izleme ve Uyarı araçları sağlar.Azure provides built-in performance monitoring and alerting tools, combined with performance ratings, that enable you to monitor the status of thousands of databases. Bu araçları kullanarak, geçerli veya tahmini performans ihtiyaçlarınıza göre ölçeği artırma veya azaltma etkilerini hızla değerlendirebilirsiniz.Using these tools, you can quickly assess the impact of scaling up or down, based on your current or projected performance needs. Ayrıca, SQL veritabanı daha kolay izleme için ölçümleri ve kaynak günlüklerini yayabilir .Additionally, SQL Database can emit metrics and resource logs for easier monitoring. SQL Veritabanını kaynak kullanımını, çalışanları, oturumları ve bu Azure kaynaklarından birine yapılan bağlantıları kaydedecek şekilde yapılandırabilirsiniz:You can configure SQL Database to store resource usage, workers and sessions, and connectivity into one of these Azure resources:

 • Azure Depolama: Küçük maliyetlerle çok sayıda telemetri arşivleme için.Azure Storage: For archiving vast amounts of telemetry for a small price.
 • Azure Event Hubs: SQL veritabanı telemetrisini özel izleme çözümünüz veya etkin işlem hatlarınız ile tümleştirmek için.Azure Event Hubs: For integrating SQL Database telemetry with your custom monitoring solution or hot pipelines.
 • Azure izleyici günlükleri: raporlama, uyarı ve azaltıcı yetenekler içeren yerleşik bir izleme çözümü için.Azure Monitor logs: For a built-in monitoring solution with reporting, alerting, and mitigating capabilities.

Azure izleme mimarisi diyagramı

Kullanılabilirlik özellikleriAvailability capabilities

Azure SQL veritabanı, işinizin kesintiler sırasında çalışmaya devam etmesini sağlar.Azure SQL Database enables your business to continue operating during disruptions. Geleneksel bir SQL Server ortamında, genellikle en az iki makineniz yerel olarak ayarlanır.In a traditional SQL Server environment, you generally have at least two machines locally set up. Bu makineler, tek bir makine veya bileşen hatasına karşı korumak için verilerin tam, zaman uyumlu olarak korunmasını sağlar.These machines have exact, synchronously maintained, copies of the data to protect against a failure of a single machine or component. Bu ortam yüksek kullanılabilirlik sağlar, ancak veri merkezinizi yok etmek doğal bir olağanüstü duruma karşı koruma sağlamaz.This environment provides high availability, but it doesn't protect against a natural disaster destroying your datacenter.

Olağanüstü durum kurtarma, çok zararlı bir olayın, verilerinizin bir kopyasına sahip başka bir makineye veya makine kümesine sahip olacak kadar coğrafi olarak yerelleştirilmiş olduğunu varsayar.Disaster recovery assumes that a catastrophic event is geographically localized enough to have another machine or set of machines with a copy of your data far away. SQL Server, bu özelliği almak için zaman uyumsuz modda çalışan her zaman açık kullanılabilirlik gruplarını kullanabilirsiniz.In SQL Server, you can use Always On Availability Groups running in async mode to get this capability. Kullanıcılar genellikle çoğaltma işlemini bir işlem gerçekleştirmeden önce uzakta olmasını beklemek istemeiyorsunuzdur, bu nedenle planlanmamış yük devretme işlemleri gerçekleştirdiğinizde veri kaybı meydana gelir.People often don't want to wait for replication to happen that far away before committing a transaction, so there's potential for data loss when you do unplanned failovers.

Premium ve İş Açısından Kritik hizmet katmanlarındaki veritabanları, bir kullanılabilirlik grubunun eşitlemesine benzer bir şey zaten yapılır .Databases in the Premium and Business Critical service tiers already do something similar to the synchronization of an availability group. Daha düşük hizmet katmanlarındaki veritabanları, farklı ancak eşdeğer bir mekanizmakullanarak depolama aracılığıyla artıklık sağlar.Databases in lower service tiers provide redundancy through storage by using a different but equivalent mechanism. Yerleşik mantık, tek bir makine hatasına karşı korunmaya yardımcı olur.Built-in logic helps protect against a single machine failure. Etkin coğrafi çoğaltma özelliği, tüm bir bölgenin yok edileceği olağanüstü duruma karşı koruma olanağı sağlar.The active geo-replication feature gives you the ability to protect against disaster where a whole region is destroyed.

