Hızlı başlangıç: Azure Batch işini çalıştırmak için Python API kullanma

Bir uygulamadan Azure Batch iş çalıştırmak için Python API 'sini kullanarak Azure Batch kullanmaya başlayın. Uygulama, giriş veri dosyalarını Azure depolama 'ya yükler ve toplu işlem düğümleri havuzu oluşturur (sanal makineler). Ardından, temel bir komut kullanarak havuzdaki her bir giriş dosyasını işlemek için görevler çalıştıran bir iş oluşturur.

Bu hızlı başlangıcı tamamladıktan sonra Batch hizmetinin temel kavramlarını anlayacaksınız ve toplu Işi daha büyük ölçekte daha gerçekçi iş yükleri ile denemeye hazır olacaksınız.

Azure Batch iş akışına genel bakış

Önkoşullar

 • Etkin aboneliği olan bir Azure hesabı. Ücretsiz hesap oluşturun.

 • Bir Batch hesabı ve bağlı bir Azure Depolama hesabı. Bu hesapları oluşturmak için Azure portalı veya Azure CLI kullanan Batch hızlı başlangıçlarına bakın.

 • PIP Package Manager dahil Python sürüm 2,7 veya 3,6

Azure'da oturum açma

https://portal.azure.com adresinden Azure portalında oturum açın.

Hesap kimlik bilgilerini alma

Bu örnekte, Batch ve depolama hesaplarınız için kimlik bilgileri sağlamanız gerekir. Gerekli kimlik bilgilerini almanın kolay yolu Azure portalındadır. (Bu kimlik bilgilerini ayrıca Azure API'lerini veya komut satırı araçlarını kullanarak da alabilirsiniz.)

 1. Tüm hizmetler > Batch hesapları' nı seçin ve ardından Batch hesabınızın adını seçin.

 2. Batch kimlik bilgilerini görmek için anahtarlar' ı seçin. Batch hesabı, URL ve Birincil erişim anahtarı değerlerini metin düzenleyiciye kopyalayın.

 3. Depolama hesabı adını ve anahtarlarını görmek için depolama hesabı' nı seçin. Depolama hesabı adı ve Key1 değerlerini bir metin düzenleyiciye kopyalayın.

Örneği indirme

GitHub’dan örnek uygulamayı indirin veya kopyalayın. Örnek uygulama deposunu bir Git istemcisi ile kopyalamak için aşağıdaki komutu kullanın:

git clone https://github.com/Azure-Samples/batch-python-quickstart.git

Python betiğini içeren dizine gidin python_quickstart_client.py .

Python geliştirme ortamınızda pip kullanarak gerekli paketleri yükleyin.

pip install -r requirements.txt

config.py dosyasını açın. Batch ve depolama hesabı kimlik bilgilerini, hesaplarınız için edindiğiniz değerlerle güncelleştirin. Örnek:

_BATCH_ACCOUNT_NAME = 'mybatchaccount'
_BATCH_ACCOUNT_KEY = 'xxxxxxxxxxxxxxxxE+yXrRvJAqT9BlXwwo1CwF+SwAYOxxxxxxxxxxxxxxxx43pXi/gdiATkvbpLRl3x14pcEQ=='
_BATCH_ACCOUNT_URL = 'https://mybatchaccount.mybatchregion.batch.azure.com'
_STORAGE_ACCOUNT_NAME = 'mystorageaccount'
_STORAGE_ACCOUNT_KEY = 'xxxxxxxxxxxxxxxxy4/xxxxxxxxxxxxxxxxfwpbIC5aAWA8wDu+AFXZB827Mt9lybZB1nUcQbQiUrkPtilK5BQ=='

Uygulamayı çalıştırma

Batch iş akışını çalışır durumda görmek için betiği çalıştırın:

python python_quickstart_client.py

Betiği çalıştırdıktan sonra, uygulamanın her bir parçasının ne işe yaradığını öğrenmek üzere kodu gözden geçirin.

Örnek uygulamayı çalıştırdığınızda, konsol çıktısı aşağıdakine benzer. Yürütme sırasında, havuzun işlem düğümleri başlatıldığı sırada Monitoring all tasks for 'Completed' state, timeout in 00:30:00... konumunda bir duraklama yaşarsınız. Görevler, ilk işlem düğümünü çalışır çalışmaz çalışmak üzere kuyruğa alınır. Batch hesabınızdaki havuz, işlem düğümleri, iş ve görevleri izlemek için Azure portalında Batch hesabınıza gidin.

