Azure Logic Apps ile IBM DB2 kaynaklarını yönetmeManage IBM DB2 resources with Azure Logic Apps

Azure Logic Apps ve IBM DB2 Bağlayıcısı sayesinde, DB2 veritabanınızda depolanan kaynaklara göre otomatik görevler ve iş akışları oluşturabilirsiniz.With Azure Logic Apps and the IBM DB2 connector, you can create automated tasks and workflows based on the resources stored in your DB2 database. İş akışlarınız veritabanınızdaki kaynaklara bağlanabilir, veritabanı tablolarınızı okuyabilir ve listeleyebilir, satır ekleyebilir, satırları değiştirebilir, satırları silebilir ve daha fazlasını yapabilir.Your workflows can connect to the resources in your database, read and list your database tables, add rows, change rows, delete rows, and more. Verilerinize yanıt veren ve çıktıyı diğer eylemler için kullanılabilir hale getirmek için mantıksal uygulamalarınıza eylemler ekleyebilirsiniz.You can include actions in your logic apps that get responses from your database and make the output available for other actions.

Bu makalede çeşitli veritabanı işlemlerini gerçekleştiren bir mantıksal uygulama oluşturma işlemi gösterilmektedir.This article shows how you can create a logic app that performs various database operations. Logic Apps 'e yeni başladıysanız ne Azure Logic Apps olduğunu gözden geçirin.If you're new to logic apps, review What is Azure Logic Apps?

Desteklenen platformlar ve sürümlerSupported platforms and versions

DB2 Bağlayıcısı, bir TCP/IP ağı üzerinde uzak DB2 sunucularıyla iletişim kuran bir Microsoft istemcisi içerir.The DB2 connector includes a Microsoft client that communicates with remote DB2 servers across a TCP/IP network. Bu bağlayıcıyı, Azure Sanallaştırması 'nda çalışan Windows için IBM DB2 gibi bulut veritabanlarına erişmek için kullanabilirsiniz.You can use this connector for accessing cloud databases such as IBM DB2 for Windows running in Azure virtualization. Şirket içi veri ağ geçidini yükleyip ayarladıktansonra ŞIRKET içi DB2 veritabanlarına da erişebilirsiniz.You can also access on-premises DB2 databases after you install and set up the on-premises data gateway.

IBM DB2 Bağlayıcısı, bu IBM DB2 platformlarını ve sürümlerini, dağıtılmış Ilişkisel veritabanı mimarisi (DRDA) SQL Access Manager (SQLAM) sürüm 10 ve 11 ' i destekleyen IBM DB2 uyumlu ürünlerle birlikte destekler:The IBM DB2 connector supports these IBM DB2 platforms and versions along with IBM DB2 compatible products that support Distributed Relational Database Architecture (DRDA) SQL Access Manager (SQLAM) versions 10 and 11:

PlatformPlatform VersionVersion
Z/ç için IBM DB2IBM DB2 for z/OS 11,1, 10,111.1, 10.1
I için IBM DB2IBM DB2 for i 7,3, 7,2, 7,17.3, 7.2, 7.1
LUW için IBM DB2IBM DB2 for LUW 11, 10,511, 10.5

Desteklenen veritabanı işlemleriSupported database operations

IBM DB2 Bağlayıcısı, bağlayıcıdaki ilgili eylemlerle eşleşen bu veritabanı işlemlerini destekler:The IBM DB2 connector supports these database operations, which map to the corresponding actions in the connector:

Veritabanı işlemiDatabase operation Bağlayıcı eylemiConnector action
Veritabanı tablolarını listelemeList database tables Tabloları alGet tables
Seç kullanarak bir satırı okumaRead one row using SELECT Satırı alGet row
Seç kullanarak tüm satırları okuRead all rows using SELECT Satırları alGet rows
INSERT kullanarak bir satır eklemeAdd one row using INSERT Satır ekleInsert row
GÜNCELLEŞTIRME kullanarak bir satırı düzenlemeEdit one row using UPDATE Satırı güncelleştirUpdate row
SIL kullanarak bir satırı kaldırmaRemove one row using DELETE Satırı silDelete row

ÖnkoşullarPrerequisites

 • Azure aboneliği.An Azure subscription. Azure aboneliğiniz yoksa ücretsiz bir Azure hesabı için kaydolun.If you don't have an Azure subscription, sign up for a free Azure account.

