ExpressRoute Direct hakkındaAbout ExpressRoute Direct

ExpressRoute doğrudan, Microsoft'un küresel ağı dünya genelindeki stratejik dağıtılmış eşleme konumlarda doğrudan bağlanma özelliği sağlar.ExpressRoute Direct gives you the ability to connect directly into Microsoft’s global network at peering locations strategically distributed across the world. ExpressRoute doğrudan çift 100 GB/sn veya uygun ölçekte etkin/etkin bağlantı destekleyen 10 GB/sn bağlantı sağlar.ExpressRoute Direct provides dual 100 Gbps or 10 Gbps connectivity, which supports Active/Active connectivity at scale.

ExpressRoute doğrudan sağlayan önemli özellikler dahil ancak bunlarla sınırlı değildir:Key features that ExpressRoute Direct provides include, but aren't limited to:

 • Depolama ve Cosmos DB gibi hizmetler için Büyük Veri Alımı özelliğiMassive Data Ingestion into services like Storage and Cosmos DB
 • Fiziksel yalıtım gibi özel ve ayrı bağlantı gerektirir ve düzenlenen sektörler için: Banka, devlet ve perakendePhysical isolation for industries that are regulated and require dedicated and isolated connectivity like: Banking, Government, and Retail
 • Bağlantı hattı dağıtımının iş birimine dayalı detaylı denetimiGranular control of circuit distribution based on business unit

ExpressRoute doğrudan eklemeOnboard to ExpressRoute Direct

ExpressRoute doğrudan kullanmadan önce aboneliğinizi kaydetmelisiniz.Before using ExpressRoute Direct, you must first enroll your subscription. Kaydetmek için bir e-posta Gönder ExpressRouteDirect@microsoft.com abonelik Kimliğinizi, aşağıdaki ayrıntılar dahil olmak üzere:To enroll, send an Email to ExpressRouteDirect@microsoft.com with your subscription ID, including the following details:

 • Senaryo ile gerçekleştirmek için aradığınız ExpressRoute doğrudanScenarios you're looking to accomplish with ExpressRoute Direct
 • Konum bkz - iş ortakları ve eşleme konumları tüm konumlara tam listesi içinLocation preferences - see Partners and peering locations for a complete list of all locations
 • Uygulama zaman çizelgesiTimeline for implementation
 • Diğer sorularAny other questions

ExpressRoute hizmet sağlayıcısı ve ExpressRoute doğrudan kullanmaExpressRoute using a service provider and ExpressRoute Direct

ExpressRoute kullanarak bir hizmet sağlayıcısıExpressRoute using a service provider ExpressRoute doğrudanExpressRoute Direct
Hızlı ekleme ve mevcut altyapısıyla bağlantısını etkinleştirmek için hizmet sağlayıcıları kullanır.Utilizes service providers to enable fast onboarding and connectivity into existing infrastructure 100 GB/sn/10 GB/sn altyapı ve tam yönetim tüm katmanların gerektirirRequires 100 Gbps/10 Gbps infrastructure and full management of all layers
Sağlayıcı Ethernet ve MPLS gibi yüzlerce ile tümleşirIntegrates with hundreds of providers including Ethernet and MPLS Düzenlenen sektör ve büyük veri alımı için doğrudan/adanmış kapasiteDirect/Dedicated capacity for regulated industries and massive data ingestion
50 MB/sn devreler SKU'lardan 10 GB/snCircuits SKUs from 50 Mbps to 10 Gbps Müşteri, doğrudan aşağıdaki bağlantı hattı SKU'larında 100 GB/sn ExpressRoute bir birleşimini seçebilirsiniz:Customer may select a combination of the following circuit SKUs on 100 Gbps ExpressRoute Direct:
 • 5 Gbps5 Gbps
 • 10 Gbps10 Gbps
 • 40 Gbps40 Gbps
 • 100 Gbps100 Gbps
Müşteri, doğrudan aşağıdaki SKU'larında 10 Gbps ExpressRoute bağlantı hattı bir birleşimini seçebilirsiniz:Customer may select a combination of the following circuit SKUs on 10 Gbps ExpressRoute Direct:
 • 1 Gbps1 Gbps
 • 2 Gbps2 Gbps
 • 5 Gbps5 Gbps
 • 10 Gbps10 Gbps
Tek bir kiracı için en iyi duruma getirilmişOptimized for single tenant Tek kiracılı/bulut hizmeti sağlayıcıları için en iyi duruma getirilmiş / birden çok iş birimleriOptimized for single tenant/Cloud Service providers/multiple business units

