Azure CLı kullanarak Azure Data Lake Storage 1. kullanmaya başlamaGet started with Azure Data Lake Storage Gen1 using the Azure CLI

Not

29 şubat 2024 Azure Data Lake Storage 1. kullanımdan kaldırılacak.On Feb 29, 2024 Azure Data Lake Storage Gen1 will be retired. Daha fazla bilgi için resmi duyuruya bakın.For more information, see the official announcement. Azure Data Lake Storage 1. kullanıyorsanız, bu tarihten önce Azure Data Lake Storage 2. geçirdiğinizden emin olun.If you use Azure Data Lake Storage Gen1, make sure to migrate to Azure Data Lake Storage Gen2 prior to that date. Nasıl yapılacağını öğrenmek için bkz. Gen1 'Tan Gen2 'e geçiş Azure Data Lake StorageTo learn how, see Migrate Azure Data Lake Storage from Gen1 to Gen2

Azure Data Lake Storage 1. hesabı oluşturmak ve klasör oluşturma, veri dosyalarını karşıya yükleme ve indirme, hesabınızı silme gibi temel işlemleri gerçekleştirmek için Azure CLı 'nın nasıl kullanılacağını öğrenin. Data Lake Storage 1. hakkında daha fazla bilgi için bkz. Data Lake Storage 1. genel bakış.Learn how to use the Azure CLI to create an Azure Data Lake Storage Gen1 account and perform basic operations such as create folders, upload and download data files, delete your account, etc. For more information about Data Lake Storage Gen1, see Overview of Data Lake Storage Gen1.

Azure CLI, Azure kaynaklarını yönetmek için Azure tarafından sunulan komut satırı deneyimidir.The Azure CLI is Azure's command-line experience for managing Azure resources. MacOS, Linux ve Windows’da kullanılabilir.It can be used on macOS, Linux, and Windows. Daha fazla bilgi için bkz. Azure CLI 'Ya genel bakış.For more information, see Overview of Azure CLI. Komutların ve sözdiziminin tüm listesi için Azure Data Lake Storage 1. CLI başvurusuna da bakabilirsiniz.You can also look at the Azure Data Lake Storage Gen1 CLI reference for a complete list of commands and syntax.

ÖnkoşullarPrerequisites

Bu makaleye başlamadan önce aşağıdakilere sahip olmanız ve aşağıdaki işlemleri yapmış olmanız gerekir:Before you begin this article, you must have the following:

Kimlik DoğrulamasıAuthentication

Bu makalede, Son Kullanıcı kullanıcısı olarak oturum açtığınızda Data Lake Storage 1. daha basit bir kimlik doğrulama yaklaşımı kullanılmaktadır.This article uses a simpler authentication approach with Data Lake Storage Gen1 where you log in as an end-user user. Data Lake Storage 1. hesabının ve dosya sisteminin erişim düzeyi, oturum açmış kullanıcının erişim düzeyine göre yönetilir.The access level to the Data Lake Storage Gen1 account and file system is then governed by the access level of the logged in user. Ancak, Son Kullanıcı kimlik doğrulaması veya hizmetten hizmete kimlik doğrulama olan Data Lake Storage 1. kimlik doğrulaması için başka yaklaşımlar de vardır.However, there are other approaches as well to authenticate with Data Lake Storage Gen1, which are end-user authentication or service-to-service authentication. Kimlik doğrulaması gerçekleştirmeyle ilgili yönergeler ve daha fazla bilgi için Son kullanıcı kimlik doğrulaması veya Hizmetten hizmete kimlik doğrulaması bölümlerine göz atın.For instructions and more information on how to authenticate, see End-user authentication or Service-to-service authentication.

Azure aboneliğinizde oturum açınLog in to your Azure subscription

 1. Azure aboneliğinizde oturum açın.Log into your Azure subscription.

  az login
  

  Sonraki adımda kullanmak üzere bir kod alırsınız.You get a code to use in the next step. https://aka.ms/devicelogin sayfasını açmak için bir web tarayıcısı kullanın ve kimlik doğrulaması yapmak için kodu girin.Use a web browser to open the page https://aka.ms/devicelogin and enter the code to authenticate. Kimlik bilgilerinizi kullanarak oturum açmanız istenir.You are prompted to log in using your credentials.

