SHOW CREATE TABLE

Verilen tablo veya görünüm oluşturmak için kullanılan Create Table ifadesini veya create VIEW ifadesini döndürür. SHOW CREATE TABLE var olmayan bir tablo veya geçici bir görünüm bir özel durum oluşturur.

Sözdizimi

SHOW CREATE TABLE table_identifier

Parametreler

 • table_identifier

  Bir tablo veya Görünüm adı, isteğe bağlı olarak bir veritabanı adı ile nitelenir.

  Sözdizimi:[database_name.] table_name

Örnekler

CREATE TABLE test (c INT) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
  STORED AS TEXTFILE
  TBLPROPERTIES ('prop1' = 'value1', 'prop2' = 'value2');

SHOW CREATE TABLE test;
+----------------------------------------------------+
|                   createtab_stmt|
+----------------------------------------------------+
|CREATE TABLE `default`.`test` (`c` INT)
 USING text
 TBLPROPERTIES (
  'transient_lastDdlTime' = '1586269021',
  'prop1' = 'value1',
  'prop2' = 'value2')
+----------------------------------------------------+