Azure Resource Manager Cosmos kullanarak Azure COSMOS DB Gremlin API kaynaklarını yönetme

UYGULANANLAR: Gremlin API'si

Bu makalede, Azure Cosmos DB hesaplarınızı, veritabanlarınızı ve grafiklerinizi dağıtmaya ve yönetmenize yardımcı olmak için Azure Resource Manager şablonlarını kullanmayı öğrenirsiniz.

Bu makalede diğer API türü hesaplara örnekler bulmak için yalnızca Gremlin API hesaplarına örnekler verilmiştir. Bkz. Azure Kaynak Yöneticisi şablonlarıyla Azure Cosmos DB's API'sine (Sb. Sv.Szt. Szt. SQL)ve Tablo makaleleri.

Önemli

 • Hesap adları 44 karakterle sınırlıdır ve bunların hepsi küçük harftir.
 • Aktarım hızı değerlerini değiştirmek için şablonu güncelleştirilmiş RU/sn ile yeniden yazın.
 • Azure Cosmos hesabına konumlar ekler veya kaldırırsanız, diğer özellikleri aynı anda değiştiremezsiniz. Bu işlemlerin ayrı olarak yapılması gerekir.

Aşağıdaki Azure Cosmos DB kaynaklarını oluşturmak için aşağıdaki örnek şablonu yeni bir json dosyasına kopyalayın. İsterseniz, farklı adlar ve değerlere sahip aynı kaynağın birden çok örneğini dağıtırken kullanmak üzere bir json dosyası oluşturabilirsiniz. Azure portalı, Azure CLI,Azure PowerShell ve diğer KaynakYöneticisi şablonlarını dağıtmanınbirçok GitHub.

Otomatik Cosmos aktarım hızına sahip Gremlin için Azure Cosmos DB hesabı

Bu şablon, veritabanı ve otomatik Cosmos grafiği ile Gremlin API'si için bir Azure depolama hesabı oluşturur. Bu şablon, Azure Hızlı Başlangıç Şablonları Galerisi'nden tek tıklamayla dağıtma için de kullanılabilir.