 2. Oturum açtığınızda, pencerede hesabınızla ilişkili tüm Azure abonelikleri listelenir.Once you log in, the window lists all the Azure subscriptions that are associated with your account. Belirli bir aboneliği kullanmak için aşağıdaki komutu kullanın.Use the following command to use a specific subscription.

  az account set --subscription <subscription id> 
  

Azure Data Lake Storage 1. hesabı oluşturmaCreate an Azure Data Lake Storage Gen1 account

 1. Yeni bir kaynak grubu oluşturma.Create a new resource group. Aşağıdaki komut içinde kullanmak istediğiniz parametre değerlerini sağlayın.In the following command, provide the parameter values you want to use. Konum adı boşluk içeriyorsa adı tırnak işaretleri içine alın.If the location name contains spaces, put it in quotes. Örneğin, "Doğu ABD 2".For example "East US 2".

  az group create --location "East US 2" --name myresourcegroup
  
 2. Data Lake Storage 1. hesabı oluşturun.Create the Data Lake Storage Gen1 account.

  az dls account create --account mydatalakestoragegen1 --resource-group myresourcegroup
  

Data Lake Storage 1. hesapta klasör oluşturmaCreate folders in a Data Lake Storage Gen1 account

Azure Data Lake Storage 1. hesabınızda, verileri yönetmek ve depolamak için klasörler oluşturabilirsiniz.You can create folders under your Azure Data Lake Storage Gen1 account to manage and store data. Data Lake Storage 1. hesabının kökünde myNewFolder adlı bir klasör oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanın.Use the following command to create a folder called mynewfolder at the root of the Data Lake Storage Gen1 account.

az dls fs create --account mydatalakestoragegen1 --path /mynewfolder --folder

Not

--folder parametresi, komutun bir klasör oluşturmasını sağlar.The --folder parameter ensures that the command creates a folder. Bu parametre yoksa, komut Data Lake Storage 1. hesabının kökünde myNewFolder adlı boş bir dosya oluşturur.If this parameter is not present, the command creates an empty file called mynewfolder at the root of the Data Lake Storage Gen1 account.

Data Lake Storage 1. hesabına veri yüklemeUpload data to a Data Lake Storage Gen1 account

Data Lake Storage 1. verileri doğrudan kök düzeyinde veya hesap içinde oluşturduğunuz bir klasöre yükleyebilirsiniz.You can upload data to Data Lake Storage Gen1 directly at the root level or to a folder that you created within the account. Aşağıdaki kod parçacıkları, birtakım örnek verilerin önceki bölümde oluşturduğunuz klasöre (mynewfolder) nasıl yükleneceğini göstermektedir.The snippets below demonstrate how to upload some sample data to the folder (mynewfolder) you created in the previous section.

Karşıya yüklenecek örnek veri arıyorsanız Azure Data Lake Git Deposu'ndan Ambulance Data klasörünü alabilirsiniz.If you are looking for some sample data to upload, you can get the Ambulance Data folder from the Azure Data Lake Git Repository. Dosyayı indirin ve bilgisayarınızda C:\sampledata\ gibi yerel bir dizinde depolayın.Download the file and store it in a local directory on your computer, such as C:\sampledata.

az dls fs upload --account mydatalakestoragegen1 --source-path "C:\SampleData\AmbulanceData\vehicle1_09142014.csv" --destination-path "/mynewfolder/vehicle1_09142014.csv"

Not

Hedef için dosya adı dahil olmak üzere yolun tamamını belirtmeniz gerekir.For the destination, you must specify the complete path including the file name.

Data Lake Storage 1. hesabındaki dosyaları listelemeList files in a Data Lake Storage Gen1 account

Bir Data Lake Storage 1. hesabındaki dosyaları listelemek için aşağıdaki komutu kullanın.Use the following command to list the files in a Data Lake Storage Gen1 account.

az dls fs list --account mydatalakestoragegen1 --path /mynewfolder

Bunun çıktısının aşağıdakine benzer olması gerekir:The output of this should be similar to the following:

[
  {
    "accessTime": 1491323529542,
    "aclBit": false,
    "blockSize": 268435456,
    "group": "1808bd5f-62af-45f4-89d8-03c5e81bac20",
    "length": 1589881,
    "modificationTime": 1491323531638,
    "msExpirationTime": 0,
    "name": "mynewfolder/vehicle1_09142014.csv",
    "owner": "1808bd5f-62af-45f4-89d8-03c5e81bac20",
    "pathSuffix": "vehicle1_09142014.csv",
    "permission": "770",
    "replication": 1,
    "type": "FILE"
  }
]

Data Lake Storage 1. hesabından verileri yeniden adlandırma, indirme ve silmeRename, download, and delete data from a Data Lake Storage Gen1 account

 • Bir dosyayı yeniden adlandırmak için aşağıdaki komutu kullanın:To rename a file, use the following command:

  az dls fs move --account mydatalakestoragegen1 --source-path /mynewfolder/vehicle1_09142014.csv --destination-path /mynewfolder/vehicle1_09142014_copy.csv
  
 • Bir dosyayı Indirmek için aşağıdaki komutu kullanın.To download a file, use the following command. Belirttiğiniz hedef yolun önceden var olduğundan emin olun.Make sure the destination path you specify already exists.

  az dls fs download --account mydatalakestoragegen1 --source-path /mynewfolder/vehicle1_09142014_copy.csv --destination-path "C:\mysampledata\vehicle1_09142014_copy.csv"
  

  Not

  Bu komut, henüz mevcut değilse hedef klasörü oluşturur.The command creates the destination folder if it does not exist.

