Windows Server dosyalarını ve klasörlerini Azure 'a yedeklemeBack up Windows Server files and folders to Azure

Bu makalede, Windows makinelerini Azure Backup hizmeti ve MICROSOFT Azure kurtarma HIZMETLERI (mars) Aracısı kullanılarak nasıl yedekleyeceğiniz açıklanmaktadır.This article explains how to back up Windows machines by using the Azure Backup service and the Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent. MARS, Azure Backup Aracısı olarak da bilinir.MARS is also known as the Azure Backup agent.

Bu makalede aşağıdakileri nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz:In this article, you'll learn how to:

 • Ön koşulları doğrulayınVerify the prerequisites
 • Bir yedekleme ilkesi ve zamanlama oluşturun.Create a backup policy and schedule.
 • İsteğe bağlı yedekleme gerçekleştirin.Perform an on-demand backup.

Başlamadan önceBefore you start

Yedekleme ilkesi oluşturmaCreate a backup policy

Yedekleme ilkesi, kurtarma noktaları oluşturmak için verilerin ne zaman anlık görüntülerini ele almak istediğinizi belirtir.The backup policy specifies when to take snapshots of the data to create recovery points. Ayrıca, kurtarma noktalarının ne kadar süreyle saklanacağını de belirtir.It also specifies how long to keep recovery points. Bir yedekleme ilkesi yapılandırmak için MARS aracısını kullanın.You use the MARS agent to configure a backup policy.

Azure Backup otomatik olarak bir hesaba gün ışığından yararlanma saati (DST) almaz.Azure Backup doesn't automatically take daylight saving time (DST) into account. Bu varsayılan değer gerçek zamanlı ve zamanlanan yedekleme zamanı arasında bir uyuşmazlık oluşmasına neden olabilir.This default could cause some discrepancy between the actual time and the scheduled backup time.

Yedekleme ilkesi oluşturmak için:To create a backup policy:

 1. MARS aracısını indirip kaydettikten sonra, aracı konsolunu açın.After you download and register the MARS agent, open the agent console. Bunu, makinenizde Microsoft Azure Backup aramasını yaparak bulabilirsiniz.You can find it by searching your machine for Microsoft Azure Backup.

 2. Eylemler' in altında, yedeklemeyi zamanla' yı seçin.Under Actions, select Schedule Backup.

  Windows Server yedeklemesini zamanlama

 3. Yedekleme zamanlaması sihirbazında, sonraki Başlangıç' ı seçin > Next.In the Schedule Backup Wizard, select Getting started > Next.

 4. Yedeklenecek öğeleri seçinaltında öğe Ekle' yi seçin.Under Select Items to Back up, select Add Items.

  Yedeklenecek öğeleri ekle

 5. Öğeleri seçin kutusunda, yedeklenecek öğeleri seçin ve ardından Tamam' ı seçin.In the Select Items box, select items to back up, and then select OK.

  Yedeklenecek öğeleri seçin

 6. Yedeklenecek öğeleri seçin sayfasında İleri' yi seçin.On the Select Items to Back Up page, select Next.

 7. Yedekleme zamanlamasını belirtin sayfasında, günlük veya haftalık yedeklemelerin ne zaman ele geçirmesine belirtin.On the Specify Backup Schedule page, specify when to take daily or weekly backups. Sonra İleri’yi seçin.Then select Next.

  • Bir yedekleme çekilirken bir kurtarma noktası oluşturulur.A recovery point is created when a backup is taken.

  • Ortamınızda oluşturulan kurtarma noktası sayısı yedekleme zamanlamanıza bağlıdır.The number of recovery points created in your environment depends on your backup schedule.

  • Günde en fazla üç günlük yedekleme zamanlayabilirsiniz.You can schedule up to three daily backups per day. Aşağıdaki örnekte, biri gece yarısı ve diğeri 6:00 PM olmak üzere iki günlük yedek oluşur.In the following example, two daily backups occur, one at midnight and one at 6:00 PM.

   Günlük yedekleme zamanlaması ayarlama

  • Haftalık yedeklemeleri de çalıştırabilirsiniz.You can run weekly backups too. Aşağıdaki örnekte yedeklemeler, her alternatif Pazar ve Çarşamba 9:30, 1:00 ' de alınır.In the following example, backups are taken every alternate Sunday and Wednesday at 9:30 AM and 1:00 AM.

