Hızlı başlangıç: Azure portalda ilk Batch işinizi çalıştırmaQuickstart: Run your first Batch job in the Azure portal

Bu hızlı başlangıçta, Azure portalını kullanarak bir Batch hesabı, bir işlem düğümleri (sanal makine) havuzu ve havuz üzerinde temel görevler çalıştıran bir oluşturma işlemi gösterilmektedir.This quickstart shows how to use the Azure portal to create a Batch account, a pool of compute nodes (virtual machines), and a job that runs basic tasks on the pool. Bu hızlı başlangıcı tamamladıktan sonra, Batch hizmetinin temel kavramlarını anlayacak ve Batch’i daha büyük ölçekte daha gerçekçi iş yükleri ile denemeye hazır olacaksınız.After completing this quickstart, you will understand the key concepts of the Batch service and be ready to try Batch with more realistic workloads at larger scale.

Azure aboneliğinizyoksa başlamadan önce ücretsiz bir hesap oluşturun.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Azure'da oturum açınSign in to Azure

https://portal.azure.com adresinden Azure portalında oturum açın.Sign in to the Azure portal at https://portal.azure.com.

Batch hesabı oluşturmaCreate a Batch account

Test amacıyla örnek bir Batch hesabı oluşturmak için bu adımları izleyin.Follow these steps to create a sample Batch account for test purposes. Havuzlar ve işler oluşturmak için bir Batch hesabı gerekir.You need a Batch account to create pools and jobs. Burada gösterildiği gibi, bir Azure depolama hesabını Batch hesabına bağlayabilirsiniz.As shown here, you can link an Azure storage account with the Batch account. Bu hızlı başlangıç için gerekli olmamasına karşın, depolama hesabı uygulamaları dağıtmak ve çoğu gerçek yaşam iş yükleri için giriş ve çıkış verilerini depolamak üzere yararlıdır.Although not required for this quickstart, the storage account is useful to deploy applications and store input and output data for most real-world workloads.

 1. Kaynak oluştur > İşlem > Batch Hizmeti'ni seçin.Select Create a resource > Compute > Batch Service.

  Market’te Batch

 2. Hesap adı ve Kaynak grubu değerlerini girin.Enter values for Account name and Resource group. Hesap adı, seçili Azure Konumu içinde benzersiz olmalı, yalnızca küçük harf veya rakam içermeli ve 3-24 karakterden oluşmalıdır.The account name must be unique within the Azure Location selected, use only lowercase characters or numbers, and contain 3-24 characters.

 3. Depolama hesabında, mevcut bir depolama hesabını seçin veya yeni bir depolama hesabı oluşturun.In Storage account, select an existing storage account or create a new one.

 4. Diğer ayarlar için varsayılan ayarları tutun ve Oluştur'u seçerek hesabı oluşturun.Keep the defaults for remaining settings, and select Create to create the account.

  Batch hesabı oluşturma

Dağıtım başarılı iletisi görüntülendiğinde portalda Batch hesabına gidin.When the Deployment succeeded message appears, go to the Batch account in the portal.

İşlem düğümleri havuzu oluşturmaCreate a pool of compute nodes

Bir Batch hesabı edindikten sonra, test amacıyla örnek bir Windows işlem düğümleri havuzu oluşturun.Now that you have a Batch account, create a sample pool of Windows compute nodes for test purposes. Bu hızlı örneğe yönelik havuz, Azure Market’te Windows Server 2012 R2 görüntüsü çalıştıran 2 düğümden oluşur.The pool for this quick example consists of 2 nodes running a Windows Server 2012 R2 image from the Azure Marketplace.

 1. Batch hesabında Havuzlar > Ekle'yi seçin.In the Batch account, select Pools > Add.

 2. mypool adlı bir Havuz Kimliği girin.Enter a Pool ID called mypool.

 3. İşletim Sistemi menüsünde aşağıdaki ayarları seçin (diğer seçenekleri araştırabilirsiniz).In Operating System, select the following settings (you can explore other options).