 • Bir dosyayı silmek için aşağıdaki komutu kullanın:To delete a file, use the following command:

  az dls fs delete --account mydatalakestoragegen1 --path /mynewfolder/vehicle1_09142014_copy.csv
  

  Hem mynewfolder klasörünü hem de vehicle1_09142014_copy.csv dosyasını tek bir komutla silmek istiyorsanız --recurse parametresini kullanınIf you want to delete the folder mynewfolder and the file vehicle1_09142014_copy.csv together in one command, use the --recurse parameter

  az dls fs delete --account mydatalakestoragegen1 --path /mynewfolder --recurse
  

Data Lake Storage 1. hesap için izinlerle ve ACL 'lerle çalışmaWork with permissions and ACLs for a Data Lake Storage Gen1 account

Bu bölümde, Azure CLı kullanarak ACL 'Leri ve izinleri yönetme hakkında bilgi edineceksiniz.In this section you learn about how to manage ACLs and permissions using the Azure CLI. ACL 'Lerin Azure Data Lake Storage 1. nasıl uygulandığı hakkında ayrıntılı bir tartışma için bkz. Azure Data Lake Storage 1. denetim erişimi.For a detailed discussion on how ACLs are implemented in Azure Data Lake Storage Gen1, see Access control in Azure Data Lake Storage Gen1.

 • Bir dosya veya klasörün sahibini güncelleştirmek için aşağıdaki komutu kullanın:To update the owner of a file/folder, use the following command:

  az dls fs access set-owner --account mydatalakestoragegen1 --path /mynewfolder/vehicle1_09142014.csv --group 80a3ed5f-959e-4696-ba3c-d3c8b2db6766 --owner 6361e05d-c381-4275-a932-5535806bb323
  
 • Bir dosya veya klasörün izinlerini güncelleştirmek için aşağıdaki komutu kullanın:To update the permissions for a file/folder, use the following command:

  az dls fs access set-permission --account mydatalakestoragegen1 --path /mynewfolder/vehicle1_09142014.csv --permission 777
  
 • Belirli bir yolun ACL’lerini almak için aşağıdaki komutu kullanın:To get the ACLs for a given path, use the following command:

  az dls fs access show --account mydatalakestoragegen1 --path /mynewfolder/vehicle1_09142014.csv
  

  Çıktının aşağıdakine benzer olması gerekir:The output should be similar to the following:

  {
    "entries": [
    "user::rwx",
    "group::rwx",
    "other::---"
    ],
    "group": "1808bd5f-62af-45f4-89d8-03c5e81bac20",
    "owner": "1808bd5f-62af-45f4-89d8-03c5e81bac20",
    "permission": "770",
    "stickyBit": false
  }
  
 • ACL’ye yönelik bir giriş ayarlamak için aşağıdaki komutu kullanın:To set an entry for an ACL, use the following command:

  az dls fs access set-entry --account mydatalakestoragegen1 --path /mynewfolder --acl-spec user:6360e05d-c381-4275-a932-5535806bb323:-w-
  
 • ACL’ye yönelik bir girişi kaldırmak için aşağıdaki komutu kullanın:To remove an entry for an ACL, use the following command:

  az dls fs access remove-entry --account mydatalakestoragegen1 --path /mynewfolder --acl-spec user:6360e05d-c381-4275-a932-5535806bb323
  
 • Varsayılan ACL’nin tamamını kaldırmak için aşağıdaki komutu kullanın:To remove an entire default ACL, use the following command:

  az dls fs access remove-all --account mydatalakestoragegen1 --path /mynewfolder --default-acl
  
 • Varsayılan olmayan bir ACL’nin tamamını kaldırmak için aşağıdaki komutu kullanın:To remove an entire non-default ACL, use the following command:

  az dls fs access remove-all --account mydatalakestoragegen1 --path /mynewfolder
  

Data Lake Storage 1. hesabı silmeDelete a Data Lake Storage Gen1 account

Bir Data Lake Storage 1. hesabını silmek için aşağıdaki komutu kullanın.Use the following command to delete a Data Lake Storage Gen1 account.

az dls account delete --account mydatalakestoragegen1

İstendiğinde, hesabı silmek için Y yazın.When prompted, enter Y to delete the account.

Sonraki adımlarNext steps