 • Bulut tabanlı ya da şirket içi bir IBM DB2 veritabanıAn IBM DB2 database, either cloud-based or on-premises

 • Mantıksal uygulamalar oluşturma hakkında temel bilgiBasic knowledge about how to create logic apps

 • DB2 veritabanınıza erişmek istediğiniz mantıksal uygulama.The logic app where you want to access your DB2 database. Bu bağlayıcı yalnızca eylemler sağlar, bu nedenle mantıksal uygulamanızı başlatmak için yineleme tetikleyicisi gibi ayrı bir tetikleyici seçin.This connector provides only actions, so to start your logic app, select a separate trigger, for example, the Recurrence trigger. Bu makaledeki örneklerde yineleme tetikleyicisi kullanılır.The examples in this article use the Recurrence trigger.

DB2 eylemi ekleme-tabloları alAdd DB2 action - Get tables

 1. Azure Portal, zaten açık değilse mantıksal uygulama Tasarımcısı 'nda mantıksal uygulamanızı açın.In the Azure portal, open your logic app in the Logic App Designer, if not already open.

 2. Tetikleyici altında yeni adım' ı seçin.Under the trigger, choose New step.

 3. Arama kutusuna filtreniz olarak "DB2" yazın.In the search box, enter "db2" as your filter. Bu örnekte, eylemler listesi altında şu eylemi seçin: Tabloları al (Önizleme)For this example, under the actions list, select this action: Get tables (Preview)

  Eylem Seç

  Artık DB2 veritabanınız için bağlantı ayrıntıları sağlamanız istenir.You're now prompted to provide connection details for your DB2 database.

 4. Bulut veritabanları veya Şirket içi veritabanlarıiçin bağlantı oluşturma adımlarını izleyin.Follow the steps for creating connections for cloud databases or on-premises databases.

Cloud DB2 'ye bağlanmaConnect to cloud DB2

Bağlantınızı ayarlamak için, istendiğinde bu bağlantı ayrıntılarını sağlayın, Oluştur' u seçin ve ardından mantıksal uygulamanızı kaydedin:To set up your connection, provide these connection details when prompted, choose Create, and then save your logic app:

ÖzellikProperty GerekliRequired AçıklamaDescription
Şirket içi ağ geçidi üzerinden BağlanConnect via on-premises gateway HayırNo Yalnızca şirket içi bağlantılar için geçerlidir.Applies only for on-premises connections.
Bağlantı AdıConnection Name EvetYes Bağlantınızın adı, örneğin "MyLogicApp-DB2-Connection"The name for your connection, for example, "MyLogicApp-DB2-connection"
SunucuServer EvetYes DB2 sunucunuzun adresi veya diğer adı iki nokta üst üste bağlantı noktası numarası (örneğin, "myDB2server.cloudapp.net:50000")The address or alias colon port number for your DB2 server, for example, "myDB2server.cloudapp.net:50000"

Not: Bu değer, bir TCP/IP adresini veya diğer adı IPv4 veya IPv6 biçiminde, ardından iki nokta üst üste ve TCP/IP bağlantı noktası numarasına göre temsil eden bir dizedir.Note: This value is a string that represents a TCP/IP address or alias, either in IPv4 or IPv6 format, followed by a colon and a TCP/IP port number.

VeritabanıDatabase EvetYes Veritabanınızın adıThe name for your database

Not: Bu değer, bir DRDA Ilişkisel veritabanı adını (RDBNAM) temsil eden bir dizedir:Note: This value is a string that represents a DRDA Relational Database Name (RDBNAM):

-DB2 for z/OS, veritabanının "z/ç için IBM DB2" konumu olarak bilinen bir 16 baytlık dizeyi kabul eder.- DB2 for z/OS accepts a 16-byte string where the database is known as an "IBM DB2 for z/OS" location.
-DB2, veritabanının "ı için IBM DB2" ilişkisel veritabanı olarak bilinen bir 18 baytlık dizeyi kabul eder.- DB2 for i accepts an 18-byte string where the database is known as an "IBM DB2 for i" relational database.
-LUW için-DB2 8 baytlık bir dizeyi kabul eder.- DB2 for LUW accepts an 8-byte string.