Azure Kullanılabilirlik Alanları, tek bir bölge içinde tek bir veri merkezi oluşturma kesintisinden korunmanıza çalışır.Azure Availability Zones tries to protect against the outage of a single datacenter building within a single region. Bir binadan güç veya ağ kaybına karşı korumaya yardımcı olur.It helps you protect against the loss of power or network to a building. SQL veritabanı 'nda farklı çoğaltmaları farklı kullanılabilirlik bölgelerine (farklı binalar, etkin) yerleştirebilirsiniz.In SQL Database, you place the different replicas in different availability zones (different buildings, effectively).

Aslında, Microsoft tarafından yönetilen küresel bir veri merkezi ağı tarafından desteklenen Azure 'un hizmet düzeyi sözleşmesi (SLA) , uygulamanızın 24/7 çalışmasına yardımcı olur.In fact, the service level agreement (SLA) of Azure, powered by a global network of Microsoft-managed datacenters, helps keep your app running 24/7. Azure platformu her veritabanını tamamen yönetir ve veri kaybı ve yüksek oranda veri kullanılabilirliği garantisi vermez.The Azure platform fully manages every database, and it guarantees no data loss and a high percentage of data availability. Azure, düzeltme eki uygulama, yedeklemeler, çoğaltma, hata algılama, temel alınan olası donanım, yazılım veya ağ hataları, hata düzeltmelerini dağıtma, yük devretme, veritabanı yükseltmeleri ve diğer bakım görevlerini otomatik olarak işler.Azure automatically handles patching, backups, replication, failure detection, underlying potential hardware, software or network failures, deploying bug fixes, failovers, database upgrades, and other maintenance tasks. Standart kullanılabilirlik düzeyine ulaşmak için işlem ve depolama katmanları ayrılır.Standard availability is achieved by a separation of compute and storage layers. Premium kullanılabilirlik, performans için işlem ve depolamayı tek bir düğümde tümleştirerek ve sonra her zaman açık kullanılabilirlik gruplarıyla benzer bir teknoloji uygulayarak elde edilir.Premium availability is achieved by integrating compute and storage on a single node for performance, and then implementing technology similar to Always On Availability Groups. Azure SQL veritabanı 'nın yüksek kullanılabilirlik özelliklerine ilişkin tam bir tartışma için bkz. SQL veritabanı kullanılabilirliği.For a full discussion of the high availability capabilities of Azure SQL Database, see SQL Database availability.

Ayrıca, SQL veritabanı yerleşik iş sürekliliği ve küresel ölçeklenebilirlik özellikleri sağlar.In addition, SQL Database provides built-in business continuity and global scalability features. Bu modüller şunlardır:These include:

 • Otomatik yedeklemeler:Automatic backups:

  SQL veritabanı, zaman içinde herhangi bir noktaya geri yükleme olanağı sağlamak için veritabanlarının tam, değişiklik ve işlem günlüğü yedeklerini otomatik olarak gerçekleştirir.SQL Database automatically performs full, differential, and transaction log backups of databases to enable you to restore to any point in time. Tek veritabanları ve havuza alınmış veritabanları için SQL veritabanını, uzun süreli yedek saklama için Azure depolama 'ya tam veritabanı yedeklerini depolayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.For single databases and pooled databases, you can configure SQL Database to store full database backups to Azure Storage for long-term backup retention. Yönetilen örnekler için, uzun süreli yedek saklama için yalnızca kopya yedeklemeler de gerçekleştirebilirsiniz.For managed instances, you can also perform copy-only backups for long-term backup retention.

 • Zaman içinde bir noktaya geri yükleme:Point-in-time restores:

  Tüm SQL veritabanı dağıtım seçenekleri herhangi bir veritabanı için otomatik yedekleme saklama süresi içinde herhangi bir zamanda kurtarmayı destekler.All SQL Database deployment options support recovery to any point in time within the automatic backup retention period for any database.

