CLI ile Azure'daki bir sanal makineyi yedeklemeBack up a virtual machine in Azure with the CLI

Azure CLI, komut satırından veya betik içindeki Azure kaynaklarını oluşturmak ve yönetmek için kullanılır.The Azure CLI is used to create and manage Azure resources from the command line or in scripts. Düzenli aralıklarla yedekleme yaparak verilerinizi koruyabilirsiniz.You can protect your data by taking backups at regular intervals. Azure Backup, coğrafi olarak yedekli kurtarma kasalarında saklanabilecek kurtarma noktaları oluşturur.Azure Backup creates recovery points that can be stored in geo-redundant recovery vaults. Bu makalede Azure CLI ile Azure'daki bir sanal makinenin nasıl yedekleneceği anlatılmaktadır.This article details how to back up a virtual machine (VM) in Azure with the Azure CLI. Bu adımları Azure PowerShell veya Azure portalı ile de gerçekleştirebilirsiniz.You can also perform these steps with Azure PowerShell or in the Azure portal.

Bu hızlı başlangıç belgesi var olan bir Azure VM'de yedeklemeyi etkinleştirir.This quickstart enables backup on an existing Azure VM. Bir sanal makine oluşturmanız gerekiyorsa Azure CLI ile sanal makine oluşturabilirsiniz.If you need to create a VM, you can create a VM with the Azure CLI.

Azure Cloud Shell kullanmaUse Azure Cloud Shell

Azure, tarayıcınız aracılığıyla kullanabileceğiniz etkileşimli bir kabuk ortamı Azure Cloud Shell.Azure hosts Azure Cloud Shell, an interactive shell environment that you can use through your browser. Azure hizmetleriyle çalışmak için Cloud Shell ile bash veya PowerShell kullanabilirsiniz.You can use either Bash or PowerShell with Cloud Shell to work with Azure services. Bu makaledeki kodu, yerel ortamınıza herhangi bir şey yüklemeye gerek kalmadan çalıştırmak için Cloud Shell önceden yüklenmiş komutları kullanabilirsiniz.You can use the Cloud Shell preinstalled commands to run the code in this article without having to install anything on your local environment.

Azure Cloud Shell başlamak için:To start Azure Cloud Shell:

SeçenekOption Örnek/bağlantıExample/Link
Kod bloğunun sağ üst köşesindeki Deneyin’i seçin.Select Try It in the upper-right corner of a code block. Dene ' nin seçilmesi, kodu Cloud Shell otomatik olarak kopyalamaz.Selecting Try It doesn't automatically copy the code to Cloud Shell. Azure Cloud Shell için deneme örneği
https://shell.azure.comgidin veya tarayıcınızda Cloud Shell açmak Için Cloud Shell Başlat düğmesini seçin.Go to https://shell.azure.com, or select the Launch Cloud Shell button to open Cloud Shell in your browser. Yeni bir pencerede başlatma Cloud Shell Launch Cloud Shell in a new window
Azure Portalsağ üstteki menü çubuğunda Cloud Shell düğmesini seçin.Select the Cloud Shell button on the top-right menu bar in the Azure portal. Azure portaldaki Cloud Shell düğmesi

Bu makaledeki kodu Azure Cloud Shell çalıştırmak için:To run the code in this article in Azure Cloud Shell:

 1. Cloud Shell başlatın.Start Cloud Shell.

 2. Kodu kopyalamak için bir kod bloğunda Kopyala düğmesini seçin.Select the Copy button on a code block to copy the code.

 3. Windows ve Linux 'ta Ctrl+SHIFT+v ' i seçerek veya macos 'ta cmd+SHIFT+v ' i seçerek kodu Cloud Shell oturumuna yapıştırın.Paste the code into the Cloud Shell session by selecting Ctrl+Shift+V on Windows and Linux or by selecting Cmd+Shift+V on macOS.

 4. Kodu çalıştırmak için ENTER ' u seçin.Select Enter to run the code.

CLI'yı yerel ortamda yüklemek ve kullanmak için Azure CLI sürüm 2.0.18 veya üzeri çalıştırmanız gerekir.To install and use the CLI locally, you must run Azure CLI version 2.0.18 or later. CLI sürümünü bulmak için şunu çalıştırın: az --version.To find the CLI version, run az --version. Yükleme veya yükseltme yapmanız gerekirse bkz. Azure CLI’yı yükleme.If you need to install or upgrade, see Install the Azure CLI.