Kullanıcı AdıUsername EvetYes Veritabanı için Kullanıcı adınızYour user name for the database

Not: Bu değer, belirli bir veritabanını temel alan bir dizedir:Note: This value is a string whose length is based on the specific database:

-Z/ç için-DB2 8 baytlık bir dizeyi kabul eder.- DB2 for z/OS accepts an 8-byte string.
-DB2, 10 baytlık bir dizeyi kabul eder.- DB2 for i accepts a 10-byte string.
-Linux veya UNIX için DB2, 8 baytlık bir dizeyi kabul eder.- DB2 for Linux or UNIX accepts an 8-byte string.
-Windows için-DB2, 30 baytlık bir dizeyi kabul eder.- DB2 for Windows accepts a 30-byte string.

ParolaPassword EvetYes Veritabanı için parolanızYour password for the database

Örneğin:For example:

Bulut tabanlı veritabanları için bağlantı ayrıntıları

Şirket içi DB2 'ye bağlanmaConnect to on-premises DB2

Bağlantınızı oluşturmadan önce şirket içi veri ağ geçidiniz zaten yüklü olmalıdır.Before creating your connection, you must already have your on-premises data gateway installed. Aksi takdirde, bağlantınızın kurulumunu tamamlayamıyoruz.Otherwise, you can't finish setting up your connection. Ağ Geçidi yüklemeniz varsa, bu bağlantı ayrıntılarını sağlamaya devam edin ve Oluştur' u seçin.If you have your gateway installation, continue with providing these connection details, and then choose Create.

ÖzellikProperty GerekliRequired AçıklamaDescription
Şirket içi ağ geçidi üzerinden BağlanConnect via on-premises gateway EvetYes Şirket içinde bağlantı istediğinizde geçerlidir ve şirket içi bağlantı özelliklerini gösterir.Applies when you want an on-premises connection and shows the on-premises connection properties.
Bağlantı AdıConnection Name EvetYes Bağlantınızın adı, örneğin "MyLogicApp-DB2-Connection"The name for your connection, for example, "MyLogicApp-DB2-connection"
SunucuServer EvetYes DB2 sunucunuzun adresi veya diğer adı iki nokta üst üste bağlantı noktası numarası, örneğin, "myDB2server: 50000"The address or alias colon port number for your DB2 server, for example, "myDB2server:50000"

Not: Bu değer, bir TCP/IP adresini veya diğer adı IPv4 veya IPv6 biçiminde, ardından iki nokta üst üste ve TCP/IP bağlantı noktası numarasına göre temsil eden bir dizedir.Note: This value is a string that represents a TCP/IP address or alias, either in IPv4 or IPv6 format, followed by a colon and a TCP/IP port number.

VeritabanıDatabase EvetYes Veritabanınızın adıThe name for your database

Not: Bu değer, bir DRDA Ilişkisel veritabanı adını (RDBNAM) temsil eden bir dizedir:Note: This value is a string that represents a DRDA Relational Database Name (RDBNAM):

-DB2 for z/OS, veritabanının "z/ç için IBM DB2" konumu olarak bilinen bir 16 baytlık dizeyi kabul eder.- DB2 for z/OS accepts a 16-byte string where the database is known as an "IBM DB2 for z/OS" location.
-DB2, veritabanının "ı için IBM DB2" ilişkisel veritabanı olarak bilinen bir 18 baytlık dizeyi kabul eder.- DB2 for i accepts an 18-byte string where the database is known as an "IBM DB2 for i" relational database.
-LUW için-DB2 8 baytlık bir dizeyi kabul eder.- DB2 for LUW accepts an 8-byte string.

Kimlik DoğrulamasıAuthentication EvetYes Bağlantınızın kimlik doğrulama türü, örneğin, "temel"The authentication type for your connection, for example, "Basic"

Not: Bu değeri, temel veya Windows (Kerberos) içeren listeden seçin.Note: Select this value from the list, which includes Basic or Windows (Kerberos).

Kullanıcı AdıUsername EvetYes Veritabanı için Kullanıcı adınızYour user name for the database

Not: Bu değer, belirli bir veritabanını temel alan bir dizedir:Note: This value is a string whose length is based on the specific database:

-Z/ç için-DB2 8 baytlık bir dizeyi kabul eder.- DB2 for z/OS accepts an 8-byte string.
-DB2, 10 baytlık bir dizeyi kabul eder.- DB2 for i accepts a 10-byte string.
-Linux veya UNIX için DB2, 8 baytlık bir dizeyi kabul eder.- DB2 for Linux or UNIX accepts an 8-byte string.
-Windows için-DB2, 30 baytlık bir dizeyi kabul eder.- DB2 for Windows accepts a 30-byte string.

ParolaPassword EvetYes Veritabanı için parolanızYour password for the database
Ağ geçidiGateway EvetYes Yüklü şirket içi veri ağ geçidinizin adıThe name for your installed on-premises data gateway

Not: Azure aboneliğiniz ve kaynak grubunuz içindeki tüm yüklü veri ağ geçitlerini içeren listeden bu değeri seçin.Note: Select this value from the list, which includes all the installed data gateways within your Azure subscription and resource group.

Örneğin:For example:

Şirket içi veritabanları için bağlantı ayrıntıları

Çıkış tablolarını görüntülemeView output tables

Mantıksal uygulamanızı el ile çalıştırmak için tasarımcı araç çubuğunda Çalıştır' ı seçin.To run your logic app manually, on the designer toolbar, choose Run. Mantıksal uygulamanız çalışmayı bitirdikten sonra, çalıştırmadan çıktıyı görüntüleyebilirsiniz.After your logic app finishes running, you can view the output from the run.

 1. Mantıksal uygulama menüsünde genel bakış' ı seçin.On your logic app menu, select Overview.

 2. Özetaltında, çalışma geçmişi bölümünde, listedeki ilk öğe olan en son çalıştırmayı seçin.Under Summary, in the Runs history section, select the most recent run, which is the first item in the list.

  Çalıştırma geçmişini görüntüleme

 3. Mantıksal uygulama çalıştırmasıaltında artık mantıksal uygulamanızdaki her adımın durumunu, girişlerini ve çıkışlarını gözden geçirebilirsiniz.Under Logic app run, you can now review the status, inputs, and outputs for each step in your logic app. Tabloları al eylemini genişletin.Expand the Get tables action.

  Eylemi Genişlet

 4. Girişleri görüntülemek için Ham girdileri göster' i seçin.To view the inputs, choose Show raw inputs.

 5. Çıkışları görüntülemek için Ham çıkışları göster' i seçin.To view the outputs, choose Show raw outputs.

  Çıkışlar, tabloların bir listesini içerir.The outputs include a list of tables.

  Çıkış tablolarını görüntüleme

Satırı alGet row

Bir DB2 veritabanı tablosunda bir kayıt getirmek için mantıksal uygulamanızdaki satırı al eylemini kullanın.To fetch one record in a DB2 database table, use the Get row action in your logic app. Bu eylem, örneğin, SELECT WHERE SELECT FROM AREA WHERE AREAID = '99999'bir DB2 ekstresi çalıştırır.This action runs a DB2 SELECT WHERE statement, for example, SELECT FROM AREA WHERE AREAID = '99999'.

 1. Mantıksal uygulamanızda daha önce DB2 eylemleri kullanmadıysanız, DB2 eylem-tabloları al bölümündeki adımları gözden geçirin, ancak bunun yerine satırı al eylemini ekleyin ve ardından devam etmek için buraya dönün.If you've never used DB2 actions before in your logic app, review the steps in the Add DB2 action - Get tables section, but add the Get row action instead, and then return here to continue.

  Satırı al eylemini ekledikten sonra örnek mantıksal uygulamanız şöyle görünür:After you add the Get row action, here is how your example logic app appears:

  Satır al eylemi

 2. Gerekli tüm özellikler için değerleri belirtin (*).Specify values for all the required properties (*). Bir tablo seçtikten sonra, eylem söz konusu tablodaki kayıtlara özgü ilgili özellikleri gösterir.After you select a table, the action shows the relevant properties that are specific to records in that table.

  ÖzellikProperty GerekliRequired AçıklamaDescription
  Tablo adıTable name EvetYes Bu örnekteki "alan" gibi istediğiniz kayda sahip tabloThe table that has the record you want, such as "AREA" in this example
  Alan KIMLIĞIArea ID EvetYes Bu örnekte "99999" gibi istediğiniz kaydın KIMLIĞIThe ID for the record you want, such as "99999" in this example

  Tablo seçin

 3. İşiniz bittiğinde, Tasarımcı araç çubuğunda Kaydet' i seçin.When you're done, on the designer toolbar, choose Save.

