Öğretici: Batch Gezgini'ni kullanarak Blender'ı bir Sahneyi işlemeTutorial: Render a Blender scene using Batch Explorer

Bu öğreticide bir Blender tanıtım sahnesinden birden fazla kare işleme adımları gösterilmektedir.This tutorial shows how to render multiple frames of a Blender demo scene. Hem istemci hem de işleme VM'lerinde kullanımı ücretsiz olduğundan öğreticide Blender kullanılmıştır ancak işlem Maya veya 3ds Max gibi diğer uygulamalarda da benzer olacaktır.Blender is used for the tutorial as it is free of charge for both the client and rendering VMs, but the process is very similar if other applications, such as Maya or 3ds Max, were to be used.

Bu öğreticide şunların nasıl yapıldığını öğreneceksiniz:In this tutorial, you learn how to:

 • Azure depolamasına Blender sahnesi yüklemeUpload a Blender scene to Azure storage
 • İşlemeyi gerçekleştirmek için birden fazla düğüme sahip Batch havuzu oluşturmaCreate a Batch pool with multiple nodes to perform the rendering
 • Birden çok çerçeve işlemeRender multiple frames
 • İşlenen kare dosyalarını görüntüleme ve indirmeView and download the rendered frame files

ÖnkoşullarPrerequisites

Batch’teki işleme uygulamalarını kullandığın kadar öde esasıyla kullanmak için bir kullandıkça öde aboneliğine veya diğer Azure satın alma seçeneğine ihtiyacınız vardır.You need a pay-as-you-go subscription or other Azure purchase option to use rendering applications in Batch on a pay-per-use basis. Para kredi sağlayan ücretsiz bir Azure teklifi kullanıyorsanız, kullandığın kadar öde lisansı desteklenmez.Pay-per-use licensing isn't supported if you use a free Azure offer that provides a monetary credit.

İlişkilendirilmiş depolama hesabına sahip bir Azure Batch hesabına ihtiyacınız vardır.You need an Azure Batch account with an associated storage account. Batch hesabı oluşturmak için CLI makalesi gibi Batch Hızlı Başlangıç makalelerinden birine bakın.See any of the Batch Quickstarts articles, such as the CLI article to create a Batch account.

Bu öğreticide belirtilen VM boyutu ve VM sayısı için en az 50 çekirdekten oluşan düşük öncelikli bir çekirdek kotası yeterli olacaktır. Varsayılan kota kullanılabilir ancak bu durumda daha küçük bir VM boyutu kullanılması gerekir ve görüntüleri işleme süreci daha uzun sürer.A low-priority core quota of at least 50 cores is required for the VM size and number of VMs specified in this tutorial; the default quota can be used, but a smaller VM size will have to be used which will mean the images take longer to render. Artırılmış çekirdek kotası isteme işlemi bu makalede anlatılmıştır.The process for requesting an increased core quota is detailed in this article.

Son olarak Batch Explorer'ın yüklenmesi gerekir. Windows, OSX ve Linux sürümleri mevcuttur.Finally, Batch Explorer has to be installed; it is available for Windows, OSX, and Linux. Bu adım isteğe bağlıdır ancak Blender yüklüyse aynı örnek model görüntülenebilir.It is optional, but if Blender is installed then the sample model file can be viewed.

Tanıtım sahnesini indirmeDownload the demo scene

Blender Demo Files web sayfasından "Class room" tanıtım ZIP dosyasını indirin ve yerel sürücüye çıkarın.Download the “Class room” demo ZIP file for Blender from the Blender Demo Files web page and unzip it to a local drive.

