Azure Kaynak grubu Event Grid kaynak olarak

Bu makalede, kaynak grubu olayları için özellikler ve şema sağlanmaktadır. Olay şemalarına giriş için bkz. Azure Event Grid olay şeması.

Azure abonelikleri ve kaynak grupları aynı olay türlerini yayar. Olay türleri, kaynak değişiklikleri veya eylemlerle ilgilidir. Birincil fark, kaynak gruplarının kaynak grubundaki kaynakların olaylarını yaymış olması ve Azure aboneliklerinin, abonelik genelindeki kaynakların olaylarını yaymanızdır.

Kaynak olayları, öğesine gönderilen PUT, PATCH, POST ve DELETE işlemleri için oluşturulur management.azure.com . GET işlemleri olay oluşturmaz. Veri düzlemine gönderilen işlemler (gibi myaccount.blob.core.windows.net ) olay oluşturmaz. Eylem olayları, bir kaynağın anahtarlarını listeleme gibi işlemler için olay verileri sağlar.

Bir kaynak grubu için olaylara abone olduğunuzda, uç noktanız bu kaynak grubu için tüm olayları alır. Olaylar, bir sanal makineyi güncelleştirme, ancak sizin için önemli olmayan olayları (örneğin, dağıtım geçmişinde yeni bir giriş yazma gibi) de içerebilir. Uç noktanıza tüm olayları alabilir ve işlemek istediğiniz olayları işleyen kodu yazabilirsiniz. Ya da olay aboneliği oluştururken bir filtre ayarlayabilirsiniz.

Olayları programlı bir şekilde işlemek için, değere bakarak olayları sıralayabilirsiniz operationName . Örneğin, olay uç noktanız yalnızca veya ' ye eşit olan işlemlere yönelik olayları işleyebilir Microsoft.Compute/virtualMachines/write Microsoft.Storage/storageAccounts/write .

Olay konusu, işlemin hedefi olan kaynağın kaynak KIMLIĞIDIR. Bir kaynağın olaylarını filtrelemek için, olay aboneliğini oluştururken bu kaynak KIMLIĞINI sağlayın. Bir kaynak türüne göre filtrelemek için aşağıdaki biçimde bir değer kullanın: /subscriptions/<subscription-id>/resourcegroups/<resource-group>/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines

Kullanılabilir olay türleri

Kaynak grupları, yönetim olaylarını Azure Resource Manager (örneğin, bir VM oluşturulduğunda veya bir depolama hesabı silinir).

Olay türü Açıklama
Microsoft. resources. ResourceActionCancel Kaynak üzerinde eylem iptal edildiğinde tetiklenir.
Microsoft. resources. ResourceActionFailure Kaynak üzerinde eylem başarısız olduğunda tetiklenir.
Microsoft. resources. ResourceActionSuccess Kaynak üzerinde eylem başarılı olduğunda tetiklenir.
Microsoft. resources. ResourceDeleteCancel Silme işlemi iptal edildiğinde tetiklenir. Bu olay, bir şablon dağıtımı iptal edildiğinde oluşur.
Microsoft. resources. ResourceDeleteFailure Silme işlemi başarısız olduğunda tetiklenir.
Microsoft. resources. ResourceDeleteSuccess Silme işlemi başarılı olduğunda tetiklenir.
Microsoft. resources. ResourceWriteCancel Oluşturma veya güncelleştirme işlemi iptal edildiğinde oluşturulur.
Microsoft. resources. ResourceWriteFailure Oluşturma veya güncelleştirme işlemi başarısız olduğunda oluşturulur.
Microsoft. resources. ResourceWriteSuccess Oluşturma veya güncelleştirme işlemi başarılı olduğunda tetiklenir.

Örnek olay

Aşağıdaki örnekte bir Resourcewritesuccess olayının şeması gösterilmektedir. Aynı şema Resourcewritefailure ve için farklı değerlere sahip resourcewritecancel olayları için de kullanılır eventType .

