Proje URL Önizlemesi nedir?What is Project URL Preview?

URL Önizlemesi uç noktası bir URL sorgu parametresini alır ve önizlemede görüntülenmek üzere hedef kaynak, kısa açıklama ve bağlantı içeren bir JSON yanıtı döndürür.The URL Preview endpoint takes a URL query parameter and returns a JSON response with the name of the target resource, a brief description, and a link to an image to display in a preview. Yanıt aynı zamanda URL'de yetişkinlere yönelik, korsan veya farklı yasa dışı içerik olup olmadığını belirten isFamilyFriendly bayrağını da içerir.The response also includes the isFamilyFriendly flag that indicates whether the URL contains adult, pirated, or other illegal content.

URL önizleme sonuçlarını almak için bir GET isteği gönderin ve geçerli belirtece sahip Ocp-Apim-Subscription-Key üst bilgisini dahil edin:To get URL preview results, submit a GET request, and include the Ocp-Apim-Subscription-Key header with a valid token:

https://api.labs.cognitive.microsoft.com/urlpreview/v7.0/search?q=https://swiftkey.com

Yanıt:The response:

HTTP Headers:
BingAPIs-TraceId: 3CC74C94769440C0851D9DF0869FCE7F
BingAPIs-SessionId: 52219085A6364692958C9C83983A0DBA
X-MSEdge-ClientID: 13D44DC2DE946B4B0F25460CDF036AD6
BingAPIs-Market: en-US
X-MSEdge-Ref: Ref A: 3CC74C94769440C0851D9DF0869FCE7F Ref B: CO1EDGE0315 Ref C: 2018-04-11T18:47:40Z
{
  "_type": "WebPage",
  "name": "SwiftKey - Smart prediction technology for easier mobile typing",
  "url": "https:\/\/swiftkey.com\/en",
  "description": "Discover the best Android and iPhone and iPad apps for faster, easier typing with emoji, colorful themes and more - download SwiftKey Keyboard free today.",
  "isFamilyFriendly": true,
  "primaryImageOfPage": {
    "contentUrl": "https:\/\/swiftkey.com\/images\/og\/default.jpg"
  }
}

SenaryolarScenarios

URL Önizlemesi API'si, Web kaynakları için kısa açıklamaları destekler.The URL Preview API supports brief descriptions of Web resources. Geliştiriciler bunu kullanarak zengin bir önizleme deneyimi sunabilir.Developers use it to build rich preview experiences. Kullanıcılar web sayfaları, haberler, bloglar ve forumlar gibi sayfaları paylaşabilir veya yer işareti ekleyebilir. Bu API içerik moderasyonu için de kullanılabilir.Users can share or bookmark webpages, news, blogs, forums, etc. This API can also be used for content moderation.

Uygulamalar URL Önizlemesini kullanarak önizlemesi yapılacak URL'ye atanmış olan bir sorgu ile uç noktasına Web isteği gönderebilir.Applications use URL Preview to send Web requests to the endpoint with a query assigned to the URL to preview. JSON yanıtı şu önizleme bilgilerini içerir: kaynağın adı, açıklaması, familyFriendly bayrağı ve temsili görüntüyle tam çevrimiçi kaynağa erişim sağlayan bağlantılar.The JSON response contains the preview information: name, description of the resource, familyFriendly flag, and links that provide access to a representative image and to the complete resource online.

Kullanım koşullarıTerms of use

URL Önizlemesi Projesinden gelen verileri yalnızca sosyal medya, sohbet botu veya benzer durumlarda kullanıcı tarafından başlatılan URL paylaşma işlemlerinde kod parçacığı önizlemesi ve kaynak sitesine bağlantılı küçük resimler görüntülemek için kullanın.Use only the data from Project URL Preview to display preview snippets and thumbnail images hyperlinked to their source sites, in end user-initiated URL sharing on social media, chat bot or similar offerings. URL Önizlemesi Projesinden gelen verileri kopyalamayın, depolamayın veya önbelleğe almayın.D not copy, store, or cache any data you receive from Project URL Preview. Web sitesinden veya içerik sahiplerinden gelen önizlemeleri devre dışı bırakma isteklerini yerine getirin.Honor any requests to disable previews that you may receive from website or content owners.

URL Önizleme API'sinden alınan veriler sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket eden üçüncü şahıslar tarafından Microsoft harici bir hizmeti veya özelliği test etmek, geliştirmek, eğitmek, dağıtmak veya kullanıma sunmak üzere kullanılamaz, saklanamaz, depolanamaz, önbelleğe alınamaz, paylaşılamaz veya dağıtılamaz.You, or a third party on your behalf, may not use, retain, store, cache, share, or distribute any data from the URL Preview API for testing, developing, training, distributing or making available any non-Microsoft service or feature.

İstekleri azaltmaThrottling requests

Saniye başına yapabileceğiniz sorgu sayısı (QPS), hizmete ve aboneliğinizin türüne göre belirlenir.The service and your subscription type determine the number of queries per second (QPS) that you can make. Uygulamanızın, kotanızın sınırları içinde kalmak için gereken mantığı içerdiğinden emin olun.Make sure your application includes the logic to stay within your quota. QPS sınırına ulaşılırsa veya bu sınır aşılırsa istek başarısız olur ve HTTP 429 durum kodu döndürülür.If the QPS limit is met or exceeded, the request fails and an HTTP 429 status code is returned. Yanıt, başka bir istek göndermeden önce beklemeniz gereken süreyi gösteren Retry-After üst bilgisini içerir.The response includes the Retry-After header, which indicates how long you must wait before sending another request.

Hizmet reddi ile azaltma karşılaştırmasıDenial-of-service versus throttling

Hizmette, hizmet reddi (DoS) saldırısıyla QPS ihlali arasında bir ayrım yapılır.The service makes a differentiation between a denial-of-service (DoS) attack and a QPS violation. Hizmet bir DoS saldırısı olduğundan şüphelenirse istek başarılıyla sonuçlanır (HTTP durum kodu 200 TAMAM).If the service suspects a DoS attack, the request succeeds (HTTP status code is 200 OK). Ancak, yanıt gövdesi boş olur.However, the body of the response is empty.

Sonraki adımlarNext steps