Azure depolamasına sahne yüklemeUpload a scene to Azure storage

Tanıtım amaçlı sahne dosyaları için bir depolama hesabı kapsayıcısı oluşturun:Create a storage account container for the demo scene files:

 • Batch Explorer'ı başlatınStart Batch Explorer
 • Sol taraftaki ana menüden 'Data' (Veri) menü öğesini seçin.Select the 'Data' menu-item from the main menu on the left-hand side.
 • Açılan menüde 'File groups' (Dosya grupları) öğesinin seçildiğinden emin olun.Ensure 'File groups' is selected in the pulldown.
 • '+' düğmesini seçin ve 'blender-classroom' adlı yeni bir 'Empty file group' (Boş dosya grubu) oluşturunSelect the '+' button and create a new 'Empty file group' called 'blender-classroom'
  • Dosya grubu aslında 'fgrp-' ön ekine sahip bir Azure Depolama blob kapsayıcısıdır. Depolama hesabındaki diğer kapsayıcıları filtrelemek için bu kullanım benimsenmiştirA file group is simply an Azure Storage blob container with a 'fgrp-' prefix; it is a convention used to filter out other containers in the storage account

Sahne dosyaları için dosya grubu

Sahne dosyalarını yükleyin:Upload the scene files:

 • Yeni kapsayıcıyı seçin ve 'classroom' klasörünün içeriğini sürükleyip Batch Explorer'daki kapsayıcıya bırakın.Select the new container and drag-and-drop the contents of the 'classroom' folder to the container in Batch Explorer.

Yüklenen sahne dosyaları

Çıkış görüntüleri için Azure depolama kapsayıcısı oluşturmaCreate Azure storage container for output images

Tanıtım amaçlı sahne çıkış dosyaları için bir depolama hesabı kapsayıcısı oluşturun:Create a storage account container for the demo scene output files:

 • Sol taraftaki ana menüden 'Data' (Veri) menü öğesini seçin.Select the 'Data' menu-item from the main menu on the left-hand side.
 • '+' düğmesini seçin ve 'render-output' adlı yeni bir 'Empty file group' (Boş dosya grubu) oluşturunSelect the '+' button and create a new 'Empty file group' called 'render-output'

Çıkış dosyaları için dosya grubu

İşleme için VM havuzu oluşturmaCreate a pool of VMs for rendering

Blender uygulamasını içeren Azure Marketplace VM görüntüsünü işleyen Batch havuzu oluşturma:Create a Batch pool using rendering Azure Marketplace VM image that contains the Blender application:

 • Sol taraftaki ana menüden 'Gallery' (Galeri) menü öğesini seçin.Select the 'Gallery' menu-item from the main menu on the left-hand side.
 • Uygulama öğe listesinden 'Blender' öğesini seçin.Select the 'Blender' item for the list of application items.
 • Windows Server'da kare işlemek için gerekli öğeleri seçinSelect the items for rendering frames on Windows Server
 • Öğenin sağ tarafındaki bağlantı simgesini seçerek havuz ve iş oluşturmak için kullanılacak şablon dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.The link icon on the right-hand side of the item can optionally be selected to view the template files that will be used to create a pool and job.

Blender galeri öğeleri

 • ‘Create pool for later use’ (Daha sonra kullanmak üzere havuz oluştur) düğmesini seçinSelect the button ‘Create pool for later use’
  • Havuz adını “blender-windows” olarak bırakınLeave the Pool name as “blender-windows”
  • ‘Dedicated vm count’ (Ayrılmış VM sayısı) değerini “0” olarak belirleyinSet the ‘Dedicated vm count’ to “0”
  • ‘Low priority vm count’ (Düşük öncelikli VM sayısı) değerini “3” olarak belirleyinSet the ‘Low priority vm count’ to “3”
  • ‘Node size’ (Düğüm boyutu) değerini “Standard_F16” olarak belirleyin. Başka bir VM boyutu seçebilirsiniz ancak kare işleme süresi çekirdek sayısına göre değişecektir.Set the ‘Node size’ to “Standard_F16” – another VM size can be selected, but time to render a frame will mainly be dependent on the number of cores.
 • Havuzu oluşturmak için yeşil düğmeyi seçinSelect the green button to create the pool
  • Havuz neredeyse anında oluşturulur ancak VM'lerin ayrılması ve başlatılması birkaç dakika sürebilir.The pool will be created almost immediately, but it will take a few minutes for the VMs to be allocated and started.