Sample start: 11/26/2018 4:02:54 PM

Container [input] created.
Uploading file taskdata0.txt to container [input]...
Uploading file taskdata1.txt to container [input]...
Uploading file taskdata2.txt to container [input]...
Creating pool [PythonQuickstartPool]...
Creating job [PythonQuickstartJob]...
Adding 3 tasks to job [PythonQuickstartJob]...
Monitoring all tasks for 'Completed' state, timeout in 00:30:00...

Görevleri tamamladıktan sonra her görev için aşağıdakine benzer bir çıktı görürsünüz:

Printing task output...
Task: Task0
Node: tvm-2850684224_3-20171205t000401z
Standard out:
Batch processing began with mainframe computers and punch cards. Today it still plays a central role in business, engineering, science, and other pursuits that require running lots of automated tasks....
...

Varsayılan yapılandırmasında uygulama çalıştırıldığında tipik yürütme süresi yaklaşık 3 dakikadır. En çok süren işlem ilk havuz kurulumudur.

Kodu gözden geçirin

Bu hızlı başlangıçtaki Python uygulaması şunları yapar:

 • Azure depolama hesabınızdaki blob kapsayıcısına üç küçük metin dosyası yükler. Bu dosyalar, Batch görevleri tarafından işlenecek girdilerdir.
 • Ubuntu 18,04 LTS çalıştıran iki işlem düğümü havuzu oluşturur.
 • Düğümler üzerinde çalıştırılacak bir iş ve üç görev oluşturur. Her görev bir Bash kabuk komut satırı kullanarak giriş dosyalarından birini işler.
 • Görevler tarafından döndürülen dosyaları gösterir.

Ayrıntılar için python_quickstart_client.py dosyasına ve aşağıdaki bölümlere bakın.

Başlangıç bilgileri

Bir depolama hesabıyla etkileşimde bulunmak için uygulama, azure-storage-blob paketini kullanarak bir BlockBlobService nesnesi oluşturur.

blob_client = azureblob.BlockBlobService(
  account_name=config._STORAGE_ACCOUNT_NAME,
  account_key=config._STORAGE_ACCOUNT_KEY)

Uygulama, depolama hesabında bir kapsayıcı oluşturmak ve kapsayıcıya veri dosyaları yüklemek için blob_client başvurusunu kullanır. Depolama alanındaki dosyalar, Batch hizmetinin daha sonra işlem düğümlerine indirebileceği Batch ResourceFile nesneleri olarak tanımlanır.

input_file_paths = [os.path.join(sys.path[0], 'taskdata0.txt'),
          os.path.join(sys.path[0], 'taskdata1.txt'),
          os.path.join(sys.path[0], 'taskdata2.txt')]

input_files = [
  upload_file_to_container(blob_client, input_container_name, file_path)
  for file_path in input_file_paths]

Uygulama, Batch hizmetinde havuz, iş ve görevleri oluşturup yönetmek üzere bir BatchServiceClient nesnesi oluşturur. Örnekteki Batch istemcisi, paylaşılan anahtar kimlik doğrulaması kullanır. Batch, Azure Active Directory kimlik doğrulamasını da destekler.

credentials = batch_auth.SharedKeyCredentials(config._BATCH_ACCOUNT_NAME,
                       config._BATCH_ACCOUNT_KEY)

batch_client = batch.BatchServiceClient(
  credentials,
  batch_url=config._BATCH_ACCOUNT_URL)

İşlem düğümleri havuzu oluşturma

Uygulama, Batch havuzu oluşturmak için düğüm sayısını, VM boyutunu ve havuz yapılandırmasını ayarlamak üzere Batch PoolAddParameter sınıfını kullanır. Burada Virtualmachineconfiguration nesnesi, Azure Marketi 'Nde yayınlanan Ubuntu Server 18,04 LTS görüntüsüne bir ImageReference belirtir. Batch, Azure Market’te çok çeşitli Linux ve Windows Server görüntülerinin yanı sıra özel VM görüntülerini destekler.

Düğüm sayısı (_POOL_NODE_COUNT) ve VM boyutu (_POOL_VM_SIZE), tanımlı sabitlerdir. Varsayılan olarak, örnek 2 boyutunda Standard_A1_v2 düğümleri havuzu oluşturur. Önerilen boyut, bu hızlı örnek için performans ile maliyetin iyi bir dengesini sunar.