   Haftalık yedekleme zamanlaması ayarlama

 8. Bekletme Ilkesi Seç sayfasında, verilerinizin geçmiş kopyalarının nasıl depolanacağını belirtin.On the Select Retention Policy page, specify how to store historical copies of your data. Sonra İleri’yi seçin.Then select Next.

  • Bekletme ayarları hangi kurtarma noktalarının depolanacağını ve ne kadar süreyle depolanacağını belirtir.Retention settings specify which recovery points to store and how long to store them.

  • Günlük bekletme ayarı için, günlük bekletme için belirtilen zamanda, en son kurtarma noktasının belirtilen gün sayısı boyunca tutulacaksınız.For a daily retention setting, you indicate that at the time specified for the daily retention, the latest recovery point will be retained for the specified number of days. Ya da her ayın 30. gününde oluşturulan kurtarma noktasının 12 ay boyunca depolanması gerektiğini göstermek için bir aylık bekletme ilkesi belirtebilirsiniz.Or you could specify a monthly retention policy to indicate that the recovery point created on the 30th of every month should be stored for 12 months.

  • Günlük ve haftalık kurtarma noktaları için bekletme genellikle yedekleme zamanlaması ile saatle çakışan.Retention for daily and weekly recovery points usually coincides with the backup schedule. Bu nedenle, zamanlama bir yedekleme tetiklerse, yedeklemenin oluşturduğu kurtarma noktası günlük veya haftalık bekletme ilkesinin belirttiği süre için depolanır.So when the schedule triggers a backup, the recovery point that the backup creates is stored for the duration that the daily or weekly retention policy specifies.

  • Aşağıdaki örnekte:In the following example:

   • Gece yarısı ve 6:00 PM 'de günlük yedeklemeler yedi gün boyunca tutulur.Daily backups at midnight and 6:00 PM are kept for seven days.
   • Gece yarısı ve 6:00 PM 'de Cumartesi günü gerçekleştirilen yedeklemeler dört hafta boyunca tutulur.Backups taken on a Saturday at midnight and 6:00 PM are kept for four weeks.
   • Ayın gece yarısı ve 6:00 PM 'nin son Cumartesi günü gerçekleştirilen yedeklemeler 12 ay boyunca tutulur.Backups taken on the last Saturday of the month at midnight and 6:00 PM are kept for 12 months.
   • Mart 'taki son Cumartesi üzerinde gerçekleştirilen yedeklemeler 10 yıl boyunca tutulur.Backups taken on the last Saturday in March are kept for 10 years.

   Bekletme ilkesi örneği

 9. Ilk yedekleme türünü seçin sayfasında, ilk yedeklemeyi ağ üzerinden mi yoksa çevrimdışı yedekleme mi kullanacağınızı belirleyin.On the Choose Initial Backup Type page, decide if you want to take the initial backup over the network or use offline backup. İlk yedeklemeyi ağ üzerinden almak için, sonraki ağ üzerinden otomatik olarak' ı seçin > Next.To take the initial backup over the network, select Automatically over the network > Next.

  Çevrimdışı yedekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. çevrimdışı yedekleme için Azure Data Box kullanma.For more information about offline backup, see Use Azure Data Box for offline backup.

  İlk yedekleme türünü seçin

 10. Onay sayfasında, bilgileri gözden geçirin ve ardından son' u seçin.On the Confirmation page, review the information, and then select Finish.

  Yedekleme türünü onaylayın

 11. Sihirbaz Yedekleme zamanlamasını oluşturmayı tamamladıktan sonra Kapat' ı seçin.After the wizard finishes creating the backup schedule, select Close.

  Yedekleme zamanlaması ilerlemesini görüntüleme

Aracının yüklü olduğu her makinede bir ilke oluşturun.Create a policy on each machine where the agent is installed.

İlk yedeklemeyi çevrimdışı yapDo the initial backup offline

Bir ilk yedeklemeyi ağ üzerinden otomatik olarak çalıştırabilir veya çevrimdışı yedekleyebilirsiniz.You can run an initial backup automatically over the network, or you can back up offline. Bir ilk yedekleme için çevrimdışı dengeli dağıtım, aktarım için çok fazla ağ bant genişliği gerektiren büyük miktarda veriniz olduğunda faydalıdır.Offline seeding for an initial backup is useful if you have large amounts of data that will require a lot of network bandwidth to transfer.