  AyarSetting DeğerValue
  Görüntü TürüImage Type Market (Linux/Windows)Marketplace (Linux/Windows)
  YayımcıPublisher MicrosoftWindowsServerMicrosoftWindowsServer
  TeklifOffer WindowsServerWindowsServer
  SkuSku 2012-R2-Datacenter-smalldisk2012-R2-Datacenter-smalldisk

  Bir havuz işletim sistemi seçin

 4. Aşağıya kaydırarak Düğüm Boyutu ve Ölçek ayarlarına girin.Scroll down to enter Node Size and Scale settings. Önerilen düğüm boyutu, bu hızlı örnek için performans ile maliyetin iyi bir dengesini sunar.The suggested node size offers a good balance of performance versus cost for this quick example.

  AyarSetting DeğerValue
  Düğüm fiyatlandırma katmanıNode pricing tier Standard_A1Standard_A1
  Hedef adanmış düğümlerTarget dedicated nodes 22

  Bir havuz boyutu seçin

 5. Diğer ayarlar için varsayılan ayarları tutun ve Tamam'ı seçerek havuzu oluşturun.Keep the defaults for remaining settings, and select OK to create the pool.

Batch, havuzu hemen oluşturur ancak işlem düğümlerinin ayrılması ve başlatılması birkaç dakika sürer.Batch creates the pool immediately, but it takes a few minutes to allocate and start the compute nodes. Bu süre boyunca, havuzun Ayırma durumu Yeniden boyutlandırılıyor şeklindedir.During this time, the pool's Allocation state is Resizing. Havuz yeniden boyutlandırılırken devam ederek iş ve görevler oluşturabilirsiniz.You can go ahead and create a job and tasks while the pool is resizing.

Yeniden boyutlandırma durumunda havuz

Birkaç dakika sonra havuzun durumu Sabit olur ve düğümler başlar.After a few minutes, the state of the pool is Steady, and the nodes start. Düğümlerin durumunu denetlemek için Düğümler'i seçin.Select Nodes to check the state of the nodes. Bir düğümün durumu Boşta olduğunda görevleri çalıştırmaya hazırdır.When a node's state is Idle, it is ready to run tasks.

Bir iş oluşturmaCreate a job

Bir havuza sahip olduktan sonra üzerinde çalıştıracak bir iş oluşturun.Now that you have a pool, create a job to run on it. Batch işi bir veya daha fazla görevin mantıksal grubudur.A Batch job is a logical group for one or more tasks. Bir iş, öncelik gibi görevler arasında ortak olan ayarları ve görevlerin çalıştırılacağı havuzu içerir.A job includes settings common to the tasks, such as priority and the pool to run tasks on. Başlangıçta iş hiçbir görev içermez.Initially the job has no tasks.

 1. Batch hesabı görünümünde İşler > Ekle'yi seçin.In the Batch account view, select Jobs > Add.

 2. myjob adlı bir İş Kimliği girin.Enter a Job ID called myjob. Havuz menüsünde mypool’u seçin.In Pool, select mypool. Diğer ayarlar için varsayılan değerleri kabul edin ve Tamam'ı seçin.Keep the defaults for the remaining settings, and select OK.

  Bir iş oluşturma

İş oluşturulduktan sonra Görevler sayfası açılır.After the job is created, the Tasks page opens.

Görev oluşturmaCreate tasks

Şimdi işin içinde çalıştırılacak örnek görevler oluşturun.Now create sample tasks to run in the job. Genellikle, işlem düğümleri üzerinde çalışmak üzere Batch tarafından kuyruğa alınan ve dağıtılan birden fazla görev oluşturursunuz.Typically you create multiple tasks that Batch queues and distributes to run on the compute nodes. Bu örnekte, iki türdeş görev oluşturursunuz.In this example, you create two identical tasks. Her görev, bir işlem düğümündeki Batch ortam değişkenlerini görüntülemek için bir komut satırı çalıştırır ve 90 saniye bekler.Each task runs a command line to display the Batch environment variables on a compute node, and then waits 90 seconds.

Batch kullandığınızda komut satırı, uygulamanızı veya betiğinizi belirttiğiniz yerdir.When you use Batch, the command line is where you specify your app or script. Batch, işlem düğümlerine uygulama ve betik dağıtmanın birkaç yolunu sağlar.Batch provides a number of ways to deploy apps and scripts to compute nodes.

İlk görevi oluşturmak için:To create the first task:

 1. Add (Ekle) seçeneğini belirleyin.Select Add.

 2. mytask adlı bir Görev Kimliği girin.Enter a Task ID called mytask.

