Özel çevirici sözlüğüCustom Translator Glossary

Özel Translator sözlüğü, özel çevirmenle çalışırken karşılaşabileceğiniz terimleri açıklar.The Custom Translator glossary explains terms that you might encounter as you work with the Custom Translator.

Sözcük veya tümcecikWord or Phrase TanımDefinition
Kaynak diliSource Language Kaynak dili, ile başlayan ve başka bir dile ("hedef") dönüştürmek istediğiniz dildir.The source language is the language you are starting with and want to convert to another language (the “target”).
Hedef dilTarget Language Hedef dil, makine çevirisi 'nin kaynak dili aldıktan sonra sağlamasını istediğiniz dildir.The target language is the language that you want the machine translation to provide after it receives the source language.
Monolingual dosyasıMonolingual File Bir monolingual dosyası farklı dildeki başka bir dosyayla eşleştirildiği tek bir dile sahiptir.A monolingual file has a single language that is not paired with another file of a different language.
Paralel dosyalarParallel Files Paralel dosya, ilgili metin ile iki dosyanın birleşimidir.A parallel file is combination of two files with corresponding text. Bir dosyanın kaynak dili vardır.One file has the source language. Diğeri hedef dile sahiptir.The other has the target language.
Tümce hizalamasıSentence Alignment Paralel veri kümesi, her iki dilde de aynı metni temsil eden cümleler için hizalanmış cümleler içermelidir.Parallel dataset must have aligned sentences to sentences that represent the same text in both languages. Örneğin, bir kaynak paralel dosyasında ilk cümle, teorik olarak, hedef paralel dosyadaki ilk cümleden eşlenir.For instance, in a source parallel file the first sentence should, in theory, map to the first sentence in the target parallel file.
Hizalanmış metinAligned Text Dosya doğrulamasından en önemli adımlardan biri, tümceleri paralel belgelerde hizalamadır.One of the most important steps of file validation is to align the sentences in the parallel documents. Farklı dillerdeki şeyler farklı ifade edilir.Things are expressed differently in different languages. Ayrıca farklı dillerin farklı sözcük düzenleri vardır.Also different languages have different word orders. Bu adım, bir eğitim için kullanılabilmesi için cümleleri aynı içerikle hizalama işi yapar.This step does the job of aligning the sentences with the same content so that they can be used for training. Düşük cümle hizalaması, dosyaların bir veya her ikisinde de bir sorun olabileceğini gösterir.A low sentence alignment indicates there might be something wrong with one or both of the files.
Sözcük bölme/parçalamaWord Breaking/ Unbreaking Sözcük bölünmesi, kelimeler arasındaki sınırları işaretleyen işlevdir.Word breaking is the function of marking the boundaries between words. Birçok yazma sistemi sözcükler arasındaki sınırı göstermek için bir boşluk kullanır.Many writing systems use a space to denote the boundary between words. Sözcük sıkıştırması, önceki adımda yer alan sözcükler arasına eklenmiş olabilecek görünür işaretin kaldırılmasını ifade eder.Word unbreaking refers to the removal of any visible marker that may have been inserted between words in a preceding step.
IcıDelimiters Sınırlayıcılar, bir cümlenin kesimlere bölündüğü ya da tümceler arasındaki kenar boşluğunu sınırlandıran yollardır.Delimiters are the ways that a sentence is divided up into segments or delimit the margin between sentences. Örneğin, Ingilizce alanlarda sözcük, iki nokta üst üste ve noktalı virgül işaretleri ve dönemler arasındaki noktalarFor instance, in English spaces delimit words, colons, and semi-colons delimit clauses and periods delimit sentences.
Eğitim dosyalarıTraining Files Bir eğitim dosyası, makine çevirisi sistemine bir dilden (kaynak) bir hedef dile (hedef) nasıl eşleme yapılacağını öğretmek için kullanılır.A training file is used to teach the machine translation system how to map from one language (the source) to a target language (the target). Daha fazla veri, çeviri sırasında sistemin gerçekleştireceği daha iyi hale getirecektir.The more data you can provide the better the system will perform at translation.
Dosyaları ayarlamaTuning Files Bu dosyalar genellikle eğitim kümesinden (herhangi bir ayarlama kümesi seçmezseniz) rastgele türetilir.These files are often randomly derived from the training set (if you do not select any tuning set). Oto tarafından seçilen cümleler, sistemi ayarlamak ve düzgün çalıştığından emin olmak için kullanılır.The sentences autoselected are used to tune up the system and make sure that it is functioning properly. Kendi ayarlama dosyalarınızı oluşturmaya karar vermeniz gerekiyorsa, genel amaçlı bir çeviri modeli oluşturmak istiyorsanız etki alanları genelinde rastgele bir tümceler kümesi olduklarından emin olun.Should you decide to create your own Tuning files, make sure they are a random set of sentences across domains if you wish to create a general-purpose translation model.
Dosyaları test etmeTesting Files Bu dosyalar genellikle, eğitim kümesinden rastgele seçilmiş olan türetilmiş dosyalardır (herhangi bir test kümesi seçmezseniz).These files are often derived files, randomly selected from the training set (if you do not select any test set). Bu Tümcelerin amacı, çeviri modelinin doğruluğunu değerlendirmek için kullanılır.The purpose of these sentences is to evaluate the translation model’s accuracy. Bunlar, sistemin doğru şekilde dönüştürmekte olduğundan emin olmak istediğiniz cümlelerdir.These are sentences you want to make sure the system accurately translates. Bu nedenle, bu Tümcelerin sistem değerlendirmesinde (BLEU puanı üretimi) kullanıldığından emin olmak için bir test kümesi oluşturmak ve bunu çevirmene karşıya yüklemek isteyebilirsiniz.So you may wish to create a testing set and upload it to the translator to ensure that these sentences are used in the system’s evaluation (the generation of a BLEU score).
Birleşik giriş dosyasıCombo file Kaynak ve çevrilmiş Tümcelerin aynı dosyada bulunduğu bir dosya türü.A type of file in which the source and translated sentences are contained in the same file. Desteklenen dosya biçimleri (". tmx", ". XLIFF", ". xlf", ". LCL", ". xlsx").Supported file formats (".tmx", ".xliff", ".xlf", ".lcl", ".xlsx").
Arşiv dosyasıArchive file Diğer dosyaları içeren bir dosya.A file that contains other files. Desteklenen dosya biçimleri (zip, GZ, tgz).Supported file formats (zip, gz, tgz).
BLEU PuanıBLEU Score Bleu , çeviri modelinin "duyarlık" veya doğruluğunu değerlendirmek için sektör standardı yöntemidir.BLEU is the industry standard method for evaluating the “precision” or accuracy of the translation model. Diğer değerlendirme yöntemleri de mevcut olsa da, Microsoft Translator proje sahiplerine doğruluğu raporlamak için BLEU yöntemini kullanır.Though other methods of evaluation exist, Microsoft Translator relies BLEU method to report accuracy to Project Owners.