Blender için havuz şablonu

Uyarı

Havuza eklenen VM'lerin maliyetinin Azure aboneliğinize yansıtılacağını unutmayın.Note that when VMs are present in a pool, the cost of those VMs are charged to your Azure subscription. Ücretlerin durdurulması için havuzun veya VM'lerin silinmesi gerekir.The pool needs to deleted or the VMs need to be deleted to stop the charges. Ücret alınmasını önlemek için bu öğreticinin sonunda havuzu silin.Delete the pool at the end of this tutorial to prevent ongoing charges.

Havuz ve VM'lerin durumunu 'Havuzları' görünümü'nde izlenebilir; Aşağıdaki örnek, üç VM'nin tümünü ayrılan iki başlatılmış ve boşta olduğundan, bir hala başlatılıyor gösterir: Havuz ısı HaritasıThe status of the pool and VMs can be monitored in the 'Pools' view; the following example shows all three VMs have been allocated, two have been started and are idle, one is still starting: Pool heatmap

İşleme işi oluşturmaCreate a rendering job

Oluşturulan havuzu kullanarak kare işlemek için bir işleme işi oluşturun:Create a rendering job to render some frames using the pool that was created:

 • Sol taraftaki ana menüden 'Gallery' (Galeri) menü öğesini seçin.Select the 'Gallery' menu-item from the main menu on the left-hand side.
 • Uygulama öğe listesinden 'Blender' öğesini seçin.Select the 'Blender' item for the list of application items.
 • Windows Server'da kare işlemek için gerekli öğeleri seçin.Select the items for rendering frames on Windows Server.
 • 'Run job with existing pool' (İşi var olan havuzla çalıştır) düğmesini seçinSelect the 'Run job with existing pool' button
 • 'blender-windows' havuzunu seçinSelect the 'blender-windows' pool
 • 'Job name' (İş adı) değerini 'blender-render-tutorial1' olarak ayarlayınSet the 'Job name' to 'blender-render-tutorial1'
 • 'Input data' (Giriş verileri) için 'fgrp-blender-classroom' seçeneğini belirleyinSelect 'fgrp-blender-classroom' for 'Input data'
 • 'Blend file' (Blend dosyası) dosya simgesini ve 'classroom.blend' öğesini seçinSelect the file icon for the 'Blend file' and select 'classroom.blend'
 • 'Frame start' (Başlangıç karesi) değerini '1', 'Frame end' (Bitiş karesi) değerini '5' olarak ayarlayınLeave 'Frame start' as '1' and set 'Frame end' to '5'
 • 'Outputs' (Çıkışlar) değerini 'fgrp-render-output' olarak ayarlayınSet 'Outputs' to 'fgrp-render-output'
 • İşi oluşturmak için yeşil düğmeyi seçin. Her kare için bir adet olmak üzere beş görev içeren bir iş oluşturulurSelect the green button to create the job; a job will be created with five tasks, one for each frame

Blender için iş şablonu

İş, işin ve tüm görevleri oluşturulduktan sonra iş görevleri ile birlikte görüntülenir: Proje Görev listesiOnce the job and all tasks have been created, the job will be displayed together with the job tasks: List of job tasks

Bir görev havuz VM'sinde ilk kez çalıştırıldığında Blender tarafından erişilebilmesi için sahne dosyalarını depolama dosya grubundan VM'ye kopyalayan bir Batch işi hazırlama görevi çalıştırılır.When a task starts running for the first time on a pool VM, a Batch job preparation task is run which copies the scene files from the storage file group onto the VM so they can be accessed by Blender. İşleme durumunu görmek için Blender tarafından oluşturulan stdout.txt günlük dosyasını inceleyebilirsiniz.The status of the render can be determined by viewing the stdout.txt log file produced by Blender. Bir görevi seçtiğinizde varsayılan olarak 'Task Outputs' (Görev Çıkışları) penceresi görüntülenir ve buradan 'stdout.txt' dosyası seçilip izlenebilir.Select a task, the 'Task Outputs' are displayed by default, and the 'stdout.txt' file can be selected and viewed. stdout dosyasıstdout file