Çıkış satırını görüntüleView output row

Mantıksal uygulamanızı el ile çalıştırmak için tasarımcı araç çubuğunda Çalıştır' ı seçin.To run your logic app manually, on the designer toolbar, choose Run. Mantıksal uygulamanız çalışmayı bitirdikten sonra, çalıştırmadan çıktıyı görüntüleyebilirsiniz.After your logic app finishes running, you can view the output from the run.

 1. Mantıksal uygulama menüsünde genel bakış' ı seçin.On your logic app menu, select Overview.

 2. Özetaltında, çalışma geçmişi bölümünde, listedeki ilk öğe olan en son çalıştırmayı seçin.Under Summary, in the Runs history section, select the most recent run, which is the first item in the list.

 3. Mantıksal uygulama çalıştırmasıaltında artık mantıksal uygulamanızdaki her adımın durumunu, girişlerini ve çıkışlarını gözden geçirebilirsiniz.Under Logic app run, you can now review the status, inputs, and outputs for each step in your logic app. Satırı al eylemini genişletin.Expand the Get row action.

 4. Girişleri görüntülemek için Ham girdileri göster' i seçin.To view the inputs, choose Show raw inputs.

 5. Çıkışları görüntülemek için Ham çıkışları göster' i seçin.To view the outputs, choose Show raw outputs.

  Çıktılar, belirtilen satırı içerir.The outputs include your specified row.

  Çıkış satırını görüntüle

Satırları alGet rows

Bir DB2 veritabanı tablosundaki tüm kayıtları getirmek için mantıksal uygulamanızdaki satırları al eylemini kullanın.To fetch all records in a DB2 database table, use the Get rows action in your logic app. Bu eylem, örneğin, SELECT SELECT * FROM AREAbir DB2 ekstresi çalıştırır.This action runs a DB2 SELECT statement, for example, SELECT * FROM AREA.

 1. Mantıksal uygulamanızda daha önce DB2 eylemleri kullanmadıysanız, DB2 eylem-tabloları al bölümündeki adımları gözden geçirin, ancak bunun yerine satırları al eylemini ekleyin ve ardından devam etmek için buraya dönün.If you've never used DB2 actions before in your logic app, review the steps in the Add DB2 action - Get tables section, but add the Get rows action instead, and then return here to continue.

  Satırları al eylemini ekledikten sonra örnek mantıksal uygulamanız şöyle görünür:After you add the Get rows action, here is how your example logic app appears:

  Satırları al eylemi

 2. Tablo adı listesini açın ve istediğiniz tabloyu seçin, bu örnekte "alan" olur:Open the Table name list, and then select the table you want, which is "AREA" in this example:

  Tablo seçin

 3. Sonuçlar için bir filtre veya sorgu belirtmek üzere Gelişmiş seçenekleri göster' i seçin.To specify a filter or query for results, choose Show advanced options.

 4. İşiniz bittiğinde, Tasarımcı araç çubuğunda Kaydet' i seçin.When you're done, on the designer toolbar, choose Save.

Çıktı satırlarını görüntüleView output rows

Mantıksal uygulamanızı el ile çalıştırmak için tasarımcı araç çubuğunda Çalıştır' ı seçin.To run your logic app manually, on the designer toolbar, choose Run. Mantıksal uygulamanız çalışmayı bitirdikten sonra, çalıştırmadan çıktıyı görüntüleyebilirsiniz.After your logic app finishes running, you can view the output from the run.

 1. Mantıksal uygulama menüsünde genel bakış' ı seçin.On your logic app menu, select Overview.

 2. Özetaltında, çalışma geçmişi bölümünde, listedeki ilk öğe olan en son çalıştırmayı seçin.Under Summary, in the Runs history section, select the most recent run, which is the first item in the list.

 3. Mantıksal uygulama çalıştırmasıaltında artık mantıksal uygulamanızdaki her adımın durumunu, girişlerini ve çıkışlarını gözden geçirebilirsiniz.Under Logic app run, you can now review the status, inputs, and outputs for each step in your logic app. Satırları al eylemini genişletin.Expand the Get rows action.

