Azure’dan Windows Server’a dosya kurtarmaRecover files from Azure to a Windows Server

Azure Backup, Windows Server’ınızın yedeklemelerinden tek tek öğelerin kurtarılmasını sağlar.Azure Backup enables the recovery of individual items from backups of your Windows Server. Yanlışlıkla silinen dosyaları hızlı şekilde geri yüklemeniz gerekirse tek tek dosyaların kurtarılması yararlı olur.Recovering individual files is helpful if you must quickly restore files that are accidentally deleted. Bu öğretici, Azure'da önceden gerçekleştirdiğiniz yedeklemelerden öğeleri kurtarmak için Microsoft Azure Kurtarma Hizmetleri Aracısı (MARS) aracısını kullanabilirsiniz.This tutorial covers how you can use the Microsoft Azure Recovery Services Agent (MARS) agent to recover items from backups you have already performed in Azure. Bu öğreticide şunların nasıl yapıldığını öğreneceksiniz:In this tutorial you learn how to:

 • Tek tek öğelerin kurtarmasını başlatmaInitiate recovery of individual items
 • Bir kurtarma noktası seçmeSelect a recovery point
 • Bir kurtarma noktasından öğeleri geri yüklemeRestore items from a recovery point

Bu öğreticide, önceden Windows Server’ı Azure’da yedekleme adımlarını gerçekleştirdiğiniz ve Azure’da Windows Server dosyalarınızın en az bir yedeklemesine sahip olduğunuz varsayılır.This tutorial assumes you have already performed the steps to Back up a Windows Server to Azure and have at least one backup of your Windows Server files in Azure.

Tek tek öğelerin kurtarmasını başlatmaInitiate recovery of individual items

Microsoft Azure Kurtarma Hizmetleri (MARS) aracısı ile Microsoft Azure Backup adlı yardımcı bir kullanıcı arabirimi sihirbazı yüklenir.A helpful user interface wizard named Microsoft Azure Backup is installed with the Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent. Microsoft Azure Backup sihirbazı, Azure’da depolanan kurtarma noktalarından yedekleme verilerini almak için Microsoft Azure Kurtarma Hizmetleri (MARS) aracısı ile birlikte çalışır.The Microsoft Azure Backup wizard works with the Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent to retrieve backup data from recovery points stored in Azure. Windows Server’a geri yüklemek istediğiniz dosyaları veya klasörleri belirlemek için Microsoft Azure Backup sihirbazını kullanın.Use the Microsoft Azure Backup wizard to identify the files or folders you want to restore to Windows Server.

 1. Microsoft Azure Backup ek bileşenini açın.Open the Microsoft Azure Backup snap-in. Bunu, makinenizde Microsoft Azure Backup aramasını yaparak bulabilirsiniz.You can find it by searching your machine for Microsoft Azure Backup.

  Yedekleme beklemede

 2. Sihirbazda, Veri Kurtarma sihirbazını başlatmak için aracı konsolunun Eylemler Bölmesi’nde Veri Kurtar’a tıklayın.In the wizard, click Recover Data in the Actions Pane of the agent console to start the Recover Data wizard.

  Yedekleme beklemede

 3. Başlarken sayfasında Bu sunucu (sunucu adı) seçeneğini belirleyin ve İleri’ye tıklayın.On the Getting Started page, select This server (server name) and click Next.

 4. Kurtarma Modunu Seç sayfasında Tek tek dosyalar ve klasörler seçeneğini belirleyin ve sonra İleri’ye tıklayarak kurtarma noktası seçim işlemini başlatın.On the Select Recovery Mode page, select Individual files and folders and then click Next to begin the recovery point selection process.

 5. Birim ve Tarih Seçin sayfasında, geri yüklemek istediğiniz dosyaları veya klasörleri içeren birimi seçin ve Bağla’ya tıklayın.On the Select Volume and Date page, select the volume that contains the files or folders you want to restore, and click Mount. Bir tarih seçin ve bir kurtarma noktasına karşılık gelen açılır menüden bir saat seçin.Select a date, and select a time from the drop-down menu that corresponds to a recovery point. Kalın yazılan tarihler, o günde en az bir kurtarma noktasının kullanılabilir olduğunu belirtir.Dates in bold indicate the availability of at least one recovery point on that day.

  Yedekleme beklemede

  Bağla’ya tıkladığınızda Azure Backup, kurtarma noktasını bir disk olarak kullanılabilir hale getirir.When you click Mount, Azure Backup makes the recovery point available as a disk. Göz atıp diskteki dosyaları kurtarın.Browse and recover files from the disk.

Bir kurtarma noktasından öğeleri geri yüklemeRestore items from a recovery point

 1. Kurtarma birimi bağlandıktan sonra Gözat’a tıklayıp Windows Gezgini'ni açın ve kurtarmak istediğiniz dosyaları ve klasörleri bulun.Once the recovery volume is mounted, click Browse to open Windows Explorer and find the files and folders you wish to recover.

  Yedekleme beklemede

  Doğrudan kurtarma biriminden dosyaları açabilir ve dosyaları doğrulayabilirsiniz.You can open the files directly from the recovery volume and verify the files.

 2. Windows Gezgini'nde, geri yüklemek istediğiniz dosyaları ve/veya klasörleri kopyalayıp sunucuda istediğiniz bir konuma yapıştırın.In Windows Explorer, copy the files and/or folders you want to restore and paste them to any desired location on the server.

  Yedekleme beklemede

 3. Dosyaları ve/veya klasörleri geri yükleme işlemini tamamladığınızda, Veri Kurtarma sihirbazının Dosyalara Göz At ve Dosyaları Kurtar sayfasında Çıkar’a tıklayın.When you are finished restoring the files and/or folders, on the Browse and Recovery Files page of the Recover Data wizard, click Unmount.

  Yedekleme beklemede

 4. Birimi çıkarmak istediğinizi doğrulamak için Evet’e tıklayın.Click Yes to confirm that you want to unmount the volume.

  Anlık görüntü çıkarıldıktan sonra, aracı konsolunun İşler bölmesinde İş Tamamlandı görüntülenir.Once the snapshot is unmounted, Job Completed appears in the Jobs pane in the agent console.

Sonraki adımlarNext steps

Böylece, Windows Server verilerinin Azure’a yedeklenmesi ve geri yüklenmesi ile ilgili öğreticiler tamamlanmış olur.This completes the tutorials on backing up and restoring Windows Server data to Azure. Azure Backup hakkında daha fazla bilgi edinmek için, şifrelenmiş sanal makinelerin yedeklenmesine yönelik PowerShell örneğine bakın.To learn more about Azure Backup, see the PowerShell sample for backing up encrypted virtual machines.