'Windows blender' havuzu seçtiyseniz, Vm'leri havuzu çalışır durumda görülür: Düğümler ile havuz ısı HaritasıIf the 'blender-windows' pool is selected, the pool VMs will be seen in a running state: Pool heatmap with running nodes

İşlenmiş görüntülerin oluşturulma süresi seçilen VM boyutuna göre farklılık gösterir.The rendered images will take several minutes to produce depending on the VM size selected. Önceden belirtilen F16 VM kullanılarak karelerin işlenmesi yaklaşık 16 dakika sürmüştür.Using the F16 VM specified earlier, frames took about 16 minutes to render.

İşleme çıkışını görüntülemeView the rendering output

Çerçeve işleme bittiğinde, bu görevleri tamamlandı olarak gösterilir: Görevleri tamamlamaWhen frames have finished rendering, those tasks will be shown as completed: Tasks completing

İşlenmiş resmin VM'ye ilk yazılır ve 'wd' klasörü seçerek görüntülenebilir: Görüntü havuz düğümünün üzerinde işlenenThe rendered image is written to the VM first and can be viewed by selecting the 'wd' folder: Rendered image on pool node

İş şablonu ayrıca çıkış karesinin ve günlük dosyalarının iş oluşturulduğunda belirtilen Azure Depolama hesabı dosya grubuna yazıldığını gösterir.The job template also specifies that the output frame and log files are written back to the Azure Storage account file group specified when the job was created. UI 'veri' çıkış dosyalarını ve günlükleri görüntülemek için kullanılabilir; Dosyaları indirmek için de kullanılabilir: Resim depolama dosya grubunda işlenenThe 'Data' UI can be used to view the output files and logs; it can be also used to download the files: Rendered image in storage file group

Tüm görevler tamamlandığında işin tamamlandı olarak işaretlenir: İş ve tamamlanan tüm görevleriWhen all tasks have completed, the job will be marked as being completed: Job and all tasks completed

Kaynakları temizlemeClean up resources

Uyarı

VM'lerin Azure aboneliğinize ücret yansıtmasını durdurmak için havuzun silinmesi gerekir (sıfır düğüme indirilmesi de yeterli olacaktır).The pool must be deleted (it could also be resized down to zero nodes) to stop charges for the VMs accruing to the Azure subscription.

 • 'Pools' (Havuzlar) öğesini seçinSelect 'Pools'
 • 'blender-windows' havuzunu seçinSelect the 'blender-windows' pool
 • Sağ tıklayıp 'Delete' (Sil) öğesini veya havuzun üzerindeki çöp kutusu simgesini seçinEither right-click and 'Delete' or select the trash can icon above the pool

Sonraki adımlarNext steps

 • ‘Gallery’ (Galeri) bölümünde Batch Explorer ile kullanılabilir durumdaki işleme uygulamalarını keşfedin.In the ‘Gallery’ section, explore the rendering applications available via Batch Explorer.
 • Her uygulama için birkaç şablon vardır ve şablon sayısı zaman içinde artacaktır.For each application there are several templates available, which will expand over time. Örneğin bir görüntüyü parçalara ayırarak bu parçaların paralel olarak işlenmesini sağlayan Blender şablonları bulunmaktadır.For example, for Blender templates exist that split up a single image into tiles, so parts of an image can be rendered in parallel.
 • İşleme özelliklerinin kapsamlı bir açıklaması için buradaki makalelere bakın.For a comprehensive description of rendering capabilities, see the set of articles here.