 4. Girişleri görüntülemek için Ham girdileri göster' i seçin.To view the inputs, choose Show raw inputs.

 5. Çıkışları görüntülemek için Ham çıkışları göster' i seçin.To view the outputs, choose Show raw outputs.

  Çıkışlar, belirtilen tablodaki tüm kayıtları içerir.The outputs include all the records in your specified table.

  Çıktı satırlarını görüntüle

Satır ekleInsert row

Bir DB2 veritabanı tablosuna tek bir kayıt eklemek için mantıksal uygulamanızdaki satır ekle eylemini kullanın.To add a single record to a DB2 database table, use the Insert row action in your logic app. Bu eylem, örneğin, INSERT INSERT INTO AREA (AREAID, AREADESC, REGIONID) VALUES ('99999', 'Area 99999', 102)bir DB2 ekstresi çalıştırır.This action runs a DB2 INSERT statement, for example, INSERT INTO AREA (AREAID, AREADESC, REGIONID) VALUES ('99999', 'Area 99999', 102).

 1. Mantıksal uygulamanızda daha önce DB2 eylemleri kullanmadıysanız, DB2 eylem-tabloları al bölümündeki adımları gözden geçirin, ancak bunun yerine satır ekle eylemini ekleyin ve ardından devam etmek için buraya dönün.If you've never used DB2 actions before in your logic app, review the steps in the Add DB2 action - Get tables section, but add the Insert row action instead, and then return here to continue.

  Satır ekle eylemini ekledikten sonra örnek mantıksal uygulamanız şöyle görünür:After you add the Insert row action, here is how your example logic app appears:

  Satır Ekle eylemi

 2. Gerekli tüm özellikler için değerleri belirtin (*).Specify values for all the required properties (*). Bir tablo seçtikten sonra, eylem söz konusu tablodaki kayıtlara özgü ilgili özellikleri gösterir.After you select a table, the action shows the relevant properties that are specific to records in that table.

  Bu örnek için şu özellikler verilmiştir:For this example, here are the properties:

  ÖzellikProperty GerekliRequired AçıklamaDescription
  Tablo adıTable name EvetYes Kaydın ekleneceği tablo, örneğin "alan"The table where to add the record, such as "AREA"
  Alan KIMLIĞIArea ID EvetYes Eklenecek alanın KIMLIĞI, örneğin "99999"The ID for the area to add, such as "99999"
  Alan açıklamasıArea description EvetYes Eklenecek alanın açıklaması, örneğin "alan 99999"The description for the area to add, such as "Area 99999"
  Bölge KIMLIĞIRegion ID EvetYes Eklenecek bölgenin KIMLIĞI, örneğin "102"The ID for the region to add, such as "102"

  Örneğin:For example:

  Tablo seçin

 3. İşiniz bittiğinde, Tasarımcı araç çubuğunda Kaydet' i seçin.When you're done, on the designer toolbar, choose Save.

Satır ekleme çıkışlarını görüntüleView insert row outputs

Mantıksal uygulamanızı el ile çalıştırmak için tasarımcı araç çubuğunda Çalıştır' ı seçin.To run your logic app manually, on the designer toolbar, choose Run. Mantıksal uygulamanız çalışmayı bitirdikten sonra, çalıştırmadan çıktıyı görüntüleyebilirsiniz.After your logic app finishes running, you can view the output from the run.

 1. Mantıksal uygulama menüsünde genel bakış' ı seçin.On your logic app menu, select Overview.

 2. Özetaltında, çalışma geçmişi bölümünde, listedeki ilk öğe olan en son çalıştırmayı seçin.Under Summary, in the Runs history section, select the most recent run, which is the first item in the list.

 3. Mantıksal uygulama çalıştırmasıaltında artık mantıksal uygulamanızdaki her adımın durumunu, girişlerini ve çıkışlarını gözden geçirebilirsiniz.Under Logic app run, you can now review the status, inputs, and outputs for each step in your logic app. Satır ekle eylemini genişletin.Expand the Insert row action.

 4. Girişleri görüntülemek için Ham girdileri göster' i seçin.To view the inputs, choose Show raw inputs.

 5. Çıkışları görüntülemek için Ham çıkışları göster' i seçin.To view the outputs, choose Show raw outputs.

