Azure’da dosyaları sanal makineye geri yüklemeRestore files to a virtual machine in Azure

Azure Backup, coğrafi olarak yedekli kurtarma kasalarında depolanan kurtarma noktaları oluşturur.Azure Backup creates recovery points that are stored in geo-redundant recovery vaults. Bir kurtarma noktasından geri yüklediğinizde, tüm sanal makineyi veya tek tek dosyaları geri yükleyebilirsiniz.When you restore from a recovery point, you can restore the whole VM or individual files. Bu makalede tek tek dosyaların nasıl geri yükleneceği açıklanmaktadır.This article details how to restore individual files. Bu öğreticide şunların nasıl yapıldığını öğreneceksiniz:In this tutorial you learn how to:

 • Kurtarma noktalarını listeleme ve seçmeList and select recovery points
 • Bir kurtarma noktasını sanal makineye bağlamaConnect a recovery point to a VM
 • Bir kurtarma noktasından dosyaları geri yüklemeRestore files from a recovery point

Azure Cloud Shell kullanmaUse Azure Cloud Shell

Azure, tarayıcınız aracılığıyla kullanabileceğiniz etkileşimli bir kabuk ortamı Azure Cloud Shell.Azure hosts Azure Cloud Shell, an interactive shell environment that you can use through your browser. Azure hizmetleriyle çalışmak için Cloud Shell ile bash veya PowerShell kullanabilirsiniz.You can use either Bash or PowerShell with Cloud Shell to work with Azure services. Bu makaledeki kodu, yerel ortamınıza herhangi bir şey yüklemeye gerek kalmadan çalıştırmak için Cloud Shell önceden yüklenmiş komutları kullanabilirsiniz.You can use the Cloud Shell preinstalled commands to run the code in this article without having to install anything on your local environment.

Azure Cloud Shell başlamak için:To start Azure Cloud Shell:

SeçenekOption Örnek/bağlantıExample/Link
Kod bloğunun sağ üst köşesindeki Deneyin’i seçin.Select Try It in the upper-right corner of a code block. Dene ' nin seçilmesi, kodu Cloud Shell otomatik olarak kopyalamaz.Selecting Try It doesn't automatically copy the code to Cloud Shell. Azure Cloud Shell için deneme örneği
https://shell.azure.comgidin veya tarayıcınızda Cloud Shell açmak Için Cloud Shell Başlat düğmesini seçin.Go to https://shell.azure.com, or select the Launch Cloud Shell button to open Cloud Shell in your browser. Yeni bir pencerede başlatma Cloud Shell Launch Cloud Shell in a new window
Azure Portalsağ üstteki menü çubuğunda Cloud Shell düğmesini seçin.Select the Cloud Shell button on the top-right menu bar in the Azure portal. Azure portaldaki Cloud Shell düğmesi

Bu makaledeki kodu Azure Cloud Shell çalıştırmak için:To run the code in this article in Azure Cloud Shell:

 1. Cloud Shell başlatın.Start Cloud Shell.

 2. Kodu kopyalamak için bir kod bloğunda Kopyala düğmesini seçin.Select the Copy button on a code block to copy the code.

 3. Windows ve Linux 'ta Ctrl+SHIFT+v ' i seçerek veya macos 'ta cmd+SHIFT+v ' i seçerek kodu Cloud Shell oturumuna yapıştırın.Paste the code into the Cloud Shell session by selecting Ctrl+Shift+V on Windows and Linux or by selecting Cmd+Shift+V on macOS.

 4. Kodu çalıştırmak için ENTER ' u seçin.Select Enter to run the code.

CLI'yi yerel olarak yükleyip kullanmayı tercih ederseniz bu öğretici için Azure CLI 2.0.18 veya sonraki bir sürümünü kullanmanız gerekir.If you choose to install and use the CLI locally, this tutorial requires that you are running the Azure CLI version 2.0.18 or later. Sürümü bulmak için az --version komutunu çalıştırın.Run az --version to find the version. Yükleme veya yükseltme yapmanız gerekirse bkz. Azure CLI’yı yükleme.If you need to install or upgrade, see Install the Azure CLI.

