Bash için hızlı başlangıç Azure Cloud ShellQuickstart for Bash in Azure Cloud Shell

Bu belge Azure portalAzure Cloud Shell Bash 'in nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.This document details how to use Bash in Azure Cloud Shell in the Azure portal.

Not

Azure Cloud Shell hızlı başlangıçta bir PowerShell de mevcuttur.A PowerShell in Azure Cloud Shell Quickstart is also available.

Cloud Shell BaşlatStart Cloud Shell

 1. Azure portal üst gezintiden Cloud Shell başlatın.Launch Cloud Shell from the top navigation of the Azure portal.

 2. Depolama hesabı ve Microsoft Azure dosyaları paylaşma oluşturmak için bir abonelik seçin.Select a subscription to create a storage account and Microsoft Azure Files share.

 3. "Depolama oluştur" u seçinSelect "Create storage"

İpucu

Azure CLı için her oturumda otomatik olarak kimliğiniz doğrulanır.You are automatically authenticated for Azure CLI in every session.

Bash ortamını seçinSelect the Bash environment

Kabuğun sol tarafındaki ortam açılan penceresinin Bash olduğunu kontrol edin.Check that the environment drop-down from the left-hand side of shell window says Bash.

Aboneliğinizi ayarlamaSet your subscription

 1. Erişiminiz olan abonelikleri listeleyin.List subscriptions you have access to.

  az account list
  
 2. Tercih ettiğiniz aboneliği ayarlayın:Set your preferred subscription:

az account set --subscription 'my-subscription-name'

İpucu

Aboneliğiniz, /home/<user>/.azure/azureProfile.json kullanarak gelecekteki oturumlarınız için hatırlanır.Your subscription will be remembered for future sessions using /home/<user>/.azure/azureProfile.json.

Kaynak grubu oluşturmaCreate a resource group

WestUS içinde "MyRG" adlı yeni bir kaynak grubu oluşturun.Create a new resource group in WestUS named "MyRG".

az group create --location westus --name MyRG

Linux VM oluşturmaCreate a Linux VM

Yeni kaynak grubunuzda bir Ubuntu sanal makinesi oluşturun.Create an Ubuntu VM in your new resource group. Azure CLı, SSH anahtarları oluşturacak ve VM 'leri bu dosyalarla ayarlamaya çalışacak.The Azure CLI will create SSH keys and set up the VM with them.

az vm create -n myVM -g MyRG --image UbuntuLTS --generate-ssh-keys

Not

@No__t_0 kullanmak, Azure CLı 'yı sanal makinenizde ve $Home dizininizde ortak ve özel anahtarlar oluşturup ayarlamanıza olanak sağlar.Using --generate-ssh-keys instructs Azure CLI to create and set up public and private keys in your VM and $Home directory. Varsayılan olarak anahtarlar /home/<user>/.ssh/id_rsa ve /home/<user>/.ssh/id_rsa.pub Cloud Shell yerleştirilir.By default keys are placed in Cloud Shell at /home/<user>/.ssh/id_rsa and /home/<user>/.ssh/id_rsa.pub. @No__t_0 klasörünüz, $Home kalıcı hale getirmek için kullanılan, eklenen dosya paylaşımınızda 5 GB resimde kalıcıdır.Your .ssh folder is persisted in your attached file share's 5-GB image used to persist $Home.

Bu VM 'deki Kullanıcı adınız Cloud Shell ($ User@Azure:) ' de kullanılan Kullanıcı adınız olacaktır.Your username on this VM will be your username used in Cloud Shell ($User@Azure:).

Linux sanal makinenize SSHSSH into your Linux VM

 1. Azure portal arama çubuğunda VM adınızı arayın.Search for your VM name in the Azure portal search bar.

 2. VM adınızı ve genel IP adresini almak için "Bağlan" a tıklayın.Click "Connect" to get your VM name and public IP address.

 3. @No__t_0 cmd ile sanal makinenize SSH.SSH into your VM with the ssh cmd.

  ssh username@ipaddress
  

SSH bağlantısı kurulduktan sonra Ubuntu karşılama istemi ' ni görmeniz gerekir.Upon establishing the SSH connection, you should see the Ubuntu welcome prompt.

TemizlemeCleaning up

 1. SSH oturumunuzla çıkış yapın.Exit your ssh session.

  exit
  
 2. Kaynak grubunuzu ve içindeki kaynakları silin.Delete your resource group and any resources within it.

  az group delete -n MyRG
  

Sonraki adımlarNext steps

Bash için kalıcı dosyalar hakkında bilgi edinin Cloud ShellLearn about persisting files for Bash in Cloud Shell
Azure CLı hakkında bilgi edininLearn about Azure CLI
Azure dosyaları depolama hakkında bilgi edininLearn about Azure Files storage