[{
 "subject": "/subscriptions/{subscription-id}/resourcegroups/{resource-group}/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/{storage-name}",
 "eventType": "Microsoft.Resources.ResourceWriteSuccess",
 "eventTime": "2018-07-19T18:38:04.6117357Z",
 "id": "4db48cba-50a2-455a-93b4-de41a3b5b7f6",
 "data": {
  "authorization": {
   "scope": "/subscriptions/{subscription-id}/resourcegroups/{resource-group}/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/{storage-name}",
   "action": "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
   "evidence": {
    "role": "Subscription Admin"
   }
  },
  "claims": {
   "aud": "{audience-claim}",
   "iss": "{issuer-claim}",
   "iat": "{issued-at-claim}",
   "nbf": "{not-before-claim}",
   "exp": "{expiration-claim}",
   "_claim_names": "{\"groups\":\"src1\"}",
   "_claim_sources": "{\"src1\":{\"endpoint\":\"{URI}\"}}",
   "http://schemas.microsoft.com/claims/authnclassreference": "1",
   "aio": "{token}",
   "http://schemas.microsoft.com/claims/authnmethodsreferences": "rsa,mfa",
   "appid": "{ID}",
   "appidacr": "2",
   "http://schemas.microsoft.com/2012/01/devicecontext/claims/identifier": "{ID}",
   "e_exp": "{expiration}",
   "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname": "{last-name}",
   "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname": "{first-name}",
   "ipaddr": "{IP-address}",
   "name": "{full-name}",
   "http://schemas.microsoft.com/identity/claims/objectidentifier": "{ID}",
   "onprem_sid": "{ID}",
   "puid": "{ID}",
   "http://schemas.microsoft.com/identity/claims/scope": "user_impersonation",
   "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier": "{ID}",
   "http://schemas.microsoft.com/identity/claims/tenantid": "{ID}",
   "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name": "{user-name}",
   "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn": "{user-name}",
   "uti": "{ID}",
   "ver": "1.0"
  },
  "correlationId": "{ID}",
  "resourceProvider": "Microsoft.Storage",
  "resourceUri": "/subscriptions/{subscription-id}/resourcegroups/{resource-group}/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/{storage-name}",
  "operationName": "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
  "status": "Succeeded",
  "subscriptionId": "{subscription-id}",
  "tenantId": "{tenant-id}"
 },
 "dataVersion": "2",
 "metadataVersion": "1",
 "topic": "/subscriptions/{subscription-id}/resourceGroups/{resource-group}"
}]

Aşağıdaki örnekte bir Resourcedeletesuccess olayının şeması gösterilmektedir. Aynı şema Resourcedeletefailure ve için farklı değerlere sahip resourcedeletecancel olayları için kullanılır eventType .

