Özel Karar Alma Hizmeti nedir?What is Custom Decision Service?

Tipik bir web uygulamasında veya mobil uygulamada ön sayfa bağlantısı birçok makaleye veya diğer içerik türlerine bağlantı sunar.In a typical web or mobile application, a front page links to several articles or other types of content. Ön sayfa yüklendikçe Özel Karar Alma Hizmeti’nin ön sayfada yer alan makaleleri derecelendirmesini isteyebilir.As the front page loads, it could request the Custom Decision Service to rank articles included on that front page. Bu nedenle, bir kullanıcı üzerine tıklayarak bir makaleyi seçtiğinde, Özel Karar Alma Hizmeti’ne ikinci bir istek gönderilebilir ve böylece o kullanıcı kararının çıktısı günlüğe kaydedilir.So, when a user chooses an article by clicking on it, a second request could be sent to the Custom Decision Service, which will log the outcome of that user decision.

Özel Karar Alma Hizmeti yalnızca içeriğiniz için bir RSS akışı ve uygulamanıza birkaç JavaScript satırının eklenmesini gerektirdiğinden, kullanımı kolaydır.Custom Decision Service is easy to use, as it requires only an RSS feed for your content and a few lines of JavaScript to be added into your application.

Özel Karar Alma Hizmeti, içeriğinizi makine öğrenmesi için özelliklere dönüştürür.Custom Decision Service converts your content into features for machine learning. Sistem; metin, görüntüler, videolar ve genel yaklaşım açısından içeriğinizi anlamak için bu özellikleri kullanır.The system uses these features to understand your content in terms of its text, images, videos, and overall sentiment. Varlık Bağlama, Metin Analizi, Duygu Tanıma ve Görüntü İşleme gibi diğer birçok Microsoft Bilişsel Hizmetleri’ni kullanır.It uses several other Microsoft Cognitive Services, like Entity Linking, Text Analytics, Emotion, and Computer Vision.

Özel Karar Alma için bazı yaygın kullanım örnekleri şunlardır:Some common-use cases for Custom Decision Service include:

  • Haber web sitesindeki makaleleri kişiselleştirmePersonalizing articles on a news website
  • Medya portalındaki video içeriğini kişiselleştirmePersonalizing video content on a media portal
  • Reklamın yönlendirdiği web sayfalarını veya reklam yerleşimlerini iyileştirmeOptimizing ad placements or web pages that the ad directs to
  • Alışveriş web sitesindeki önerilen ürünleri derecelendirme.Ranking recommended items on a shopping website.

Özel Karar Alma Hizmeti şu anda ücretsiz genel önizleme aşamasındadır.Custom Decision Service is currently in free public preview. Bir web sitesindeki veya uygulamadaki makalelerin listesini kişiselleştirebilir.It can personalize a list of articles on a website or an app. Özellik ayıklama, İngilizce dilindeki içerikle en iyi şekilde çalışır.The feature extraction works best for English language content. İspanyolca, Fransızca, Almanca, Portekizce ve Japonca gibi diğer diller için sınırlı işlevsellik sunulur.Limited functionality is offered for other languages, like Spanish, French, German, Portuguese, and Japanese. Yeni işlevsellik kullanılabilir oldukça bu belge de revize edilecektir.This documentation will be revised as new functionality becomes available.

Özel Karar Alma Hizmeti, içerik kişiselleştirme etki alanında bulunmayan uygulamalarda kullanılabilir.Custom Decision Service can be used in applications that are not in the content personalization domain. Bu uygulamalar, özel önizleme için ideal olabilir.These applications might be a good fit for a custom preview. Daha fazla bilgi için bize ulaşın.Contact us to learn more.

API kullanımı modlarıAPI usage modes

Özel Karar Alma Hizmeti hem web sayfalarına hem de mobil uygulamalara uygulanabilir.Custom Decision Service can be applied to both webpages and mobile apps. API’ler bir tarayıcıdan veya uygulamadan çağrılabilir.The APIs can be called from either a browser or an app. API kullanımı her ikisine benzer, ancak bazı ayrıntılar farklıdır.The API usage is similar on both, but some of the details are different.

Terimler sözlüğüGlossary of terms

Bu belgede bazı terimler sık sık geçmektedir:Several terms frequently occur in this documentation:

  • Eylem kümesi: Özel Karar Alma Hizmeti derecelendirmek için içerik öğeleri kümesi.Action set: The set of content items for Custom Decision Service to rank. Bu küme bir RSS veya Atom uç noktası olarak belirtilebilir.This set can be specified as an RSS or Atom endpoint.
  • Sıralama: Özel Karar Alma Hizmeti her istek bir veya daha fazla eylem kümesini belirtir.Ranking: Each request to Custom Decision Service specifies one or more action sets. Sistem bu kümelerden tüm içerik seçeneklerini seçerek yanıt verir ve bunları sıralı bir düzende döndürür.The system responds by picking all the content options from these sets and returns them in ranked order.
  • Geri çağırma işlevi: Belirttiğiniz bu işlev, Kullanıcı arabiriminizdeki içeriği işler.Callback function: This function, which you specify, renders the content in your UI. İçerik, Özel Karar Alma Hizmeti tarafından döndürülen sıralı düzene göre sıralanır.The content is ordered by the rank ordering returned by Custom Decision Service.
  • Ödül: Kullanıcının işlenmiş içeriğe nasıl yanıt verdiğini gösteren bir ölçü.Reward: A measure of how the user responded to the rendered content. Özel Karar Alma Hizmeti, tıklamaları kullanarak kullanıcı yanıtını ölçer.Custom Decision Service measures user response by using clicks. Tıklamalar, uygulamanıza eklenen özel kod kullanılarak sisteme bildirilir.The clicks are reported to the system by using custom code inserted in your application.

Sonraki adımlarNext steps