Doğrudan ExpressRoute bağlantı hatlarıExpressRoute Direct circuits

Microsoft Azure ExpressRoute, bağlantı sağlayıcı tarafından kolaylaştırılan özel bağlantı üzerinden şirket içi ağlarınızı Microsoft bulutuna genişletmenizi sağlar.Microsoft Azure ExpressRoute lets you extend your on-premises networks into the Microsoft cloud over a private connection facilitated by a connectivity provider. ExpressRoute'u kullanarak Microsoft Azure, Office 365 ve Dynamics 365 gibi Microsoft bulut hizmetleriyle bağlantı kurabilirsiniz.With ExpressRoute, you can establish connections to Microsoft cloud services, such as Microsoft Azure, Office 365, and Dynamics 365.

Her eşleme konumunda, Microsoft'un genel ağ erişimi olan ve varsayılan olarak herhangi bir bölgede coğrafi bölge erişebilir ve tüm küresel bölgeye sahip premium devresi erişebilir.Each peering location has access to Microsoft’s global network and can access any region in a geopolitical zone by default and can access all global regions with a premium circuit.

Çoğu senaryoda işlevselliğini çalışması için bir ExpressRoute hizmet sağlayıcısı'nı kullanan bağlantı hatlarına eşdeğerdir.The functionality in most scenarios is equivalent to circuits that utilize an ExpressRoute service provider to operate. Daha fazla ayrıntı düzeyi ve ExpressRoute doğrudan kullanarak sunulan yeni özellikleri desteklemek için doğrudan ExpressRoute bağlantı hatları üzerinde mevcut bazı temel özellikleri vardır.To support further granularity and new capabilities offered using ExpressRoute Direct, there are certain key capabilities that exist on ExpressRoute Direct Circuits.

Bağlantı hattı SKU'larıCircuit SKUs

ExpressRoute doğrudan Azure depolama ve diğer büyük veri hizmetlerle büyük veri alma senaryolarını destekler.ExpressRoute Direct supports massive data ingestion scenarios into Azure storage and other big data services. ExpressRoute bağlantı hatları üzerinde 100 GB/sn ExpressRoute doğrudan şimdi de destek 40 GB/sn ve 100 GB/sn bağlantı hattı SKU'ları.ExpressRoute circuits on 100 Gbps ExpressRoute Direct now also support 40 Gbps and 100 Gbps circuit SKUs. Fiziksel bağlantı noktası çiftleri 100 veya 10 GB/sn yalnızca ve birden çok sanal bağlantı hattına sahip olabilir.The physical port pairs are 100 or 10 Gbps only and can have multiple virtual circuits. Bağlantı hattı boyutları:Circuit sizes:

ExpressRoute doğrudan 100 GB/sn100 Gbps ExpressRoute Direct 10 Gbps ExpressRoute doğrudan10 Gbps ExpressRoute Direct
Bant genişliği abone: 200 GbpsSubscribed Bandwidth: 200 Gbps Bant genişliği abone: 20 GbpsSubscribed Bandwidth: 20 Gbps
 • 5 Gbps5 Gbps
 • 10 Gbps10 Gbps
 • 40 Gbps40 Gbps
 • 100 Gbps100 Gbps
 • 1 Gbps1 Gbps
 • 2 Gbps2 Gbps
 • 5 Gbps5 Gbps
 • 10 Gbps10 Gbps

Teknik GereksinimlerTechnical Requirements

 • Microsoft Enterprise Edge (MSEE) yönlendirici arabirimleri:Microsoft Enterprise Edge Router (MSEE) Interfaces:

  • İkili 10 ya da 100 Gigabit Ethernet bağlantı noktası yalnızca yönlendirici çifti arasındaDual 10 or 100 Gigabit Ethernet ports only across router pair
  • Tek modu LR Fiber bağlantısıSingle Mode LR Fiber connectivity
  • IPv4 ve IPv6IPv4 and IPv6
  • IP MTU 1500 baytIP MTU 1500 bytes
 • Anahtar/yönlendirici Katman 2/Katman 3 bağlantısı:Switch/Router Layer 2/Layer 3 Connectivity:

  • 1 802.1Q (Dot1Q) etiketi veya iki etiketi (QinQ) 802.1Q desteklemelidir kapsülleme etiketiMust support 1 802.1Q (Dot1Q) tag or two Tag 802.1Q (QinQ) tag encapsulation
  • Ethernet türü 0x8100 =Ethertype = 0x8100
  • Microsoft tarafından - belirtilen bir VLAN kimliği temel dış VLAN etiket (STAG) eklemelisiniz yalnızca QinQ uygulanabilirMust add the outer VLAN tag (STAG) based on the VLAN ID specified by Microsoft - applicable only on QinQ
  • Çoklu BGP oturumları (VLAN) bağlantı noktası ve cihaz başına desteklemelidirMust support multiple BGP sessions (VLANs) per port and device
  • IPv4 ve IPv6 bağlantısı.IPv4 and IPv6 connectivity. IPv6 için hiçbir ek alt arabirimi oluşturulur. IPv6 adresi için var olan alt arabirimi eklenecek.For IPv6 no additional sub-interface will be created. IPv6 address will be added to existing sub-interface.
  • İsteğe bağlı: Çift yönlü iletme algılama (BFD) desteği, varsayılan olarak tüm özel eşlemeler ExpressRoute bağlantı hatları üzerinde yapılandırıldığıOptional: Bidirectional Forwarding Detection (BFD) support, which is configured by default on all Private Peerings on ExpressRoute circuits

VLAN etiketlemeVLAN Tagging

ExpressRoute doğrudan QinQ hem Dot1Q VLAN etiketleme destekler.ExpressRoute Direct supports both QinQ and Dot1Q VLAN tagging.

 • QinQ VLAN etiketleme üzerinde yalıtılmış Yönlendirme etki alanları için sağlayan bir ExpressRoute bağlantı hattı temelinde.QinQ VLAN Tagging allows for isolated routing domains on a per ExpressRoute circuit basis. Azure, dinamik olarak bağlantı hattı oluşturma sırasında bir S etiketi ayırır ve değiştirilemez.Azure dynamically allocates an S-Tag at circuit creation and cannot be changed. Her eşleme (özel ve Microsoft) devreye benzersiz bir C-Tag VLAN yararlanacaktır.Each peering on the circuit (Private and Microsoft) will utilize a unique C-Tag as the VLAN. C-Tag devreler ExpressRoute doğrudan bağlantı noktalarında arasında benzersiz olması gerekli değildir.The C-Tag is not required to be unique across circuits on the ExpressRoute Direct ports.

 • Dot1Q VLAN etiketleme tek bir VLAN etiketli için sağlayan bir ExpressRoute doğrudan bağlantı noktası çifti temelinde.Dot1Q VLAN Tagging allows for a single tagged VLAN on a per ExpressRoute Direct port pair basis. Tüm devreler ve ExpressRoute doğrudan bağlantı noktası çifti üzerinde eşlemeler arasında bir eşleme kullanılan C-Tag benzersiz olması gerekir.A C-Tag used on a peering must be unique across all circuits and peerings on the ExpressRoute Direct port pair.

İş akışıWorkflow

İş akışıworkflow

SLASLA

ExpressRoute doğrudan aynı kurumsal sınıf SLA ile küresel Microsoft ağına aktif/aktif yedekli bağlantılar sağlar.ExpressRoute Direct provides the same enterprise-grade SLA with Active/Active redundant connections into the Microsoft Global Network. ExpressRoute altyapı gereksizdir ve küresel Microsoft ağına bağlantısı yedekli ve çeşitli ve uygun şekilde ölçeklenen müşteri gereksinimlerine sahip.ExpressRoute infrastructure is redundant and connectivity into the Microsoft Global Network is redundant and diverse and scales accordingly with customer requirements.

Sonraki adımlarNext steps

ExpressRoute doğrudan yapılandırınConfigure ExpressRoute Direct