ÖnkoşullarPrerequisites

Bu öğretici için Azure Backup ile korunmuş olan bir Linux sanal makinesi gerekir.This tutorial requires a Linux VM that has been protected with Azure Backup. Yanlışlıkla dosya silme ve kurtarma işleminin benzetimini yapmak için bir web sunucusundan bir sayfayı silin.To simulate an accidental file deletion and recovery process, you delete a page from a web server. Bir web sunucusu çalıştıran ve Azure Backup ile korunan bir Linux sanal makinesine ihtiyacınız varsa bkz. CLI ile Azure’da bir sanal makineyi yedekleme.If you need a Linux VM that runs a webserver and has been protected with Azure Backup, see Back up a virtual machine in Azure with the CLI.

Backup’a genel bakışBackup overview

Azure bir yedekleme başlattığında sanal makinedeki yedekleme uzantısı, belirli bir noktanın anlık görüntüsünü alır.When Azure initiates a backup, the backup extension on the VM takes a point-in-time snapshot. İlk yedekleme istendiğinde sanal makineye yedekleme uzantısı yüklenir.The backup extension is installed on the VM when the first backup is requested. Azure Backup, yedekleme gerçekleştiğinde sanal makine çalışmıyorsa temel depolamanın anlık görüntüsünü de alabilir.Azure Backup can also take a snapshot of the underlying storage if the VM is not running when the backup takes place.

Varsayılan olarak Azure Backup, bir dosya sisteminin tutarlı yedeklemesini alır.By default, Azure Backup takes a file system consistent backup. Azure Backup, anlık görüntüyü aldığında veriler Kurtarma Hizmetleri kasasına aktarılır.Once Azure Backup takes the snapshot, the data is transferred to the Recovery Services vault. Verimliliği en üst düzeye çıkarmak için Azure Backup yalnızca önceki yedeklemeden itibaren değişmiş olan veri bloklarını belirler ve aktarır.To maximize efficiency, Azure Backup identifies and transfers only the blocks of data that have changed since the previous backup.

Veri aktarımı tamamlandığında, anlık görüntü kaldırılır ve bir kurtarma noktası oluşturulur.When the data transfer is complete, the snapshot is removed and a recovery point is created.

Sanal makineden bir dosyayı silmeDelete a file from a VM

Yanlışlıkla bir dosyayı siler veya dosya üzerinde değişiklik yaparsanız, bir kurtarma noktasından tek tek dosyaları geri yükleyebilirsiniz.If you accidentally delete or make changes to a file, you can restore individual files from a recovery point. Bu işlem, bir kurtarma noktasında yedeklenen dosyalara göz atmanıza ve yalnızca ihtiyaç duyduğunuz dosyaları geri yüklemenize olanak sağlar.This process allows you to browse the files backed up in a recovery point and restore only the files you need. Bu örnekte, dosya düzeyinde kurtarma işlemini göstermek için bir web sunucusundan dosyayı sileriz.In this example, we delete a file from a web server to demonstrate the file-level recovery process.

 1. Sanal makinenize bağlanmak için az vm show ile sanal makinenizin IP adresini edinin:To connect to your VM, obtain the IP address of your VM with az vm show:

  az vm show --resource-group myResourceGroup --name myVM -d --query [publicIps] --o tsv
  
 2. Web sitenizin şu anda çalıştığını onaylamak için, sanal makinenizin genel IP adresiyle bir web tarayıcısını açın.To confirm that your web site currently works, open a web browser to the public IP address of your VM. Web tarayıcısı penceresini açık bırakın.Leave the web browser window open.

  Varsayılan NGINX web sayfası

 3. SSH ile sanal makinenize bağlanın.Connect to your VM with SSH. publicIpAddress değerini, önceki bir komutta aldığınız genel IP adresiyle değiştirin:Replace publicIpAddress with the public IP address that you obtained in a previous command:

  ssh publicIpAddress
  
 4. /var/www/html/index.nginx-debian.html adresindeki web sunucusundan varsayılan sayfayı aşağıdaki şekilde silin:Delete the default page from the web server at /var/www/html/index.nginx-debian.html as follows:

  sudo rm /var/www/html/index.nginx-debian.html
  
 5. Web tarayıcınızda web sayfasını yenileyin.In your web browser, refresh the web page. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi web sitesi sayfası artık sayfayı yüklemez:The web site no longer loads the page, as shown in the following example:

  NGINX web sitesi artık varsayılan sayfayı yüklemez

 6. Sanal makinenize yönelik SSH oturumunu aşağıdaki şekilde kapatın:Close the SSH session to your VM as follows:

  exit
  

Dosya kurtarma betiği oluşturmaGenerate file recovery script

Dosyalarınızı geri yüklemek için Azure Backup, yerel dosya olarak kurtarma noktanızı bağlayan sanal makinenizde çalıştırılacak bir betik sağlar.To restore your files, Azure Backup provides a script to run on your VM that connects your recovery point as a local drive. Bu yerel sürücüye göz atabilir, sanal makineye dosyaları geri yükleyebilir, ardından kurtarma noktasının bağlantısını kesebilirsiniz.You can browse this local drive, restore files to the VM itself, then disconnect the recovery point. Azure Backup, zamanlama ve bekletme için atanan ilke temelinde verilerinizi yedeklemeye devam eder.Azure Backup continues to back up your data based on the assigned policy for schedule and retention.

 1. Sanal makinenize yönelik kurtarma noktalarını listelemek için az backup recoverypoint list komutunu kullanın.To list recovery points for your VM, use az backup recoverypoint list. Bu örnekte, myRecoveryServicesVault içinde korunan myVM adlı sanal makine için en son kurtarma noktasını seçiyoruz:In this example, we select the most recent recovery point for the VM named myVM that is protected in myRecoveryServicesVault:

  az backup recoverypoint list \
    --resource-group myResourceGroup \
    --vault-name myRecoveryServicesVault \
    --container-name myVM \
    --item-name myVM \
    --query [0].name \
    --output tsv
  
 2. Kurtarma noktasını sanal makinenize bağlayan veya takan betiği almak için az backup restore files mount-rp komutunu kullanın.To obtain the script that connects, or mounts, the recovery point to your VM, use az backup restore files mount-rp. Aşağıdaki örnek, myRecoveryServicesVault içinde korunan myVM adlı sanal makine için betiği alır.The following example obtains the script for the VM named myVM that is protected in myRecoveryServicesVault.

  myRecoveryPointName değerini, önceki komutta aldığınız kurtarma noktasının adıyla değiştirin:Replace myRecoveryPointName with the name of the recovery point that you obtained in the preceding command:

  az backup restore files mount-rp \
    --resource-group myResourceGroup \
    --vault-name myRecoveryServicesVault \
    --container-name myVM \
    --item-name myVM \
    --rp-name myRecoveryPointName
  

  Aşağıdaki örnekte olduğu gibi betik indirilir ve parola görüntülenir:The script is downloaded and a password is displayed, as in the following example:

  File downloaded: myVM_we_1571974050985163527.sh. Use password c068a041ce12465
  
 3. Betiği sanal makinenize aktarmak için Güvenli Kopya (SCP) kullanın.To transfer the script to your VM, use Secure Copy (SCP). İndirdiğiniz betiğin adını belirtin ve publicIpAddress değerini sanal makinenizin genel IP adresiyle değiştirin.Provide the name of your downloaded script, and replace publicIpAddress with the public IP address of your VM. SCP komutunun sonuna aşağıdaki şekilde : eklediğinizden emin olun:Make sure you include the trailing : at the end of the SCP command as follows:

  scp myVM_we_1571974050985163527.sh 52.174.241.110:
  

Dosyayı sanal makinenize geri yüklemeRestore file to your VM

Sanal makinenize kurtarma betiği kopyalandığına göre artık kurtarma noktasını bağlayabilir ve dosyaları geri yükleyebilirsiniz.With the recovery script copied to your VM, you can now connect the recovery point and restore files.

