Dilbilimsel Analiz API'si nedir?What is the Linguistic Analysis API? (Önizleme)(Preview)

Önemli

Dilbilimsel Analiz önizleme sürümü 9 Ağustos 2018 tarihinde kullanımdan kaldırılmıştır.The Linguistic Analysis preview was decommissioned on August 9, 2018. Metin işleme ve analiz için Azure Machine Learning metin analizi modüllerini kullanmanızı öneririz.We recommend using Azure Machine Learning text analytics modules for text processing and analysis.

Dilbilimsel Analiz API'si, metnin yapısını tanımlayan doğal dil işleme (NLP) araçlarına erişim sağlar.The Linguistic Analysis API provides access to natural language processing (NLP) tools that identify the structure of text. Geçerli sürüm üç farklı analiz türü sunar:The current release provides three types of analysis:

BaşlarkenGetting Started

Yukarıda listelenen temel analiz türleri hakkında bilgi edindikten sonra uç noktaya bakarak kullanılabilir çözümleyicilerin listesini, adlarını ve yeni giriş çözümleme uç noktasını alabilirsiniz.Once you've familiarized yourself with the major types of analysis listed above, you can look into the endpoint for getting the list of available analyzers and how they are named, and then the endpoint for analyzing new input.