[{
 "subject": "/subscriptions/{subscription-id}/resourceGroups/{resource-group}/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/{storage-name}",
 "eventType": "Microsoft.Resources.ResourceDeleteSuccess",
 "eventTime": "2018-07-19T19:24:12.763881Z",
 "id": "19a69642-1aad-4a96-a5ab-8d05494513ce",
 "data": {
  "authorization": {
   "scope": "/subscriptions/{subscription-id}/resourceGroups/{resource-group}/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/{storage-name}",
   "action": "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
   "evidence": {
    "role": "Subscription Admin"
   }
  },
  "claims": {
   "aud": "{audience-claim}",
   "iss": "{issuer-claim}",
   "iat": "{issued-at-claim}",
   "nbf": "{not-before-claim}",
   "exp": "{expiration-claim}",
   "_claim_names": "{\"groups\":\"src1\"}",
   "_claim_sources": "{\"src1\":{\"endpoint\":\"{URI}\"}}",
   "http://schemas.microsoft.com/claims/authnclassreference": "1",
   "aio": "{token}",
   "http://schemas.microsoft.com/claims/authnmethodsreferences": "rsa,mfa",
   "appid": "{ID}",
   "appidacr": "2",
   "http://schemas.microsoft.com/2012/01/devicecontext/claims/identifier": "{ID}",
   "e_exp": "262800",
   "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname": "{last-name}",
   "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname": "{first-name}",
   "ipaddr": "{IP-address}",
   "name": "{full-name}",
   "http://schemas.microsoft.com/identity/claims/objectidentifier": "{ID}",
   "onprem_sid": "{ID}",
   "puid": "{ID}",
   "http://schemas.microsoft.com/identity/claims/scope": "user_impersonation",
   "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier": "{ID}",
   "http://schemas.microsoft.com/identity/claims/tenantid": "{ID}",
   "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name": "{user-name}",
   "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn": "{user-name}",
   "uti": "{ID}",
   "ver": "1.0"
  },
  "correlationId": "{ID}",
  "httpRequest": {
   "clientRequestId": "{ID}",
   "clientIpAddress": "{IP-address}",
   "method": "DELETE",
   "url": "https://management.azure.com/subscriptions/{subscription-id}/resourceGroups/{resource-group}/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/{storage-name}?api-version=2018-02-01"
  },
  "resourceProvider": "Microsoft.Storage",
  "resourceUri": "/subscriptions/{subscription-id}/resourceGroups/{resource-group}/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/{storage-name}",
  "operationName": "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
  "status": "Succeeded",
  "subscriptionId": "{subscription-id}",
  "tenantId": "{tenant-id}"
 },
 "dataVersion": "2",
 "metadataVersion": "1",
 "topic": "/subscriptions/{subscription-id}/resourceGroups/{resource-group}"
}]

Aşağıdaki örnekte bir Resourceactionsuccess olayının şeması gösterilmektedir. Aynı şema Resourceactionfailure için, için farklı değerlere sahip resourceactioncancel olayları için de kullanılır eventType .

[{  
 "subject": "/subscriptions/{subscription-id}/resourceGroups/{resource-group}/providers/Microsoft.EventHub/namespaces/{namespace}/AuthorizationRules/RootManageSharedAccessKey",
 "eventType": "Microsoft.Resources.ResourceActionSuccess",
 "eventTime": "2018-10-08T22:46:22.6022559Z",
 "id": "{ID}",
 "data": {
  "authorization": {
   "scope": "/subscriptions/{subscription-id}/resourceGroups/{resource-group}/providers/Microsoft.EventHub/namespaces/{namespace}/AuthorizationRules/RootManageSharedAccessKey",
   "action": "Microsoft.EventHub/namespaces/AuthorizationRules/listKeys/action",
   "evidence": {
    "role": "Contributor",
    "roleAssignmentScope": "/subscriptions/{subscription-id}",
    "roleAssignmentId": "{ID}",
    "roleDefinitionId": "{ID}",
    "principalId": "{ID}",
    "principalType": "ServicePrincipal"
   }   
  },
  "claims": {
   "aud": "{audience-claim}",
   "iss": "{issuer-claim}",
   "iat": "{issued-at-claim}",
   "nbf": "{not-before-claim}",
   "exp": "{expiration-claim}",
   "aio": "{token}",
   "appid": "{ID}",
   "appidacr": "2",
   "http://schemas.microsoft.com/identity/claims/identityprovider": "{URL}",
   "http://schemas.microsoft.com/identity/claims/objectidentifier": "{ID}",
   "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier": "{ID}",    "http://schemas.microsoft.com/identity/claims/tenantid": "{ID}",
   "uti": "{ID}",
   "ver": "1.0"
  },
  "correlationId": "{ID}",
  "httpRequest": {
   "clientRequestId": "{ID}",
   "clientIpAddress": "{IP-address}",
   "method": "POST",
   "url": "https://management.azure.com/subscriptions/{subscription-id}/resourceGroups/{resource-group}/providers/Microsoft.EventHub/namespaces/{namespace}/AuthorizationRules/RootManageSharedAccessKey/listKeys?api-version=2017-04-01"
  },
  "resourceProvider": "Microsoft.EventHub",
  "resourceUri": "/subscriptions/{subscription-id}/resourceGroups/{resource-group}/providers/Microsoft.EventHub/namespaces/{namespace}/AuthorizationRules/RootManageSharedAccessKey",
  "operationName": "Microsoft.EventHub/namespaces/AuthorizationRules/listKeys/action",
  "status": "Succeeded",
  "subscriptionId": "{subscription-id}",
  "tenantId": "{tenant-id}"
 },
 "dataVersion": "2",
 "metadataVersion": "1",
 "topic": "/subscriptions/{subscription-id}/resourceGroups/{resource-group}" 
}]