  Çıkışlar, belirtilen tablonuza eklediğiniz kaydı içerir.The outputs include the record you added to your specified table.

  Ekli satır ile çıktıyı görüntüleme

Satırı güncelleştirUpdate row

Bir DB2 veritabanı tablosundaki tek bir kaydı güncelleştirmek için mantıksal uygulamanızdaki satırı Güncelleştir eylemini kullanın.To update a single record in a DB2 database table, use the Update row action in your logic app. Bu eylem, örneğin, UPDATE UPDATE AREA SET AREAID = '99999', AREADESC = 'Updated 99999', REGIONID = 102)bir DB2 ekstresi çalıştırır.This action runs a DB2 UPDATE statement, for example, UPDATE AREA SET AREAID = '99999', AREADESC = 'Updated 99999', REGIONID = 102).

 1. Mantıksal uygulamanızda daha önce DB2 eylemleri kullanmadıysanız, DB2 eylem-tabloları al bölümündeki adımları gözden geçirin, ancak bunun yerine satırı Güncelleştir eylemini ekleyin ve ardından devam etmek için buraya dönün.If you've never used DB2 actions before in your logic app, review the steps in the Add DB2 action - Get tables section, but add the Update row action instead, and then return here to continue.

  Satırı Güncelleştir eylemini ekledikten sonra örnek mantıksal uygulamanız şöyle görünür:After you add the Update row action, here is how your example logic app appears:

  Satırı Güncelleştir eylemi

 2. Gerekli tüm özellikler için değerleri belirtin (*).Specify values for all the required properties (*). Bir tablo seçtikten sonra, eylem söz konusu tablodaki kayıtlara özgü ilgili özellikleri gösterir.After you select a table, the action shows the relevant properties that are specific to records in that table.

  Bu örnek için şu özellikler verilmiştir:For this example, here are the properties:

  ÖzellikProperty GerekliRequired AçıklamaDescription
  Tablo adıTable name EvetYes Kaydın güncelleştirilmesi gereken tablo, örneğin "alan"The table where to update the record, such as "AREA"
  Satır KIMLIĞIRow ID EvetYes Güncelleştirilecek kaydın KIMLIĞI, örneğin "99999"The ID for the record to update, such as "99999"
  Alan KIMLIĞIArea ID EvetYes Yeni alan KIMLIĞI ("99999" gibi)The new area ID, such as "99999"
  Alan açıklamasıArea description EvetYes Yeni alan açıklaması ("güncelleştirilmiş 99999" gibi)The new area description, such as "Updated 99999"
  Bölge KIMLIĞIRegion ID EvetYes Yeni bölge KIMLIĞI ("102" gibi)The new region ID, such as "102"

  Örneğin:For example:

  Tablo seçin

 3. İşiniz bittiğinde, Tasarımcı araç çubuğunda Kaydet' i seçin.When you're done, on the designer toolbar, choose Save.

Güncelleştirme satırı çıkışlarını görüntüleView update row outputs

Mantıksal uygulamanızı el ile çalıştırmak için tasarımcı araç çubuğunda Çalıştır' ı seçin.To run your logic app manually, on the designer toolbar, choose Run. Mantıksal uygulamanız çalışmayı bitirdikten sonra, çalıştırmadan çıktıyı görüntüleyebilirsiniz.After your logic app finishes running, you can view the output from the run.

 1. Mantıksal uygulama menüsünde genel bakış' ı seçin.On your logic app menu, select Overview.

 2. Özetaltında, çalışma geçmişi bölümünde, listedeki ilk öğe olan en son çalıştırmayı seçin.Under Summary, in the Runs history section, select the most recent run, which is the first item in the list.

 3. Mantıksal uygulama çalıştırmasıaltında artık mantıksal uygulamanızdaki her adımın durumunu, girişlerini ve çıkışlarını gözden geçirebilirsiniz.Under Logic app run, you can now review the status, inputs, and outputs for each step in your logic app. Satırı Güncelleştir eylemini genişletin.Expand the Update row action.

 4. Girişleri görüntülemek için Ham girdileri göster' i seçin.To view the inputs, choose Show raw inputs.

 5. Çıkışları görüntülemek için Ham çıkışları göster' i seçin.To view the outputs, choose Show raw outputs.

