Azure DNS nedir?What is Azure DNS?

Azure DNS, DNS etki alanları için Microsoft Azure altyapısı kullanılarak ad çözümlemesi olanağı sağlayan bir hizmettir.Azure DNS is a hosting service for DNS domains that provides name resolution by using Microsoft Azure infrastructure. Etki alanlarınızı Azure'da barındırarak DNS kayıtlarınızı diğer Azure hizmetlerinde kullandığınız kimlik bilgileri, API’ler, araçlar ve faturalarla yönetebilirsiniz.By hosting your domains in Azure, you can manage your DNS records by using the same credentials, APIs, tools, and billing as your other Azure services.

Azure DNS'yi kullanarak etki alanı adı satın alamazsınız.You can't use Azure DNS to buy a domain name. Bir yıllık ücret karşılığı bir etki alanı adı kullanarak alabilirsiniz App Service etki alanları veya bir üçüncü taraf etki alanı adı kayıt şirketi.For an annual fee, you can buy a domain name by using App Service domains or a third-party domain name registrar. Ardından etki alanlarınızı kayıt yönetimi için Azure DNS'de barındırabilirsiniz.Your domains then can be hosted in Azure DNS for record management. Daha fazla bilgi için bkz. Bir etki alanını Azure DNS'ye devretme.For more information, see Delegate a domain to Azure DNS.

Azure DNS aşağıdaki özellikleri içerir.The following features are included with Azure DNS.

Güvenilirlik ve performansReliability and performance

Azure DNS içindeki DNS etki alanları Azure'un global DNS ad sunucusu ağında barındırılır.DNS domains in Azure DNS are hosted on Azure's global network of DNS name servers. Azure DNS ağı her noktaya yayın özelliğine sahiptir.Azure DNS uses anycast networking. DNS sorguları en yakın DNS sunucusu tarafından yanıtlanır ve bu sayede etki alanınız için yüksek performans ve kullanılabilirlik sağlar.Each DNS query is answered by the closest available DNS server to provide fast performance and high availability for your domain.

GüvenlikSecurity

Azure DNS, Azure Resource Manager'ı temel alır ve aşağıdaki gibi özellikler sunar:Azure DNS is based on Azure Resource Manager, which provides features such as:

  • Rol tabanlı erişim denetimi: Resource Manager, belirli eylemlere kuruluşunuzda kimlerin erişebildiğini denetlemenize olanak tanır.Role-based access control to control who has access to specific actions for your organization.

  • Etkinlik günlükleri: Sorun giderme sırasında bir hata bulmak veya kuruluşunuzdaki kullanıcının bir kaynağı nasıl değiştirdiğini izlemek için etkinlik günlüklerini kullanın.Activity logs to monitor how a user in your organization modified a resource or to find an error when troubleshooting.

  • Kaynak kilitleme: Bir aboneliği, kaynak grubunu veya kaynağı kilitlemenizi sağlar.Resource locking to lock a subscription, resource group, or resource. Kilitleme işlemi kuruluşunuzdaki kullanıcıların kritik kaynakları yanlışlıkla silmesini veya değiştirmesini önler.Locking prevents other users in your organization from accidentally deleting or modifying critical resources.

Daha fazla bilgi için bkz. DNS bölgelerini ve kayıtlarını koruma.For more information, see How to protect DNS zones and records.

DNSSECDNSSEC

Azure DNS, DNSSEC şu anda desteklemiyor.Azure DNS does not currently support DNSSEC. Çoğu durumda, uygulamalarınızı sürekli olarak HTTPS/TLS kullanarak DNSSEC gereksinimini azaltabilir.In most cases, you can reduce the need for DNSSEC by consistently using HTTPS/TLS in your applications. DNSSEC DNS bölgeleriniz için kritik bir gereksinimse üçüncü taraf DNS barındırma sağlayıcıları ile bu bölgelerde barındırabilir.If DNSSEC is a critical requirement for your DNS zones, you can host these zones with third party DNS hosting providers.

Kullanım kolaylığıEase of use

Azure DNS, Azure hizmetlerinizin DNS kayıtlarını yönetebilir ve Azure dışı kaynaklar için de DNS hizmeti sunabilir.Azure DNS can manage DNS records for your Azure services and provide DNS for your external resources as well. Azure DNS, Azure portala tümleştirilmiştir ve diğer Azure hizmetlerinizle aynı kimlik bilgilerini, destek ekibini ve faturalandırma özelliklerini kullanır.Azure DNS is integrated in the Azure portal and uses the same credentials, support contract, and billing as your other Azure services.

DNS faturalarında, Azure’da barındırılan DNS bölgelerinin sayısı ve alınan DNS sorgularının sayısı temel alınır.DNS billing is based on the number of DNS zones hosted in Azure and on the number of DNS queries received. Fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure DNS fiyatlandırması.To learn more about pricing, see Azure DNS pricing.

Etki alanlarınızı ve kayıtlarınızı yönetmek için Azure portalı, Azure PowerShell cmdlet'lerini ve farklı platformlarda Azure CLI özelliklerini kullanabilirsiniz.Your domains and records can be managed by using the Azure portal, Azure PowerShell cmdlets, and the cross-platform Azure CLI. Otomatik DNS yönetimi gerektiren uygulamalar REST API ve SDK'lar ile hizmetle tümleştirilebilir.Applications that require automated DNS management can integrate with the service by using the REST API and SDKs.

Özel etki alanlarıyla özelleştirilebilir sanal ağlarCustomizable virtual networks with private domains

Azure DNS genel önizleme sürümündeki bir özellikle özel DNS etki alanlarını da destekler.Azure DNS also supports private DNS domains with a feature that's now in public preview. Bu özellik, özel sanal ağlarınızda Azure tarafından sağlanan adların yerine özel etki alanı adlarınızı kullanmanızı sağlar.This feature allows you to use your own custom domain names in your private virtual networks rather than the Azure-provided names available today.

Daha fazla bilgi için bkz. Azure DNS'yi özel etki alanları için kullanma.For more information, see Use Azure DNS for private domains.

Diğer ad kayıtlarıAlias records

Azure DNS, diğer adı kayıt kümelerini destekler.Azure DNS supports alias record sets. Bir Azure genel IP adresi, bir Azure Traffic Manager profili veya bir Azure Content Delivery Network (CDN) uç noktası gibi bir Azure kaynağına başvurmak için bir diğer ad kayıt kümesi kullanabilirsiniz.You can use an alias record set to refer to an Azure resource, such as an Azure public IP address, an Azure Traffic Manager profile, or an Azure Content Delivery Network (CDN) endpoint. Temel alınan kaynağın IP adresi değişirse, diğer ad kayıt kümesi DNS çözümlemesi sırasında kendisini sorunsuz bir şekilde güncelleştirir.If the IP address of the underlying resource changes, the alias record set seamlessly updates itself during DNS resolution. Diğer ad kaydı kümesi, hizmet örneğini işaret eder ve hizmet örneği bir IP adresi ile ilişkilidir.The alias record set points to the service instance, and the service instance is associated with an IP address.

Ayrıca, artık apex veya çıplak etki için bir Traffic Manager profili veya bir diğer ad kaydı kullanılarak CDN uç noktası işaret edebilir.Also, you can now point your apex or naked domain to a Traffic Manager profile or CDN endpoint using an alias record. Örneğin: contoso.com.An example is contoso.com.

Daha fazla bilgi için bkz. Azure DNS diğer ad kayıtlarına genel bakış.For more information, see Overview of Azure DNS alias records.

Sonraki adımlarNext steps