Olay özellikleri

Bir olay aşağıdaki en üst düzey verilere sahiptir:

Özellik Tür Description
topic dize Olay kaynağının tam kaynak yolu. Bu alan yazılabilir değil. Event Grid bu değeri sağlar.
subject string Olay konusunun yayımcı tarafından tanımlanan yolu.
eventType string Bu olay kaynağı için kayıtlı olay türlerinden biri.
eventTime string Etkinliğin UTC saatine göre oluşturulduğu zaman.
id string Etkinliğin benzersiz tanımlayıcısı.
data object Kaynak grubu olay verileri.
dataVersion string Veri nesnesinin şema sürümü. Şema sürümünü yayımcı tanımlar.
metadataVersion string Olay meta verilerinin şema sürümü. Event Grid en üst düzey özelliklerin şemasını tanımlar. Event Grid bu değeri sağlar.

Veri nesnesi aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Özellik Tür Description
authorization object İşlem için istenen yetkilendirme.
claims object Taleplerin özellikleri. Daha fazla bilgi için bkz. JWT belirtimi.
correlationId string Sorun giderme için bir işlem KIMLIĞI.
httpRequest object İşlemin ayrıntıları. Bu nesne yalnızca var olan bir kaynağı güncelleştirirken veya bir kaynağı silerken dahil edilir.
resourceProvider string İşlemin kaynak sağlayıcısı.
resourceUri string İşlemdeki kaynağın URI 'SI.
operationName string Gerçekleştirilen işlem.
status string İşlemin durumu.
subscriptionId string Kaynağın abonelik KIMLIĞI.
tenantId string Kaynağın kiracı KIMLIĞI.

Öğreticiler ve nasıl yapılır kılavuzları

Başlık Açıklama
Öğretici: Azure Event Grid ve Logic Apps ile sanal makine değişikliklerini izleme Mantıksal uygulama, bir sanal makinedeki değişiklikleri izler ve bu değişiklikler hakkında e-posta gönderir.
Azure CLı: bir kaynak grubu için olaylara abone olma Bir kaynak grubu için olaylara abone olan örnek komut dosyası. Olayları bir Web kancasına gönderir.
Azure CLı: bir kaynak grubu için olaylara abone olma ve kaynak için filtre uygulama Bir kaynak grubu için olaylara abone olan ve bir kaynak için olayları filtreleyen örnek komut dosyası.
PowerShell: bir kaynak grubu için olaylara abone olma Bir kaynak grubu için olaylara abone olan örnek komut dosyası. Olayları bir Web kancasına gönderir.
PowerShell: bir kaynak grubu için olaylara abone olma ve kaynak için filtre uygulama Bir kaynak grubu için olaylara abone olan ve bir kaynak için olayları filtreleyen örnek komut dosyası.
Kaynak Yöneticisi şablonu: kaynak aboneliği Bir Azure aboneliği veya kaynak grubu için olaylara abone olur. Olayları bir Web kancasına gönderir.

Sonraki adımlar