Deploy to Azure

{
 "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentTemplate.json#",
 "contentVersion": "1.0.0.0",
 "metadata": {
  "_generator": {
   "name": "bicep",
   "version": "0.3.539.46024",
   "templateHash": "152416433425177287"
  }
 },
 "parameters": {
  "accountName": {
   "type": "string",
   "defaultValue": "[format('gremlin-{0}', uniqueString(resourceGroup().id))]",
   "metadata": {
    "description": "Cosmos DB account name"
   }
  },
  "location": {
   "type": "string",
   "defaultValue": "[resourceGroup().location]",
   "metadata": {
    "description": "Location for the Cosmos DB account."
   }
  },
  "primaryRegion": {
   "type": "string",
   "metadata": {
    "description": "The primary replica region for the Cosmos DB account."
   }
  },
  "secondaryRegion": {
   "type": "string",
   "metadata": {
    "description": "The secondary replica region for the Cosmos DB account."
   }
  },
  "defaultConsistencyLevel": {
   "type": "string",
   "defaultValue": "Session",
   "allowedValues": [
    "Eventual",
    "ConsistentPrefix",
    "Session",
    "BoundedStaleness",
    "Strong"
   ],
   "metadata": {
    "description": "The default consistency level of the Cosmos DB account."
   }
  },
  "maxStalenessPrefix": {
   "type": "int",
   "defaultValue": 100000,
   "maxValue": 2147483647,
   "minValue": 10,
   "metadata": {
    "description": "Max stale requests. Required for BoundedStaleness. Valid ranges, Single Region: 10 to 1000000. Multi Region: 100000 to 1000000."
   }
  },
  "maxIntervalInSeconds": {
   "type": "int",
   "defaultValue": 300,
   "maxValue": 86400,
   "minValue": 5,
   "metadata": {
    "description": "Max lag time (seconds). Required for BoundedStaleness. Valid ranges, Single Region: 5 to 84600. Multi Region: 300 to 86400."
   }
  },
  "automaticFailover": {
   "type": "bool",
   "defaultValue": true,
   "metadata": {
    "description": "Enable automatic failover for regions"
   }
  },
  "databaseName": {
   "type": "string",
   "metadata": {
    "description": "The name for the Gremlin database"
   }
  },
  "graphName": {
   "type": "string",
   "metadata": {
    "description": "The name for the Gremlin graph"
   }
  },
  "autoscaleMaxThroughput": {
   "type": "int",
   "defaultValue": 4000,
   "maxValue": 1000000,
   "minValue": 4000,
   "metadata": {
    "description": "Maximum autoscale throughput for the graph"
   }
  }
 },
 "functions": [],
 "variables": {
  "accountName_var": "[toLower(parameters('accountName'))]",
  "consistencyPolicy": {
   "Eventual": {
    "defaultConsistencyLevel": "Eventual"
   },
   "ConsistentPrefix": {
    "defaultConsistencyLevel": "ConsistentPrefix"
   },
   "Session": {
    "defaultConsistencyLevel": "Session"
   },
   "BoundedStaleness": {
    "defaultConsistencyLevel": "BoundedStaleness",
    "maxStalenessPrefix": "[parameters('maxStalenessPrefix')]",
    "maxIntervalInSeconds": "[parameters('maxIntervalInSeconds')]"
   },
   "Strong": {
    "defaultConsistencyLevel": "Strong"
   }
  },
  "locations": [
   {
    "locationName": "[parameters('primaryRegion')]",
    "failoverPriority": 0,
    "isZoneRedundant": false
   },
   {
    "locationName": "[parameters('secondaryRegion')]",
    "failoverPriority": 1,
    "isZoneRedundant": false
   }
  ]
 },
 "resources": [
  {
   "type": "Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts",
   "apiVersion": "2021-04-15",
   "name": "[variables('accountName_var')]",
   "location": "[parameters('location')]",
   "kind": "GlobalDocumentDB",
   "properties": {
    "capabilities": [
     {
      "name": "EnableGremlin"
     }
    ],
    "consistencyPolicy": "[variables('consistencyPolicy')[parameters('defaultConsistencyLevel')]]",
    "locations": "[variables('locations')]",
    "databaseAccountOfferType": "Standard",
    "enableAutomaticFailover": "[parameters('automaticFailover')]"
   }
  },
  {
   "type": "Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/gremlinDatabases",
   "apiVersion": "2021-04-15",
   "name": "[format('{0}/{1}', variables('accountName_var'), parameters('databaseName'))]",
   "properties": {
    "resource": {
     "id": "[parameters('databaseName')]"
    }
   },
   "dependsOn": [
    "[resourceId('Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts', variables('accountName_var'))]"
   ]
  },
  {
   "type": "Microsoft.DocumentDb/databaseAccounts/gremlinDatabases/graphs",
   "apiVersion": "2021-04-15",
   "name": "[format('{0}/{1}', format('{0}/{1}', variables('accountName_var'), parameters('databaseName')), parameters('graphName'))]",
   "properties": {
    "resource": {
     "id": "[parameters('graphName')]",
     "indexingPolicy": {
      "indexingMode": "consistent",
      "includedPaths": [
       {
        "path": "/*"
       }
      ],
      "excludedPaths": [
       {
        "path": "/myPathToNotIndex/*"
       }
      ]
     },
     "partitionKey": {
      "paths": [
       "/myPartitionKey"
      ],
      "kind": "Hash"
     }
    },
    "options": {
     "autoscaleSettings": {
      "maxThroughput": "[parameters('autoscaleMaxThroughput')]"
     }
    }
   },
   "dependsOn": [
    "[resourceId('Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/gremlinDatabases', split(format('{0}/{1}', variables('accountName_var'), parameters('databaseName')), '/')[0], split(format('{0}/{1}', variables('accountName_var'), parameters('databaseName')), '/')[1])]"
   ]
  }
 ]
}

Standart Cosmos aktarım hızına sahip Gremlin için Azure Cosmos DB hesabı

Bu şablon, veritabanı ve standart (el ile) Cosmos grafiğiyle Gremlin API'si için bir Azure Cosmos hesabı oluşturur. Bu şablon, Azure Hızlı Başlangıç Şablonları Galerisi'nden tek tıklamayla dağıtma için de kullanılabilir.