Pool.add yöntemi, havuzu Batch hizmetine gönderir.

new_pool = batch.models.PoolAddParameter(
  id=pool_id,
  virtual_machine_configuration=batchmodels.VirtualMachineConfiguration(
    image_reference=batchmodels.ImageReference(
      publisher="Canonical",
      offer="UbuntuServer",
      sku="18.04-LTS",
      version="latest"
    ),
    node_agent_sku_id="batch.node.ubuntu 18.04"),
  vm_size=config._POOL_VM_SIZE,
  target_dedicated_nodes=config._POOL_NODE_COUNT
)
batch_service_client.pool.add(new_pool)

Batch işi oluşturma

Batch işi bir veya daha fazla görevin mantıksal gruplandırmasıdır. Bir iş, öncelik gibi görevler arasında ortak olan ayarları ve görevlerin çalıştırılacağı havuzu içerir. Uygulama, havuzunuzda bir iş oluşturmak üzere JobAddParameter sınıfını kullanır. İş. Add yöntemi, belirtilen Batch hesabına bir iş ekler. Başlangıçta iş hiçbir görev içermez.

job = batch.models.JobAddParameter(
  id=job_id,
  pool_info=batch.models.PoolInformation(pool_id=pool_id))
batch_service_client.job.add(job)

Görev oluşturma

Uygulama, TaskAddParameter sınıfını kullanarak görev nesnelerinin bir listesini oluşturur. Her görev, command_line parametresini kullanarak girdi resource_files nesnesini işler. Örnekte, komut satırı metin dosyasını göstermek üzere Bash kabuk cat komutunu çalıştırır. Bu komut, tanıtım amaçlı basit bir örnektir. Batch kullandığınızda komut satırı, uygulamanızı veya betiğinizi belirttiğiniz yerdir. Batch, işlem düğümlerine uygulama ve betik dağıtmanın birkaç yolunu sağlar.

Sonra uygulama, task.add_collection yöntemi ile görevleri işe ekler ve işlem düğümleri üzerinde çalışmak üzere kuyruğa alır.

tasks = list()

for idx, input_file in enumerate(input_files):
  command = "/bin/bash -c \"cat {}\"".format(input_file.file_path)
  tasks.append(batch.models.TaskAddParameter(
    id='Task{}'.format(idx),
    command_line=command,
    resource_files=[input_file]
  )
  )
batch_service_client.task.add_collection(job_id, tasks)

Görev çıktısını görüntüleme

Uygulama, görevlerin tamamlandığından emin olmak için görev durumunu izler. Daha sonra uygulama, tamamlanan her görev tarafından oluşturulan stdout.txt dosyasını görüntüler. Görev başarıyla çalıştırıldığında, görev komutunun çıkışı stdout.txt dosyasına yazılır:

tasks = batch_service_client.task.list(job_id)

for task in tasks:

  node_id = batch_service_client.task.get(job_id, task.id).node_info.node_id
  print("Task: {}".format(task.id))
  print("Node: {}".format(node_id))

  stream = batch_service_client.file.get_from_task(
    job_id, task.id, config._STANDARD_OUT_FILE_NAME)

  file_text = _read_stream_as_string(
    stream,
    encoding)
  print("Standard output:")
  print(file_text)

Kaynakları temizleme

Uygulama kendi oluşturduğu depolama kapsayıcısını otomatik olarak siler ve Batch havuzu ve işini silme seçeneğini sunar. Zamanlanmış bir iş olmasa bile, düğümler çalışırken havuz için sizden ücret alınır. Havuz artık gerekli değilse silin. Havuzu sildiğinizde düğümler üzerindeki tüm görev çıkışları silinir.

Kaynak grubunu, Batch hesabını ve depolama hesabını artık gerekli değilse silin. Azure portal için, Batch hesabının kaynak grubunu seçin ve kaynak grubunu sil' i seçin.

Sonraki adımlar

Bu hızlı başlangıçta, bir Batch havuzu ve bir Batch işi oluşturmak amacıyla Batch Python API’si kullanılarak oluşturulan küçük bir uygulamayı çalıştırdınız. İş, örnek görevler çalıştırmış ve düğümler üzerinde oluşturulan çıktıyı indirmiştir. Batch hizmetinin temel kavramlarını anladıktan sonra, Batch’i daha büyük ölçekte daha gerçekçi iş yükleri ile denemeye hazırsınız. Azure Batch hakkında daha fazla bilgi almak ve bir gerçek yaşam uygulaması ile paralel iş yükü açıklaması görmek için Batch Python öğreticisine geçin.