 1. SSH ile sanal makinenize bağlanın.Connect to your VM with SSH. publicIpAddress değerini, aşağıdaki şekilde sanal makinenizin genel IP adresiyle değiştirin:Replace publicIpAddress with the public IP address of your VM as follows:

  ssh publicIpAddress
  
 2. Betiğinizin düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için chmod ile yürütme izinleri ekleyin.To allow your script to run correctly, add execute permissions with chmod. Kendi betiğinizin adını girin:Enter the name of your own script:

  chmod +x myVM_we_1571974050985163527.sh
  
 3. Kurtarma noktasını bağlamak için betiği çalıştırın.To mount the recovery point, run the script. Kendi betiğinizin adını girin:Enter the name of your own script:

  ./myVM_we_1571974050985163527.sh
  

  Komut dosyası çalıştırılırken, kurtarma noktasına erişmek için bir parola girmeniz istenir.As the script runs, you are prompted to enter a password to access the recovery point. Kurtarma betiğini oluşturan önceki az backup restore files mount-rp komutundan elde edilen çıktıda gösterilen parolayı girin.Enter the password shown in the output from the previous az backup restore files mount-rp command that generated the recovery script.

  Betikteki çıktı size kurtarma noktasının yolunu sunar.The output from the script gives you the path for the recovery point. Aşağıdaki örnek çıktı, /home/azureuser/myVM-20170919213536/Volume1 dizinine bağlanan kurtarma noktasını gösterir:The following example output shows that the recovery point is mounted at /home/azureuser/myVM-20170919213536/Volume1:

  Microsoft Azure VM Backup - File Recovery
  ______________________________________________
  Please enter the password as shown on the portal to securely connect to the recovery point. : c068a041ce12465
  
  Connecting to recovery point using ISCSI service...
  
  Connection succeeded!
  
  Please wait while we attach volumes of the recovery point to this machine...
  
  ************ Volumes of the recovery point and their mount paths on this machine ************
  
  Sr.No. | Disk | Volume | MountPath
  
  1) | /dev/sdc | /dev/sdc1 | /home/azureuser/myVM-20170919213536/Volume1
  
  ************ Open File Explorer to browse for files. ************
  
 4. Bağlanan kurtarma noktasından varsayılan NGINX web sayfasını özgün dosya konumuna geri kopyalamak için cp kullanın.Use cp to copy the NGINX default web page from the mounted recovery point back to the original file location. /home/azureuser/myVM-20170919213536/Volume1 bağlama noktasını kendi konumunuzla değiştirin:Replace the /home/azureuser/myVM-20170919213536/Volume1 mount point with your own location:

  sudo cp /home/azureuser/myVM-20170919213536/Volume1/var/www/html/index.nginx-debian.html /var/www/html/
  
 5. Web tarayıcınızda web sayfasını yenileyin.In your web browser, refresh the web page. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi web sitesi artık düzgün şekilde yüklenir:The web site now loads correctly again, as shown in the following example:

  NGINX web sitesi artık düzgün şekilde yüklenir

 6. Sanal makinenize yönelik SSH oturumunu aşağıdaki şekilde kapatın:Close the SSH session to your VM as follows:

  exit
  
 7. az backup restore files unmount-rp ile sanal makinenizden kurtarma noktasını çıkarın.Unmount the recovery point from your VM with az backup restore files unmount-rp. Aşağıdaki örnek, myRecoveryServicesVault içindeki myVM adlı sanal makineden kurtarma noktasını çıkarır.The following example unmounts the recovery point from the VM named myVM in myRecoveryServicesVault.

  myRecoveryPointName değerini, önceki komutlarda aldığınız kurtarma noktasının adıyla değiştirin:Replace myRecoveryPointName with the name of your recovery point that you obtained in the previous commands:

  az backup restore files unmount-rp \
    --resource-group myResourceGroup \
    --vault-name myRecoveryServicesVault \
    --container-name myVM \
    --item-name myVM \
    --rp-name myRecoveryPointName
  

Sonraki adımlarNext steps

Bu öğreticide, bir kurtarma noktasını sanal makineye bağladınız ve bir web sunucusu için dosyaları geri yüklediniz.In this tutorial, you connected a recovery point to a VM and restored files for a web server. Şunları öğrendiniz:You learned how to:

 • Kurtarma noktalarını listeleme ve seçmeList and select recovery points
 • Bir kurtarma noktasını sanal makineye bağlamaConnect a recovery point to a VM
 • Bir kurtarma noktasından dosyaları geri yüklemeRestore files from a recovery point

Windows Server’ın Azure’da nasıl yedekleneceği hakkında bilgi edinmek için sonraki öğreticiye ilerleyin.Advance to the next tutorial to learn about how to back up Windows Server to Azure.