Kurtarma hizmetleri kasası oluşturmaCreate a recovery services vault

Kurtarma Hizmetleri kasası, Azure sanal makineleri gibi koruma altındaki kaynakların yedeklenen verilerini saklayan bir mantıksal kapsayıcıdır.A Recovery Services vault is a logical container that stores the backup data for each protected resource, such as Azure VMs. Koruma altındaki bir kaynak için yedekleme işi çalıştığında Kurtarma Hizmetleri kasasının içinde bir kurtarma noktası oluşturulur.When the backup job for a protected resource runs, it creates a recovery point inside the Recovery Services vault. Daha sonra bu kurtarma noktalarından birini kullanarak verileri dilediğiniz zaman geri yükleyebilirsiniz.You can then use one of these recovery points to restore data to a given point in time.

az backup vault create komutuyla bir Kurtarma Hizmetleri kasası oluşturun.Create a Recovery Services vault with az backup vault create. Korumak istediğiniz sanal makineyle aynı kaynak grubunu ve konumu belirtin.Specify the same resource group and location as the VM you wish to protect. VM hızlı başlangıç adımını kullandıysanız şu öğeler oluşturulmuştur:If you used the VM quickstart, then you created:

 • myResourceGroup adlı bir kaynak grubu,a resource group named myResourceGroup,
 • myVM adlı bir VM,a VM named myVM,
 • eastus konumunda bulunan kaynaklar.resources in the eastus location.
az backup vault create --resource-group myResourceGroup \
  --name myRecoveryServicesVault \
  --location eastus

Varsayılan olarak Kurtarma Hizmetleri kasasında Coğrafi Olarak Yedekli depolama özelliği etkindir.By default, the Recovery Services vault is set for Geo-Redundant storage. Coğrafi Olarak Yedekli depolama, yedeklenen verilerinizin birincil bölgeden yüzlerce kilometre uzaktaki ikincil bir Azure bölgesinde çoğaltılmasını sağlar.Geo-Redundant storage ensures your backup data is replicated to a secondary Azure region that is hundreds of miles away from the primary region. Depolama artıklığı ayarının değiştirilmesi gerekiyorsa, az Backup kasa Backup-Properties set cmdlet 'ini kullanın.If the storage redundancy setting needs to be modified, use az backup vault backup-properties set cmdlet.

az backup vault backup-properties set \
  --name myRecoveryServicesVault \
  --resource-group myResourceGroup \
  --backup-storage-redundancy "LocallyRedundant/GeoRedundant"

Bir Azure sanal makinesi için yedeklemeyi etkinleştirmeEnable backup for an Azure VM

Bir yedekleme işinin çalışma zamanını ve kurtarma noktalarının saklama süresini tanımlamak için bir koruma ilkesi oluşturun.Create a protection policy to define: when a backup job runs, and how long the recovery points are stored. Varsayılan koruma ilkesi yedekleme işini her gün çalıştırır ve kurtarma noktalarını 30 gün boyunca tutar.The default protection policy runs a backup job each day and retains recovery points for 30 days. Sanal makinenizi hızlı bir şekilde koruma altına almak için bu varsayılan ilke değerlerini kullanabilirsiniz.You can use these default policy values to quickly protect your VM. Bir sanal makine için yedekleme korumasını etkinleştirmek amacıyla az backup protection enable-for-vm komutunu kullanın.To enable backup protection for a VM, use az backup protection enable-for-vm. Korumaya alınacak kaynak grubunu ve sanal makineyi belirttikten sonra kullanılacak ilkeyi seçin:Specify the resource group and VM to protect, then the policy to use:

az backup protection enable-for-vm \
  --resource-group myResourceGroup \
  --vault-name myRecoveryServicesVault \
  --vm myVM \
  --policy-name DefaultPolicy

Not

VM, kasayla aynı kaynak grubunda değilse, myResourceGroup kasanın oluşturulduğu kaynak grubuna başvurur.If the VM is not in the same resource group as that of vault, then myResourceGroup refers to the resource group where vault was created. VM adı yerine, aşağıda gösterildiği gibi VM kimliğini girin.Instead of VM name, provide the VM ID as indicated below.

az backup protection enable-for-vm \
  --resource-group myResourceGroup \
  --vault-name myRecoveryServicesVault \
  --vm $(az vm show -g VMResourceGroup -n MyVm --query id | tr -d '"') \
  --policy-name DefaultPolicy

Önemli

Aynı anda birden çok VM için yedeklemeyi etkinleştirmek üzere CLı kullanırken, tek bir ilkenin onunla ilişkilendirilmiş 100 ' den fazla VM 'ye sahip olmadığından emin olun.While using CLI to enable backup for multiple VMs at once, ensure that a single policy doesn't have more than 100 VMs associated with it. Bu Önerilen en iyi uygulamadır.This is a recommended best practice. Şu anda, PS istemcisi 100 'den fazla VM olup olmadığını açıkça engellemez, ancak bu denetim gelecekte eklenmek üzere planlanmaktadır.Currently, the PS client doesn't explicitly block if there are more than 100 VMs but the check is planned to be added in the future.