Deploy to Azure

{
 "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentTemplate.json#",
 "contentVersion": "1.0.0.0",
 "metadata": {
  "_generator": {
   "name": "bicep",
   "version": "0.3.539.46024",
   "templateHash": "8610816505295226999"
  }
 },
 "parameters": {
  "accountName": {
   "type": "string",
   "defaultValue": "[uniqueString(resourceGroup().id)]",
   "metadata": {
    "description": "Cosmos DB account name"
   }
  },
  "location": {
   "type": "string",
   "defaultValue": "[resourceGroup().location]",
   "metadata": {
    "description": "Location for the Cosmos DB account."
   }
  },
  "primaryRegion": {
   "type": "string",
   "metadata": {
    "description": "The primary replica region for the Cosmos DB account."
   }
  },
  "secondaryRegion": {
   "type": "string",
   "metadata": {
    "description": "The secondary replica region for the Cosmos DB account."
   }
  },
  "defaultConsistencyLevel": {
   "type": "string",
   "defaultValue": "Session",
   "allowedValues": [
    "Eventual",
    "ConsistentPrefix",
    "Session",
    "BoundedStaleness",
    "Strong"
   ],
   "metadata": {
    "description": "The default consistency level of the Cosmos DB account."
   }
  },
  "maxStalenessPrefix": {
   "type": "int",
   "defaultValue": 100000,
   "maxValue": 2147483647,
   "minValue": 10,
   "metadata": {
    "description": "Max stale requests. Required for BoundedStaleness. Valid ranges, Single Region: 10 to 1000000. Multi Region: 100000 to 1000000."
   }
  },
  "maxIntervalInSeconds": {
   "type": "int",
   "defaultValue": 300,
   "maxValue": 86400,
   "minValue": 5,
   "metadata": {
    "description": "Max lag time (seconds). Required for BoundedStaleness. Valid ranges, Single Region: 5 to 84600. Multi Region: 300 to 86400."
   }
  },
  "automaticFailover": {
   "type": "bool",
   "defaultValue": true,
   "metadata": {
    "description": "Enable automatic failover for regions"
   }
  },
  "databaseName": {
   "type": "string",
   "defaultValue": "database1",
   "metadata": {
    "description": "The name for the Gremlin database"
   }
  },
  "graphName": {
   "type": "string",
   "defaultValue": "graph1",
   "metadata": {
    "description": "The name for the Gremlin graph"
   }
  },
  "throughput": {
   "type": "int",
   "defaultValue": 400,
   "maxValue": 1000000,
   "minValue": 400,
   "metadata": {
    "description": "Throughput for the Gremlin graph"
   }
  }
 },
 "functions": [],
 "variables": {
  "accountName_var": "[toLower(parameters('accountName'))]",
  "consistencyPolicy": {
   "Eventual": {
    "defaultConsistencyLevel": "Eventual"
   },
   "ConsistentPrefix": {
    "defaultConsistencyLevel": "ConsistentPrefix"
   },
   "Session": {
    "defaultConsistencyLevel": "Session"
   },
   "BoundedStaleness": {
    "defaultConsistencyLevel": "BoundedStaleness",
    "maxStalenessPrefix": "[parameters('maxStalenessPrefix')]",
    "maxIntervalInSeconds": "[parameters('maxIntervalInSeconds')]"
   },
   "Strong": {
    "defaultConsistencyLevel": "Strong"
   }
  },
  "locations": [
   {
    "locationName": "[parameters('primaryRegion')]",
    "failoverPriority": 0,
    "isZoneRedundant": false
   },
   {
    "locationName": "[parameters('secondaryRegion')]",
    "failoverPriority": 1,
    "isZoneRedundant": false
   }
  ]
 },
 "resources": [
  {
   "type": "Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts",
   "apiVersion": "2021-04-15",
   "name": "[variables('accountName_var')]",
   "location": "[parameters('location')]",
   "kind": "GlobalDocumentDB",
   "properties": {
    "capabilities": [
     {
      "name": "EnableGremlin"
     }
    ],
    "consistencyPolicy": "[variables('consistencyPolicy')[parameters('defaultConsistencyLevel')]]",
    "locations": "[variables('locations')]",
    "databaseAccountOfferType": "Standard",
    "enableAutomaticFailover": "[parameters('automaticFailover')]"
   }
  },
  {
   "type": "Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/gremlinDatabases",
   "apiVersion": "2021-04-15",
   "name": "[format('{0}/{1}', variables('accountName_var'), parameters('databaseName'))]",
   "properties": {
    "resource": {
     "id": "[parameters('databaseName')]"
    }
   },
   "dependsOn": [
    "[resourceId('Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts', variables('accountName_var'))]"
   ]
  },
  {
   "type": "Microsoft.DocumentDb/databaseAccounts/gremlinDatabases/graphs",
   "apiVersion": "2021-04-15",
   "name": "[format('{0}/{1}', format('{0}/{1}', variables('accountName_var'), parameters('databaseName')), parameters('graphName'))]",
   "properties": {
    "resource": {
     "id": "[parameters('graphName')]",
     "indexingPolicy": {
      "indexingMode": "consistent",
      "includedPaths": [
       {
        "path": "/*"
       }
      ],
      "excludedPaths": [
       {
        "path": "/myPathToNotIndex/*"
       }
      ]
     },
     "partitionKey": {
      "paths": [
       "/myPartitionKey"
      ],
      "kind": "Hash"
     },
     "options": {
      "throughput": "[parameters('throughput')]"
     }
    }
   },
   "dependsOn": [
    "[resourceId('Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/gremlinDatabases', split(format('{0}/{1}', variables('accountName_var'), parameters('databaseName')), '/')[0], split(format('{0}/{1}', variables('accountName_var'), parameters('databaseName')), '/')[1])]"
   ]
  }
 ]
}

Sonraki adımlar

Bazı ek kaynaklar: