Ayrı bir Azure aboneliğini kaydetme ve maliyet verilerini görüntülemeRegister an individual Azure subscription and view cost data

Cloudyn’e kaydolmak için Azure aboneliğinizi kullanırsınız.You use your Azure subscription to register with Cloudyn. Kaydınız Cloudyn portalına erişim sağlar.Your registration provides access to the Cloudyn portal. Bu hızlı başlangıçta bir Cloudyn deneme aboneliği oluşturmak ve Cloudyn portalında oturum açmak için gereken kayıt işlemleri açıklanmaktadır.This quickstart details the registration process needed to create a Cloudyn trial subscription and sign in to the Cloudyn portal. Ayrıca nasıl maliyet verilerini hemen görüntülemeye başlayabileceğinizi gösterir.It also shows you how to start viewing cost data right away.

Azure'da oturum açmaSign in to Azure

 • https://portal.azure.com adresinden Azure portalında oturum açın.Sign in to the Azure portal at https://portal.azure.com.

Cloudyn’e kaydolmaRegister with Cloudyn

 1. Azure portalında, hizmetler listesinde Maliyet Yönetimi + Faturalama’ya tıklayın.In the Azure portal, click Cost Management + Billing in the list of services.
 2. Genel Bakış altında, Cloudyn’e tıklayınUnder Overview, click Cloudyn
  Azure portalında gösterilen Cloudyn sayfasıCloudyn page shown in the Azure portal
 3. Maliyet Yönetimi sayfasında, Cloudyn kayıt sayfasını yeni bir pencerede açmak için Cloudyn’e git’e tıklayın.On the Cost Management page, click Go to Cloudyn to open the Cloudyn registration page in a new window.
 4. Cloudyn portal deneme kayıt sayfasında, şirketinizin adını yazıp Azure Bireysel Abonelik Sahibi’ni seçin ve daha sonra İleri’ye tıklayın.On the Cloudyn portal trial registration page, type your company name and then select Azure Individual Subscription Owner and then click Next. Hesap adınız ve Kiracı Kimliğiniz forma otomatik olarak eklenir.Your account name and Tenant ID is automatically added to the form.
  Kayıt bilgilerinizi girebileceğiniz deneme kayıt sayfasındaTrial registration page where you enter your registration information
 5. Aboneliğinizle ilişkili Teklif Kimliği - Ad’ı seçin.Select your Offer ID - Name associated with your subscription. Aboneliğinizin Oran Kimliğinin ne olduğundan emin değilseniz, Azure faturanızı görüntüleyerek Teklif Kimliği’ni arayabilirsiniz.If you're unsure of what your Rate ID is for your subscription, you can view your Azure bill and look for Offer ID.
 6. Kullanım Koşulları’nı kabul edip bilgilerinizi doğrulayın ve ardından İleri’ye tıklayın.Agree to the Terms of Use then validate your information and then click Next.
 7. Ek veri topla sayfasında, Cloudyn’i Azure kaynak verilerini toplamak için yetkilendirmek üzere İleri’ye tıklayın.In the Gather additional data page, click Next to authorize Cloudyn to collect Azure resource data. Toplanan veriler aboneliklerinizden kullanım, performans, faturalama ve etiket verilerini içerir.Data collected includes usage, performance, billing, and tag data from your subscriptions.
  Cloudyn yetkilendirmek burada ek veri sayfası toplayınGather additional data page where you authorize Cloudyn
 8. Tarayıcınız sizi Cloudyn oturum açma sayfasına götürür.Your browser takes you to the sign in page for Cloudyn. Azure abonelik kimlik bilgilerinizle oturum açın.Sign in with your Azure subscription credentials.
 9. Cloudyn portalını açmak için Cloudyn’e git’e tıklayın, Hesap Yönetimi sayfasında, Azure abonelik hesap bilgilerinizi görmeniz gerekir.Click Go to Cloudyn to open the Cloudyn portal and then on the Accounts Management page, you should see your Azure subscription account information.
  Azure abonelik bilgilerini gösteren yönetim sayfasının hesaplarıAccounts Management page showing Azure subscription information

Azure aboneliğinizi kaydetme hakkında öğretici bir video izlemek için, bkz. Cloudyn’de Dizin GUID’i ve Oran Kimliğinizi bulma.To watch a tutorial video about registering your Azure subscription, see Finding your Directory GUID and Rate ID for use in Cloudyn.

Maliyet verilerini görüntülemeView cost data

Cloudyn'in sunduğu Azure Maliyet Yönetimi, bulut kaynak verilerinizin tamamına erişmenizi sağlar.Azure Cost Management by Cloudyn provides you access to all of your cloud resource data. Pano halinde sunulan raporlarda hem standart hem de özel raporları sekmeler halinde görüntüleyebilirsiniz.From the dashboard reports you can find both standard and custom reports in a tabbed view. Aşağıda maliyet verilerini doğrudan görebileceğiniz popüler panolar ve rapor örnekleri gösterilmiştir.The following are examples of a popular dashboard and a report that show you cost data right away.

