.NET Core görevi kullanUse .NET Core task

Azure PipelinesAzure Pipelines

Bu görevi, Internet veya Araçlar önbelleğinden .NET Core 'un belirli bir sürümünü almak için kullanın ve yola ekleyin.Use this task to acquire a specific version of .NET Core from the Internet or the tools cache and add it to the PATH.

Bu görevi, .NET Core CLI görevigibi sonraki görevlerde kullanılan .NET Core sürümünü değiştirmek için de kullanabilirsiniz.You can also use this task to change the version of .NET Core used in subsequent tasks like .NET Core cli task.

Araç yükleyicisini kullanmanın başka bir nedeni de, aracı yazılımımızda yaptığımız bir değişiklik nedeniyle işlem hattı çalışmasının kopuk olmasını önlemeye yardımcı olmak için, işlem hattınızı güncelleştirme döngülerimizden ayırmak istemeniz durumunda olsun.One other reason to use tool installer is if you want to decouple your pipeline from our update cycles to help avoid a pipeline run being broken due to a change we make to our agent software.

YeniliklerWhat's New

 • Birden çok sürümü yan yana yükleme desteği.Support for installing multiple versions side by side.

 • En son küçük/birincil sürümde getirmek için sürümündeki desenler için destek.Support for patterns in version to fetch latest in minor/major version. Örneğin, artık en son düzeltme ekini almak için 2.2. x ' i belirtebilirsiniz.For example, you can now specify 2.2.x to get the latest patch.

 • Çok düzeyli arama gerçekleştirin.Perform Multi-level lookup. Bu giriş yalnızca Windows tabanlı aracılar için geçerlidir.This input is only applicable to Windows based agents. Makinede uygun bir paylaşılan çerçeveye bakmak için .NET Core 'un ana bilgisayar işlem davranışını yapılandırır.It configures the .NET Core's host process behavior for looking for a suitable shared framework on the machine. Daha fazla bilgi için bkz. çok düzeyli SharedFX arama.For more information, see Multi-level SharedFX Lookup.

 • NuGet sürüm 4.4.1 ' ü ve NuGet config 'de varsa ara sunucu yapılandırmasını kurar.Installs NuGet version 4.4.1 and sets up proxy configuration if present in NuGet config.

Görev girişleriTask Inputs

ParametrelerParametersDescriptionDescription
packageType
Yüklenecek paketPackage to install
Lütfen yalnızca çalışma zamanının mi yoksa SDK 'nin mi yükleneceğini seçinPlease select whether to install only runtime or SDK
Varsayılan değer: SDKDefault value: sdk
useGlobalJson
Genel JSON kullanUse global json
Dosyalardaki tüm SDK 'Ları global.jsyüklemek için bu seçeneği belirleyin.Select this option to install all SDKs from global.json files. Bu dosyalar sistemden aranır. DefaultWorkingDirectory.These files are searched from system.DefaultWorkingDirectory. Çalışma dizini girişini ayarlayarak arama kök yolunu değiştirebilirsinizYou can change the search root path by setting working directory input
workingDirectory
Çalışma diziniWorking Directory
Kullanırken global.jsdosyaların aranacağı yolu belirtin `Use global json` .Specify path from where global.json files should be searched when using `Use global json`. Boşsa, sistem. DefaultWorkingDirectory kök yolu olarak kabul edilirIf empty, system.DefaultWorkingDirectory will be considered as the root path
version
SürümVersion
Yüklenecek .NET Core SDK veya çalışma zamanının sürümünü belirtin.Specify version of .NET Core SDK or runtime to install.
Sürümler aşağıdaki biçimlerde verilebilirVersions can be given in the following formats
 • 2. x = > en son sürümü ana sürüme yükler.2.x => Install latest in major version.
 • 2.2. x = > en sonuncuyu birincil ve ikincil sürümde yükler2.2.x => Install latest in major and minor version
 • 2.2.104 = > tam sürümü Install2.2.104 => Install exact version

