LUSıS portalında yeni bir LUO uygulaması oluşturmaCreate a new LUIS app in the LUIS portal

Çeşitli şekillerde LUIS uygulaması oluşturmak için vardır.There are a couple of ways to create a LUIS app. Bir LUIS uygulaması oluşturabileceğiniz LUIS portal ya da yazma LUIS aracılığıyla API'leri.You can create a LUIS app in the LUIS portal, or through the LUIS authoring APIs.

LUIS portalı kullanmaUsing the LUIS portal

Çeşitli şekillerde LUIS portalında yeni bir uygulama oluşturabilirsiniz:You can create a new app in the LUIS portal in several ways:

 • Boş bir uygulama ile başlayın ve hedefleri, konuşma ve varlıklar oluşturun.Start with an empty app and create intents, utterances, and entities.
 • Boş bir uygulamayla başlayıp bir önceden oluşturulmuş etki alanı.Start with an empty app and add a prebuilt domain.
 • Bir LUIS uygulaması zaten hedefleri ve konuşma varlıklarını içeren bir JSON dosyasından içeri aktarın.Import a LUIS app from a JSON file that already contains intents, utterances, and entities.

Yazma API'leri kullanmaUsing the authoring APIs

Çeşitli şekillerde yazma API'leri ile yeni bir uygulama oluşturabilirsiniz:You can create a new app with the authoring APIs in a couple of ways:

 • Başlangıç boş bir uygulama ile ve hedefleri, konuşma ve varlıklar oluşturun.Start with an empty app and create intents, utterances, and entities.
 • Başlangıç önceden oluşturulmuş bir etki alanına sahip.Start with a prebuilt domain.

LUIS yeni uygulama oluşturCreate new app in LUIS

 1. Üzerinde uygulamalarım sayfasında yeni uygulama oluştur.On My Apps page, select Create new app.

  LUIS uygulamalarının listesi

 2. İletişim kutusunda, "TravelAgent" uygulamanızı adlandırın.In the dialog box, name your application "TravelAgent".

  Yeni uygulama iletişim kutusu oluşturma

 3. Uygulama kültürü seçin (TravelAgent bir uygulama için İngilizce seçin) ve ardından Bitti.Choose your application culture (for TravelAgent app, choose English), and then select Done.

  Not

  Uygulama oluşturduktan sonra kültür değiştirilemez.The culture cannot be changed once the application is created.

Bir uygulamayı dosyadan içeri aktarImport an app from file

 1. Uygulamalarım sayfasında Yeni uygulama al' ı seçin.On My Apps page, select Import new app.
 2. Açılan iletişim kutusunda geçerli bir uygulama JSON dosyası seçin ve bitti' yi seçin.In the pop-up dialog, select a valid app JSON file, and then select Done.

İçeri aktarma hatalarıImport errors

Olası hatalar şunlardır:Possible errors are:

 • Bu ada sahip bir uygulama zaten var.An app with that name already exists. Bunu onarmak için, uygulamayı yeniden içeri aktarın ve Isteğe bağlı adı yeni bir adla ayarlayın.To fix this, reimport the app, and set the Optional Name to a new name.

Yedekleme için uygulamayı dışarı aktarmaExport app for backup

 1. Uygulamalarım sayfasında, dışarı aktar' ı seçin.On My Apps page, select Export.
 2. JSON olarak dışarı aktar' ı seçin.Select Export as JSON. Tarayıcınız uygulamanın etkin sürümünü indirir.Your browser downloads the active version of the app.
 3. Modeli arşivlemek için bu dosyayı yedekleme sisteminize ekleyin.Add this file to your backup system to archive the model.

Kapsayıcılar için uygulamayı dışarı aktarmaExport app for containers

 1. Uygulamalarım sayfasında, dışarı aktar' ı seçin.On My Apps page, select Export.

 2. Kapsayıcı olarak dışarı aktar ' ı seçin ve ardından dışarı aktarmak istediğiniz yayımlanmış yuvayı (üretim veya aşama) seçin.Select Export as container then select which published slot (production or stage) you want to export.

 3. Bu dosyayı lusıskapsayıcınızda kullanın.Use this file with your LUIS container.

  Yalnızca bir eğitilen modeli HALSıS kapsayıcısı ile kullanılmak üzere dışarı aktarmaya ilgileniyorsanız, sürümler sayfasına gidin ve oradan dışarı aktarın.If you are interested in exporting a trained but not yet published model to use with the LUIS container, go to the Versions page and export from there.

Uygulamayı silmeDelete app

 1. Uygulamalarım sayfasında, uygulama satırının sonundaki üç noktayı (...) seçin.On My Apps page, select the three dots (...) at the end of the app row.
 2. Menüden Sil ' i seçin.Select Delete from the menu.
 3. Onay penceresinde Tamam ' ı seçin.Select Ok in the confirmation window.

Sonraki adımlarNext steps

Uygulamadaki ilk göreviniz hedef ekleme.Your first task in the app is to add intents.