  Çıkışlar, belirtilen tablonuzda güncelleştirdiğiniz kaydı içerir.The outputs include the record you updated in your specified table.

  Güncelleştirilmiş satır ile çıktıyı görüntüleme

Satırı silDelete row

Bir DB2 veritabanı tablosundan tek bir kaydı silmek için, mantıksal uygulamanızdaki satırı sil eylemini kullanın.To delete a single record from a DB2 database table, use the Delete row action in your logic app. Bu eylem, örneğin, DELETE DELETE FROM AREA WHERE AREAID = '99999'bir DB2 ekstresi çalıştırır.This action runs a DB2 DELETE statement, for example, DELETE FROM AREA WHERE AREAID = '99999'.

 1. Mantıksal uygulamanızda daha önce DB2 eylemleri kullanmadıysanız, DB2 eylem-tabloları al bölümündeki adımları gözden geçirin, ancak bunun yerine satırı sil eylemini ekleyin ve ardından devam etmek için buraya dönün.If you've never used DB2 actions before in your logic app, review the steps in the Add DB2 action - Get tables section, but add the Delete row action instead, and then return here to continue.

  Satırı sil eylemini ekledikten sonra örnek mantıksal uygulamanız şöyle görünür:After you add the Delete row action, here is how your example logic app appears:

  Satır silme eylemi

 2. Gerekli tüm özellikler için değerleri belirtin (*).Specify values for all the required properties (*). Bir tablo seçtikten sonra, eylem söz konusu tablodaki kayıtlara özgü ilgili özellikleri gösterir.After you select a table, the action shows the relevant properties that are specific to records in that table.

  Bu örnek için şu özellikler verilmiştir:For this example, here are the properties:

  ÖzellikProperty GerekliRequired AçıklamaDescription
  Tablo adıTable name EvetYes Kaydın silineceği tablo, örneğin "alan"The table where to delete the record, such as "AREA"
  Satır KIMLIĞIRow ID EvetYes Silinecek kaydın KIMLIĞI, örneğin "99999"The ID for the record to delete, such as "99999"

  Örneğin:For example:

  Tablo seçin

 3. İşiniz bittiğinde, Tasarımcı araç çubuğunda Kaydet' i seçin.When you're done, on the designer toolbar, choose Save.

Satır silme çıkışlarını görüntüleView delete row outputs

Mantıksal uygulamanızı el ile çalıştırmak için tasarımcı araç çubuğunda Çalıştır' ı seçin.To run your logic app manually, on the designer toolbar, choose Run. Mantıksal uygulamanız çalışmayı bitirdikten sonra, çalıştırmadan çıktıyı görüntüleyebilirsiniz.After your logic app finishes running, you can view the output from the run.

 1. Mantıksal uygulama menüsünde genel bakış' ı seçin.On your logic app menu, select Overview.

 2. Özetaltında, çalışma geçmişi bölümünde, listedeki ilk öğe olan en son çalıştırmayı seçin.Under Summary, in the Runs history section, select the most recent run, which is the first item in the list.

 3. Mantıksal uygulama çalıştırmasıaltında artık mantıksal uygulamanızdaki her adımın durumunu, girişlerini ve çıkışlarını gözden geçirebilirsiniz.Under Logic app run, you can now review the status, inputs, and outputs for each step in your logic app. Satırı sil eylemini genişletin.Expand the Delete row action.

 4. Girişleri görüntülemek için Ham girdileri göster' i seçin.To view the inputs, choose Show raw inputs.

 5. Çıkışları görüntülemek için Ham çıkışları göster' i seçin.To view the outputs, choose Show raw outputs.

  Çıkışlar artık belirtilen tablodan sildiğiniz kaydı içermez.The outputs no longer include the record you deleted from your specified table.

  Çıktıyı silinen satır olmadan görüntüle

Bağlayıcı başvurusuConnector reference

Bağlayıcının Openapı (eski adıyla Swagger) dosyasında açıklandığı gibi Tetikleyiciler, Eylemler ve sınırlar gibi teknik ayrıntılar için bağlayıcının başvuru sayfasınabakın.For technical details, such as triggers, actions, and limits, as described by the connector's OpenAPI (formerly Swagger) file, see the connector's reference page.

Sonraki adımlarNext steps