Çevrimdışı aktarım yapmak için:To do an offline transfer:

 1. Yedekleme verilerini bir hazırlama konumuna yazın.Write the backup data to a staging location.

 2. Hazırlama konumundaki verileri bir veya daha fazla SATA diskine kopyalamak için AzureOfflineBackupDiskPrep aracını kullanın.Use the AzureOfflineBackupDiskPrep tool to copy the data from the staging location to one or more SATA disks.

  Araç bir Azure Içeri aktarma işi oluşturur.The tool creates an Azure Import job. Daha fazla bilgi için bkz. Azure içeri/dışarı aktarma hizmeti nedir?For more information, see What is the Azure Import/Export service.

 3. SATA disklerini bir Azure veri merkezine gönderin.Send the SATA disks to an Azure datacenter.

  Veri merkezinde, disk verileri bir Azure depolama hesabına kopyalanır.At the datacenter, the disk data is copied to an Azure storage account. Azure Backup, verileri depolama hesabından kasaya kopyalar ve artımlı yedeklemeler zamanlanır.Azure Backup copies the data from the storage account to the vault, and incremental backups are scheduled.

Çevrimdışı dağıtım hakkında daha fazla bilgi için bkz. çevrimdışı yedekleme için Azure Data Box kullanma.For more information about offline seeding, see Use Azure Data Box for offline backup.

Ağ azaltmayı etkinleştirEnable network throttling

Ağ azaltmayı etkinleştirerek MARS aracısının ağ bant genişliğini nasıl kullandığını kontrol edebilirsiniz.You can control how the MARS agent uses network bandwidth by enabling network throttling. Çalışma saatleri sırasında verileri yedeklemeniz gerekiyorsa ancak yedekleme ve geri yükleme etkinliğinin kullandığı bant genişliğini denetlemek istediğinizde kısıtlama yararlı olur.Throttling is helpful if you need to back up data during work hours but you want to control how much bandwidth the backup and restore activity uses.

Azure Backup ağ azaltma, yerel işletim sisteminde hizmet kalitesi (QoS) kullanır.Network throttling in Azure Backup uses Quality of Service (QoS) on the local operating system.

Yedeklemeler için ağ azaltma, Windows Server 2012 ve üzeri sürümlerde ve Windows 8 ve üzeri sürümlerde kullanılabilir.Network throttling for backups is available on Windows Server 2012 and later, and on Windows 8 and later. İşletim sistemleri en son hizmet paketlerini çalıştırıyor olmalıdır.Operating systems should be running the latest service packs.

Ağ azaltmayı etkinleştirmek için:To enable network throttling:

 1. MARS aracısında Özellikleri Değiştir' i seçin.In the MARS agent, select Change Properties.

 2. Daraltma sekmesinde, yedekleme işlemleri için internet bant genişliği kullanımını azaltmayı etkinleştir' i seçin.On the Throttling tab, select Enable internet bandwidth usage throttling for backup operations.

  Yedekleme işlemleri için ağ daraltma ayarlama

 3. Çalışma saatleri ve çalışma dışı saatler sırasında izin verilen bant genişliğini belirtin.Specify the allowed bandwidth during work hours and nonwork hours. Bant genişliği değerleri 512 kbps ile başlar ve 1.023 Mbps 'e kadar gider.Bandwidth values begin at 512 Kbps and go up to 1,023 Mbps. Ardından Tamam'ı seçin.Then select OK.

İsteğe bağlı yedekleme çalıştırmaRun an on-demand backup

 1. MARS aracısında Şimdi Yedekle' yi seçin.In the MARS agent, select Back Up Now.

  Windows Server 'da Şimdi Yedekle

 2. MARS Aracısı sürümü 2.0.9169.0 veya daha yeniyse, özel bir bekletme tarihi belirleyebilirsiniz.If the MARS agent version is 2.0.9169.0 or newer, then you can set a custom retention date. Yedeklemeyi aynı şekilde sakla bölümünde takvimden bir tarih seçin.In the Retain Backup Till section, choose a date from the calendar.

  Bekletme tarihini özelleştirmek için takvimi kullanın

 3. Onay sayfasında, ayarları gözden geçirin ve Yedekle' yi seçin.On the Confirmation page, review the settings, and select Back Up.

 4. Sihirbazı kapatmak için Kapat ' ı seçin.Select Close to close the wizard. Yedekleme tamamlanmadan önce Sihirbazı kapatırsanız, sihirbaz arka planda çalışmaya devam eder.If you close the wizard before the backup finishes, the wizard continues to run in the background.