 • versionSDK/çalışma zamanının yükleme, releases.jsüzerindeki değerini bulur.Find the value of version for installing SDK/Runtime, from the releases.json. Bu ana. Minor sürümünün releases.jsbağlantısı yayınlar-dizin dosyasında bulunabilir.The link to releases.json of that major.minor version can be found in releases-index file.. 2,2 sürümü için releases.jsbağlantısı gibi https://dotnetcli.blob.core.windows.net/dotnet/release-metadata/2.2/releases.jsonLike link to releases.json for 2.2 version is https://dotnetcli.blob.core.windows.net/dotnet/release-metadata/2.2/releases.json
  includePreviewVersions
  Önizleme sürümlerini dahil etInclude Preview Versions
  Sürüm 2.2. x ' i ararken, en son sürümleri ararken önizleme sürümlerinin dahil edilmesini istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.Select if you want preview versions to be included while searching for latest versions, such as while searching 2.2.x. Bu ayar, örneğin: 3.0.100-preview3-010431 gibi tam bir sürüm belirtirseniz yok sayılırThis setting is ignored if you specify an exact version, such as: 3.0.100-preview3-010431
  Varsayılan değer: falseDefault value: false
  installationPath
  .NET Core yüklemek Için yolPath To Install .NET Core
  .NET Core SDK/çalışma zamanının nereye yükleneceğini belirtin.Specify where .NET Core SDK/Runtime should be installed. Farklı yollar .net's davranışında aşağıdaki etkiye sahip olabilir.Different paths can have the following impact on .Net's behavior.
 • $ (Agent. bir dizin): Bu dizin ardışık düzen genelinde temizlenmediğinden bu sürümü aracıda önbelleğe alınmasını sağlar.$(Agent.ToolsDirectory): This makes the version to be cached on the agent since this directory is not cleanup up across pipelines. Aracıda çalışan tüm işlem hatları, daha önce Aracı kullanılarak yüklenen sürümlere erişebilir.All pipelines running on the agent, would have access to the versions installed previously using the agent.
 • $ (Agent. TempDirectory): Bu klasör her bir ardışık düzen sonrasında temizlendiğinden, bir işlem'hattının .NET Core 'un önbelleğe alınmış bir sürümünü kullanmamasını sağlayabilirsiniz.$(Agent.TempDirectory): This can ensure that a pipeline doesn't use any cached version of .NET core since this folder is cleaned up after each pipeline.
 • Diğer herhangi bir yol: aracı işleminin yola erişimi olan başka herhangi bir yolu yapılandırabilirsiniz.Any other path: You can configure any other path given the agent process has access to the path. Bu, makinenin durumunu değiştirir ve üzerinde çalışan tüm işlemlerin etkisini etkiler.This will change the state of the machine and impact all processes running on it.
  Ayrıca, uygun bir sürüm için .NET ana bilgisayar'algılama 'yi yapılandırabilen çok düzeyli arama ayarını da yapılandırabileceğinizi unutmayın.Note that you can also configure Multi-Level Lookup setting which can configure .NET host's probing for a suitable version.
  Varsayılan değer: $ (Agent. araçları dizini)/DotNetDefault value: $(Agent.ToolsDirectory)/dotnet
 • performMultiLevelLookup
  Çoklu düzey arama gerçekleştirPerform Multi Level Lookup
  Bu giriş yalnızca Windows tabanlı aracılar için geçerlidir.This input is only applicable to Windows based agents. Bu, uygun bir paylaşılan çerçeve aramak için .NET ana bilgisayar işleminin davranışını yapılandırır.This configures the behavior of .NET host process for looking up a suitable shared framework.
 • yanlış: (varsayılan) yalnızca bu görevde belirtilen klasörde bulunan sürümler ana bilgisayar işlemi tarafından aranabilir.false: (default) Only versions present in the folder specified in this task would be looked by the host process.
 • doğru: konak, çok düzeyli arama kullanarak önceden tanımlanmış genel konumlara bakmanıza çalışacaktır.true: The host will attempt to look in pre-defined global locations using multi-level lookup.
  Varsayılan genel konumlar şunlardır:The default global locations are:
  Windows için:For Windows:
  C:/Program Files/DotNet (64-bit süreçler)C:/Program Files/dotnet (64-bit processes)
  C:/Program Files (x86)/DotNet (32 bit işlem)C:/Program Files (x86)/dotnet (32-bit process)
 • Buradan daha fazla bilgi edinebilirsinizYou can read more about it HERE

  Bu YAML örneğinde .NET Core 'un 2.2.203 sürümü yüklenir.This YAML example installs version 2.2.203 of .NET Core.

  steps:
  - task: UseDotNet@2
   displayName: 'Use .NET Core sdk'
   inputs:
    packageType: sdk
    version: 2.2.203
    installationPath: $(Agent.ToolsDirectory)/dotnet
  

  Açık kaynakOpen source

  Bu görev GitHub 'daaçık kaynaktır.This task is open source on GitHub. Geribildirim ve katılımlar hoş geldiniz.Feedback and contributions are welcome.