 • Etkin coğrafi çoğaltma:Active geo-replication:

  Tek veritabanı ve havuza alınmış veritabanları seçenekleri, aynı veya küresel olarak dağıtılmış Azure veri merkezlerinde dört adede kadar okunabilir ikincil veritabanını yapılandırmanıza olanak tanır.The single database and pooled databases options allow you to configure up to four readable secondary databases in either the same or globally distributed Azure datacenters. Örneğin, bir katalog veritabanına sahip ve yüksek miktarda eşzamanlı salt okuma işlemlerine sahip bir SaaS uygulamanız varsa, genel okuma ölçeğini etkinleştirmek için etkin coğrafi çoğaltma ' yı kullanın.For example, if you have a SaaS application with a catalog database that has a high volume of concurrent read-only transactions, use active geo-replication to enable global read scale. Bu, okuma iş yüklerinden kaynaklanan birincil üzerinde performans sorunlarını ortadan kaldırır.This removes bottlenecks on the primary that are due to read workloads. Yönetilen örnekler için otomatik yük devretme grupları kullanın.For managed instances, use auto-failover groups.

 • Otomatik yük devretme grupları:Auto-failover groups:

  Tüm SQL veritabanı dağıtım seçenekleri, küresel ölçekte yüksek kullanılabilirlik ve yük dengelemeyi etkinleştirmek için yük devretme gruplarını kullanmanıza izin verir.All SQL Database deployment options allow you to use failover groups to enable high availability and load balancing at global scale. Buna saydam coğrafi çoğaltma ve büyük veritabanı kümelerinin, elastik havuzların ve yönetilen örneklerin yük devretmesi dahildir.This includes transparent geo-replication and failover of large sets of databases, elastic pools, and managed instances. Yük devretme grupları, genel olarak dağıtılmış SaaS uygulamalarının oluşturulmasını, en az yönetim yüküyle etkinleştirir.Failover groups enable the creation of globally distributed SaaS applications, with minimal administration overhead. Bu, tüm karmaşık izleme, Yönlendirme ve yük devretme düzenlemesini SQL veritabanı 'na bırakır.This leaves all the complex monitoring, routing, and failover orchestration to SQL Database.

 • Bölgesel olarak yedekli veritabanları:Zone-redundant databases:

  SQL veritabanı, birden çok kullanılabilirlik alanında Premium veya İş Açısından Kritik veritabanları ya da elastik havuzlar sağlamanıza olanak tanır.SQL Database allows you to provision Premium or Business Critical databases or elastic pools across multiple availability zones. Bu veritabanları ve elastik havuzlar yüksek kullanılabilirlik için birden fazla yedekli çoğaltma içerdiğinden, bu çoğaltmaların birden fazla kullanılabilirlik bölgesine yerleştirilmesi daha yüksek esnekliği sağlar.Because these databases and elastic pools have multiple redundant replicas for high availability, placing these replicas into multiple availability zones provides higher resilience. Bu, veri kaybı olmadan veri merkezi ölçek hatalarından otomatik olarak kurtarma özelliği içerir.This includes the ability to recover automatically from the datacenter scale failures, without data loss.

Yerleşik zekaBuilt-in intelligence

SQL veritabanı ile, veritabanlarını çalıştırmanın ve yönetmenin maliyetlerini önemli ölçüde düşürmenize ve uygulamanızın hem performansını hem de güvenliğini en üst düzeye çıkaran yerleşik zeka alırsınız.With SQL Database, you get built-in intelligence that helps you dramatically reduce the costs of running and managing databases, and that maximizes both performance and security of your application. Saat içinde milyonlarca müşteri iş yükü çalıştırıldığında, SQL veritabanı büyük miktarda telemetri verilerini toplayıp işler ve ayrıca müşteri gizliliğini tamamen de tam olarak alır.Running millions of customer workloads around the clock, SQL Database collects and processes a massive amount of telemetry data, while also fully respecting customer privacy. Çeşitli algoritmalar, hizmetin uygulamanızı öğrenmesine ve uyarlanabilmesi için telemetri verilerini sürekli olarak değerlendirir.Various algorithms continuously evaluate the telemetry data so that the service can learn and adapt with your application.

Otomatik performans izleme ve ayarlamaAutomatic performance monitoring and tuning

SQL Veritabanı izlemeniz gereken sorgularla ilgili ayrıntılı öngörüler sunar.SQL Database provides detailed insight into the queries that you need to monitor. SQL veritabanı, veritabanı desenlerinizi öğrenir ve veritabanı şemanızı iş yükünüze uyarlamanızı sağlar.SQL Database learns about your database patterns, and enables you to adapt your database schema to your workload. SQL Veritabanı, performans ayarlama önerilerinde bulunur. Siz de bu ayarları gözden geçirebilir ve uygulayabilirsiniz.SQL Database provides performance tuning recommendations, where you can review tuning actions and apply them.

Ancak, bir veritabanını sürekli olarak izlemek, özellikle birçok veritabanı ile ilgileniyorsanız zor ve sıkıcı bir görevdir.However, constantly monitoring a database is a hard and tedious task, especially when you're dealing with many databases. Akıllı içgörüler , SQL veritabanı performansını ölçekte otomatik olarak izleyerek sizin için bu işi yapar.Intelligent Insights does this job for you by automatically monitoring SQL Database performance at scale. Performans düşüşü sorunları hakkında sizi bilgilendirir, her sorunun kök nedenini tanımlar ve mümkün olduğunda performans iyileştirme önerileri sağlar.It informs you of performance degradation issues, it identifies the root cause of each issue, and it provides performance improvement recommendations when possible.

SQL veritabanı ve Azure 'un sağladığı tüm kullanılabilir araçlar ve raporlardan çok fazla sayıda veritabanını yönetmek imkansız olabilir.Managing a huge number of databases might be impossible to do efficiently even with all available tools and reports that SQL Database and Azure provide. Veritabanınızı el ile izlemek ve ayarlamak yerine, otomatik ayarlamakullanarak SQL veritabanı 'na bazı izleme ve ayarlama eylemlerinin yetkisini aktarmaya yarar sağlayabilirsiniz.Instead of monitoring and tuning your database manually, you might consider delegating some of the monitoring and tuning actions to SQL Database by using automatic tuning. SQL veritabanı, performansın sürekli olarak iyileştirildiğinden emin olmak için öneri, test ve ayarlama eylemlerinin her birini doğrular.SQL Database automatically applies recommendations, tests, and verifies each of its tuning actions to ensure the performance keeps improving. Bu şekilde, SQL veritabanı otomatik olarak denetimli ve güvenli bir şekilde iş yükünüze uyum sağlar.This way, SQL Database automatically adapts to your workload in a controlled and safe way. Otomatik ayarlama, veritabanınızın performansının dikkatle izlenen ve her ayarlama eyleminden önce ve sonra karşılaştırıldığı anlamına gelir.Automatic tuning means that the performance of your database is carefully monitored and compared before and after every tuning action. Performans geliştirmezse ayarlama eylemi geri döndürülür.If the performance doesn't improve, the tuning action is reverted.

SQL veritabanı üzerinde SaaS çok kiracılı uygulamalar çalıştıran iş ortaklarımızın birçoğu, uygulamalarının sürekli ve öngörülebilir performansa sahip olduğundan emin olmak için otomatik performans ayarlamaya bağlıdır.Many of our partners that run SaaS multi-tenant apps on top of SQL Database are relying on automatic performance tuning to make sure their applications always have stable and predictable performance. İş ortaklarımız bu özelliğin gecenin ortasında performans sorunu yaşama riskini önemli ölçüde azalttığını söylüyor.For them, this feature tremendously reduces the risk of having a performance incident in the middle of the night. Ayrıca, müşteri tabanlarına ait bir parçası SQL Server kullandığından, SQL Server müşterilerine yardımcı olmak için SQL veritabanı tarafından sağlanan dizin oluşturma önerilerini de kullanıyor.In addition, because part of their customer base also uses SQL Server, they're using the same indexing recommendations provided by SQL Database to help their SQL Server customers.

SQL veritabanındaiki otomatik ayarlama yönü mevcuttur:Two automatic tuning aspects are available in SQL Database:

 • Otomatik dizin yönetimi: Veritabanınıza eklenmesi ve veritabanınızdan kaldırılması gereken dizinleri tanımlar.Automatic index management: Identifies indexes that should be added in your database, and indexes that should be removed.
 • Otomatik plan düzeltme: sorunlu planları TANıMLAR ve SQL planı performans sorunlarını düzeltir.Automatic plan correction: Identifies problematic plans and fixes SQL plan performance problems.

Uyarlamalı sorgu işlemeAdaptive query processing

Çok deyimli tablo değerli işlevler, toplu iş modu bellek verme geri bildirimi ve toplu iş modu Uyarlamalı birleşimler için araya eklemeli yürütme dahil olmak üzere Uyarlamalı sorgu işlemekullanabilirsiniz.You can use adaptive query processing, including interleaved execution for multi-statement table-valued functions, batch mode memory grant feedback, and batch mode adaptive joins. Bu Uyarlamalı sorgu işleme özelliklerinin her biri benzer "öğrenme ve uyarma" teknikleri uygulayarak, tarihsel olmayan bir sorgu iyileştirme sorunlarıyla ilgili performans sorunlarının daha da sağlanmasına yardımcı olur.Each of these adaptive query processing features applies similar "learn and adapt" techniques, helping further address performance issues related to historically intractable query optimization problems.

Gelişmiş koruma ve uyumlulukAdvanced security and compliance

SQL Veritabanı, uygulamanızın çeşitli güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerine uygun olmasına yardımcı olmak için bir dizi yerleşik güvenlik ve uyum özelliğine sahiptir.SQL Database provides a range of built-in security and compliance features to help your application meet various security and compliance requirements.

Önemli

Microsoft, bir dizi uyumluluk standartlarına karşı Azure SQL veritabanı 'na (tüm dağıtım seçenekleri) sahiptir.Microsoft has certified Azure SQL Database (all deployment options) against a number of compliance standards. Daha fazla bilgi için, SQL veritabanı uyumluluk sertifikalarının en güncel listesini bulabileceğiniz Microsoft Azure Güven Merkezi' ne bakın.For more information, see the Microsoft Azure Trust Center, where you can find the most current list of SQL Database compliance certifications.

Tehdit korumasını ilerletAdvance threat protection

SQL için Azure Defender, gelişmiş SQL güvenlik özelliklerine yönelik Birleşik bir pakettir.Azure Defender for SQL is a unified package for advanced SQL security capabilities. Veritabanı güvenlik açıklarını yönetme işlevlerini ve veritabanınıza yönelik bir tehdidi gösterebilen anormal etkinlikleri algılamamızı içerir.It includes functionality for managing your database vulnerabilities, and detecting anomalous activities that might indicate a threat to your database. Bu özellikleri etkinleştirmek ve yönetmek için tek bir konum sağlar.It provides a single location for enabling and managing these capabilities.

 • Güvenlik açığı değerlendirmesi:Vulnerability assessment:

  Bu hizmet, olası veritabanı güvenlik açıklarını düzeltmenizi, izleyebilir ve yardımcı olabilir.This service can discover, track, and help you remediate potential database vulnerabilities. Güvenlik durumunuz hakkında görünürlük sağlamasının yanı sıra güvenlik sorunlarınızı çözmek ve veritabanı güçlendirmelerinizi geliştirmek için eyleme dönüştürülebilir adımlar sunar.It provides visibility into your security state, and includes actionable steps to resolve security issues, and enhance your database fortifications.

 • Tehdit algılama:Threat detection:

  Bu özellik, veritabanınıza erişmek veya veritabanına yararlanmak için olağan dışı ve zararlı olabilecek girişimleri gösteren anormal etkinlikleri algılar.This feature detects anomalous activities that indicate unusual and potentially harmful attempts to access or exploit your database. Veritabanınızı şüpheli etkinliklere karşı sürekli izler ve olası güvenlik açıkları, SQL ekleme saldırıları ve anormal veritabanı erişim modelleri hakkında anında güvenlik uyarıları sunar.It continuously monitors your database for suspicious activities, and provides immediate security alerts on potential vulnerabilities, SQL injection attacks, and anomalous database access patterns. Tehdit koruması uyarıları, şüpheli etkinliğin ayrıntılarının yanı sıra tehdidi araştırmak ve ortadan kaldırmak için önerilen eylemleri de içerir.Threat detection alerts provide details of the suspicious activity, and recommend action on how to investigate and mitigate the threat.

Uyumluluk ve güvenlik denetimiAuditing for compliance and security

Denetim , veritabanı olaylarını izler ve bunları Azure Depolama hesabınızdaki bir denetim günlüğüne yazar.Auditing tracks database events and writes them to an audit log in your Azure storage account. Denetim; mevzuatla uyumluluk, veritabanı etkinliğini anlama ve işletme sorunlarını veya şüpheli güvenlik ihlallerini işaret edebilecek farklılıklar ve anormal durumlar hakkında içgörü sahip olmanıza yardımcı olabilir.Auditing can help you maintain regulatory compliance, understand database activity, and gain insight into discrepancies and anomalies that might indicate business concerns or suspected security violations.

Veri şifrelemesiData encryption

SQL Veritabanı, şifreleme özelliği sayesinde verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olur.SQL Database helps secure your data by providing encryption. Hareket halindeki veriler için Aktarım Katmanı Güvenliğikullanır.For data in motion, it uses transport layer security. Bekleyen veriler için Saydam veri şifrelemesikullanır.For data at rest, it uses transparent data encryption. Kullanılan veriler için Always Encryptedkullanır.For data in use, it uses Always Encrypted.

Veri bulma ve sınıflandırmaData discovery and classification

Veri bulma ve sınıflandırma , veritabanlarınızdaki hassas verileri bulmak, sınıflandırmak, etiketlemek ve korumak IÇIN Azure SQL veritabanı 'nda yerleşik olarak bulunan yetenekler sağlar.Data discovery and classification provides capabilities built into Azure SQL Database for discovering, classifying, labeling, and protecting the sensitive data in your databases. Veritabanı sınıflandırma durumlarınızın görünürlüğünü sağlar ve veritabanı içindeki hassas verilere erişimi izler ve sınırlarının ötesine dönüştürür.It provides visibility into your database classification state, and tracks the access to sensitive data within the database and beyond its borders.

Azure Active Directory tümleştirmesi ve çok faktörlü kimlik doğrulamasıAzure Active Directory integration and multi-factor authentication

SQL Veritabanı, Azure Active Directory tümleştirmesi ile veritabanı kullanıcısı ve diğer Microsoft hizmetleri kimliklerini bir merkezden yönetmenizi sağlar.SQL Database enables you to centrally manage identities of database user and other Microsoft services with Azure Active Directory integration. Bu özellik, izin yönetimini kolaylaştırırken güvenliği artırır.This capability simplifies permission management and enhances security. Azure Active Directory, çoklu bir oturum açma işlemini desteklerken, veri ve uygulama güvenliğini artırmak için Multi-Factor Authentication 'ı destekler.Azure Active Directory supports multi-factor authentication to increase data and application security, while supporting a single sign-in process.

Kullanımı kolay araçlarEasy-to-use tools

SQL Veritabanı uygulama oluşturma ve uygulamaların bakımını yapma işlemlerinin daha kolay ve daha verimli şekilde yapılmasını sağlar.SQL Database makes building and maintaining applications easier and more productive. SQL Veritabanı size, en iyi yaptığınız işe; mükemmel uygulamalar oluşturmaya odaklanma seçeneği sunar.SQL Database allows you to focus on what you do best: building great apps. Zaten sahip olduğunuz araçları ve becerileri kullanarak SQL veritabanı 'nda yönetebilir ve geliştirebilirsiniz.You can manage and develop in SQL Database by using tools and skills you already have.