İlk yedekleme tamamlandıktan sonra, yedekleme konsolunda iş tamamlandı durumu görüntülenir.After the initial backup finishes, the Job completed status appears in the Backup console.

İsteğe bağlı yedekleme ilkesi saklama davranışını ayarlamaSet up on-demand backup policy retention behavior

Not

Bu bilgiler yalnızca 2.0.9169.0 ' den eski olan MARS Aracısı sürümleri için geçerlidir.This information applies only to MARS agent versions that are older than 2.0.9169.0.

Yedekleme-zamanlama seçeneğiBackup-schedule option Veri saklama süresiDuration of data retention
GünDay Varsayılan saklama: "günlük yedeklemeler için gün cinsinden bekletme" ile eşdeğerdir.Default retention: Equivalent to the "retention in days for daily backups."

Özel durum: uzun süreli saklama (hafta, ay veya yıl) için ayarlanmış günlük zamanlanmış bir yedekleme başarısız olursa, uzun süreli saklama için hata olarak değerlendirildikten hemen sonra tetiklenen bir isteğe bağlı yedekleme yapılır.Exception: If a daily scheduled backup that's set for long-term retention (weeks, months, or years) fails, an on-demand backup that's triggered right after the failure is considered for long-term retention. Aksi halde, bir sonraki zamanlanmış yedekleme uzun süreli saklama için kabul edilir.Otherwise, the next scheduled backup is considered for long-term retention.

Örnek senaryo: 8:00 tarihinde Salı günü zamanlanan yedekleme başarısız oldu.Example scenario: The scheduled backup on Thursday at 8:00 AM failed. Bu yedekleme, haftalık, aylık veya yıllık bekletme için değerlendirilmelidir.This backup was to be considered for weekly, monthly, or yearly retention. Bu nedenle, 8:00 ' de saat ' de bir sonraki zamanlanmış yedeklemeden önce tetiklenen ilk isteğe bağlı yedekleme, haftalık, aylık veya yıllık bekletme için otomatik olarak etiketlenir.So the first on-demand backup triggered before the next scheduled backup on Friday at 8:00 AM is automatically tagged for weekly, monthly, or yearly retention. Bu yedekleme, 8:00. yedekleme için alternatifler kullanır.This backup substitutes for the Thursday 8:00 AM backup.
HaftaWeek Varsayılan bekletme: bir gün.Default retention: One day. Haftalık yedekleme ilkesi olan bir veri kaynağı için alınan isteğe bağlı yedeklemeler bir sonraki gün silinir.On-demand backups that are taken for a data source that has a weekly backup policy are deleted the next day. Bunlar, veri kaynağı için en son yedeklemeler olsalar bile silinir.They're deleted even if they're the most recent backups for the data source.

Özel durum: uzun süreli saklama (hafta, ay veya yıl) için ayarlanmış haftalık zamanlanmış bir yedekleme başarısız olursa, uzun süreli saklama için hata olarak değerlendirildikten hemen sonra tetiklenen bir isteğe bağlı yedekleme yapılır.Exception: If a weekly scheduled backup that's set for long-term retention (weeks, months, or years) fails, an on-demand backup that's triggered right after the failure is considered for long-term retention. Aksi halde, bir sonraki zamanlanmış yedekleme uzun süreli saklama için kabul edilir.Otherwise, the next scheduled backup is considered for long-term retention.

Örnek senaryo: 8:00 tarihinde Salı günü zamanlanan yedekleme başarısız oldu.Example scenario: The scheduled backup on Thursday at 8:00 AM failed. Bu yedekleme, aylık veya yıllık bekletme için değerlendirilmelidir.This backup was to be considered for monthly or yearly retention. Bu nedenle, 8:00 ' de Salı günü saat veya yıllık bekletme için bir sonraki zamanlanmış yedeklemeden önce tetiklenen ilk talep üzerine yedekleme otomatik olarak etiketlenir.So the first on-demand backup that's triggered before the next scheduled backup on Thursday at 8:00 AM is automatically tagged for monthly or yearly retention. Bu yedekleme, 8:00. yedekleme için alternatifler kullanır.This backup substitutes for the Thursday 8:00 AM backup.

Daha fazla bilgi için bkz. yedekleme Ilkesi oluşturma.For more information, see Create a backup policy.

Sonraki adımlarNext steps