Bir yedekleme işi başlatmaStart a backup job

Varsayılan ilkenin işi planlanan saatte başlatmasını beklemek yerine yedekleme işini hemen başlatmak için az backup protection backup-now komutunu kullanın.To start a backup now rather than wait for the default policy to run the job at the scheduled time, use az backup protection backup-now. İlk yedekleme işi tam kurtarma noktası oluşturur.This first backup job creates a full recovery point. Bu ilk yedekleme sonrasında çalıştırılan tüm yedekleme işleri artımlı kurtarma noktaları oluşturur.Each backup job after this initial backup creates incremental recovery points. Yalnızca son yedekleme sonrasında yapılan değişiklikleri aktardığından artımlı kurtarma noktaları depolama alanı ve süre açısından verimlilik sağlar.Incremental recovery points are storage and time-efficient, as they only transfer changes made since the last backup.

Sanal makineyi yedeklemek için aşağıdaki parametreler kullanılır:The following parameters are used to back up the VM:

 • --container-name, sanal makinenizin adıdır--container-name is the name of your VM
 • --item-name, sanal makinenizin adıdır--item-name is the name of your VM
 • --retain-until değeri kurtarma noktasının kullanılabilir durumda olmasını istediğiniz son tarihe ve UTC saat biçiminde (gg-aa-yyyy) ayarlanmalıdır--retain-until value should be set to the last available date, in UTC time format (dd-mm-yyyy), that you wish the recovery point to be available

Aşağıdaki örnekte myVM adlı sanal makine yedeklenmekte ve kurtarma noktasının geçerlilik sonu 18 Ekim 2017 olarak ayarlanmaktadır:The following example backs up the VM named myVM and sets the expiration of the recovery point to October 18, 2017:

az backup protection backup-now \
  --resource-group myResourceGroup \
  --vault-name myRecoveryServicesVault \
  --container-name myVM \
  --item-name myVM \
  --retain-until 18-10-2017

Yedekleme işini izlemeMonitor the backup job

Yedekleme işlerinin durumunu izlemek için az backup job list komutunu kullanın:To monitor the status of backup jobs, use az backup job list:

az backup job list \
  --resource-group myResourceGroup \
  --vault-name myRecoveryServicesVault \
  --output table

Çıktı, yedekleme işinin Sürüyor durumda olduğunu gösteren aşağıdaki örneğe benzer olacaktır:The output is similar to the following example, which shows the backup job is InProgress:

Name   Operation    Status   Item Name  Start Time UTC    Duration
-------- --------------- ---------- ----------- ------------------- --------------
a0a8e5e6 Backup      InProgress myvm     2017-09-19T03:09:21 0:00:48.718366
fe5d0414 ConfigureBackup Completed  myvm     2017-09-19T03:03:57 0:00:31.191807

Yedekleme işinin Durum bilgisi Tamamlandı olduğunda sanal makineniz Kurtarma Hizmetleri ile koruma altına alınmış ve kayıtlı tam kurtarma noktasına sahip olmuş olur.When the Status of the backup job reports Completed, your VM is protected with Recovery Services and has a full recovery point stored.

Dağıtımı temizlemeClean up deployment

Artık gerekli değilse sanal makine korumasını devre dışı bırakabilir, kurtarma noktalarını ve Kurtarma Hizmetleri kasasını kaldırabilir ve ardından sanal makine kaynaklarıyla ilişkilendirilmiş kaynak grubunu silebilirsiniz.When no longer needed, you can disable protection on the VM, remove the restore points and Recovery Services vault, then delete the resource group and associated VM resources. Var olan bir sanal makineyi kullandıysanız son az group delete komutunu atlayarak kaynak grubunu ve sanal makineyi bırakabilirsiniz.If you used an existing VM, you can skip the final az group delete command to leave the resource group and VM in place.

VM verilerinizi geri yüklemeyi gösteren bir Backup öğreticisini denemek istiyorsanız Sonraki adımlar bölümüne gidin.If you want to try a Backup tutorial that explains how to restore data for your VM, go to Next steps.

az backup protection disable \
  --resource-group myResourceGroup \
  --vault-name myRecoveryServicesVault \
  --container-name myVM \
  --item-name myVM \
  --delete-backup-data true
az backup vault delete \
  --resource-group myResourceGroup \
  --name myRecoveryServicesVault \
az group delete --name myResourceGroup

Sonraki adımlarNext steps

Bu hızlı başlangıçta bir Kurtarma Hizmetleri kasası oluşturdunuz, bir sanal makine için koruma özelliklerini etkinleştirdiniz ve ilk kurtarma noktasını oluşturdunuz.In this quickstart, you created a Recovery Services vault, enabled protection on a VM, and created the initial recovery point. Azure Backup ve Kurtarma Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için öğreticilere geçin.To learn more about Azure Backup and Recovery Services, continue to the tutorials.