Yönetim panosu

Bu örnekte Yönetim panosu Contoso şirketinin tüm bulut kaynaklarına ait toplam maliyetleri göstermektedir.In this example, the Management dashboard shows consolidated costs for the Contoso business across all their cloud resources. Contoso şirketi Azure, AWS ve Google hizmetlerini kullanmaktadır.Contoso uses Azure, AWS, and Google. Panolar bir bakışta görülebilecek bilgiler ve raporlarda gezinmek için pratik bir yol sunmaktadır.Dashboards provide at-a-glance information and are quick way to navigate into reports.

Panoda yer alan bir raporun amacı konusunda bilginiz yoksa i simgesinin üzerine gelerek açıklamasına göz atabilirsiniz.If you're unsure of a report's purpose in a dashboard, hover over the i symbol to see an explanation. Panoda yer alan bir raporun tamamını görüntülemek için üzerine tıklamanız yeterlidir.Click any report on a dashboard to view the full report.

Raporları görüntülemek için portalın en üst bölümünde yer alan raporlar menüsünü de kullanabilirsiniz.You can also view reports using the reports menu at the top of the portal. Şimdi Contoso'nun son 30 gün içindeki Azure kaynağı harcamalarına göz atalım.Let's take a look at Contoso's Azure resource spending over the last 30 days. Maliyet > Maliyet Analizi > Gerçek Maliyet Analizi’ne tıklayın.Click Costs > Cost Analysis > Actual Cost Analysis. Varsa raporunuzdaki etiket, grup veya filtre değerlerini silin.Clear any values if there are any set for tags, groups, or filters in your report.

Gerçek Maliyet Analizi

Bu örnekte toplam maliyet 122.273 USD, bütçe ise 290.000 USD’dir.In this example, $122,273 is the total cost and the budget is $290,000.

Şimdi rapor biçimini değiştirerek grupları ve filtreleri Azure maliyetlerini gösterecek şekilde ayarlayalım.Now, let's modify the report format and set groups and filters to narrow results for Azure costs. Date Range (Tarih Aralığı) için son 30 günü seçin.Set the Date Range to the last 30 days. Sağ üst bölümde sütun simgesine tıklayarak çubuk grafik biçimini seçin ve Groups (Gruplar) bölümünde Provider (Sağlayıcı) öğesini belirleyin.In the top right, click the column symbol to format as a bar chart and under Groups, select Provider. Ardından Provider (Sağlayıcı) için Azure filtresi oluşturun.Then, set a filter for Provider to Azure.

Filtrelenmiş Gerçek Maliyet Analizi

Bu örnekte son 30 güne ait Azure kaynakları toplam maliyeti 3.309 USD olmuştur.In this example, the total cost of Azure resources was $3,309 over the last 30 days.

Provider (Azure) (Sağlayıcı) çubuğuna sağ tıklayın ve Resource types (Kaynak türleri) detayına gidin.Right-click the Provider (Azure) bar and drill down to Resource types.

detaya gitme

Aşağıdaki resimde Contoso'nun ödemesi gereken Azure kaynakları maliyeti gösterilmiştir.The following image shows the costs for Azure resources that Contoso incurred. Toplam 3.309 USD’dir.The total was $3,309. Bu örnekte maliyetin yarısına yakını Standard_A1 sanal makineleri için, diğer yarısı ise çeşitli Azure hizmetleri ve sanal makine örnekleri için tahakkuk ettirilmiştir.In this example, about half of costs were for Standard_A1 VMs and about the other half of costs were for various Azure services and VM instances.

kaynak türleri

Bir kaynağı tüketen maliyet varlıklarını ve hizmetleri görüntülemek için kaynak türüne sağ tıklayıp Cost Entities (Maliyet Varlıkları) öğesini seçin.Right-click a resource type and select Cost Entities to view cost entities and the services that have consumed the resource. Aşağıdaki örnek görüntüde Kaynak türü olarak Yerel Olarak Yedekli Depolama ayarlanmıştır.In the following example image Locally Redundant Storage is set as the Resource type. Contoso|Azure/Kullanılan depolama 15.65 USD.Contoso|Azure/Storage consumed $15.65. Mühendislik | Kullanılan Azure Depolama 164.25 USD.Engineering|Azure Storage consumed $164.25. Paylaşılan Altyapı | Azure/Kullanılan Depolama 116.58 USD.Shared Infrastructure|Azure/Storage consumed $116.58. Hizmetler için toplam maliyet 296 USD'dir.The total cost for the services is $296.

maliyet varlıkları ve hizmetler

Bulut faturalama verilerinizi görüntüleme hakkında öğretici bir video izlemek için bkz. Cloudyn Azure Maliyet Yönetimi ile bulut faturalama verilerinizi çözümleme.To watch a tutorial video about viewing your cloud billing data, see Analyzing your cloud billing data with Azure Cost Management by Cloudyn.

Sonraki adımlarNext steps

Bu hızlı başlangıçta, Cloudyn ile kaydolmak için Azure aboneliğinizi kullandınız.In this quickstart, you used your Azure subscription information to register with Cloudyn. Ayrıca Cloudyn portalında oturum açarak maliyet verilerini görüntülemeye başladınız.You also signed into the Cloudyn portal and started viewing cost data. Cloudyn hakkında daha fazla bilgi için Cloudyn öğreticisine geçin.To learn more about Cloudyn, continue to the tutorial for Cloudyn.