AraçTool AçıklamaDescription
Azure portalThe Azure portal Tüm Azure hizmetlerini yönetmek için Web tabanlı bir uygulama.A web-based application for managing all Azure services.
Azure Data StudioAzure Data Studio Windows, macOS ve Linux üzerinde çalışan platformlar arası bir veritabanı aracı.A cross-platform database tool that runs on Windows, macOS, and Linux.
SQL Server Management StudioSQL Server Management Studio SQL Server SQL veritabanı 'na kadar herhangi bir SQL altyapısını yönetmeye yönelik ücretsiz, indirilebilir bir istemci uygulaması.A free, downloadable client application for managing any SQL infrastructure, from SQL Server to SQL Database.
Visual Studio 'da SQL Server Veri AraçlarıSQL Server Data Tools in Visual Studio SQL Server ilişkisel veritabanları, Azure SQL veritabanı 'ndaki veritabanları, Tümleştirme Hizmetleri paketleri, Analysis Services veri modelleri ve Raporlama Hizmetleri raporları geliştirmeye yönelik ücretsiz, indirilebilir bir istemci uygulaması.A free, downloadable client application for developing SQL Server relational databases, databases in Azure SQL Database, Integration Services packages, Analysis Services data models, and Reporting Services reports.
Visual Studio CodeVisual Studio Code Windows, macOS ve Linux için ücretsiz, indirilebilir, açık kaynaklı bir kod Düzenleyicisi.A free, downloadable, open-source code editor for Windows, macOS, and Linux. Microsoft SQL Server, Azure SQL veritabanı ve Azure Azure SYNAPSE Analytics 'i sorgulamak için MSSQL uzantısı dahil olmak üzere uzantıları destekler.It supports extensions, including the mssql extension for querying Microsoft SQL Server, Azure SQL Database, and Azure Azure Synapse Analytics.

SQL veritabanı, macOS, Linux ve Windows 'da Python, Java, Node.js, PHP, Ruby ve .NET uygulamaları oluşturmayı destekler.SQL Database supports building applications with Python, Java, Node.js, PHP, Ruby, and .NET on macOS, Linux, and Windows. SQL Veritabanı, SQL Server ile aynı bağlantı kitaplıklarını destekler.SQL Database supports the same connection libraries as SQL Server.

Azure portal ile Azure SQL kaynakları oluşturma ve yönetmeCreate and manage Azure SQL resources with the Azure portal

Azure portal, SQL sanal makineleriniz dahil olmak üzere tüm Azure SQL kaynaklarınızı yönetebileceğiniz tek bir sayfa sağlar.The Azure portal provides a single page where you can manage all of your Azure SQL resources including your SQL virtual machines.

Azure SQL sayfasına erişmek için, Azure Portal menüsünden Azure SQL ' i seçin veya HERHANGI bir sayfada Azure SQL araması yapın ve seçin.To access the Azure SQL page, from the Azure portal menu, select Azure SQL or search for and select Azure SQL in any page.

Not

Azure SQL , Azure SQL veritabanı 'ndaki tek ve havuza alınmış veritabanı da dahil olmak üzere Azure Portal tüm SQL kaynaklarınızın yanı sıra bunları BARıNDıRAN mantıksal SQL Server, SQL yönetilen örnekler ve SQL sanal makineleri dahil olmak üzere hızlı ve kolay bir yol sağlar.Azure SQL provides a quick and easy way to access all of your SQL resources in the Azure portal, including single and pooled database in Azure SQL Database as well as the logical SQL server hosting them, SQL Managed Instances, and SQL virtual machines. Azure SQL bir hizmet veya kaynak DEĞIL, SQL ile ilgili bir hizmet grubu değil.Azure SQL is not a service or resource, but rather a family of SQL-related services.

Mevcut kaynakları yönetmek için listeden istediğiniz öğeyi seçin.To manage existing resources, select the desired item in the list. Yeni Azure SQL kaynakları oluşturmak için + Ekle' yi seçin.To create new Azure SQL resources, select + Add.

Azure SQL Portal sayfası

+ Ekle' yi seçtikten sonra herhangi bir kutucukta Ayrıntıları göster ' i seçerek farklı seçeneklerle ilgili ek bilgileri görüntüleyin.After selecting + Add, view additional information about the different options by selecting Show details on any tile.

veritabanları kutucuk ayrıntıları

Ayrıntılar için bkz.For details, see:

SQL veritabanı sık sorulan sorularSQL Database frequently asked questions

Düzeltme eki uygulama süresinin ne zaman gerçekleşeceğini denetleyebilir miyim?Can I control when patching downtime occurs?

Hayır.No. Uygulamanızda yeniden deneme mantığı kullanırsanız, düzeltme eki uygulamanın etkisi genellikle fark etmez.The impact of patching is generally not noticeable if you employ retry logic in your app. Daha fazla bilgi için bkz. Azure SQL veritabanı 'Nda Azure bakım olaylarını planlama.For more information, see Planning for Azure maintenance events in Azure SQL Database.

SQL Server mühendislik ekibi ile iletişime geçmeEngage with the SQL Server engineering team

Sonraki adımlarNext steps