 3. Komut satırı’na cmd /c "set AZ_BATCH & timeout /t 90 > NUL" girin.In Command line, enter cmd /c "set AZ_BATCH & timeout /t 90 > NUL". Diğer ayarlar için varsayılan değerleri kabul edin ve Tamam'ı seçin.Keep the defaults for the remaining settings, and select OK.

  Görev oluşturma

Bir görev oluşturduktan sonra Batch, görevi havuzda çalışmak üzere kuyruğa alır.After you create a task, Batch queues it to run on the pool. Görevi çalıştıracak bir düğüm kullanılabilir olduğunda, görev çalışır.When a node is available to run it, the task runs.

İkinci bir görev oluşturmak için 1. adıma geri dönün.To create a second task, go back to step 1. Farklı bir Görev Kimliği ile birlikte aynı komut satırını girin.Enter a different Task ID, but specify an identical command line. İlk görev hala çalışıyorsa, Batch havuzdaki diğer düğüm üzerinde ikinci görevi başlatır.If the first task is still running, Batch starts the second task on the other node in the pool.

Görev çıkışını görüntülemeView task output

Yukarıdaki görev örnekleri birkaç dakika içinde tamamlanır.The preceding task examples complete in a couple of minutes. Tamamlanmış bir görevin çıktısını görüntülemek için Düğüm üzerindeki dosyalar'ı ve sonra stdout.txt dosyasını seçin.To view the output of a completed task, select Files on node, and then select the file stdout.txt. Bu dosya, görevin standart çıkışını gösterir.This file shows the standard output of the task. İçeriği aşağıdakine benzerdir:The contents are similar to the following:

Görev çıkışını görüntüleme

İçerik, düğüm üzerinde ayarlanmış Azure Batch ortam değişkenlerini gösterir.The contents show the Azure Batch environment variables that are set on the node. Kendi Batch işlerinizi ve görevlerinizi oluşturduğunuzda, görev komut satırlarında bu görev değişkenlerine ve komut satırları tarafından çalıştırılan uygulama ve betiklere başvurabilirsiniz.When you create your own Batch jobs and tasks, you can reference these environment variables in task command lines, and in the apps and scripts run by the command lines.

Kaynakları temizlemeClean up resources

Batch öğreticileri ve örnekleri ile devam etmek istiyorsanız, bu hızlı başlangıçta kullanılan Batch hesabını ve bağlı depolama hesabını kullanın.If you want to continue with Batch tutorials and samples, use the Batch account and linked storage account created in this quickstart. Batch hesabının kendisi için herhangi bir ücret alınmaz.There is no charge for the Batch account itself.

Zamanlanmış bir iş olmasa bile, düğümler çalışırken havuz için sizden ücret alınır.You are charged for the pool while the nodes are running, even if no jobs are scheduled. Havuz artık gerekli değilse silin.When you no longer need the pool, delete it. Hesap görünümünde Havuzlar'ı ve havuzun adını seçin.In the account view, select Pools and the name of the pool. Ardından Sil’i seçin.Then select Delete. Havuzu sildiğinizde düğümler üzerindeki tüm görev çıkışları silinir.When you delete the pool, all task output on the nodes is deleted.

Artık gerekli olmadığında kaynak grubunu, Batch hesabını ve tüm ilişkili kaynakları silin.When no longer needed, delete the resource group, Batch account, and all related resources. Bu işlemi yapmak için Batch hesabına ait kaynak grubunu seçin ve Kaynak Grubunu Sil'i seçin.To do so, select the resource group for the Batch account and select Delete resource group.

Sonraki adımlarNext steps

Bu hızlı başlangıçta bir Batch hesabı, Batch havuzu ve Batch işi oluşturdunuz.In this quickstart, you created a Batch account, a Batch pool, and a Batch job. İş, örnek görevler çalıştırdı ve düğümlerden biri üzerinde oluşturulan çıktıyı görüntülediniz.The job ran sample tasks, and you viewed output created on one of the nodes. Batch hizmetinin temel kavramlarını anladıktan sonra, Batch’i daha büyük ölçekte daha gerçekçi iş yükleri ile denemeye hazırsınız.Now that you understand the key concepts of the Batch service, you are ready to try Batch with more realistic workloads at larger scale. Azure Batch hakkında daha fazla bilgi için Azure Batch öğreticilerine devam edin.To learn more about Azure Batch, continue to the Azure Batch tutorials.